Đề cương ôn thi tốt nghiệp môn triết học

Đề cương ôn thi tốt nghiệp môn: Triết học pptx

Đề cương ôn thi tốt nghiệp môn: Triết học pptx
... nêu ví dụ: "An Nam dân tộc cách mệnh thành công tư Pháp yếu, tư Pháp yếu công nông Pháp làm giai cấp cách mệnh dễ Và công nông Pháp làm cách mệnh thành công, dân tộc An Nam tự do" Đây luận điểm ... tức "muốn đánh chết rắn đằng đuôi" Vận dụng công thức C.Mác: giải phóng giai cấp công nhân phải nghiệp thân giai cấp công nhân, Người đưa luận điểm: "Công giải phóng anh em, (tức nhân dân thuộc ... có đủ ba điều kiện chủ yếu: Một là, lãnh đạo giai cấp công nhân thông qua đảng bảo đảm không ngừng củng cố Hai là, khối liên minh công nông giữ vững phát triển sở đường lối thích hợp với giai...
 • 17
 • 298
 • 1

Đề cương ôn thi tốt nghiệp môn triết học Mac Lenin

Đề cương ôn thi tốt nghiệp môn triết học Mac Lenin
... tính thời đại Muốn cần phải có triết học khoa học Không thể đổi thành công thi u mặt tư triết học sâu sắc Triết học Mác– Lênin sở giới quan phương pháp luận cho công đổi 13 Câu 10: Vai trò định ... sử triết học trước - Ra đời sở: Điều kiện kinh tế xã hội Tiền đề tư tưởng trực tiếp: - CNXH không tưởng Pháp - Kinh tế trị cổ điển A - Triết học cổ điển Đức + Là bước ngoặt cách mạng triết học ... tích cực tiêu cực tôn giáo luôn tác động ảnh hưởng đến người, đến đời sống người Thế giới quan triết học - Thế giới quan triết học lý luận giới quan - Thế giới quan triết học biểu đạt hiểu biết,...
 • 28
 • 278
 • 0

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN SINH HỌC CHƯƠNG I pps

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN SINH HỌC CHƯƠNG I pps
... bị biến đ i là: A – Phenilalanin – Lizin – Asparagin – Lizin – B – Threonin – Lizin – Asparagin – Lơxin – C – Glutamin – Lizin – Asparagin – Lơxin – D – Tirozin – Lơxin – Asparagin – Lizin – ... 3’ 56 axit amin dịch mã từ i m kh i đầu đoạn mARN là: A – Histiđin – Lizin – Asparagin – Lơxin – B – Histiđin – Lơxin – Asparagin – Lizin – C – Asparagin – Lơxin – Lizin – Phenilalanin – D – ... biến đ i chu i nuclêôtit gen  biến đ i trình tự chu i ribônuclêôtit mARN  biến đ i trình tự axic amin prôtêin tương ứng B Làm biến đ i chu i nuclêôtit gen  biến đ i trình tự axit amin prôtêin...
 • 25
 • 446
 • 0

đề cương ôn thi tốt nghiệp môn hóa học (2)

đề cương ôn thi tốt nghiệp môn hóa học (2)
... chất hóa học đặc trưng hợp chất sắt (II) là: A/ Tính khử B/ Tính oxi hóa C/ Tính oxi hóa khử D/ Tính lưỡng tính 14.Tính chất hóa học đặc trưng hợp chất sắt (III) là: A/ Tính khử B/ Tính oxi hóa ... kim tác dụng hóa học môi trường xung quanh gọi là: A/ Sự khử kim loại B/ Sự ăn mòn hóa học C/ Sự ăn mòn điện hóa D/ Sự ăn mòn kim loại 33 Một vật chế tạo từ hợp kim Zn-Cu.Vật dể không khí ẩm bị ... nhóm chức anđehit, dùng ba phản ứng hóa học Trong phản ứng sau, phản ứng không chứng minh nhóm chức anđehit glucozơ? Trang A/ Oxi hóa glucozơ AgNO3/dd NH3 B/ Oxi hóa glucozơ Cu(OH)2 đun nóng C/ Lên...
 • 19
 • 205
 • 0

đề cương ôn thi tốt nghiệp môn hóa học

đề cương ôn thi tốt nghiệp môn hóa học
... chất hóa học đặc trưng hợp chất sắt (II) là: A/ Tính khử B/ Tính oxi hóa C/ Tính oxi hóa khử D/ Tính lưỡng tính 14.Tính chất hóa học đặc trưng hợp chất sắt (III) là: A/ Tính khử B/ Tính oxi hóa ... kim tác dụng hóa học môi trường xung quanh gọi là: A/ Sự khử kim loại B/ Sự ăn mòn hóa học C/ Sự ăn mòn điện hóa D/ Sự ăn mòn kim loại 33 Một vật chế tạo từ hợp kim Zn-Cu.Vật dể không khí ẩm bị ... nhóm chức anđehit, dùng ba phản ứng hóa học Trong phản ứng sau, phản ứng không chứng minh nhóm chức anđehit glucozơ? A/ Oxi hóa glucozơ AgNO3/dd NH3 B/ Oxi hóa glucozơ Cu(OH)2 đun nóng C/ Lên...
 • 15
 • 196
 • 0

đề cương ôn tập tốt nghiệp môn triết học

đề cương ôn tập tốt nghiệp môn triết học
... thế giới quan triết học, phân biệt với thế giới quan thông thường Vấn đề triết học Chủ nghĩ vật chủ nghĩa tâm 2.1 Vấn đề triết học Theo Ăngghen, vấn đê bản của triết học là vấn đê ... nhất Thí dụ, người nông dân 37 Việt Nam bên cạnh cái chung với nông dân của các nước thế giới là có tư hữu nhỏ, sản xuất nông nghiệp, sống nông thôn v.v., còn có đặc điểm ... thành các môn phái khác của chủ nghĩa vật Ngược lại, những người cho rằng, ý thức, tinh thần có trước giới tự nhiên được gọi là các nhà tâm; họ hợp thành các môn phái...
 • 155
 • 38
 • 0

Đề cương ôn thi tốt nghiệp môn khoa học chính trị

Đề cương ôn thi tốt nghiệp môn khoa học chính trị
... Thế Lạng: Giáo trình trị dùng cho học sinh Trung Học Chuyên Nghiệp, Nxb Giáo dục.2006 - Giáo trình Triết học Mác-Lênin: Hội động lý luận Trung ương biên soạn, Nxb Chính trị quốc gia, HN, 2004 ... Kinh tế trị Mác-Lênin: Hội động lý luận Trung ương biên soạn, Nxb Chính trị quốc gia, HN, 2004 - Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học Hội động lý luận Trung ương biên soạn, Nxb Chính trị quốc ... gia, HN, 2004 - Giáo trình Tư Tưởng Hồ Chí Minh: Hội động lý luận Trung ương biên soạn, Nxb Chính trị quốc gia, HN, 2006 ...
 • 2
 • 381
 • 0

ĐỀ CƯƠNG ôn THI tốt NGHIỆP môn CHÍNH TRỊ, TRIẾT học, CHỦ NGHĨA xã hội, KINH tế CHÍNH TRỊ

ĐỀ CƯƠNG ôn THI tốt NGHIỆP môn CHÍNH TRỊ, TRIẾT học, CHỦ NGHĨA xã hội, KINH tế CHÍNH TRỊ
... thể thống nhất không gian - thời gian - Không có vật chất nào vận động ngoài không gian và thời gian, ngược lại không có không gian và thời gian nào lại không phải là của ... với các nước nguyên tắc tôn trọng độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của nhau; không can thi ̣p vào công việc nội bộ của (đặc biệt không được can thi ̣p vào việc lựa chọn ... Nội dung và hình thức không tách rời mà gắn bó chặt chẽ với Không có hình thức nào mà không chứa đựng nội dung, không có nội dung nào lại không tồn tại hình thức +...
 • 100
 • 226
 • 0

Đề cương ôn thi tốt nghiệp môn kế toán tổng hợp hệ từ xa

Đề cương ôn thi tốt nghiệp môn kế toán tổng hợp hệ từ xa
... liệu trực tiếp Xác định kết tiêu thụ? Định khoản phản ánh nghiệp vụ phát sinh lên tài khoản kế toán? V Kế toán tiêu thụ kế tiêu thụ Bài 17 (4 điểm): Tại công ty sản xuất, kế toán hàng tồn kho theo ... 210.000, công ty lập dự phòng giảm giá 5.000 Kết đầu tư vào công ty theo thông báo sau: 28 - Số cổ tức hưởng từ công ty C 12.000 - Số lỗ phải chịu từ công ty M 10.000 Đã nhận cổ tức công ty C toán ... 165.000, công ty trích lập dự phòng giảm giá cho số cổ phiếu 10.000 7, Theo thông báo công ty, kết đầu tư kỳ sau: - Lãi chia từ công ty B 25.000, từ công ty M 10.000 - Lỗ phải chịu từ công ty F...
 • 34
 • 1,010
 • 3

