Nghiên cứu tách silic đioxit (sio₂) từ vỏ trấu và ứng dụng làm vật liệu hấp phụ ion cu₂+, zn₂+ trong môi trường nước

Nghiên cứu tách silic đioxit (sio₂) từ vỏ trấu ứng dụng làm vật liệu hấp phụ ion cu₂+, zn₂+ trong môi trường nước

Nghiên cứu tách silic đioxit (sio₂) từ vỏ trấu và ứng dụng làm vật liệu hấp phụ ion cu₂+, zn₂+ trong môi trường nước
... trình tách silic đioxit từ vỏ trấu xây dựng quy trình tách SiO2 từ vỏ trấu với hiệu suất cao - Sử dụng SiO2 tách từ vỏ trấu làm vật liệu hấp phụ ion Cu2+, Zn2+ nước ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU ... thấy trấu có chứa lượng lớn SiO2 với cấu trúc xốp nên sử dụng làm vật liệu hấp phụ ion kim loại nặng nước Như vậy, việc nghiên cứu tách SiO2 từ vỏ trấu để ứng dụng làm vật liệu hấp phụ ion kim ... SiO ) 3.3 TÁCH SILIC ĐIOXIT TỪ VỎ TRẤU 3.3.1 Các yếu tố ảnh hưởng đến trình tách silic đioxit từ vỏ trấu 3.3.1.1 Ảnh hưởng nồng độ NaOH đến trình tách silic đioxit từ vỏ trấu Để nghiên cứu ảnh...
 • 23
 • 294
 • 0

Nghiên cứu hoạt hóa than bùn bằng axit HCl ứng dụng làm vật liệu hấp phụ cu2+, pb2+, zn2+ trong dung dịch nước

Nghiên cứu hoạt hóa than bùn bằng axit HCl và ứng dụng làm vật liệu hấp phụ cu2+, pb2+, zn2+ trong dung dịch nước
... M c tiêu nghiên c u Tìm ñi u ki n t i ưu cho trình ho t hóa than bùn b ng axit HCl ng d ng s n ph m than bùn ho t hóa ñ h p ph Cu2+, Pb2+, Zn2+ nư c Đ i tư ng ph m vi nghiên c u Than bùn vùng ... hành ho t hóa than bùn b ng dung d ch axit HCl N ng ñ axit HCl 4M, th i gian ho t hóa gi t l r n l ng 10g than bùn/ 30 ml axit Đã ti n hành xác ñ nh m t s ñ c tính c a than bùn ho t hóa: +Đ m ... c a than bùn ho t hóa l n nhi u so v i m u than bùn trư c ho t hóa (Đ m trư c ho t hóa 5,193%, sau ho t hóa 19,313% ) H s khô ki t c a than bùn ho t hóa nh so v i m u than bùn trư c ho t hóa...
 • 16
 • 1,063
 • 4

nghiên cứu hoạt hóa than bùn bằng axit hcl ứng dụng làm vật liệu hấp phụ ion cu2+ trong dung dịch nước

nghiên cứu hoạt hóa than bùn bằng axit hcl và ứng dụng làm vật liệu hấp phụ ion cu2+ trong dung dịch nước
... Tên đề tài: Nghiên cứu hoạt hóa than bùn axit HCl ứng dụng làm vật liệu hấp phụ ion Cu2+ dung dịch nước Nguyên liệu, dụng cụ thiết bị  Nguyên liệu: Than bùn nguyên liệu Dụng cụ: dụng cụ thủy ... lực hấp phụ Cu2+ = 0,066 Có thể giải thích khả hấp phụ ion kim loại than bùn hoạt hóa sau: khả hấp phụ phụ thuộc vào chất ion kim loại * So sánh khả hấp phụ than bùn sau hoạt hóa với vật liệu hấp ... NĂNG HẤP PHỤ ION Cu2+ CỦA THAN BÙN HOẠT HÓA BẰNG AXIT HCl 3.3.1 Hấp phụ bể 3.3.1.1 Thời gian đạt cân hấp phụ Điều kiện tiến hành: Nhiệt độ 30°C, 0,5 gam than bùn hoạt hóa, 50ml dung dịch Cu2+...
 • 57
 • 486
 • 1

