ôn tâp chương I vật lí 12

On tap chuong I Vat li 12NC(Co dap an)

On tap chuong I Vat li 12NC(Co dap an)
... xỏc ti tng thi im c th Gia tc gúc = '(t) =(t) (rad/s2) tc thi: tt = = lim t t B i6 : Chn ỏp ỏn sai: A Khi vt rn chuyn ng quay vi tc gúc bin i theo thi gian, ta n i vt chuyn ng quay cú gia tc ... i qua vt thỡ mt im xỏc nh trờn vt cỏch trc quay khong r cú: A Vect tc di bin i B Gia tc tip tuyn khỏc C ln tc gúc bin i D ln tc di bin i B i3 1: i lng c trng cho tỏc dng lm quay ca lc i vi ... D 5 II Tự luận: B i1 : Một vật rắn tạo hai chất i m có kh i lợng m, gắn v i nhẹ, độ d i L T i li u ôn thi đ i học Trang 2008 - 2009 10 Năm học Trờng THPT Yên Định II Email: anhtuanyd2@gmail.com...
 • 12
 • 242
 • 0

ôn tâp chương I vật 12

ôn tâp chương I vật lí 12
... không đúng? Đ i v i chất i m dao động i u hoà v i tần số f A vận tốc biến thiên i u hoà v i tần số f B gia tốc biến thiên i u hoà v i tần số f C động biến thiên i u hoà v i tần số f D biến ... động i u hoà có chu kì T = 4s biên độ dao động A = 4cm Th i gian để vật từ i m có li độ cực đ i i m có li độ nửa biên độ A 2s B 2/3s C 1s D 1/3s Câu 31: Một vật dao động i u hoà v i tần số ... Biết th i i m t có li độ 4cm Li độ dao động th i i m sau 0,25s A 4cm B 2cm C -2cm D - 4cm Câu48: Một vật dao động i u hoà v i phương trình x = 5cos( 5πt + π / )(cm) Biết th i i m t có li...
 • 6
 • 265
 • 0

40 CÂU TN ON TÂP CHƯƠNG 1. VẬT 12 NC

40 CÂU TN ON TÂP CHƯƠNG 1. VẬT LÍ 12 NC
... CHUYỂN ĐỘNG QUAY CỦA VẬT RẮN QUANH TRỤC CỐ ĐỊNH CHƯƠNG I Câu 10 Trong chuyển động quay vật rắn quanh trục cố định: Vật rắn thứ có momen quán tính I1, momen động lượng L1; Vật rắn thứ có momen ... Câu 13 Một điểm vật rắn quay cách trục quay khoảng R A vật quay gia tốc góc vật không đổi dương B vật quay nhanh dần gia tốc điểm tăng dần C vật quay gia tốc toàn phần điểm không thay đổi D vật ... rad/s Câu 26 Một vật rắn quay quanh trục cố định xuyên qua vật Góc quay φ vật rắn biến thiên theo thời gian theo phương trình φ = + 2t + t2 (rong φ tính rad, t tính giây) Một điểm thuộc vật cách...
 • 4
 • 632
 • 7

Ôn tập chương I Vật 11

Ôn tập chương I Vật lí 11
... i n trường i m D Hiệu i n hai i m i n trường đ i lượng đặc trưng cho khả sinh công i n trường làm di chuyển i n tích hai i m Câu 25 Công lực i n trường làm di chuyển i n tích hai i m ... i n B i n dung tụ i n đ i lượng đặc trưng cho khả tích i n tụ C i n dung tụ i n đo thương số i n tích tụ hiệu i n hai tụ D Hiệu i n gi i hạn tụ i n hiệu i n lớn đặt vào hai tụ i n mà ... tiêu hao ống A 6,4 J B 4,8 J C 3,2 J D 2,4 J Câu 32: Trong hệ cô lập i n A i n tích vật hệ không đ i B Không có trao đ i i n tích vật hệ C Tổng đ i số i n tích không đ i. D Có trao đ i i n...
 • 3
 • 261
 • 2

