Giao an tin hoc 61 ca nam chuẩn

Giao an tin hoc 6 ca nam chuẩn

Giao an tin hoc 6 ca nam chuẩn
... tiếp nhận thông tin Thông tin có vai trò quan trọng, không tiếp nhận thông tin mà lưu trữ, trao đổi xử lý thông tin KL HĐ thông tin GV: nhấn mạnh quan trọng việc xử lý thông tin, đưa VD cụ thể ... thông tin Xử lý thông tin đóng vai trò quan trọng đem lại hiểu biết cho người - Thông tin trước xử lý gọi thông tin vào, thông tin nhận sau xử lý gọi thông tin Việc tiếp nhận để tạo thông tin vào ... thông tin 2/ Biểu diễn thông tin( 25’) - Biểu diễn thông tin cách thể thông tin dạng cụ thể - Biểu diễn thông tin giúp cho việc truyền, tiếp nhận quan trọng xử lý thông tin dễ dàng xác - Thông tin...
 • 164
 • 336
 • 0

giao an tin hoc 8 ca nam chuan

giao an tin hoc 8 ca nam chuan
... Giáo án tin học khối Trang Ngôn ngữ lập trình Pascal Trờng THCS Kim Lũ GV: Nguyễn Công Cờng C Tiến trình tiết dạy : I ổn định tổ chức lớp : - Kiển tra sĩ số : 8A : 8B : 8C : 8D : 8E : - ổn ... viết Pascal đơn giản viết môi trờng Pascal H : Quan sát cấu trúc giao diện chơng trình Pascal - Sau chạy chơng trình máy in lên G : Theo em chơng trình đợc hình dòng chữ Chao cac ban dịch sang mã ... bi thc hnh - Hs: kin thc c, sgk III/ Tin trỡnh dy hc: n nh lp: - Kiển tra sĩ số : 8A : 8B : 8C : 8D : 8E : Bi c: HS1: Hóy phõn bit ý ngha ca cỏc cõu lnh Pascal sau õy: Writeln('5+20=','20+5');...
 • 140
 • 927
 • 4

Giáo án Tin học 8 cả năm chuẩn

Giáo án Tin học 8 cả năm chuẩn
... sau: - Tin bc - Quay trỏi, tin bc - Nht rỏc - Quay phi, tin bc - Quay trỏi, tin bc - B rỏc vo thựng Cỏc lnh Rụ-bt hon thnh tt cụng vic: - Tin bc - Quay trỏi, tin bc - Nht rỏc - Quay phi, tin bc ... Hc bi kt hp SGK - Lm bi tr8 SGK v bi SBT - Xem trc ni dung bi RT KINH NGHIM Trng THCS Trang Nm hc 2013- 2014 Giỏo ỏn Tin hc GV: Ngày soạn: 19 /8/ 2013 Ngày giảng: 21 /8/ 2013 Tuần: Tiết: Bi 2: ... Nm hc 2013- 2014 Giỏo ỏn Tin hc GV: - Hc bi kt hp SGK - Lm bi 3,4,5,6/13/SGK Rỳt kinh nghim: Ngày soạn: 26 /8/ 2013 Ngày giảng: 28/ 8/2013 Tuần: Tiết: Bi thc...
 • 178
 • 117
 • 0

Giáo án Tin học 8 cả năm (chuẩn)

Giáo án Tin học 8 cả năm (chuẩn)
... sau từ từ khoá chương trình: A Program; B Tinhoc; C Toanhoc; D Write; Câu 4: Trong khai báo tên đây, tên khai báo hợp lệ: A 8Tinhoc; B Tin_ hoc8; C Tin hoc8; D Begin; Câu 5: Muốn in lên hình dòng ... =’);Readln(d); S:= a/b +c/d – 8* 8 ; Write(‘Ket qua S = a/b + c/d – 8* 8 =’, S :8: 2); Readln END D DỈn dß: - VỊ nhµ xem tríc bµi míi, bµi khã! Trườ n g THCS Huỳ n h Phướ c Trang 38 Giá o n Tin họ c Giá o viên: ... Chuong trinh tinh gia tri cua bieu thuc S = a/b +c/d – 8* 8 ! Nhap tu so a = Nhap mau so b = Nhap tu so c = Nhap mau so d = Ket qua S = a/b + c/d – 8* 8 = • Híng dÉn gi¶i: Program tinhS; Uses Crt;...
 • 99
 • 179
 • 0

giáo an tin học 9 (cả năm)

giáo an tin học 9 (cả năm)
... Ngày thuê Ngày trả Tiền thuê thuê L1001 01/06 /99 14/06 /99 L1002 02/06 /99 10/06 /99 L2001 02/06 /99 20/06 /99 L2003 03/06 /99 12/06 /99 L2002 05/06 /99 25/06 /99 Mã sách L1001 L1002 L2001 L2003 L2002 Tên ... Khánh Linh Trần Đại Thắng Lê Anh Đạt Lê Tuấn Tú Ngày sinh 02/ 09/ 76 02/ 09/ 76 02/ 09/ 76 02/ 09/ 76 02/ 09/ 76 02/ 09/ 76 02/ 09/ 76 02/ 09/ 76 02/ 09/ 76 02/ 09/ 76 02/ 09/ 76 02/ 09/ 76 Chiều cao 1.54 1.5 1.54 1.5 ... 9 9 8 9 9 9 9 8 9 9 Yêu cầu: Lưu bảng tinh với tên Danh sach lop em thoát khỏi Excel 4./Nhận xét 5./Củng cố-dặn dò: -Nêu cách để khởi động thoát khỏi Excel -Để lưu với tên khác ta thực nào? 9...
 • 105
 • 1,611
 • 15

Giáo án Tin học 7 cả năm

Giáo án Tin học 7 cả năm
... Chuẩn bị giáo viên:  Giáo án, máy chiếu, phòng máy phải cài đặt sẳn phần mềm Typing Test Chuẩn bị học sinh:  SGK, vở, bút IV HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN ... cho tháng phải làm nào? - GV nhận xét, đánh giá - Làm để tính lãi suất tháng 2? - GV hướng dẫn nhóm tính lãi suất tháng =Số tiền tháng trước+Số tiền tháng trước x lãi suất - Tương tự, từ tháng ... - Học sinh thực thao tác theo trình tự mà giáo viên yêu cầu Sau bước thực hành, học sinh trả lời kết - Cho học sinh thay phiên thực hành máy trang tính - Học sinh thực quan sát theo yêu cầu giáo...
 • 88
 • 1,027
 • 15

Giao an So hoc 6 ca nam(Chuan)

Giao an So hoc 6 ca nam(Chuan)
... phÐp n©ng lªn l thõa ViÕt gän c¸c tÝch sau: a) 5.5.5.5.5.5 HS : 5.5.5.5.5.5 = 56 b) 6. 6 .6. 3.2 6. 6 .6. 3.2 = 6. 6 .6. 6 =64 H·y tÝnh 22;23;24;32;33;34 HS ®øng t¹i chç thùc hiƯn phÐp tÝnh Lµm ?1 ®iỊn ... Xem l¹i lêi gi¶i c¸c bµi to¸n ®· lµm - Lµm bµi tËp 51 sgk 62 ,63 ,64 ,65 ,66 sbt Tr¬ng Quang Hµ Trêng THCS Qu¶ng Xu©n 22 Gi¸o ¸n Sè Häc  Ngµy so n: Ngµy gi¶ng: TiÕt 11 Lun tËp I Mơc tiªu - RÌn lun ... tr¶ lêi miƯng vµ tr×nh bµy a) 42 + 56 lêi gi¶i b) 60 0 - 14 a) (42 + 56 ) : c) 60 +13 +24 b) (60 0 - 14) : c) (60 +13 +24) : B - Bµi gi¶ng GV: §V§: Mn biÕt sè 2 46 cã chia hÕt cho kh«ng ta ph¶i ®Ỉt...
 • 311
 • 406
 • 1

Giáo án Tin học 7 (cả năm 2 cột)

Giáo án Tin học 7 (cả năm 2 cột)
... Gọi học sinh lên bảng, chuyển a) 1 52 :4 công thức sang dạng bảng tính - Yêu cầu học sinh mở máy làm b) (2 + 7) 2: GV: Đa kết quả: c) ( 32 - 7) 2 - (6 + 5)3 a) 56. 12 b) 11. 57 d) (188 - 122 ) :7 c) -70 6 ... 1 52/ 4; (2 + 7) 2 /7; ( 32 - 7) 2 - (6 + 5)3; HS: tạo trang tính nhập công thức (188 - 122 ) /7 GV: Yêu cầu HS làm Bài tập SGK Bài tập (Trang 25 SGK) GV quan sát chỉnh sửa lỗi sai Bài tập (Trang 26 ... 9 9 .7 7.3 8.5 7. 5 9.5 8.5 Nguyễn Anh Duy Nguyễn Trung Dũng 8 9 7. 5 7. 7 42 13 10 Trần Hoàng Hà (H2) 7. 5 c) Di chuyển liệu cột thích hợp để có trang tính nh hình H3 A Stt B Họ tên C Toán D Tin...
 • 91
 • 1,529
 • 10

Giáo án tin học 6(cả năm)

Giáo án tin học 6(cả năm)
... dạy:10/12/07 Tuần: 15 Giáo án Tin học Tiết 32: thực hành thao tác với tệp tin I- Mục tiêu dạy học - Thực đợc thao tác đổi tên, xoá, chép di chuyển tệp tin II- Chuẩn bị dạy học - GV: SGK, giáo án, tài liệu ... Tuần: 13 Giáo án Tin học cần có hệ điều hành I- Mục tiêu dạy học - HS hiểu nắm đợc HĐH MTĐT MTĐT lại phải cần có HĐH - Từ HS cách HĐH ham thích môn học II- Chuẩn bị dạy học - GV: SGK, giáo án, tài ... tác tệp tin? 3- Bài Hoạt động thầy trò Tg Hoạt động 1: - GV giới thiệu nội dung luyện tập 35 32 Nội dung Nội dung ôn tập + Thông tin tin học Trờng THCS Tiên Hng Giáo án Tin học ? Thông tin gì?...
 • 69
 • 291
 • 1

giao an tin hoc 6 - ca nam

giao an tin hoc 6 - ca nam
... tr×nhTin Häc Ngµy gi¶ng: 23/08/2010 TiÕt Bµi 1: Th«ng tin tin häc I - Mơc tiªu KiÕn thøc - Gióp häc sinh biÕt ®ỵc kh¸i niƯm th«ng tin vµ c¸c lo¹i th«ng tin cc sèng - Häc sinh cã kh¸i niƯm ban ... tr×nhTin Häc Bµi 2: Th«ng tin vµ biĨu diƠn th«ng tin I - Mơc tiªu KiÕn thøc - Gióp häc sinh biÕt ®ỵc c¸c d¹ng th«ng tin c¬ b¶n m¸y tÝnh Th¸i ®é - ý thøc häc tËp tèt, tËp trung cao ®é II - Chn ... tr×nhTin Häc Bµi 2: Th«ng tin vµ biĨu diƠn th«ng tin I - Mơc tiªu KiÕn thøc - Gióp häc sinh biÕt ®ỵc c¸ch thøc mµ m¸y tÝnh biĨu diƠn th«ng tin - TÇm quan träng cđa viƯc biĨu diƠn th«ng tin m¸y...
 • 152
 • 350
 • 0

Giáo án tin học 11 cả năm

Giáo án tin học 11 cả năm
... giỏ tr ca nú CNG C , DN Dề : Nhc li mt s khỏi nim mi Giáo án TIN HC 11 Gv: tống đình tiến 11 Trờng thpt hùng an Cho bi v nh Giáo án TIN HC 11 Gv: tống đình tiến 12 Trờng thpt hùng an Đ6 PHẫP ... Dề: Giáo án TIN HC 11 Gv: tống đình tiến Trờng thpt hùng an Nhc li mt s khỏi nim mi Cho mt chng trỡnh mu v nh yờu cu hc sinh phõn bit v ch rừ tng thnh phn ca chng trỡnh ú Giáo án TIN HC 11 Gv: ... Phõn loi : Hm v th tc Giáo án TIN HC 11 Gv: tống đình tiến 48 Trờng thpt hùng an Cu trỳc ca chng trỡnh Tham s hỡnh thc, tham s thc s v cỏch gi CTC Giáo án TIN HC 11 Gv: tống đình tiến 49...
 • 62
 • 369
 • 3

Giao an Tin Hoc 8 ca nam

Giao an Tin Hoc 8 ca nam
... trình đơn giản viết đơn giản viết môi trờng Pascal Pascal H : Quan sát cấu trúc giao diện chơng trình Pascal G : Theo em chơng trình đợc dịch sang mã máy máy tính đa kết ? - Sau chạy chơng trình ... số dơng dãy số A = {a1, a2, , an} cho trớc, tính từ phải sang trái INPUT: n dãy n số a1, a2, , an OUTPUT: Vitri = Vị trí số dơng dãy số a1, a2, , an, tính từ phải sang trái Bớc Gán i n Bớc Nếu ... hình Turbo Pascal H : Quan sát Cách 1: Nháy đúp chuột biểu tợng hình nền; Cách 2: Nháy đúp chuột tên tệp Turbo.exe th mục chứa tệp (thờng th mục TP\BIN) b Quan sát hình Turbo Pascal so sánh với...
 • 141
 • 394
 • 4

giáo án tin học 7 cả năm (3 cột)

giáo án tin học 7 cả năm (3 cột)
... Trang 33/1 47 Trường THCS Trần Quang Khải ˜˜&™™ Giáo viên biên soạn: Trần Văn Hùng Giáo án Tin Học Trang 34/1 47 Trường THCS Trần Quang Khải Giáo án Tin Học Tuần : Tiết: 17 Ngày soạn: ... 37 Trang 24/1 47 Trường THCS Trần Quang Khải Giáo án Tin Học ˜˜&™™ Giáo viên biên soạn: Trần Văn Hùng Trang 25/1 47 Trường THCS Trần Quang Khải Tuần : Tiết: 13 Giáo án Tin Học Ngày soạn: ... kết 8 .7 8.5 7. 5 9.8 7. 3 8.8 7. 2 8.8 V Dặn dò: (2 phút) Giáo viên biên soạn: Trần Văn Hùng Trang 31/1 47 Trường THCS Trần Quang Khải - Về nhà xem trước thực hành Rút kinh nghiệm: Giáo án Tin Học...
 • 147
 • 1,860
 • 28

Tài liệu giao an tin hoc 9 ca nam

Tài liệu giao an tin hoc 9 ca nam
... trang u chung tiờn c gi l trang ch a tr li ch ca website cng chớnh l a ch ca trang ch ca website trang ch (Homepage) Hot ng 2: Tỡm hiu truy cp trang web - yờu cu hs c thụng tin sgk c thụng tin ... liờn quan n cuc thi Olympic toỏn ? Danh mc thụng tin l gỡ? Vớ d danh mc thụng tin trờn cỏc trang web ca Google, Yahoo Mỏy tỡm kim giỳp tỡm kim thụng tin da trờn c s cỏc t khúa liờn quan n cn ... kt ti trang web khỏc cựn mt website hoc ca website khỏc Vn bn cú cha liờn kt thng cú mu xanh dng hoc Trng THCS Hunh Vn Ngh a ch cỏc trang web ú + Nhp a ch ca trang Mun truy cp vo mt trang web...
 • 81
 • 510
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: giáo án tin học 10 cả nămgiáo án tin học 11 cả nămgiáo án tin học 7 cả nămgiáo án tin học 12 cả nămgiáo an tin hoc 7 ca namgiáo án tin học 9 cả nămgiáo án sinh học 9 cả năm chuẩngiáo án sinh học 7 cả năm chuẩngiao an hoa hoc 9 ca nam chuangiáo án hóa học 8 cả nămgiáo án văn học 12 cả nămgiáo án địa lý 9 cả năm chuẩngiáo án sinh học 8 cả năm 3 cộtgiáo án hình học 9 cả nămgiao an tieng anh 8 ca nam chuanTo trinh 02 2010 Trich lap cac quy Chi tra co tucTo trinh 04 2010 Thongquacongtykiemtoan TienLenhttps: drive.google.com open?id=0B3BjI on1 Seb0FmYUZPZmttQlpCVldkd09QMW1zem9fNlZ3Phieu hoc tap Ong gia va bien caBài 11. Phương pháp giải một số bài toán về toàn mạchUnit 3. A trip to the countrysideBM 04.Giay de cu ung cu TVHDQT va BKS dai hoi nam 2014Unit 5. Work and playchuy n s ng xu n qu nhBM 06.Tieu chuan ung cu TVHDQT va BKS dai hoi nam 2014BM 07.Du thao Quy che lam viec cua dai hoi nam 2014TIENLEN CORPORATION - Tập đoàn Thép Tiến Lên | Quan he co dong | Dai hoi co dong thuong nien | Nghi quyet Dai hoi dong Co dong nam 2011BM 11.To trinh 04 Thong qua Phuong an phan phoi loi nhuan 2013 và ke hoach 2014GIÚP HOC SINH HỌC TỐT HÌNH HỌC 604 To trinh 01 2017 BKS thong qua cong ty kiem toan tien len chinh thuc06 To trinh 05 2017 Thong qua phuong an chi tra co tuc bang co phieu 2017Hon Truong Ba da hang thit trang13 Quy Che Bau Cu Thanh vien BKS Tien len Group Du thaoDanh sach hdqt hdcd thuong nien tlh 2017 du thaoBC cua BKS TienlenGroup Suadoi01