Đề cương ôn thi tốt nghiệp môn tài chính - tiền tệ

Đề cương ôn thi tốt nghiệp môn tài chính - tiền tệ
... Trang11 Đề cương ôn thi tốt nghiệp Khóa 2006 - 2009 - Chi nghiệp + Chi nghiệp kinh tế, bao gồm khoản: chi nghiệp giao thông, nghiệp nông nghiệp, nghiệp thủy lợi, nghiệp lâm nghiệp, …Chi tiền lương ... buộc bao gồm: - Bảo hiểm y tế - Trợ cấp ốm đau - Trợ cấp tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp Trang18 Đề cương ôn thi tốt nghiệp Khóa 2006 - 2009 - Trợ cấp thai sản - Chế độ hưu trí - Chế độ tử tuất ... Trang19 Đề cương ôn thi tốt nghiệp Khóa 2006 - 2009 Câu 15 Chính sách tiền tệ gì? Hiện Ngân hàng Nhà nước Việt nam sử dụng công cụ để thực thi sách tiền tệ? Trình bày chế sử dụng công cụ Trả...
 • 23
 • 1,114
 • 10

Đề cương ôn thi tốt nghiệp THPT năm học 2009 2010 môn văn

Đề cương ôn thi tốt nghiệp THPT năm học 2009  2010 môn văn
... Kỉ niệm ngày nhà văn tiêu biểu, người chiển sĩ u nước mặt trận văn hố tư tưởng GV: Nguyễn Văn Việt Tổ ngữ văn trường THPT Bình Sơn Đề cương ơn thi tốt nghiệp THPT năm học 2009 - 2010 http://www.ebook.edu.vn ... Tổ ngữ văn trường THPT Bình Sơn Đề cương ơn thi tốt nghiệp THPT năm học 2009 - 2010 http://www.ebook.edu.vn ngun độc lập tự cho dân tộc).Đồng thời tác phẩm vừa có giá trị văn học (Nó xem văn luận ... Xn Diệu, Chế Lan Viên GV: Nguyễn Văn Việt 22 Tổ ngữ văn trường THPT Bình Sơn Đề cương ơn thi tốt nghiệp THPT năm học 2009 - 2010 http://www.ebook.edu.vn -Văn học vùng tạm chiếm có phát triển,...
 • 62
 • 336
 • 2

Đề cương ôn thi tôt nghiệp môn hóa

Đề cương ôn thi tôt nghiệp môn hóa
... chức hay đa chức, no hay không no) A Este thuộc loại no B Este thuộc loại không no C Este thuộc loại no, đơn chức D Este thuộc loại không no đa chức 1.47 Quá trình không tạo CH3CHO? A Cho vinyl ... béo)để lâu ngày bị ôi thiu A Chất béo vữa B Chất béo bị oxi hoá chậm không khí tạo thành anđehit có mùi C Chất béo bị thuỷ phân với nước không khí D Chất béo bị oxi nitơ không khí chuyển thành ... 2.73 Giữa saccarozơ glucozơ có đặc điểm giống nhau? A Đều lấy từ củ cải đường B Đều có biệt dược “huyết ngọt” C Đều bị oxi hoá [Ag(NH3)2]OH D Đều hoà tan Cu(OH)2 nhiệt độ thường 2.74 Các khí tạo...
 • 187
 • 990
 • 11

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN LỊCH SỬ NĂM HỌC 2009 - 2010

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN LỊCH SỬ NĂM HỌC 2009 - 2010
... THẬN – ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT MÔN LỊCH SỬ - Liên Xô nước XHCN Đông Âu lam vào khủng hoảng - Trung Quốc tiến hành cải cách * Tình hình nước: - Trải qua 10 năm thực hai kế hoạch năm xây ... phóng miền Nam * Hoàn cảnh lịch sử: 18 TÀI LIỆU THAM KHẢO – LƯU HÀNH NỘI BỘ TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN – ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT MÔN LỊCH SỬ - Cuối năm 1974 – đầu năm 1975, so sánh lực lượng ... THẬN – ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT MÔN LỊCH SỬ - Tại vùng nông thôn, đồng bằng, rừng núi, ven thị khắp nơi có phong trào quần chúng dậy chống “bình định”, phá “ấp chiến lược” Đến đầu năm 1971,...
 • 23
 • 569
 • 1

Tài liệu Đề cương ôn thi tốt nghiệp môn Tài chính - Tiền tệ pdf

Tài liệu Đề cương ôn thi tốt nghiệp môn Tài chính - Tiền tệ pdf
... Trang11 Đề cương ôn thi tốt nghiệp Khóa 2006 - 2009 - Chi nghiệp + Chi nghiệp kinh tế, bao gồm khoản: chi nghiệp giao thông, nghiệp nông nghiệp, nghiệp thủy lợi, nghiệp lâm nghiệp, …Chi tiền lương ... cán công nhân viên học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; Trang15 Đề cương ôn thi tốt nghiệp Khóa 2006 - 2009 động viên sức sáng tạo người lao động; thực chế độ tiền lương, tiền công ... buộc bao gồm: - Bảo hiểm y tế - Trợ cấp ốm đau Trang18 Đề cương ôn thi tốt nghiệp Khóa 2006 - 2009 - Trợ cấp tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp - Trợ cấp thai sản - Chế độ hưu trí - Chế độ tử tuất...
 • 23
 • 987
 • 19

Đề cương ôn thi tốt nghiệp môn địa lí

Đề cương ôn thi tốt nghiệp môn địa lí
... nông nghiệp cổ truyền nông nghiệp hàng hóa 28 - Nền nông nghiệp nước ta phát triển theo hướng sản xuất hàng hoá Nền nông nghiệp cổ truyền - Sản xuất nhỏ, công cụ thủ công, sử dụng Nền nông nghiệp ... công nghiệp trọng điểm Nội dung ôn tập : 2.1 Cơ cấu công nghiệp theo ngành: - Cơ cấu ngành công nghiệp nước ta tương đối đa dạng thuộc nhóm chính: công nghiệp khai thác;công nghiệp chế biến; công ... thác tốt - Đẩy mạnh xuất sản phẩm nông nghiệp nhiệt đới 2.2.Phát triển nông nghiệp đại sản xuất hàng hóa góp phần nâng cao hiệu nông nghiệp nhiệt đới : - Nền nông nghiệp nước ta tồn song song nông...
 • 89
 • 500
 • 20

Xem thêm

Từ khóa: đề cương ôn thi tốt nghiệp môn triếtđề cương ôn thi tốt nghiệp môn hóa học 2012đề cương ôn thi tốt nghiệp môn hóa họcđề cương ôn thi tốt nghiệp môn sinh học 12đề cương ôn thi tốt nghiệp môn sinh học 2013đề cương ôn thi tốt nghiệp môn sinh họcđề cương ôn thi tốt nghiệp môn hoáđề cương ôn thi tốt nghiệp môn toánđề cương ôn thi tốt nghiệp môn lýđề cương ôn thi tốt nghiệp môn vật lýđề cương ôn thi tốt nghiệp môn hóa violetđề cương ôn thi tốt nghiệp môn hóa 12đề cương ôn thi tốt nghiệp môn hoá 2012đề cương ôn thi tốt nghiệp môn hoá 2013đề cương ôn thi tốt nghiệp môn toán lớp 12Pháp luật về kiểm soát hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh một số nước trên thế giới và kinh nghiệm cho việt namĐiểm đông đặc: Freezing pointTÌM HIỂU VỀ CÁC TIÊU CHUẨN CHƯNG CẤT: ASTM D86, D5307, D1160, D2892XÚC TÁC TRONG NHÀ MÁY ĐẠM PHÚ MỸĐo lường hiệu quả quảng cáo trực tuyến qua 6 chỉ sốYêu cầu về mặt kĩ thuậtCấu hình DHCP trên linuxSản xuất nhiên liệu sạchTính toán cốt thép đai dầm trường hợp không sử dụng cốt xiêngiao an sinh 12 soan theo huong phat trien nang lucThuyết trình xem xét về chính sách lãi suất của NHNN việt nam có tác động như thế nào đối với hoạt động của các doanh nghiệp việt nam trong giai đoạn gần đâyTìm hiều kinh nghiệm điều hành chính sách tiền tệ có hiệu quả của ngân hàng trung ương một số quốc gia trên thế giới và rút ra bài học kinh nghiệm cho việt namTiểu luận xác định những yêu cầu cơ bản đảm bảo thực thi chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa có hiệu quảchỉ số tài chính cty sữa (autosaved) 20132016Bất ngờ tìm ra hành tinh giống trái đất và rất gầnCấu hình FTP trên windowsCấu hình DNS trên linuxGiáo án đại số 9 theo hướng phát huy năng lựckế hoạch EMarketing cho ý tưởng kinh doanh bánh online GreenCakeCấu hình web server trên linux