Bài tập môn anh văn lớp 6 học kỳ 1 năm học 2016 thcs trường chinh

Hướng dẫn ôn tập môn anh văn lớp 9 - học kỳ 2 docx

Hướng dẫn ôn tập môn anh văn lớp 9 - học kỳ 2 docx
... the 2nd SEMESTER- ENGLISH Vo Minh- THCS Tran Hung Dao - Làm tân ngữ cho đông từ: whom/that (Có thể bỏ ĐT mà nghĩa câu không thay đổi) Eg: The woman (whom/that) you met yesterday is his mother - ... vào khỏi công viên) I saw him walking in the park: Tôi nhìn thấy CV(chỉ nhìn thấy phần hành động xảy ra) V-ing ( Gerund ) REVIEW FOR the 2nd SEMESTER- ENGLISH Vo Minh- THCS Tran Hung Dao - Sau động ... đón (bằng xe ôtô) Bring about :dẫn đến, gây Go on / continute+V-ing = Keen on+ V-ing: tiếp tục To be fond of + V-ing = enjoy + V-ing To be interested in = Like +V B-EXERCISES: I.MULTIPLE CHOICE:...
 • 12
 • 963
 • 7

ÔN TẬP MÔN ANH VĂN LỚP 12 HỌC KỲ I (2010 – 2011) ppt

ÔN TẬP MÔN ANH VĂN LỚP 12 HỌC KỲ I (2010 – 2011) ppt
... Câu 36:It/ she/ British/ that/ to/ English/ most/ likes/ is/ listening A.It is listening to British that she likes English most B.It is British English that she likes listening to most C.It is she ... ……… of life in the countryside A.simplicity B.simplify C.simply D.simple Câu 25: Ho Chi Minh City is ………….than Hanoi A.more noisy B.noisy C.more noisier D.noisier Câu 26: Sending emails is a/an ... that British English likes listening to most D.It likes British English most that she is listening to Chọn phương án (ứng v i A, B, C D) có phần gạch chân có cách phát âm khác v i ba từ l i câu...
 • 3
 • 175
 • 0

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN ANH VĂN LỚP 12 HỌC KỲ I (2010 – 2011) ppsx

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN ANH VĂN LỚP 12 HỌC KỲ I (2010 – 2011) ppsx
... listening A.It is listening to British that she likes English most B.It is British English that she likes listening to most C.It is she that British English likes listening to most D.It likes British ... first meet her A.It is B.They are C.They will be D.It will be Câu 24: Many people love the ……… of life in the countryside A.simplicity B.simplify C.simply D.simple Câu 25: Ho Chi Minh City is ... sister/ I/ years/ is/ older/ my/ than A.My sister is older years than I C.My sister is older years than I B.My sister is older than I years D.My sister is years older than I Câu 34: music/ listening/...
 • 4
 • 321
 • 1

HỆ THỐNG CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP MÔN NGỮ VĂN LỚP 6

HỆ THỐNG CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP MÔN NGỮ VĂN LỚP 6
... việc 26 HỆ THỐNG CÂU HỎI VÀ MÀI TẬP MÔN NGỮ VĂN LỚP TRẢ LỜI HOẶC KẾT QUẢ Mã nhận diện câu hỏi: Câu hỏi trắc nghiệm MÔN HỌC: Ngữ văn Thông tin chung * Lớp Học kì I * Chủ đề: Tuần - Tiết 29 - Bài ... Mã nhận diện câu hỏi: Câu hỏi tự luận MÔN HỌC: Ngữ văn Thông tin chung 38 HỆ THỐNG CÂU HỎI VÀ MÀI TẬP MÔN NGỮ VĂN LỚP * Lớp Học kì I * Chủ đề: Tuần - Tiết 34 - Bài 9: Thứ tự kể văn tự * Chuẩn ... nhận diện câu hỏi: Câu hỏi tự luận MÔN HỌC: Ngữ văn Thông tin chung * Lớp Học kì I * Chủ đề: Tuần 10 - Tiết 39 - Bài 10: Thầy bói xem voi 46 HỆ THỐNG CÂU HỎI VÀ MÀI TẬP MÔN NGỮ VĂN LỚP * Chuẩn...
 • 123
 • 3,394
 • 7