Nghiên cứu chiết tách tannin từ vỏ keo tai tượng ứng dụng làm vật liệu hấp phụ một số ion kim loại nặng trong nước

Nghiên cứu chiết tách tannin từ vỏ keo tai tượng và ứng dụng làm vật liệu hấp phụ một số ion kim loại nặng trong nước
... 2.1.2 Tách tannin r n: Sơ ñ chi t tách tannin r n sơ ñ V keo tai tư ng S y t v keo tai tư ng Ch n ñi u ki n t i ưu ñ tách tannin r n theo Hình 2.2 2.2 Phân tích s n ph m tannin r n tách t v keo tai ... a trình tách chi t tannin ng d ng tannin (ñã chi t tách ñư c) vào vi c nghiên c u c a m t s tannin có v keo tai tư ng - Làm s d li u ñ ng d ng tannin th c t m t cách h p ph m t s ion kim lo i ... u t s c ký ñ HPLC c a s n ph m tannin tách t v keo tai tư ng tannin v keo tai tư ng tăng theo tu i c a cây, ñi u ki n t i ưu cho trình chi t tách tannin t v keo tai tư ng t l nư c:etanol = 1:1,...
 • 12
 • 570
 • 2

Nghiên cứu biến tính bã mía ứng dụng làm vật liệu hấp phụ một số hợp chất hữu cơ

Nghiên cứu biến tính bã mía và ứng dụng làm vật liệu hấp phụ một số hợp chất hữu cơ
... bi n tính, mía bi n tính than ho t tính mía mía chưa VLHP Than ho t tính bi n tính bi n tính C0 (g/l) 0,6 0,6 0,6 Ci (g/l) 0,4 0,12 0,11 A (%) 33,3 80,0 81,7 K t qu cho th y, mía ñã ... 2.2.1 Tinh ch mía 2.2.2 Phân tích thành ph n hóa h c c a mía trư c sau bi n tính 2.2.3 Di n tích b m t c a mía bi n tính 2.2.4 Hình nh b m t c a mía c a mía trư c sau bi n tính 2.3 ... li u mía bi n tính 3.4.1 K t qu dùng mía bi n tính h p ph axit axetic 3.4.1.1 nh hư ng c a th i gian khu y ñ n hi u su t h p ph axit axetic c a mía bi n tính L y 2g mía ñã bi n tính...
 • 26
 • 1,208
 • 7

Nghiên cứu tách silic dioxit từ vỏ trấu ứng dụng làm chất hấp phụ một số hợp chất hữu cơ

Nghiên cứu tách silic dioxit từ vỏ trấu và ứng dụng làm chất hấp phụ một số hợp chất hữu cơ
... tài: Nghiên c u tách silic ñioxit t v tr u ng d ng làm ch t h p ph m t s h p ch t h u làm khóa lu n th c sĩ M c ñích nghiên c u - Tìm ñi u ki n t i ưu cho trình tách SiO2 t v tr u - Nghiên ... u kh h p ph metylen xanh c a silic ñioxit Đ i tư ng ph m vi nghiên c u a Đ i tư ng nghiên c u b Ph m vi nghiên c u Phương pháp nghiên c u a Nghiên c u lí thuy t b Nghiên c u th c nghi m Ý nghĩa ... : = 10,876 (%) 3.3 TÁCH SILIC ĐIOXIT T 3.3.1 Các y u t V TR U nh hư ng ñ n trình tách SiO t v tr u 3.3.1.1 nh hư ng c a n ng ñ NaOH ñ n trình tách silic ñioxit t v tr u Đ nghiên c u nh hư ng...
 • 26
 • 1,268
 • 6

Nghiên cứu chiết tách tanin từ vỏ cây đước nhơn hội để ứng dụng làm vật liệu hấp thụ ion kim loại nặng trong nước

Nghiên cứu chiết tách tanin từ vỏ cây đước nhơn hội để ứng dụng làm vật liệu hấp thụ ion kim loại nặng trong nước
... ñã d n 10 CHƯƠNG 2.2 TÁCH TANIN N I DUNG 2.1NGHIÊN C U 2.2.1 Tách tanin r n NH HƯ NG C A M T S Y UT Đ N khô, ñem ch t b t cho vào bình c u ñ chi t l y tanin QUÁ TRÌNH TÁCH TANIN l n m t s t p ... c Ph n ng Stiasny (phân bi t tanin ngưng t tanin thu phân) khu v c Nhơn H i s ñ i tư ng thu n l i ñ chi t tách tanin M C TIÊU VÀ NHI M V NGHIÊN C U 2.1 M c tiêu nghiên c u Đ nh lư ng: S d ng ... ph kim lo i n ng M c tiêu nghiên c u - T o v t li u t tanin ñ h p ph kim lo i n ng Đ i tư ng ph m vi nghiên c u - Kh o sát y u t Phương pháp n i dung nghiên c u nh hư ng ñ n kh h p ph c a tanin...
 • 13
 • 596
 • 1

Nghiên cứu tách, chiết chitin từ vỏ tôm biến tính để ứng dụng làm vật liệu hấp phụ trong xử lý nước thải

Nghiên cứu tách, chiết chitin từ vỏ tôm và biến tính để ứng dụng làm vật liệu hấp phụ trong xử lý nước thải
... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - NGHIÊN CỨU TÁCH, CHIẾT CHITIN TỪ VỎ TÔM VÀ BIẾN TÍNH ĐỂ ỨNG DỤNG LÀM VẬT LIỆU HẤP PHỤ TRONG XỬ LÝ NƢỚC THẢI KHÓA LUẬN ... Nghiên cứu tách, chiết Chitin từ vỏ tôm biến tính để ứng dụng làm vật liệu hấp phụ xử nƣớc thải NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI Nội dung yêu cầu cần giải nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp (về luận, thực tiễn, số liệu ... chất hấp phụ gọi chất bị hấp phụ Ngƣợc với trình hấp phụ trình giải hấp phụ Đó trình chất bị hấp phụ khỏi lớp bề mặt chất hấp phụ Hiện tƣợng hấp phụ xảy lực tƣơng tác chất hấp phụ chất bị hấp phụ...
 • 73
 • 495
 • 1

nghiên cứu tổng hợp đặc trưng cấu trúc của betonit di linh chống bằng một số oxit kim loại được hữu cơ hóa bởi xetyl trimetyl amoni bromua ứng dụng làm vật liệu hấp phụ đa năng

nghiên cứu tổng hợp đặc trưng cấu trúc của betonit di linh chống bằng một số oxit kim loại được hữu cơ hóa bởi xetyl trimetyl amoni bromua ứng dụng làm vật liệu hấp phụ đa năng
... bentonite Di Linh sau tinh ch v dng thun natri + Tng hp ion Keggin [Al13O4(OH)24]7+ v cỏc ion tng t ion Keggin ca Fe v Ti (cỏc ct chng) + Tng hp cỏc bentonite Di Linh chng bi cỏc oxit kim loi (Al, ... gõy ụ nhim mụi trng), s dng tỏc nhõn hu c húa l CTAB (xetyl trimetyl amoni bromua) , vt liu to l cỏc vt liu lai vụ c hu c cú kh nng hp ph kim loi nng (Cu2+) v cỏc cht hu c c hi + S dng phng phỏp ... Nguyờn liu: Al-PICL (ó c iu ch nh 2.2.1), dung mụi phõn cc aproton, N,Ndimetyl formamit, (CH3)2NCHO, xetyl trimetyl amoni bromua, CTAB, C16H33(CH3)3N+Br- 2.3.2.2 Tng hp sột chng st a du (Fe-PICL-CTAB)...
 • 30
 • 210
 • 0

Nghiên cứu điều chế gốm xốp Cordierit - Mullit composit ứng dụng làm vật liệu chất mang xúc tác, xử lí môi trường chịu nhiệt

Nghiên cứu điều chế gốm xốp Cordierit - Mullit composit ứng dụng làm vật liệu chất mang xúc tác, xử lí môi trường và chịu nhiệt
... tổng hợp composite MC Đây nội dung cúa đề tài mà trình bày sau đây: Nghiên cứu tổng hợp gốm xốp mullite - cordierit composit ứng dụng làm vật liệu chất mang xúc tác, xử môi trường chịu nhiệt ... rắnlỏng ứng dụng * Nội dung đề tài: + Khảo sát thành phần hoá học, tính chất nguyên liệu đầu + Điều chế gốm xốp mullit, cordierit 25 + Điều chế gốm xốp mullit- cordierit composit (M-C) + Nghiên cứu ... kỹ thuật Composite mullite - cordierite (MC) xem loại vật liệu gốm quan trọng mang đầy đủ tính chất vật liệu thành phần: lả vật liệu cách nhiệt, cách điện tốt, sử dụng làm chất mang xúc tác, thay...
 • 105
 • 354
 • 1

Nghiên cứu điều chế gốm xốp Cordierit - Mullit composit ứng dụng làm vật liệu chất mang xúc tác, xử lí môi trường chịu nhiệt tt

Nghiên cứu điều chế gốm xốp Cordierit - Mullit composit ứng dụng làm vật liệu chất mang xúc tác, xử lí môi trường và chịu nhiệt tt
... tài: - Nghiên cứu điều chế gốm mullit cordierit phưong pháp khuếch lán ran - lỏnu phương pháp sol-gel - Nghiên cứu điều chế gốm xốp composit cordierit- mullit - Nghicn cứu ứng dụng gốm xốp composit ... TÀI NGHIÊN cứu KHOA HỌC ĐẶC BIỆT CÁP ĐẠI HỌC QUÓCGIA Mã số: QG- 06 - 09 Tên đề tài: Tiếng Việt: “ Nghiên cứu điều chế gốm xốp Cordierit - Mullit composit ứng dụng làm vật liệu chất mang xúc tác, ... đối lón sử dụng làm nguyên liệu để điều chế gốm xốp - - Nghiên cứu phương pháp điều chế gốm xốp cordierit- mullit composit phương pháp khuếch tán rắn - lỏng phương pháp so l-g el, với nhiệt dộ...
 • 5
 • 147
 • 2

Nghiên cứu các tính chất điện tử, quang học truyền dẫn của vật liệu graphene hướng tới các ứng dụng điện tử quang điện tử

Nghiên cứu các tính chất điện tử, quang học và truyền dẫn của vật liệu graphene hướng tới các ứng dụng điện tử và quang điện tử
... Nghiên cứu tính chất điện tử, quang học truyền dẫn vật liệu graphene hướng tới ứng dụng điện tử quang điện tử Để thực đề tài nghiên cứu này, xác định cần phải giải hai toán sau: i) nghiên cứu ... Ứng dụng graphene ứng dụng điện tử quang điện tử Như trình bày phần trước đây, graphene kỳ vọng nhiều ứng dụng điện tử quang điện tử Trong lĩnh vực điện tử, graphene tập trung nghiên cứu sử dụng ... CẤU TRÚC ĐIỆN TỬ VÀ TÍNH CHẤT QUANG CỦA SIÊU MẠNG GRAPHENE CẤU TRÚC ĐIỆN TỬ VÀ TÍNH CHẤT QUANG CỦA SIÊU MẠNG GRAPHENE3 2.1 Giới thiệu Như trình bày phần tổng quan, tính chất điện tử graphene...
 • 133
 • 293
 • 0

Nghiên cứu các tính chất điện tử, quang học truyền dẫn của vật liệu graphene hướng tới các ứng dụng điện tử quang điện tử (TT)

