dang cong san viet nam ra doi

bai 7 - Dang Cong san Viet Nam ra doi

bai 7 - Dang Cong san Viet Nam ra doi
... cỏc phong tro u tranh - - Thiu s lónh o thng nht - ụng Dng CS ng (6/1929) - An Nam CS ng (7 / 1929) - ụng Dng ú t on cu ? Trc tỡnh hỡnhCS Liờnra yờu ( / gỡ cho 1929) cỏch mng Vit Nam ? Cn phi sm ... CNG SN VIT NAM RA I BN CNG NH RNG Lch s: NG CNG SN VIT NAM RA I Lch s: NG CNG SN VIT NAM RA I Tỡnh hỡnh nc ta nm 1929 v s cn thit phi thnh lp ng - Nờu tỡnh hỡnh nc ta nm 1929 ? - - Ln lt i v ... Lch s: Th nm thang 10 nm 2010 KIấM TRA BAI CU -Vỡ Nguyn Tt Thnh quyt i tỡm ng cu nc ? - Vỡ Tt Thnh quyt l tỡm Nguynbn cng Nh Rng c cụng nhni di tớch lch s ?...
 • 15
 • 1,445
 • 12

Bài soạn DANG CONG SAN VIET NAM RA DOI

Bài soạn DANG CONG SAN VIET NAM RA DOI
... Việt Nam Lch s: I.KiM TRA BI C II.BI MI 1.GiI THIU BI S CN THIT THNH LP NG 3.HI NGH THNH LP NG 4.í NGHA CA S THNH LP NG 5.CNG C DN Dề NG CNG SN ViT NAM RA I Hội nghị thành lập đảng I.KiM TRA BI ... DN Dề NG CNG SN ViT NAM RA I Lịch sử: I.KiM TRA BI C II.BI MI 1.GiI THIU BI S CN THIT THNH LP NG 3.HI NGH THNH LP NG í NGHA CA S THNH LP NG CNG C DN Dề đảng cộng sản việt nam đời Sự cần thiết ... s: NG CNG SN ViT NAM RA I I.KiM TRA BI C II.BI MI 1.GiI THIU BI S CN THIT THNH LP NG 3.HI NGH THNH LP NG 4.í NGHA CA S THNH LP NG CNG C.DN Dề Bến cảng Nhà Rồng Lch s: I.KiM TRA BI C II.BI MI...
 • 16
 • 698
 • 0

Tài liệu Đảng cộng sản Việt Nam ra đời và cương lĩnh đầu tiên của Đảng  doc

Tài liệu Đảng cộng sản Việt Nam ra đời và cương lĩnh đầu tiên của Đảng  doc
... trực tiếp phục vụ cho bộ máy thống trị và khai thác tài nguyên để cung cấp nguyên liệu cho nền  công nghiệp của nước Pháp.  Chính sách độc quyền kinh tế Pháp đã biến Việt Nam thành thị trường của chính quốc, nơi vơ  vét tài nguyên và bóc lột nhân công rẻ mạt.  ... Lich su Dang  Tran Ngoc Song  Đảng cộng sản Việt Nam ra đời và cương lĩnh đầu tiên của Đảng  I­ BỐI CẢNH LỊCH SỬ NƯỚC TA TRƯỚC NGÀY ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI  ... Chính sách độc quyền kinh tế Pháp đã biến Việt Nam thành thị trường của chính quốc, nơi vơ  vét tài nguyên và bóc lột nhân công rẻ mạt.  Bên cạnh sự bóc lột nhân công và cướp đoạt tài nguyên, đất đai, bọn thực dân Pháp còn duy trì  chế độ phong kiến để giúp chúng bóc lột địa tô, lợi tức và các hình thức thuế khoá rất nặng nề. ...
 • 16
 • 1,003
 • 0

bài giảng lịch sử 5 bài 7 đảng cộng sản việt nam ra đời

bài giảng lịch sử 5 bài 7 đảng cộng sản việt nam ra đời
... thành Đảng lấy tên Đảng CS Việt KÕt qu¶ Nam ý nghĩa kiện thành lập Đảng: Đảng đời kiện vĩ đại, bước ngoặt lịch sử CMVN Lịch sử: ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI Ghi nhớ Ngày /2 /1930 Đảng Cộng sản Việt ... Quốc thống tổ chức cộng sản Việt Nam thành Đảng Đồng chí Nguyễn Ái Quốc năm 1930 Lịch sử: ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI SỰ CẦN THIẾT THÀNH LẬP ĐẢNG - TỔ CHỨC CỘNG SẢN RA ĐỜI - THIẾU SỰ LÃNH ... di tích lịch sử thương cảng Nhà Rồng tìm đường cứu nước nơi ngày tháng năm 1911 Nguyễn Quốc tìm đường cứu nước Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam đời Lịch sử: ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI SỰ CẦN...
 • 18
 • 1,194
 • 0

bài giảng lịch sử 9 bài 18 đảng cộng sản việt nam ra đời

bài giảng lịch sử 9 bài 18 đảng cộng sản việt nam ra đời
... 23 -Bài 19 PHONG TRÀO CÁCH MẠNG TRONG NHỮNG NĂM 193 0- 193 5 I .Việt Nam thời kì khủng hoảng kinh tế giới( 192 9- 193 3): Cuộc khủng hoảng kinh tế giới( 192 9- 193 3) tác động đến tình hình xã hội Việt Nam ... 23 -Bài 19 PHONG TRÀO CÁCH MẠNG TRONG NHỮNG NĂM 193 0- 193 5 Em biết tình hình giới từ năm 192 9- 193 3? Tiết 23 -Bài 19 PHONG TRÀO CÁCH MẠNG TRONG NHỮNG NĂM 193 0- 193 5 Cuộc khủng hoảng kinh tế I .Việt Nam ... Câu hỏi: Trình bày ý nghĩa lịch sử việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam ? Trả lời: - Đảng đời kết tất yếu đấu tranh dân tộc giai cấp Việt Nam thời đại Là sản phẩm kết hợp Chủ nghĩa Mác-Lênin...
 • 19
 • 3,963
 • 2

DANG CONG SAN VIET NAM RA DOI

DANG CONG SAN VIET NAM RA DOI
... Thiệu đại biểu An Nam Cộng sản Đảng ch­¬ng ii viƯt nam nh÷ng n¨m 1930-1939 Bµi 18.tiÕt 22 ®¶ng céng s¶n viƯt nam ®êi tiÕt 22Bµi 18 ®¶ng céng s¶n viƯt nam ®êi ch­¬ng ii viƯt nam nh÷ng n¨m 1930-1939 ... Việt Nam - Quan hệ quốc tế: cách mạng Việt Nam phận cách mạng giới ch­¬ng ii viƯt nam nh÷ng n¨m 1930-1939 Bµi 18.tiÕt 22 ®¶ng céng s¶n viƯt nam ®êi I Héi nghÞ thµnh lËp §¶ng Céng s¶n ViƯt Nam ... viƯt nam nh÷ng n¨m 1930-1939 Bµi 18.tiÕt 22 ®¶ng céng s¶n viƯt nam ®êi tiÕt 22Bµi 18 ®¶ng céng s¶n viƯt nam ®êi ch­¬ng ii viƯt nam nh÷ng n¨m 1930-1939 Bµi 18.tiÕt 22 ®¶ng céng s¶n viƯt nam ®êi...
 • 21
 • 354
 • 0

đảng cộng sản việt nam ra đời đánh dấu một bước ngoặt trọng đại của lịch sử cách mạng việt nam