ôn tập chương 4 vật 12 ôn thi tốt nghiệp thpt quốc gia

ôn tập chương 4 vật lí 12 ôn thi tốt nghiệp thpt quốc gia
... B 10 C D Giải: 4k1 = 5k2 = 6k3 → BCNN (4, 5,6) = 60 → k1 = 15 ; k2 = 12 ; k3 = 10 Xét cặp: (4, 5) = 20; 40 (5,6) = 30 (4, 6) = 12; 24; 36; 48 Chọn C Câu 10: Trong thí nghiệm Iang giao thoa ánh sáng ... 11H, 126 C tương ứng mn = 1,008665 u, mH = 1,007276 u, mC = 12 u 1u c2 = 931,5 MeV Năng lượng liên kết riêng hạt nhân 126 Clà A 7 ,42 45 MeV/nuclôn B 6,6862 MeV/nuclôn C 8,2516 MeV/nuclôn D 7,18 24 MeV/nuclôn ... hai cực pin 24 (V) Hiệu suất pin là: A 14, 25% B 11,76% C 12, 54% D 16,52% Công suất Pin: PPin = W.S = 1360.0,6 = 826 (W) Công suất có ích (cung cấp cho mạch ngoài): PMN = U.I = 24. 4 = 96 (W) Hiệu...
 • 11
 • 272
 • 0

ÔN TẬP TỔNG HỢP VẬT 12 Chương 1: DAO ĐỘNG CƠ ppsx

ÔN TẬP TỔNG HỢP VẬT LÍ 12 Chương 1: DAO ĐỘNG CƠ ppsx
... v nng lng t trng trung cun cm B Dao ng in t mch dao ng l dao ng t C Tn s gúc dao ng l tn s gúc dao ng riờng ca mch LC D Cõu B v C u sai Khi mt in tớch im dao ng, xung quanh in tớch s tn ti: ... l khụng ỳng A Dao ng tt dn cng nhanh nu lc cn ca mụi trng cng ln B Dao ng trỡ cú chu kỡ bng chu kỡ dao ng riờng ca lc C Dao ng cng bc cú tn s bng tn s ca lc cng bc D Biờn ca dao ng cng bc khụng ... u on mch cú giỏ tr hiu dng l 12V v sm pha /3 so vi dũng in.Biu thc ca hiu in th gia hai u on mch l A.12cos100t(v) B .12 cos(100t - ) (v) C.12cos(100t + ) (v) D .12 cos 3 (100t + ) (v).0 7.Hiu...
 • 36
 • 567
 • 3

ÔN TẬP CHƯƠNG I ĐẠI SỐ 12CB

ÔN TẬP CHƯƠNG I ĐẠI SỐ 12CB
... hàm số B i 4(SGK-45) Gi i: Tập xác định Sự biến thiên 2.1 Chiều biến thiên Tính đạo hàm Tìm i m đạo hàm không xác định Xét dấu đạo hàm suy chiều biến thiên 2.2 Cực trị 2.3 Gi i hạn 2.4 Bảng biến ... Vậy hàm số nghịch biến khoảng ( đồng biến khoảng ( −1;3) −∞ ; − ) (3; +∞ ); 2.2 Cực trị Hàm số đạt cực đ i i m x=3; yCĐ=29 Hàm số đạt cực tiểu i m x=-1; yCT=-3 2.3 Gi i hạn lim y = +∞ ; lim y ... trị hàm số: y= Gi i: Tập xác định: R  x = −1 y ' = − x + x + 2; y ' = ⇔  x = 2 Bảng biến thiên x −∞ y' y +∞ - -1 − 19 + 4 19 Hàm số đạt cực tiểu i m x=-1; yCT= − Hàm số đạt cực đ i i m x=2;...
 • 13
 • 336
 • 0

on tap chuong 2 vat li hay

on tap chuong 2 vat li hay
... 8V; E2 = 3V; E2 = 2V ; r1 = r2 = r3 = 1Ω; R1 = 2 , R2 = 3Ω, R3 = 4Ω Tìm hiệu điện UAC , UAB , UCB ĐS: UAC = 7 ,25 V; UAB = 8V ; UCB = 0,75V ξ1 , r1 R2 D 2 , r2 R1 C B ξ3 , r3 R2 R3 D A Bài 12: Cho ... UAN , UMN , UAO , UNO ĐS : a) 6Ω, b) 8A; 6A; 2A c) UAM = 12V ; UAN = 16V ; UMN = 4V; UAO = 18V; UNO = 2V 2 , r2 R1 R2 R1 ξ1 , r1 2 , r2 2 , r2 R2 C ξ3 , r3 O B R4 N ξ1 , r1 A R3 M B R3 D R4 ... 1Ω; E = 12V ; r2 = 2 ; ξ1 , r1 R1 2 , r2 R2 ξ , r3 A R3 E1 , r1 R1 B E = 18V ; r3 = 3Ω R1 = R2 = R3 = 3Ω Tính: a UAB b Cường độ dòng điện qua đoạn mạch? ĐS: a) 11 ,2 V; b) I1 = 1,3A; I2 = 0,16A;...
 • 4
 • 944
 • 15

Ôn tập chương 2 Vật 10 căn bảm docx

Ôn tập chương 2 Vật lí 10 căn bảm docx
... lớp A1 A2 tham gia trò chơi kéo co, lớp A1 thắng lớp A2, lớp A1 tác dụng vào lớp A2 lực F 12, lớp A2 tác dụng vào lớp A1 lực F21 Quan hệ hai lực A F 12 > F21 B F 12 < F21 C F 12 = F21 D Không thể ... 1,0m C 2, 0 m D 4,0m 28 Một hợp lực N tác dụng vào vật có khối lượng 0,5 kg đứng yên Quãng đường vật giây A m B m C 0,5 m D 4,5 m 20 Nội dung ôn tập vật 10: Chương 2: Động lực học chất điểm 29 ... o Tầm xa vật 18m Tính v o Lấy g = 10m/s2 A 19m/s B 13,4m/s C 10m/s D 3,16m/s 74 Một vật ném ngang từ độ cao 5m, tầm xa vật đạt 2m Vận tốc ban đầu vật là: (Lấy g =10 m/s2) A 10 m/s B 2, 5 m/s C...
 • 6
 • 515
 • 9

Ôn tập chương 3 Vật 10 căn bản potx

Ôn tập chương 3 Vật lí 10 căn bản potx
... Nội dung ôn tập vật 10: Chương 3: Cân chuyển động vật rắn A F = 8N, có giá qua O cách A cm, cách B 1cm B F = 8N, có giá qua O cách A cm, cách B 3cm C F = 4N, có giá qua O ... tâm vật gặp mặt chân đế B Vị trí cân bền vị trí trọng tâm vật cao C Trọng tâm vật phẳng, mỏng, đồng tính trùng với tâm hình học vật D Quyển sách nằm cân bàn vị trí trọng tâm vật thấp 30 .Một vật ... vào đầu bên phải vật có giá trị sau đây: A 2100 N B 100 N C 780 N D.150N 37 .Chọn câu sai: A Một vật có trạng thái cân chịu tác dụng cặp lực cân B Khi vật chịu tác dụng ngẫu lực, vật chuyển động...
 • 2
 • 615
 • 5

on tap chuong i - ham so 12 - thpt bui thi xuan

on tap chuong i - ham so 12 - thpt bui thi xuan
... B i 18 : Cho hàm số y = f(x) = có đồ thị (C) 2x 1 a-Khảo sát biến thi n vẽ đồ thị (C) hàm số b-Tìm tiếp tuyến v i (C), biết tiếp tuyến song song v i phân giác thứ II hệ trục tọa độ c-Chứng minh ... NQ d-Viết phương trình tiếp tuyến v i (C) giao i m (C) trục hoành x  mx  2m  B i 12: Cho hàm số: y = f(x) = (Cm) x2 a-Khảo sát biến thi n vẽ đồ thị (C) hàm số m = -1 b-Tìm tiếp tuyến v i (C) ... a-Khảo sát biến thi n vẽ đồ thị (C) hàm số b-Chứng tỏ (C) tồn cặp i m mà tiếp tuyến song song v i c-Định m để đường thẳng (d): y = m cắt (C) i m A B cho OA vuông góc v i OB x  3x B i 11: Cho...
 • 3
 • 89
 • 0