Nghiên cứu các tính chất điện tử, quang học và truyền dẫn của vật liệu graphene hướng tới các ứng dụng điện tử và quang điện tử (TT)
... với mục đích thực nghiên cứu tính chất điện tử truyền dẫn điện vật liệu graphene (trong điều kiện xử lý khác nhau) để từ tiềm ứng dụng loại vật liệu lĩnh vực điện tử quang điện tử Với thời gian ... ứng dụng vật liệu graphene lĩnh vực điện tử quang điện tử tiên tiến Các kết thu góp phần không vào việc nhận thức chung cộng đồng khoa học vào chất hiệu ứng vật lý quan sát mà gợi mở phương hướng ... vật liệu tới tiềm ứng dụng lĩnh vực điện tử Việc “trải rộng nghiên cứu dựa mong muốn có tầm nhìn rộng, kết nối cấp độ nghiên cứu khác nhau, từ tới ứng dụng Thực chất nghiên cứu dừng cấp độ nghiên...
 • 24
 • 170
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu biến tính bã mía và ứng dụng làm vật liệu hấp phụ một số hợp chất hữu cơnghiên cứu khả năng hấp phụ feiii niii crvi của vật liệu oxit nano mno2 bọc cát trong môi trường nước và thử nghiệm xử lý môi trườngnghiên cứu khả năng hấp phụ đồng niken sắt của vật liệu oxit mangan kính thước nanomet trong môi trường nướcluận văn nghiên cứu một số chữ ký số đặc biệt và ứng dụngluận văn nghiên cứu biến tính than hoạt tính làm vật liệu hấp phụ xử lý amoni và kim loại nặng trong nướcnghiên cứu biến tính than hoạt tính làm vật liệu hấp phụ xử lý amoni và kim loại nặng trong nướcnghiên cứu một số hàm cơ sở bán kính và ứng dụng để tính đạo hàmnghiên cứu về bộ điều khiển logic khả trình và ứng dụng để điều khiển hệ thống pistong –xylanh khí nén trên mô hìnhtrình tự khai thác và sử dụng bãi vật liệunghiên cứu khả năng tách loại và thu hồi một số kim loại nặng trong dung dịch nước bằng vật liệu hấp phụ chế tạo từ vỏ lạcnghiên cứu sử dụng chitosan chiết tách từ vỏ tôm làm tác nhân hấp phụ một số ion kim loại nặng trong môi trường nướcnghiên cứu triết tách hợp chất tanin từ vỏ cây thông caribe và ứng dụng làm chất ức chế ăn mòn kim loạinghiên cứu chiết xuất tinh dầu từ vỏ quả quất bằng phương pháp chưng cất lôi cuốn hơi nướcnghiên cứu chế tạo than hoạt tính từ vỏ trấu bằng phương pháp oxy hóa và ứng dụng làm chất hấp phụ trong xử lý nước thảinghiên cứu khả năng hấp thụ một số ion kim loại nặng trên vật liệu hấp phụ chế tạo từ vỏ lạc và thăm dò xử lý môi trườngUsing language game to improve speaking skills for grade 10 students at nong cong 3 hingh schoolUSING ROLE PLAY IN TEACHING SPEAKING SKILL AT TRIEU THI TRINH HIGH SCHOOLImage Fusion: Principles, Methods, and ApplicationsUsing some positive teaching techniques to teach life skills effectively through some integrated reading topics for theUSING SOME TECHNIQUES TO TEACH VOCABULARY EFFE CTIVELY TO GRADE 12 STUDENTS AT LE VIET TAO HIGH SCHOOLUsing visual aids to motivate the 10th form students in practising new grammar structuresUSING WHILE READING TECHNIQUES TO IMPROVE READING COMPREHENSION FOR THE 11TH FORM STUDENTS AT HAM RONG HIGH SCHOOLChương I. §9. Hình chữ nhậtTEACH STUDENTS HOW TO RECOGNIZE AND USE CONDITIONAL SENTENCESThe simplest method of teaching consonants in english textbook basic class 10 boards helps students pronounce correctlyTHU hút vốn đầu tư tại KHU CÔNG NGHIỆP tây bắc ĐỒNG hới, TỈNH QUẢNG BÌNHHOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN lý THU bảo HIỂM xã hội bắt BUỘC tại bảo HIỂM xã hội HUYỆN lệ THỦY, TỈNH QUẢNG BÌNHHOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN lý THU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU tại CHI cục hải QUAN cửa KHẨU QUỐC tế LA LAYHOÀN THIỆN CÔNG tác tạo ĐỘNG lực làm VIỆC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG tại CÔNG TY cổ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU và đầu tư THỪA THIÊN HUẾHOÀN THIỆN QUẢN lý rủi RO tín DỤNG tại NGÂN HÀNG THƯƠNG mại cổ PHẦN á CHÂU CHI NHÁNH HUẾBỒI DƯỠNG học SINH GIỎI THÔNG QUA các bài TOÁN NHIỆT hóa học TRONG CHƯƠNG TRÌNH hóa học THPTGiúp học sinh làm tốt các bài tập muối sunfua phần hóa học vô cơGiúp học sinh phân dạng và giải nhanh các dạng bài toán peptitKế toán quản trị phương pháp tính giá dựa trên cơ sở hoạt động (ABC) và phương pháp quản lý dựa trên cơ sở hoạt động (ABM)Các thiết kế nghiên cứu định lượng cơ bản