đảng cộng sản việt nam ra đời đánh dấu một bước ngoặt trọng đại của lịch sử cách mạng việt nam
... 13 đấu tranh giai cấp công nhân phong trào yêu nước nhân dân Việt Nam đầu kỷ XX  Đảng Cộng sản Việt Nam đời ngày tháng năm 1930 đánh dấu bước ngoặt trọng đại lịch sử cách mạng Việt Nam , chấm ... tiễn cách mạng Việt Nam người Cộng sản Việt Nam, chứng tỏ từ đời Đảng Cộng sản Việt Nam độc lập sáng tạo (Trích Giáo trình lích sử Đảng Cộng sản Việt Nam – Khoa triết Mac Lenin - Trường Đại Học ... 2:Bối cảnh lịch sử Ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam Khi nói đến đời Đảng Cộng sản Việt Nam không kể đến bối cảnh lịch sử lúc - đầu kỷ XX Thời gian , giới Việt Nam có nhiều chuyển biến quan trọng Trên...
 • 25
 • 619
 • 0

Sử 9 Tiết 22 Bài 18 Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời

Sử 9 Tiết 22 Bài 18 Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời
... mạng Việt Nam Chương II: Việt Nam năm 193 0- 193 9 Tiết 22 - Bài 18: ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI TIẾT 22 – BÀI 18 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI I Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2- 193 0) ... 17 192 9 Nối Sự kiện - 1- b a Đông Dư-ơng Cộng sản Liên đoàn Tháng - 192 9 - c b Đông Dương Cộng sản Đảng Tháng - 192 9 3- a c An Nam Cộng sản Đảng Tháng 10 – 192 9 4- Câu 2: Ba tổ chức Cộng sản đời ... mạng Việt Nam gắn liền với cách mạng giới ­ Là chuẩn bị có tính tất yếu cho bước phát triển nhảy vọt cách mạng Việt Nam sau BÀI 18 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI Đảng cộng sản Việt Nam đời Chủ...
 • 22
 • 6,434
 • 13

Bài 17 Tiết 21 Sử 9 Cách mạng Việt Nam trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời

Bài 17 Tiết 21 Sử 9 Cách mạng Việt Nam trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời
... Bài 17 - Tiết 21: CáCH MạNG VIệT NAM TRƯớC KHI ĐảNG CộNG SảN RA ĐờI Thứ ba, ngày 16 tháng 10 năm 2012 lịch sử Tiết : Đảng Cộng sản Việt Nam đời BI 13: PHONG TRO DN TC DN CH VIT NAM T ... 3/ 192 9 Lờ Hng Phong Trn Phỳ NGUYN VN C NGễ GIA T NGUYN C CNH Lịch sử lớp - Tiết 21: IV) Ba tổ chức cộng sản nối tiếp đời năm 192 9 hớng dẫn học I Bài cũ: Hoàn cảnh trình thành lập ba tổ chức Cộng ... cụng ca cụng nhõn cng Bason ( si gũn) Lịch sử lớp - Tiết 21: IV) Ba tổ chức cộng sản nối tiếp đời năm 192 9 Hình 30 - SGK: Đây nhà nhỏ gia đình quần chúng Đảng, nằm phố Hàm Long- phố nhỏ không sầm...
 • 20
 • 3,970
 • 5

giáo án lịch sử lớp 5 bài đảng cộng sản việt nam ra đời

giáo án lịch sử lớp 5 bài đảng cộng sản việt nam ra đời
... thng li v vang đảng cộng sản việt nam đời ? Tng Bớ th u tiờn ca nc ta l ai? /C TRN PH Củng cố: ? Qua học em biết thêm lãnh tụ Nguyễn Quốc? Em biết thơ, hát ca ngợi Đảng CS Việt Nam ? ... Vit Khi cú ng, t mng Vit Nam liờn tip ginh sn nhiu Nam ó lm choNgy 3-2 trVit ca cỏchngilp ng tng thng li ỏp ng cỏch mng thnh ngy thnh lónh Nam? Nam ó to ln c yờu cu gỡ Nam cú mng Vit o, thờm sc ... ca bi quyt chới tỡm tỡm ng nc? Vỡ Nguyn i Quc quyt ra i ng cu cu nc ? Tun: Tit: LCH S NG CNG SN VIT NAM RA I Tun: Tit: LCH S NG CNG SN VIT NAM RA I S cn thit thnh lp ng: - Nờu tỡnh chc lch s nc...
 • 17
 • 2,047
 • 0

slide thuyết trình Lịch sử 5 Đảng cộng sản Việt Nam ra đời

slide thuyết trình Lịch sử 5 Đảng cộng sản Việt Nam ra đời
... /1930 Đảng Cộng sản Việt Nam đời, lãnh đạo cách mạng Việt Nam giành nhiều thắng lợi to lớn Lch s: đảng cộng sản việt nam đời Ngày /2 /1930 Đảng Cộng sản Việt Nam đời, lãnh đạo cách mạng Việt Nam ... sn Vit Nam Cỏc i biu i din ba t chc Cng sn tham gia hi ngh thnh lp ng Lch s: đảng cộng sản việt nam đời í ngha ca s kin thnh lp ng ? ng Cng sn Vit Nam lm cho cỏch mng * ng Cng sn Vit Nam ii ... ngi lónh o, Nam Vit Nam cúcỏch mng Vittng thờm sc mnh, thng nht lc lng, v cú ng i ỳng n * T cú ng lónh o Cỏch mng Vit Nam ginh c nhng thng li v vang Lch s: đảng cộng sản việt nam đời Ghi nh:...
 • 13
 • 598
 • 0

Đảng cộng sản việt nam ra đời

Đảng cộng sản việt nam ra đời
... Thiệu Đại biểu An Nam Cộng sản đảng Nguyễn Đức Cảnh Đại biểu Đông Dơng Cộng sản đảng Lê Hồng Sơn Hồ Tùng Mậu Đại biểu nớc HI NGH THNH LP NG ảnh chụp tranh Phan Kế An Chng II : VIT NAM TRONG NHNG ... Chơng II : việt nam năm 1930 - 1939 Bài 18: đảng cộng sản việt nam đời I Hội nghị thành lập đảng - Bu BCHTW chớnh thc Trn Phỳ Cộng sản việt nam lm Tng th 1.(3.2.1930) Hoàn cảnh - Thụng qua Lun ... Vit Nam - i tờn CS Vit Nam thnh CS ụng - Cỏch mng Vit Nam tr thnh mt b phn ca cỏch mng th gii Dng Trớc 1930 1945 1975 1954 Đất nớc hoà bình Chơng II : việt nam năm 1930 - 1939 Bài 18: đảng cộng...
 • 26
 • 210
 • 0

Bài giảng lịch sử 9- Đảng cộng sản Việt Nam ra đời

Bài giảng lịch sử 9- Đảng cộng sản Việt Nam ra đời
... Lãnh đạo: Đảng Cộng Sản BÀI 18: ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI III/ Ý nghĩa lịch sử việc thành lập Đảng : ( SGK ) ? Đảng CSVN đời có ý nghĩa lịch sử nào? - Là bước ngoặc vĩ đại lịch sử giai cấp ... với BÀI 18: ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI • I/ Hội nghị thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3 – - 1930): • a/ Lý tiến hành Đại hội: Cuối năm 1929, đầu năm 1930, Việt Nam ba tổ chức cộng sản đời ... Đảng, cương sách lược vắn tắt cương lĩnh trị BÀI 18: ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI ? Hội nghị thành công nhờ yếu tố nào? Tại có Nguyễn Ái Quốc thống tổ chức cộng sản? BÀI 18: ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT...
 • 14
 • 387
 • 0

Bai 18 tiet 22 Dang Cong San Viet Nam ra doi

Bai 18 tiet 22 Dang Cong San Viet Nam ra doi
... CHƯƠNG II VIỆT NAM NHỮNG NĂM 1930 – 1939 Tiết 22 BÀI 18: ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI I HỘI NGHỊ THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN ( 3/2/1930) Phong trào đấu tranh công nhân 1930 Tầng lớp ... Lương Tử Anh Ngày sinh : 15/6 /189 6 Ngày hy sinh : 21/7/1951 THAM DỰ THÀNH LẬP ĐẢNG 1930 HỒ TÙNG MẬU Châu Văn Liêm (1902-1930) Nguyễn Thiệu (1903-1989), Đại biểu An nam cộng sản đảng tham dự hội ... Sau đỗ đầu kỳ thi thành chung (năm 1 922) , Trần Phú bổ làm giáo viên trường tiểu học Cao Xuân Dục( thành phố Vinh, Nghệ An) Tên gọi : TRẦN PHÚ Bí danh : Lý Quý, Nam Ngày sinh : 1/5/1904 Ngày hy sinh...
 • 19
 • 235
 • 0

Lịch sử 5 - Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời

Lịch sử 5 - Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời
... đốc La-tu-sơ Tơ-rê-vin Thứ ba ngày 01 tháng 10 năm 2013 Lịch Sử ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI Thứ ba ngày 01 tháng 10 năm 2013 Lịch Sử MỜI MỜI XEM XEM PHI PHI M M ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI ... 2013 Lịch Sử ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI Sự cần thiết phải thành lập Đảng - Nêu chứchình nướcra đời: năm 1929? - tổ tình cộng sản ta - Đông Dương CS Đảng 6/1929 ? - An Nam CS Đảng / 1929 - Đông ... Cộng Sản Trịnh Đình Cửu ĐDCS Đảng Nguyễn Đức Cảnh ĐDCS Đảng Nguyễn Thiệu: An Nam CS Đảng Châu Văn Liêm An Nam CS Đảng Lịch sử: ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI Sự cần thiết phải thành lập Đảng -...
 • 22
 • 214
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đảng cộng sản việt nam ra đời là bước ngoặtđảng cộng sản việt nam ra đời ở đâuđảng cộng sản việt nam ra đời là tất yếuđảng cộng sản việt nam ra đời lớp 5đảng cộng sản việt nam ra đời là một tất yếu lịch sửđảng cộng sản việt nam ra đời như thế nàođảng cộng sản việt nam ra đời là sự kết hợp củađảng cộng sản việt nam ra đời năm nàođảng cộng sản việt nam ra đời là tất yếu lịch sửtài liệu về đảng cộng sản việt nam ra đờiđảng cộng sản việt nam ra đời tại đâulịch sử 9 đảng cộng sản việt nam ra đờilịch sử 5 đảng cộng sản việt nam ra đờilịch sử đảng cộng sản việt nam ra đờitại sao khi đảng cộng sản việt nam ra đờilại xuất hiện cương lĩnh và luận cươngCHUONG 5 KHONG GIAN EUCLIDE VA DANG TOAN PHUONG (LOI GIAI)Mẫu 11_Phiếu đề nghị thay đổi trong quá trình thực hiện đề tài KH&CN cấp ĐHQGHN18 BLDTBXH day va hoc mon giao duc quoc phong an ninhTuần 26. MRVT: Từ ngữ về sông biển. Dấu phẩy99 2014 NDCP PT KHCN trong CS giao duc DHNghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý thư viện trực tuyến tại trường bưu chính viễn thông lào (tt)NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH AGRIBANK CHI NHÁNH HUYỆN NINH GIANG HẢI DƯƠNGHOÀN THIỆN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN PHƯỚC86 2015 NDCP thu phi mien giam hoc phi86 2015 NDCP thu phi mien giam hoc phiBao cao CEO Insight 2016 (1) 1Kĩ thuật nghe lén Sniffer trên mạng internet và phương pháp phòng chống (tt)91 2015 QH13.Luat dan suHanu - Văn bản pháp luật 21.signedNghiên cứu công nghệ wifi theo chuẫn IEEE802.11AD (LV thạc sĩ)Nghiên cứu các phƣơng án triển khai dịch vụ Data local breakout cho thuê bao chuyển vùng quốc tế InboundOutbound (LV thạc sĩ)Nghiên cứu các phƣơng án triển khai dịch vụ Data local breakout cho thuê bao chuyển vùng quốc tế InboundOutbound (tt)Nghiên cứu về công nghệ 4g và đề xuất ứng dụng 4g tại VNPT (LV thạc sĩ)Nghiên cứu về công nghệ 4g và đề xuất ứng dụng 4g tại VNPT (tt)AN TOAN VA BAO MAT THONG TIN (ANH BIA)