ON TAP CHUONG I VAT LY 10 CO BAN pdf

ON TAP CHUONG I VAT LY 10 CO BAN pdf
... theo th i gian B.Gia tốc chuyển động thẳng biến đ i có độ lớn khơng đ i C Véctơ gia tốc chuyển động thẳng biến đ i chiều ngược chiều v i véctơ vận tốc D Trong chuyển động thẳng biến đ i đều, qng ... m/s2 a Th i gian r i vật vận tốc chạm đất bao nhiêu? b Tính vận tốc vật cách mặt đất 9,6 m 4.5: Một vật thả r i 10 s Tính: a Th i gian vật r i 10 m ĐS: a 1,41 s b Th i gian vật r i 10 m cu i b 0,1 ... ôtô kh i hành lúc giờ, chọn mốc th i gian lúc th i i m ban đầu v i th i i m th i i m sau : A t0 = B t0 = 17 C t0 = D Một th i i m khác Câu 10 : i u sau sai vật chuyển động thẳng đều? A Quỹ...
 • 12
 • 851
 • 11

Đề ôn tập kiểm tra Vật 12 năm 2010 Đề 001 docx

Đề ôn tập kiểm tra Vật lí 12 năm 2010 Đề 001 docx
... nghịch với C C Không có điện tích chạy qua C D Cường độ d.điện qua tụ tỷ lệ nghịch với f 16/Một mạch xoay chiều R,L,C không phân nhánh R= 50  , đặt vào hai đầu mạch nguồn U = 120 V, f  I lệch ...  LC )-1 18/Khoảng thời gian ngắn hai lần Wd = Wt vật dao động điều hoà 0,05s Tần số dao động vật là: A 2,5Hz B 3,75Hz C 5Hz D 5,5Hz 19/Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hoà x1 = a ... /3) x2 = a sin(10  t +  /6) Phương trình dao động tổng hợp vật A a sin(10  t +  /12) B 2a sin(10  t +  /6) C a sin(10  t -  /12) D 2a sin(10  t -  /6) 20/Chọn câu nói mạch điện xoay chiều...
 • 4
 • 95
 • 1

Ôn tập trắc nghiệm Vật 12- Dòng điện xoay chiều, dao động điện từ, sóng điện từ ppt

Ôn tập trắc nghiệm Vật lí 12- Dòng điện xoay chiều, dao động điện từ, sóng điện từ ppt
... dao động tự do, lượng mạch dao động bảo toàn Ôn tập trắc nghiệm Vật 12- Dòng điện xoay chiều, dao động điện từ, sóng điện từ -C Năng lượng điện trường mạch dao ... Ôn tập trắc nghiệm Vật 12- Dòng điện xoay chiều, dao động điện từ, sóng điện từ -C U D U I I Câu 9: Chọn câu đúng: mạch R, L ghép nối tiếp A Cường độ dòng điện ... ăngten B Để thu sóng điện từ, phối hợp ăngten với mạch dao động C Dao động điện từ thu mạch chọn sóng dao động tự với tần số tần số riêng mạch D Dao động điện từ thu mạch chọn sóng dao động cưỡng...
 • 6
 • 296
 • 8

Xem thêm

Từ khóa: ôn tập chương i giải tích 12ôn tập chương 1 vật lí 10 nâng caobài tập ôn tập chương 1 vật lí 10giáo án ôn tập chương i giải tích 12ôn tập chương 2 vật lí 10 nâng caobài tập chương i vật lý 12bài tập chuong 2 vật lí 12 nâng caobài tập ôn tập chương 1 vật lí 11ôn tập chương i hình học 12ôn tập chương 1 vật lý 12 nâng caobài tập ôn tập chương 1 vật lý 12bài tập ôn tập chương 2 vật lí 11ôn tập chương 1 vật lí 11ôn tập chương i vật lý 10 nâng caoôn tập chương i vật lý 10PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNTính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phamCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượngbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoại