Đoàn 1

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN BÓN NPK (3-6-1) ĐẾN SINH TRƯỞNG CỦA LÁT HOA (Chukrasia tabularis A.Juss) GIAI ĐOẠN 1 - 3 THÁNG TUỔI TẠI VƯỜN ƯƠM CƠ SỞ 3 TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN BÓN NPK (3-6-1) ĐẾN SINH TRƯỞNG CỦA LÁT HOA (Chukrasia tabularis A.Juss) GIAI ĐOẠN 1 - 3 THÁNG TUỔI TẠI VƯỜN ƯƠM CƠ SỞ 3 TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC
... tập chuyên đề Nghiên cứu ảnh hưởng phân bón NPK 3- 6 -1 đến sinh trưởng Lát hoa giai đoạn 1- 3 tháng tuổi vườn trường sở trường Đại Học Hồng Đức, rút số kết luận sau: - Phân bón NPK có tác dụng ... 16 3 16 3 16 3 16 3 15 1 15 1 15 1 15 1 ft 11 25 50 39 26 48 29 45 60 17 fl = T ai.T bj TS ( f t − f l )2 f l 11 .5 11 .5 11 .5 11 .5 40.75 40.75 40.75 40.75 37 .75 37 .75 37 .75 37 .75 χ n tính toán 0.0 217 39 ... 2. 630 435 4.8 9 13 04 15 .847 83 2.0996 93 0.07 515 3 5 .33 8957 1. 289877 2.02 814 6 1. 39 238 4 13 .11 424 11 .405 63 60 . 13 538 χ2n tra bảng 12 .6 Qua bảng (3 .15 ) cho thấy χ2n tính toán = 60 . 13 538 > χ2n tra bảng = 12 .6...
 • 55
 • 1,310
 • 5

Kế toán CPSX ở xí nghiệp xây dựng binh đoàn 1

Kế toán CPSX ở xí nghiệp xây dựng binh đoàn 1
... D12 - L = 11 ,7m Kg 311 7 4300 13 .0 91. 400 D10 - L = 11 ,7m Kg 267 4200 1. 1 21. 400 D19 - L = 11 ,7m Kg 6028 415 2,38 25.030.547 D16 - L = 11 ,7m Kg 7764 415 2,38 32.239.078 D20 - L = 11 ,7m Kg 4290 415 2,38 ... xây dựng binh đoàn 11 Giám đốc công ty Kế toán trưởng Phó giám đốc kinh tế Phòng tài kế toán Phòng tổ chức hành Phó giám đốc KH tiếp thị Phòng Kinh tế kế hoạch nghiệp nghiệp nghiệp ... dở dang Tổng cộng 3. 017 .3 31. 917 3. 017 .3 31. 917 Cuối kỳ vào chi phí nguyên vật liệu trực tiếp vào giá thành sản phẩm theo định khoản Nợ TK 15 4 (15 41) : 3. 017 .3 31. 917 Có TK 6 21: 3. 017 .3 31. 917 Kế toán...
 • 73
 • 102
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón NPK đến sinh trưởng của lát hoa giai đoạn 1-3 tháng tuổi tại vườn ươm cơ sổ 3 trường đại học nông nghiệp

Nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón NPK đến sinh trưởng của lát hoa giai đoạn 1-3 tháng tuổi tại vườn ươm cơ sổ 3 trường đại học nông nghiệp
... tập chuyên đề Nghiên cứu ảnh hưởng phân bón NPK 3- 6-1 đến sinh trưởng Lát hoa giai đoạn 1 -3 tháng tuổi vườn trường sở trường Đại Học Hồng Đức, rút số kết luận sau: - Phân bón NPK có tác dụng ... đoạn vườn ươm 2 .3 Nội dung nghiên cứu -Nghiên cứu ảnh hưởng phân bón NPK (3: 6:1) nồng độ khác đến số tiêu sinh trưởng gieo ươm - Nghiên cứu ảnh hưởng phân bón đến chất lượng - Xác định nồng độ phân ... trưởng 3. 2.1 3. 2.2 gieo ươm ……………………………………… Ảnh hưởng phân bón NPK (3: 6:1) đ ến chiều cao 25 Ảnh hưởng phân bón NPK (3: 6:1) đến đường kính cổ 28 3. 2 .3 3 .3 rễ………………………………………………………… Ảnh hưởng phân bón...
 • 55
 • 909
 • 4

XÁC ĐỊNH NHU CẦU PROTEIN CHO TĂNG TRƯỞNG TỐI ƯU CỦA CÁ BỐNG KÈO GIAI ĐOẠN 1

XÁC ĐỊNH NHU CẦU PROTEIN CHO TĂNG TRƯỞNG TỐI ƯU CỦA CÁ BỐNG KÈO GIAI ĐOẠN 1
... Wcá DN SL BC Wcá(g) 30 10 ,4 30 15 ,1 28 19 ,9 27 22,5 24 21, 5 30 10 ,7 29 12 ,6 25 12 ,6 25 13 ,8 23 13 ,8 24 10 ,5 28 12 ,0 27 13 ,5 26 14 ,1 21 12,5 30 10 ,2 30 13 ,2 28 14 ,4 27 14 ,6 22 13 ,0 30 10 ,1 25 10 ,7 ... 224 2,35 12 12 ,00 6,49 15 4 1, 85 16 14 ,50 10 ,52 95 1, 38 15 ,57 12 , 51 80 1, 24 20 16 ,60 14 ,45 69 1, 15 24 18 ,56 18 ,19 55 1, 02 26 19 ,50 20,06 50 0,97 10 18 TN-G 1 TN-GĐ2 TN-GĐ3 20 1. 2 Quá trình trước ... 10 ,7 25 11 ,7 25 12 ,3 20 10 ,2 30 10 ,8 29 12 ,2 26 12 ,0 24 11 ,6 20 10 ,0 CG 30 30 10 ,4 28 12 ,0 27 12 ,4 25 11 ,7 21 10,0 Bảng 15 : Kết % tỉ lệ sống thí nghiệm Nghiệm thức Tỉ lệ % BC 87,78 1, 95 a DN...
 • 30
 • 427
 • 1

Dự án đầu tư xây dựng công trình Đường vào khu công nghiệp Long Giang - Giai đoạn 1

Dự án đầu tư xây dựng công trình Đường vào khu công nghiệp Long Giang - Giai đoạn 1
... ĐỊNH CƯ 11 .1 - CÔNG TÁC GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG (GPMB) 11 .1. 1 – Căn thực 11 .1. 2 – Phạm vi GPMB 11 .1. 2 .1 - Giải tỏa 11 .1. 2.2 - Rà phá bom mìn 11 .2 - GIỚI HẠN HÀNH LANG BẢO VỆ CÔNG TRÌNH 11 .2 .1 – Căn ... 14 .1. 1 – Tên dự án Dự án đầu nâng cấp, mở rộng Đường vào Khu công nghiệp Long Giang - huyện Châu Thành Tân Phước – tỉnh Tiền Giang, giai đoạn: Lập Dự án đầu xây dựng công trình 14 .1. 2 - Phạm ... THIỆU CHUNG 1. 1 - CHỦ ĐẦU TƯ: Ban Quản Lý Các Dự n Đầu Xây Dựng CTGT tỉnh Tiền Giang 1. 2 - ĐƠN VỊ LẬP DỰ ÁN: Công Ty Cổ Phần Vấn Xây Dựng Công Trình 625 1. 3 - CĂN CỨ LẬP DỰ ÁN: Bao gồm:...
 • 45
 • 430
 • 2

Dự án phát triển trạm bơm điện nhỏ giai đoạn 1

Dự án phát triển trạm bơm điện nhỏ giai đoạn 1
... DCII -1 DCI -1 A24 A5 A4 11 313 32.043 11 314 99.525 11 316 54.629 11 318 16.768 11 319 54.758 11 3 215 0 .17 7 11 32672.397 11 32843 .18 0 11 33065 .10 6 11 33268.993 11 33424.342 11 33654 .13 6 11 33920 .15 3 11 3 412 1 .10 4 11 34452.795 ... 11 34 515 .18 9 11 34950.603 11 35508.556 11 35032.6 01 113 4829 .12 5 11 34638.657 11 34472. 410 11 33930.874 11 33692.073 11 33499 .15 1 11 33282.408 11 32727 .11 9 11 32566.605 11 32342.875 11 3 215 9 .16 8 11 318 84.3 91 ... 11 32258. 514 11 30202.962 11 306 31. 155 11 32926.570 11 33062.202 11 3 413 4.338 11 34330.875 11 35225. 912 11 35424 .12 9 11 3 412 1.085 11 33920 .13 5 11 33654 .11 9 11 33424.326 11 33268.978 11 33065.093 11 32843 .16 8 11 32672.385...
 • 55
 • 243
 • 0

Giai doan 1

Giai doan 1
...
 • 3
 • 121
 • 0

KT ly 6 giai doan 1

KT ly 6 giai doan 1
... néi dung vµo b¶ng sau : Tªn b×nh GH§ §CNN ThÓ tÝch chÊt láng cã b×nh B×nh B×nh B×nh B×nh Bµi ( 1 ) T×m c¸ch ®o thÓ tÝch cña mét giät níc ? Bµi lµm ...
 • 2
 • 73
 • 0

de thi toan 8 giai doan 1

de thi toan 8 giai doan 1
... tính 85 .12 ,7 + 5.3 .12 ,7 ? A 12 7 B 1, 27 C 12 70 D 12 ,7 2 Kết tính 31 ,8 - 31 ,8 43,6 + 21 ,8 ? A 10 B 10 0 C 53,62 D Một kết khác Giá tri biểu thức x - 10 x + 26 x = 10 5 số ? A 10 000 B 9999 C 12 100 D 10 ... toán giai đoạn Bài 1: (2 điểm) Mỗi đáp án cho 0.5 đ Câu Câu Câu Câu C A B C Bài 2: ( Điểm ) 1) Rút gọn biểu thức: 2) Tìm x, biết A = (2x + 1) 2 + (3x - 1) 2 + 2(2x + 1) (3x - 1) A = [ (2x +1) +(3x -1) ]2 ... trung trực M E => A1 cạnh đáyđồng thời đờng phân giác) Tơng tự AND ta có A3 = A4 F A + A = 900 + A = 900 A2 A1 Mà nên => 0 ẳ A1 + A2 + A3 + A4 = 90 + 90 = 18 0 => MAN = 18 0 0 N Hay M, A,...
 • 4
 • 331
 • 2

Đại hội công đoàn 1

Đại hội công đoàn 1
... BCH Công đoàn khóa trình đại hội Đại hội bầu BCH Công đoàn khóa gồm đồng chí đảm bảo tiêu chuẩn, cấu theo quy định thể tính liên tục, kế thừa đổi Kính thưa đại hội ! Thành công đại hội đại ... trình đại hội đề ra, góp phần vào thành công đại hội Với tinh thần đó, thay mặt đoàn chủ tịch xin trân trọng khai mạc đại hội công đoàn lần thứ , nhiệm kỳ Kính chúc vị khách quý, đồng chí đại ... nhiệm cao trước đoàn viên công đoàn, CNVC - Lao động, đại hội công đoàn lần thứ nhiệm kỳ hoàn thành nội dung chương trình đề thành công tốt đẹp Đại hội phát huy tinh thần đoàn kết dân chủ,...
 • 5
 • 700
 • 0

chuong trinh don truong chuan giai doan 1

chuong trinh don truong chuan giai doan 1
... THCS TT Hương Sơn đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 20 01- 2 010 Về dự buổi lễ trang trọng cho phép thay mặt BTC xin trân trọng giới thiệu chào mừng *, Về phía SGD&ĐT có 1. ĐC: Trần Thị Mỹ Quang, phó trưởng ... thể em học sinh thân mến! Trường THCS TT Hương Sơn công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 20 01- 2 010 hôm kết phấn đấu không ngừng hệ thày trò nhà trường nhiều năm qua Bên cạnh đó, trường ... Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường lên đọc báo cáo trình XD trường đạt chuẩn Quốc Gia giai đoạn 20 01- 2 010 , xin trân trọng kính mời thày III Tiếp theo chương trình xin trân trọng giới thiệu kính...
 • 6
 • 631
 • 2

DE THI GIAI DOAN 1 (hot)

DE THI GIAI DOAN 1 (hot)
... with one suitable word to complete the followning passage (1, 0 pt) students beautiful city yard teachers Mai’s school is in the (1) _ It is big and (2) There are twenty classes There are ... My classroom / be / the third floor => V Each sentence has one mistake Find and correct it (1, 5 pt) How does you spell your name? A ... sentences (1, 5 pt) What time/ she / wash/ face? => My father / be / engineer => How many / students / be...
 • 2
 • 211
 • 0

DE THI GIAI DOAN 1(hot)

DE THI GIAI DOAN 1(hot)
... the cheapest of the three It has bright living room, two bedrooms and a large, modern kichen Mr Robison thinks the third apartment is the most suitable for his family What does Mr Robinson ? => ... I am Lan I (1) at Tran Phu school Everyday, I get up at five thirty and play badminton to six fifteen I have (2) at six thirty and go to school at six forty- five I have English, Literature ... the afternoon, I _(4) _ at home to my homework, the housework and play volleyball with my elder brother, Tuan Sometimes, I go to the school _(5) _ to read books, magazines and newspapers...
 • 2
 • 209
 • 0

Xem thêm