ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG SEMINA LẦN 2 HUBT

ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG SEMINA LẦN 2 HUBT

ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG SEMINA LẦN 2 HUBT
... thức thành lập vào ngày 31 tháng 12 năm 20 15, tuyên bố thành lập thức có hiệu lực AEC ba trụ cột quan trọng Cộng đồng ASEAN nhằm thực mục tiêu đề Tầm nhìn ASEAN 20 20 Hai trụ cột lại là: Cộng đồng ... ASEAN 10 QUỐC GIA MỘT KHỐI KINH TẾ KHU VỰC THÀNH LẬP 31 THÁNG 12 NĂM 20 15 MỤC TIÊU CUỐI CÙNG CỦA HỘI NHẬP KINH TẾ TẦM NHÌN ASEAN 20 20 AEC ba trụ cột quan trọng Cộng đồng kinh tế ASEAN hiệp ước ... chuyển tự hơn, kinh tế phát triển đồng đều, đói nghèo chênh lêch kinh tế-xã hội giảm bớt vào năm 20 20 Tăng cường lực cạnh tranh Nhằm thúc đẩy phát triển KT Kinh tế nước ASEAN phát triển đồng Đưa...
 • 13
 • 382
 • 0

các câu hỏi thi môn đường lối cách mạng phần 2

các câu hỏi thi môn đường lối cách mạng phần 2
... lần thứ diến nước Anh vào năm 30 cuối kỉ XVIII Cuộc cách mạng lần thứ gọi cách mạng khoa học công nghệ đại diễn vào năm 50 kỉ XX Cuộc cách mạng khoa học công nghệ đại tạo nên thay đổi to lớn ... đòi hỏi nước ta phải tiến hành CNH Bối cảnh giới phát triển vũ bão khoa học công nghệ Nếu nước ta không kịp thời CNH, HĐH bị loại bỏ phía sau Trên giới trải qua cách mạng kĩ thuật: Cuộc cách mạng ... dễ bị đào thải 24 Làm gia tăng khoảng cách giàu nghèo, người giàu làm ông chủ ngày giàu, người nghèo phải làm thuê nghèo nghèo từ dẫn tới mâu thuẫn xung đột khó giải 2. 24 Đường lối đối ngoại Đảng...
 • 34
 • 797
 • 0

BÀI GIẢNG ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG (PHẦN 2)

BÀI GIẢNG ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG (PHẦN 2)
... gốc; phải có đường lối cách mạng đúng; mật thiết liên lạc với quần chúng Về phương pháp cách mạng: Đảng phải lãnh đạo nhân dân chuẩn bị tiến lên võ trang bạo động để giành quyền Cách mạng Dông ... động lực cách mạng, giai cấp công nhân lãnh đạo cách mạng Luận cương chưa xác định tinh thần cách mạng giai cấp khác 27/12/13 TS Lờ Vn Thai Luận cương xác định vai trò lãnh đạo cách mạng Đảng xác ... Tính chất cách mạng Đông Dương "cách mạng tư sản dân quyền, có tính chất thổ địa phản đế" Sau cách mạng tư sản dân quyền thắng lợi "phát triển bỏ qua thời kỳ tư bổn mà tranh đấu thẳng lên đường XHCN"...
 • 30
 • 391
 • 0

Slide môn đường lối cách mạng - chương 2: Đường lối đấu tranh

Slide môn đường lối cách mạng - chương 2: Đường lối đấu tranh
... TỘC VÀ GIAI CẤP HÌNH THỨC ĐẤU TRANH PHÙ HỢP MỐI QUAN HỆ QUỐC TẾ CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM Ý NGHĨA CỦA PHONG TRÀO CÁCH MẠNG 1936 - 1939 ảng lãnh đạo quần chúng nhân dân đấu tran c quyền tự dân chủ ... lập Hội phản đế đồng minh (18/11/30) Đấu tranh chống tả khuynh TINH THẦN ĐẤU TRANH ANH DŨNG CỦA CÁC CHIẾN SỸ CÁCH MẠNG Trần Phú Hãy giữ vững ý chí chiến đấu Nguyễn Đức Cảnh Trong xà lim viết ... Con đường niên đường cách mạng SỰ HỒI PHỤC CỦA PHONG TRÀO QTCS giúp thành lập Ban lãnh đạo nước Lê Hồng Phong người đứng đầu Ban lãnh đạo Đảng 1932 ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN I CỦA ĐẢNG (3 -...
 • 49
 • 3,897
 • 26

