Anh văn chuyên ngành kế toán

anh van chuyen nganh ke toan

anh van chuyen nganh ke toan
... tiến nhanh The security: ổn định,bảo đảm A salaried position: lương bổng Commercial school: trường thương mại To cope: đương đầu,đối phó với Seminars: hội thảo Profession: nghề nghiệp Advantage: ... chủ sở hữu Page November 30, 2010 ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN 11 Capital: đầu tư 12 Journal:sổ nhật kí 13 Ledger: sổ 14 Trial balance: cân đối khoản mục II.Bookkeeping: Electronic and mechanical ... Legal entity: thực thể pháp nhân 12 Large-scale enterprises: doanh nghiệp có wy mô lớn 13 Suited: thích hợp Page November 30, 2010 ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN 14 Provide: cung cấp 15 Mean: phương...
 • 6
 • 1,138
 • 22

trắc nghiệm anh văn chuyên ngành kế toán ( có đáp án )

trắc nghiệm anh văn chuyên ngành kế toán ( có đáp án )
... main role is to provide (3 1) for business The reward (3 2) …the owner receives for providing the business with capital is (3 3) Where the capital is provided as shares, for (3 4) , in private and public ... the (3 5) are likely to maintain close control of the business (3 6) most private limited companies are family concerns In (3 7) limited companies, owners or shareholders have the right to (3 8) …the ... one period of time (turnover) A company that sells shares in itself to the public (A public limited company) A place where shares in companies are bought and sold (Stock Exchange) Income of a business...
 • 15
 • 318
 • 1

đề cương báo cáo điều tra phỏng vấn chuyên ngành kế toán tài chính doanh nghiệp thương mại

đề cương báo cáo điều tra phỏng vấn chuyên ngành kế toán tài chính doanh nghiệp thương mại
... CNG BO CO IU TRA PHNG VN CHUYấN NGNH K TON TI CHNH DOANH NGHIP THNG MI A GII THIU V DOANH NGHIP: Khỏi quỏt chung v doanh nghip - Tờn doanh nghip: Cụng ty c phn Prime i Vit - a ch ca doanh nghip: ... Yờn Tnh Vnh Phỳc - Loi hỡnh doanh nghip: Cụng ty c phn - Cỏc lnh vc kinh doanh ch yu ca doanh nghip: Sn xut gch p lỏt - Quy mụ ca doanh nghờp (Tng s v lao ng ca doanh nghip): + Tng s ca cụng ... ti chớnh phi m nhim c cỏc b phn k toỏn ti doanh nghip, c bit l kh nng phõn tớch v hoch nh ti chớnh ca doanh nghip t ú cú nhng t phự hp cho nh qun tr doanh nghip iu chnh Trong cỏc k nng cụng c...
 • 12
 • 783
 • 3

Một số từ tiếng Anh trong chuyên ngành kế toán

Một số từ tiếng Anh trong chuyên ngành kế toán
... Depreciation of intangible fixed assets Hoa mòn luỹ kế tài sản cố định vô hình Depreciation of leased fixed assets Hao mòn luỹ kế tài sản cố định thuê tài Equity and funds Vốn quỹ Exchange ... administrative expenses Chi phí quản lý doanh nghiệp Goods in transit for sale Hàng gửi bán Gross profit Lợi nhuận tổng Gross revenue Doanh thu tổng Income from financial activities ... Lợi nhuận bất thường Figures in: millions VND Đơn vị tính: triệu đồng Financial ratios Chỉ số tài Financials Tài Finished goods Thành phẩm tồn kho Fixed asset costs Nguyên giá tài...
 • 6
 • 777
 • 8

BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐIỀU TRA PHỎNG VẤN CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP THƯƠNG M pot

BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐIỀU TRA PHỎNG VẤN CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP THƯƠNG M pot
... ngnh khỏc 2.1 Qun tr DNTM 2.2 Qun tr DN khỏch sn, du lch 2.3 Marketing TM 2.4 Thng mi Quc t 2.5 Qun tr TM in t 2.6 KTTM Tng cng 3.1 Mt mnh (Cn phỏt huy) Bng TT Tiờu chớ, phm cht ngh nghip Bng TT ... nng lm vic p lp Ba k nng mc dự cú ớt nh hng n chuyờn m n nhng nú l nhng k nng m bt k mt sinh viờn tt nghip chuyờn ngnh no cng cn phi cú Thụng qua cuc iu tra, kho sỏt t bn thõn em nhn thy m nh ... hon thnh nhim v Kh nng hi nhp v thớch nghi vi s i mi, thay i Kh nng lm vic m I trng cú ỏp lc Kh nng lm vic m I trng cú quc t Yờu nghố v cú ý thc cu th hc lờn vi ngh nghip An t m lm vic, trung...
 • 12
 • 405
 • 0

Tiếng anh chuyên ngành kế toán kiểm toán

Tiếng anh chuyên ngành kế toán kiểm toán
... đến phân chia hợp lý lĩnh vực kế toán : kế toán tài kế toán quản trị Kế toán tài liên quan đến việc báo cáo thông tin cho đối tượng bên doanh nghiệp; Ngược lại kế toán quản trị chủ yếu liên quan ... these interested parties ĐỊNH NGHĨA KẾ TOÁN Có vẻ phù hợp để bắt đầu với định nghĩa thông thường kế toán Kế toán hàng loạt khái niệm kỹ thuật sử dụng để tính toán báo cáo thông tin tài đơn vị kinh ... biết am hiểu đắn kế toán không đến cách dễ dàng Nó đến có tâm làm việc chăm Nhưng bạn kiên trì, bạn ngạc nhiên mà bạn khám phá kế toán Kiến thức kế toán có giá thành công doanh nghiệp Và bạn...
 • 226
 • 2,878
 • 11

Tiếng anh chuyên ngành kế toán part 2

Tiếng anh chuyên ngành kế toán part 2
... Contents PART TWO PLANNING AND FORECASTING 22 3 Choosing a Business Form Richard P Mandel 22 5 The Business Plan Andrew Zacharakis 26 0 10 Planning Capital Expenditure Steven P Feinstein 29 1 11 Taxes ... Business Decisions Richard P Mandel 314 12 Global Finance Eugene E Comiskey and Charles W Mulford 353 13 Financial Management of Risks Steven P Feinstein 423 PART THREE MAKING KEY STR ATEGIC DECISIONS ... sales will be $ 720 ,000 or even a little better The wholesale cost of the items sold will be $480,000, giving a markup of $24 0,000—which is 331⁄3 % on the projected sales of $ 720 ,000 Using Financial...
 • 10
 • 2,840
 • 20

Tiếng anh chuyên ngành kế toán part 3

Tiếng anh chuyên ngành kế toán part 3
... XXX2 XXX3 $ 4,490 $ 7,785 $ 9,421 3, 9 43 $ 8, 433 5 ,35 2 $ 13, 137 4,540 $ 13, 961 Financing Stock repurchased, net Stock warrants sold Preferred stock dividends Cash from financing $(1,509) 538 (28) ... liabilities 874 7,928 8,802 1 ,38 5 $10,187 Preferred stock Common stock Retained earnings Total equity $ 980 13, 844 13, 614 $28, 438 $ 23, 195 18,1 73 $41 ,36 8 Total liabilities and equity $38 ,625 $52,150 Note: ... income $ 6,414 7 03 7,117 2,627 $ 4,490 $ 9,928 1,9 63 11,891 4,106 $ 7,785 $10, 937 3, 338 14,275 4,854 $ 9,421 Using Financial Statements 15 Cash Flow Statement Years Ended June 30 Operations Net...
 • 10
 • 1,844
 • 16

Tiếng anh chuyên ngành kế toán part 4

Tiếng anh chuyên ngành kế toán part 4
... 49 ,600 49 ,40 0 19 ,40 0 3,600 6,000 $ 69,000 54, 400 26,000 3,600 6,000 Total expenses $100,000 $128,000 $159,000 Income before taxes Income tax expense (40 %) $ 140 ,000 56,000 $ 142 ,000 56,800 $ 141 ,000 ... $720,000 48 0,000 $800,000 530,000 $900,000 600,000 Gross profit $ 240 ,000 $270,000 $300,000 Less expenses Salaries Rent Phone and utilities Depreciation Interest $ 40 ,000 36,000 14, 400 3,600 6,000 $ 49 ,600 ... 5.0 2.0 0.5 0.8 6.2% 6.2 2 .4 0 .4 0.8 7.7% 6.0 2.9 0 .4 0.7 2.1% 1.0 0.9 −0.1 −0.1 Total expenses 13.9% 16.0% 17.7% 3.8% Income before taxes Income tax expense (40 %) 19 .4% 7.8 17.8% 7.2 15.6% 6.2...
 • 10
 • 978
 • 12

Tiếng anh chuyên ngành kế toán part 5

Tiếng anh chuyên ngành kế toán part 5
... 1994 19 95 1996 $ 35 million 65 million million million million The gains averaged about $ 25 million over the 10 years ending in 1996 and ranged from a loss of $1 million (1988) to a gain of $ 65 million ... margin Operating costs Operating income Operating income $1,870 $1,122 25% $ 383 $ 64 4% $1,8 25 $1,016 30% $ 3 75 $ 168 9% $1,9 45 $1,043 28% $ 379 $ 170 9% $2,343 $1,377 28% $ 409 $ 100 4% This table ... bankruptcy; z scores between 1.81 and 2.99 are in a gray area, with scores above 2.6 75 suggesting solvency and scores below 2.6 75 suggesting bankruptcy Since the z score uses equity at market value, it...
 • 10
 • 581
 • 5

Tiếng anh chuyên ngành kế toán part 6

Tiếng anh chuyên ngành kế toán part 6
... expense (income), net $2 ,68 0,472 722,590 $2 ,64 2,453 62 0,878 $3,028,248 62 7,075 — — 3,953 36, 787 47,952 60 , 769 — (7,032) 132,303 — — — — 62 ,553 22,247 4 ,67 6 4, 061 1,834 — — — 62 ,812 — 1,319 Income ... Interest expense 1998 1999 $4,1 76. 6 $4,029.7 $4,284.8 3, 363 .3 288.0 141.0 — 3,2 26. 5 278.0 161 .2 — 3,419.8 309.8 210.7 99.7 3,792.3 3 ,66 5.7 4,040.0 384.3 111.7 364 .0 84.9 244.8 123.7 Other income ... taxes 30,283 5,5 86 57,092 38,407 382,387 157, 361 Income before equity in income of joint ventures Equity in income of joint ventures 24 ,69 7 4, 262 18 ,68 5 1,947 225,0 26 2,925 20 ,63 2 $ 227,951 Net...
 • 10
 • 580
 • 4

Tiếng anh chuyên ngành kế toán part 7

Tiếng anh chuyên ngành kế toán part 7
... 363,6 87 — 666 ,77 0 33,382 — 24,805 ( 879 ,159) — — — — — (1,863,915) 4 17, 849 (48,451) (410, 476 ) (116,491) 519 ,76 4 586,424 162,862 (164,960) (416,506) $6 47, 466 $(1,440 ,74 6) Escalon Medical Corporation, ... 115 ,74 0 Other current and long-term assets (16,862) Accounts payable and accrued expenses (360,396) Net cash provided from (used in) operating activities SOURCE : $(186, 172 ) 363,6 87 — 666 ,77 0 ... Corporation, partial consolidated statements of cash f lows, years ended June 30 1998 1999 2000 $1,193 ,78 7 $ (862,652) Cash Flows from Operating Activities Net income (loss) $ 171 , 472 Adjustments...
 • 10
 • 616
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: khóa học anh văn chuyên ngành kế toántừ điển anh văn chuyên ngành kế toánbài tập anh văn chuyên ngành kế toánanh văn chuyên ngành kế toánbài giảng anh văn chuyên ngành kế toánđề thi anh văn chuyên ngành kế toántra từ điển anh văn chuyên ngành kế toánđề thi môn anh văn chuyên ngành kế toánđề thi trắc nghiệm anh văn chuyên ngành kế toántài liệu môn anh văn chuyên ngành kế toántài liệu anh văn chuyên ngành kế toánhọc anh văn chuyên ngành kế toán ở đâuhọc anh văn chuyên ngành kế toándownload từ điển anh văn chuyên ngành kế toántừ điển anh văn chuyên ngành kế toán onlineDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Bài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhhop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 10. Đồng chíBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảm