Dữ liệu kiểu tệp

chuongIV: du lieu kieu tep

chuongIV: du lieu kieu tep
... phạp thuút trçnh  Phỉång tiãûn : Mäüt mạy cọ TP v mäüt mạy chiãúu Projector III/ NÄÜI DUNG : NÄÜI DUNG – HOẢT ÂÄÜNG CA GIẠO VIÃN Hoảt âäüng : Vê dủ : Hoảt âäüng 1.1 : Tçm hiãøu âáưu bi GV ... SÉ SÄÚ: KIÃØM TRA BI C:  Cạc th tủc v hm thao tạc kiãøu tãûp NÄÜI DUNG BI MÅÏI: 3.1 Âàût váún âãư: 3.2 Triãøn khai bi: NÄÜI DUNG KIÃÚN THỈÏC HOẢT ÂÄÜNG THÁƯY & TR Bi 1: Cho tãûp DATA.INP chỉïa...
 • 7
 • 196
 • 0

Ngôn ngữ lập trình C/C++: Chương 7: Dữ liệu kiểu tệp pdf

Ngôn ngữ lập trình C/C++: Chương 7: Dữ liệu kiểu tệp pdf
... dung • Dữ liệu kiểu tệp (file) • Các thao tác – Khai báo – Mở tệp (open) – Đọc tệp (read) – Ghi lên tệp (write) – Đóng tệp (close) Dữ liệu kiểu tệp • Khái niệm kiểu tệp (FILE): – Tương tự kiểu ... viết chương trình đếm số từ có tệp văn • Bài 2: viết chương trình đếm số ký tự có tệp văn (không tính ký tự kết thúc dòng) • Bài 3: viết chương trình tách tệp làm hai tệp • Bài 4: viết chương trình ... File) kí tự kết thúc tệp – Lưu ý: kiểu tệp C dùng để biểu diễn thư mục (directory/folder) Dữ liệu kiểu tệp • Các tính chất tệp – Tên tệp: theo quy tắc đặt tên hệ điều hành – Kiểu tệp: văn (text) nhị...
 • 28
 • 232
 • 1

SKKN Một số dạng bài tập lập trình pascal có dữ liệu kiểu tệp vận dụng kiến thức mảng

SKKN Một số dạng bài tập lập trình pascal có dữ liệu kiểu tệp vận dụng kiến thức mảng
... Dãy số đỉnh núi Dãy số đỉnh núi dãy số số phần tử lẻ, số số lớn nhất(đỉnh núi) phía bên trái bên phải số đỉnh núi số giảm dần (xuống núi).Kiểm tra dãy số phải dãy số đỉnh núi không? Dữ liệu ... điểm số điểm họ Dữ liệu vào cho tệp CAULONG.INP cấu trúc: -Dòng chứa số nguyên N -Dòng thứ chứa số a1, a2,a3, aN số cách kí tự trống Dữ liệu ghi vào tệp CAULONG.OUT cấu trúc -Dòng ghi số ... dãy số gồm N số tự nhiên a1, a2,a3, aN Vit chng trỡnh in tng ca N s trờn Dữ liệu vào cho tệp DULIEU.INP cấu trúc: -Một dòng chứa số a1, a2,a3, aN số cách kí tự trống Dữ liệu ghi vào tệp KETQUA.OUT...
 • 17
 • 1,999
 • 12

Dữ liệu kiểu tệp

Dữ liệu kiểu tệp
... Dữ liệu kiểu tệp Dữ liệu ghi vào tệp sau: Tep van ban 123 1.234500000E+02 Dòng trống d Đọc liệu từ tệp văn bản: Sau tiến hành mở tệp, trỏ tệp đặt dòng đầu.Ta dùng thủ tục Read Readln để đọc liệu ... cuối tệp Tệp truy nhập trực tiếp: tệp truy nhập vào phần tử tệp Muốn truy nhập trực tiếp phải dùng thủ tục Seek (số hiệu phần tử) 2/12 Dữ liệu kiểu tệp • Mở tệp: Để mở tệp chuẩn bị lưu trữ liệu, ... End Tệp kiểu: 7/12 Dữ liệu kiểu tệp a Đọc ghi : - Ghi lên tệp: Write(bientep,bien1,bien2,…); bien1,bien2,…là biến kiểu với biến tệp - Đọc tệp: Read(bientep,bien1,bien2,…); Chú ý: Khác với tệp...
 • 12
 • 118
 • 0

Dữ liệu kiểu bản ghi và kiểu tệp

Dữ liệu kiểu bản ghi và kiểu tệp
... sau: mủc NhanSu, nãúu ta xẹt thãm trỉåìng NgheNghiep thç s cọ nhiãưu trỉåìng håüp xy ra, chàóng hản: - Cäng nhán - K sỉ - Bạc sé - Cạ biãût : Cáưn ghi r ngnh gç ? Báûc thåü máúy ? : Ngnh gç ? Trçnh ... giäúng pháưn âáưu (HoDem, Ten, NgaySinh, Luong, CoGiaDinh) nhỉng chè khạc pháưn cúi l nghãư nghiãûp (NgheNghiep), tỉïc l s cọ cạc trỉåìng tỉång ỉïng våïi bäún nghãư khạc Cạch ny cng lm cäưng kãưnh ... HoDem := ‘Vo Thanh’; Ten := ‘Chau’; NgheNghiep := CongNhan; NganhCN := CoKhi; BacTho := 3; End; With NV1 Begin HoDem := ‘Huynh Dinh’; Ten := ‘Can’; NgheNghiep := KySu; NganhKS := KinhTe; TrinhDoTT...
 • 9
 • 198
 • 0

Dữ liệu kiểu xâu

Dữ liệu kiểu xâu
... N Hãy xác định kiểu liệu hai biến A,B? n H m y Khái niệm Xâu dãy kí tự mã ASCII Ví dụ: A T I H H n o c Trong đó: Tên xâu: A; Mỗi kí tự gọi phần tử xâu; Độ dài xâu (số kí tự xâu) : 7; Khi tham ... ghép nhiều xâu thành xâu Ví dụ: Ha + Noi Ha Noi * Phép so sánh: =,, = * Quy ước: Ví dụ - Xâu rỗng xâu - Xâu A = B chúng giống hệt - Xâu A > B nếu: + Kí tự khác chúng xâu A có mã ... trình? Xử lí xâu, đó: Kí tự xâu A: A[1] Kí tự cuối xâu B: B[x] X độ dài xâu B Nhập vào xâu từ bàn phím, đưa hình xâu thu cách loại bỏ dấu cách từ xâu cho? Ví dụ: - Xâu ban đầu : Mon Tin hoc -...
 • 11
 • 301
 • 0

Cấu trúc điều khiển và dữ liệu kiểu mảng

Cấu trúc điều khiển và dữ liệu kiểu mảng
... Chương Cấu trúc điều khiển liệu kiểu mảng 11 Giá trị i sau thực cấu trúc for sau: for (i = 0; i < 100; i++); 12 Giá trị x sau thực cấu trúc for sau: for (x = 2; i < 10; x+=3) ; 13 Bạn bổ sung vào ... cung cấp câu lệnh cấu trúc khác cho phép chương trình chọn nhiều nhánh để thực hiện, câu lệnh switch b Cú pháp 43 Chương Cấu trúc điều khiển liệu kiểu mảng switch (biểu thức điều khiển) { case biểu_thức_1: ... x2, y2, z2 cho vectơ thứ hai Một kiểu liệu gọi mảng chiều cho phép ta cần khai báo biến v1 v2 để vectơ, v1 59 Chương Cấu trúc điều khiển liệu kiểu mảng v2 chứa liệu đánh số thứ tự từ đến 2, ta...
 • 42
 • 261
 • 0

Dữ liệu kiểu cấu trúc và hợp

Dữ liệu kiểu cấu trúc và hợp
... danh sách Do cấu trúc có chứa trỏ trỏ đến cấu trúc và/ hoặc cấu trúc đứng trước nên từ cấu trúc truy cập đến cấu trúc khác 169 Chương Dữ liệu kiểu cấu trúc hợp (trước và/ hoặc sau nó) Kết hợp với trỏ ... Đối hàm cấu trúc Một cấu trúc sử dụng để làm đối hàm dạng sau đây: − Là biến cấu trúc, tham đối thực cấu trúc 155 Chương Dữ liệu kiểu cấu trúc hợp − Là trỏ cấu trúc, tham đối thực địa cấu trúc − ... với cấu trúc a Con trỏ địa cấu trúc Một trỏ cấu trúc giống trỏ trỏ đến kiểu liệu khác, có nghĩa chứa địa biến cấu trúc vùng nhớ có kiểu cấu trúc Một trỏ cấu trúc khởi tạo bởi: − Gán địa biến cấu...
 • 39
 • 200
 • 0

Dữ liệu kiểu tập tin

Dữ liệu kiểu tập tin
... *con_tr_file); int fgetc(FILE *con_tr_file); âọ con_tr_táûp tin l tr tỉång ỉïng våïi táûp tin âang xỉí lê Cäng dủng : âc kê tỉû tỉì táûp tin, nãúu hãút táûp tin thç tr vãư EOF II.2 Cạc hm di chuøn tr chè ... Ghi n máùu tin, mäùi máùu tin cọï kêch thỉåïc size byte tỉì vng nhåï ptr lãn tãûp f • Hm fread: int fread(void *ptr, int size,int n, FILE *f); Cäng dủng : Âc n máùu tin, mäùi máùu tin cọ kêch ... tr tỉång ỉïng våïi táûp tin cáưn xọa Cäng dủng : xọa táûp tin trãn âéa, nãúu thnh cäng tr vãư giạ trë 0, nãúu khäng : EOF Trang 95 Chỉång VIII : Dỉỵ liãûu kiãøu táûp tin (File) • Hm remove: Máùu...
 • 9
 • 166
 • 0

Dữ liệu kiểu vô hướng liệt kế và kiểu đoạn con

Dữ liệu kiểu vô hướng liệt kế và kiểu đoạn con
... End II Kióứu õoaỷn con: Kióứu õoaỷn õổồỹc õởnh nghộa ngổồỡi duỡng dổỷa trón cồ sồớ caùc kióứu vọ hổồùng õóỳm õổồỹc (Nguyón, Logic, Kyù tổỷ, Lióỷt kó) theo daỷng: Tón_kióứu_õoaỷn _con = Hũng_dổồùi...
 • 2
 • 192
 • 1

Chương 5 Dữ liệu kiểu mảng Array

Chương 5 Dữ liệu kiểu mảng Array
... vào mảng cho mảng có thứ tự giảm dần (không xếp lại mảng) Gợi ý: - Tìm vị trí cần chèn: i - Đẩy phần tử từ vị trí i tới n sang phải vị trí - Gán: A[i]=x; Bài tập 5. 15: Cho mảng số nguyên: Mảng ... tử, mảng B có n phần tử a/ Sắp xếp lại mảng theo thứ tự giảm dần b/ Trộn mảng lại thành mảng C cho mảng C có thứ tự giảm dần (Không xếp lại mảng C) Gợi ý: - Dùng số i,j để duyệt qua phần tử mảng ... Bài tập 5. 2: Viết chương trình tính tổng bình phương số âm mảng gồm N phần tử Ý tưởng: Duyệt qua tất phần tử A[i] mảng: Nếu A[i]...
 • 15
 • 413
 • 2

Chương 8 Dữ liệu kiểu file

Chương 8 Dữ liệu kiểu file
... tác file 2.1 .8 Xoá file Cú pháp: Erase(F); Chức năng: Xoá file đĩa có tên gán gán cho biến file F (file cần xoá file đóng) 2.1.9 Đổi tên file Cú pháp: Rename(F, NewFile); Chức năng: Đổi tên file ... Các thủ tục hàm không sử dụng file dạng text: Seek, FilePos, FileSize • Sau thao tác xuất nhập file: Ghi liệu vào file Đọc liệu từ file ASSIGN(f,FileName); ASSIGN(f,FileName); REWRITE(f); RESET(f); ... không định kiểu tương hợp với kiểu file 4.2 Khai báo Var : File; 4.3 Các thủ tục hàm thao tác file không đinh kiểu 4.3.1 Mở file Mở file chưa có đĩa: Rewrite(F, k); Mở file có đĩa:...
 • 17
 • 203
 • 1

CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN VÀ DỮ LIỆU KIỂU MẢNG

CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN VÀ DỮ LIỆU KIỂU MẢNG
... Chương Cấu trúc điều khiển liệu kiểu mảng 11 Giá trị i sau thực cấu trúc for sau: for (i = 0; i < 100; i++); 12 Giá trị x sau thực cấu trúc for sau: for (x = 2; i < 10; x+=3) ; 13 Bạn bổ sung vào ... cung cấp câu lệnh cấu trúc khác cho phép chương trình chọn nhiều nhánh để thực hiện, câu lệnh switch b Cú pháp 43 Chương Cấu trúc điều khiển liệu kiểu mảng switch (biểu thức điều khiển) { case biểu_thức_1: ... x2, y2, z2 cho vectơ thứ hai Một kiểu liệu gọi mảng chiều cho phép ta cần khai báo biến v1 v2 để vectơ, v1 59 Chương Cấu trúc điều khiển liệu kiểu mảng v2 chứa liệu đánh số thứ tự từ đến 2, ta...
 • 42
 • 245
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài tập dữ liệu kiểu tệpdữ liệu kiểu tệp trong pascaldữ liệu kiểu tệp5 dữ liệu kiểu tệpdữ liệu kiểu file text tệp chương 10 dữ liệu kiểu file text tệpdữ liệu kiểu tập hợp set và tệp tin filetruy xuất dữ liệu kiểu mảngdữ liệu kiểu mảngchuong5 du lieu kieu cau truc va hopchuong3 cau truc dieu khien va du lieu kieu mangdữ liệu kiểu sốdữ liệu kiểu con trỏdữ liệu kiểu sanh sáchcấu trúc điều khiển và dữ liệu kiểu mảngVở bài tập Toán lớp 4- Tập 2Hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam (Luận án tiến sĩ)Cataloge dung cu co khiTiểu Luận: Tìm Hiểu Về API GravityNội dung chính của hội nghị trung ương 6 khóa XII (phục vụ bài thu hoạch)Luận án tiến sĩ kinh tế giải pháp xóa đói giảm nghèo nhằm phát triển kinh tế xã hội ở các tỉnh tây bắc việt namTìm hiểu sâu hơn về công cụ websiteSản xuất nhiên liệu sạchVăn khấn gia tiên mùng 1 và ngày rằm hàng thángThuyết trình xác định những yêu cầu cơ bản đảm bảo thực thi chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa có hiệu quảThuyết trình tìm hiều kinh nghiệm điều hành chính sách tiền tệ có hiệu quả của ngân hàng trung ương một số quốc gia trên thế giới và rút ra bài học kinh nghiệm cho việt namTìm hiều kinh nghiệm điều hành chính sách tiền tệ có hiệu quả của ngân hàng trung ương một số quốc gia trên thế giới và rút ra bài học kinh nghiệm cho việt namTác động của sự phát triển thị trường vốn đối với quá trình tăng trưởng kinh tế ở việt nam trong những năm gần đây và đưa ra những khuyến nghị cần thiếtHướng dẫn Map xtreme NTCấu hình FTP trên linuxBất ngờ tìm ra hành tinh giống trái đất và rất gầnGiáo án đại số 9 theo hướng phát huy năng lựcCấu hình DNS trên windowsArcInfo vien nghien cuu dia chinh 2003QUY TRÌNH SẢN XUẤT GẠCH KHÔNG NUNG