Bài tập viết lại câu môn anh văn lớp 6

Bài tập viết lại câu môn anh văn lớp 6
... ……………………………………………………………… 66 Does Phong’s school have forty classrooms ? Are ……………………………………… 67 Mr Minh has a son, Trung Mr Minh 68 Huyen walks to school every afternoon Huyen goes 69 Phuong ... My new house ……………………………………………… 63 .I cycle to school every day I go …………………………………………………… 64 .What’s your brother’s job? ~ A doctor What ……………………………………………………………… 65 Phong has a sister Her name is ... traveling ……………………………………………………… 60 .Nam’s father’ car is white Nam’s father has ………………………………………………………… 61 .How much beef you want? How much beef would ……………………………………………… 62 .There are three floors in...
 • 5
 • 24,912
 • 1,376

Bài tập trắc nghiệm môn anh văn lớp 6

Bài tập trắc nghiệm môn anh văn lớp 6
... A 6. 30 C 6. 50 He has English on ………… A Monday and Tuesday C Monday and Saturday He lives near ………… A a lake C a hospital There is a big yard………… his house A behind C next to D doctor B 6. 45 ... friends close her D three close friends her 12 _ _ Anna often has breakfast at 6. 00 am A What does Anna often at 6. 00 am? B What time does Anna often have breakfast? C When does Anna often have ... B It’s C It is D B & C 14 Rose fets up at 6. 00 the morning A in B on C at D with 15 Hung dressed very quickly A does B wears C carries D gets 16 Which verb adds _es in the third person?...
 • 127
 • 4,744
 • 14

Tài liệu BỘ ĐỀ 1 KIỂM TRA HỌC KỲ II, MÔN ANH VĂN, LỚP 6 ppt

Tài liệu BỘ ĐỀ 1 KIỂM TRA HỌC KỲ II, MÔN ANH VĂN, LỚP 6 ppt
... S c a a b c 10 b II) 1. dont go 2.playing 3.has 4.is III) 1. What is the weather like ? 2.Peter often goes to school at 6: 30 IV) 1- d 2-c 3-b 4-a 11 b 12 a B KIM TRA HC K II, MễN ANH VN, LP ... I.( 2pts) 1B, 2.B, 3.C, 4B,5B,6A,7B,8D II (3pts) A/2(pts 1. C 2B 3D 4C B /1( pt) 1. F 2.T T 4.F III(1pt) 1. d 2.a 3d 4.c IV (2pts) goes is practicing are you going to dont watch V/2(pts) 1Im hungry ... IM 1B 2C 3C 4A 6B 7D 8C 9A B HC SINH CHN NG MI CU C 0,3 IM 1. 2.S 3. 4.S 5C 10 A 5.S II.T LUN A.HC SINH CHN NG MI CU C 0,3 IM 1. SOME 2.A 3.AN 4.ANY 5.MANY B.HC SINH CHN NG MI CU C 1, 0 IM 1. MY...
 • 33
 • 572
 • 2

Sáng kiến kinh nghiệm học từ vựng môn Anh văn lớp 6, 7 như thế nào để giúp học sinh giao tiếp đạt hiệu quả

Sáng kiến kinh nghiệm học từ vựng môn Anh văn lớp 6, 7 như thế nào để giúp học sinh giao tiếp đạt hiệu quả
... Thị Hạnh Trang : Dạy học từ vựng môn Anh văn lớp 6 -7 nh để giúp học sinh giao tiếp hiệu vựng kĩ thuật học đợc, ôn tập từ vựng giúp học sinh ghi nhớ từ, nói, đọc dùng từ cách chuẩn xác III- ... 14 Dạy học từ vựng môn Anh văn lớp 6 -7 nh để giúp học sinh giao tiếp hiệu Kết đạt đợc: Năm học 2005- 2006 , đợc phân công giảng dạy môn Anh lớp , Qua giảng dạy thực tế tiếp thu học sinh, nhận ... sinh thích học từ vựng nói riêng thích học nói chung đợc thể rõ nét Ngời viết : Phạm Thị Hạnh Trang : Dạy học từ vựng môn Anh văn lớp 6 -7 nh để giúp học sinh giao tiếp hiệu trình dạy học môn...
 • 17
 • 482
 • 0

Đề cương ôn tập môn ngữ văn lớp 9 học kỳ II chi tiết

Đề cương ôn tập môn ngữ văn lớp 9 học kỳ II chi tiết
... ( 192 5 - 199 1), quờ huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam Trong kháng chi n chống thực dân Pháp ( 194 6 - 195 4) hoạt động văn nghệ liên khu V, sau 195 4 ông tập kết Bắc, chuyên sáng tác - Ông bút văn ... năm 195 4, tập kết Bắc công tác phòng văn nghệ Đài tiếng nói Việt Nam bắt đầu viết văn Từ ông công tác Hội nhà văn Việt Nam, làm biên tập cho tuần báo Văn nghệ Hội nhà văn Trong thời kì kháng chi n ... ( 193 0 198 0) Viễn Phương (1/5/ 192 8 – 21/12/200 5) 10 Sang thu Hữu Thỉnh (15/2/ 194 2) 11 Nói với Y Phương (24/12/ 19 48) Giáo viên Phạm Văn Hải Năm học 2013 - 2014 NĂM SÁNG TÁC 197 1 197 8 196 2 198 0 197 6...
 • 40
 • 24,498
 • 134

Tuyển tập các bài tập tiếng anh từ lớp 6 đến lớp 9 tham khảo

Tuyển tập các bài tập tiếng anh từ lớp 6 đến lớp 9 tham khảo
... usually gets up at 6. 00 o’clock Today he is late, it is 6. 30 and he is still in bed He usually goes to work by train but today he is driving to work He arrives at work at 6. 30 every morning but ... Philip ( 192 7) They ……………… funny because they were so different Laurel ……………… small and thin Hardy …………… big and fat Their most famous films ………………… Way Out West ( 193 7) and Blockheads ( 193 8) They ... Oliver Hardy …were… two of the most popular film comedians of all time They were born in 1 890 and 1 892 respectively Stan Laurel’s real name ……………… Arthur Jefferson He …………… form England Oliver...
 • 260
 • 1,709
 • 13

Đề kiểm tra môn anh văn lớp 6 pot

Đề kiểm tra môn anh văn lớp 6 pot
... is Lan’s school ? b) It’s is in the city THE END Name:……………………………… Class: KIỂM TRA HỌC KỲ II Môn: Anh Văn Thời gian: 60 ‘ Câu Tìm từ có cách đọc khác với từ lại a) size b) sixter a) shine b) ... because c) why d) what THE END ĐÁP ÁN KIỂM TRA MÔN ANH Câu Tìm từ có cách đọc khác với từ lại 1) C 2) D 3) B 4) A 5) C Câu Chọn đáp án để hoàn thành câu 6) B 7) A 8) A 9) C 10) D 11) A Câu Chọn ... cột B A 24 long 25 dirty 26 cold 27 good 28 high 29 far 30 beautiful 31 to take 32 small a B c d E f g H I B to give short clean low hot bad near ugly big 24) 25) 26) 27) 28) 29) ...
 • 6
 • 510
 • 2

Hệ thống câu hỏi và bài tập môn vật lý lớp 6

Hệ thống câu hỏi và bài tập môn vật lý lớp 6
... dụng vào vật vật đứng yên D Hai lực mạnh Đáp án B Hai lực mạnh nhau, phương, ngược chiều Câu : Hãy lựa chọn phương án trả lời (ứng với A, B, C D) để trả lời câu hỏi sau Một học sinh đá vào ... là: P = 10.m = 4500.10 = 45000N Câu 8: Chọn từ thích hợp dấu ngoặc để điền vào chỗ trống câu sau: a/ Dùng mặt phẳng nghiêng kéo vật lên với lực trọng lượng vật, ( lớn hơn/nhỏ hơn/ bằng) b/ ... lực Câu 2: Máy đơn giản sau làm thay đổi đồng thời độ lớn hướng lực? A B C D Ròng rọc cố định Ròng rọc động Mặt phẳng nghiêng Đòn bẩy Đáp án Câu 1- chọn B Câu 2- chọn A Mức độ : Vận dụng thấp Câu...
 • 12
 • 1,398
 • 7

Xem thêm

Từ khóa: đề thi môn anh văn lớp 6 học kì 2đề thi môn anh văn lớp 6 học kỳ 2đề thi môn anh văn lớp 6 học kì 1đề cương ôn tập môn anh văn lớp 9 học kì 2đề cương thi môn anh văn lớp 6 học kì 2bài tập anh văn lớp 6 học kì 2bai tap anh van lop 6 hoc ki 1bài tập anh văn lớp 6 học kì 1bai tap trac nghiem mon anh van lop 6bài tập trắc nghiệm môn anh văn lớp 6 theo từng bàiđề thi học sinh giỏi môn anh văn lớp 6đề thi học kì ii môn anh văn lớp 6đề thi học kỳ 2 môn anh văn lớp 6đề thi học kì 2 môn anh văn lớp 6đề thi học kì 1 môn anh văn lớp 6Điều khiển bình trộn hóa chất PLCCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Bài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015TIENG ANH CHUYEN NGANH MAYBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhBài 48. Quả