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm Đường Lối Cách Mạng Đảng Cộng Sản Việt Nam(Có đáp án) phần 2

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm Đường Lối Cách Mạng Đảng Cộng Sản Việt Nam(Có đáp án) phần 2
... 9-3-1931 Câu 21 : Tổ chức cộng sản đời Việt Nam? a Hội Việt Nam cách mạng niên b Đông Dương cộng sản Đảng đáp án c An Nam cộng sản Đảng d Đông Dương cộng sản liên đoàn Câu 22 : Chi cộng sản Việt Nam ... niênđáp án c Việt Nam cách mạng đồng chí Hội d Cả a, b c Câu 25 : Đông Dương cộng sản liên đoàn hợp vào Đảng Cộng sản Việt Nam nào? a 22 /2/ 1930 b 24 /2/ 193 0đáp án c 24 /2/ 1931 d 20 /2/ 1931 Câu 26 : Tổ ... cộng sản Đảng An Nam cộng sản Đảng áp án c) An Nam cộng sản Đảng Đông Dương cộng sản liên đoàn d) Đông Dương cộng sản Đảng Đông Dương cộng sản liên đoàn Câu 33: Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản...
 • 28
 • 3,955
 • 4

Bài giảng đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam phần 2 TS trần thị minh tuyết

Bài giảng đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam phần 2  TS trần thị minh tuyết
... đào tạo: Giáo trình Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt nam ( Tái có sửa chữa), Nxb CTQG, H, 20 11, tr 169 – 190 Bộ giáo dục đào tạo: Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt nam ( tài liệu phục ... năm 20 20 nước ta trở thành nước công nghiệp 2. 2 .2 Quan điểm công nghiệp hóa, đại hóa 34 Đảng Cộng sản Việt nam: Văn kiện Đại hội Đảng X, Nxb CTQG, H, 20 06, tr 145 - 146, 35 Đảng Cộng sản Việt nam: ... hội nước ta cần thiết, từ Đại hội Đảng VI nay, đường lối xây dựng kinh tế thị trường chiếm vị trí quan trọng hệ thống đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam Chương giúp nhận thức vấn đề QUÁ...
 • 73
 • 249
 • 0

Bài giảng đường lối cách mạng đảng cộng sản việt nam chuyên đề 2 đường lối công nghiệp hóa, hiện đại hóa nền kinh tế quốc dân

Bài giảng đường lối cách mạng đảng cộng sản việt nam  chuyên đề 2 đường lối công nghiệp hóa, hiện đại hóa nền kinh tế quốc dân
... người Năm 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 Tỷ lệ thất nghiệp trị Tỷ lệ tăng Tỷ lệ thất Tỷ lệ giảm so với năm nghiệp (%) so với 20 06 (%) 20 06 730 4, 82 Giá (USD) 843 15,5 4,64 -3,8 1.0 52 44,1 4,65 ... nghiệp thủy sản ThS Hoàng Xuân Sơn 21 ,6 20 00 Cơ cấu lao động 20 10 13,1% Công nghiệp xây dựng 22 ,4% 19,7% Dịch vụ 29 ,4% 65,1% Nông, lâm nghiệp thủy sản 48 ,2% 20 % Lao động qua đào tạo 40% ThS Hoàng ... VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ CNH, HĐH ThS Hoàng Xuân Sơn Khái niệm CNH, HĐH Công nghiệp hóa Công nghiệp hóa nói giản đơn hóa tức chuyển từ nước nông nghiệp thành nước công nghiệp, cải biến XH nông nghiệp...
 • 37
 • 423
 • 0

Bài giảng đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam chương 2 đường lối đấu tranh giành chính quyền (1930 – 1945)

Bài giảng đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam chương 2  đường lối đấu tranh giành chính quyền (1930 – 1945)
... chiến lược cách mạng: Nhiệm vụ CM: Lực lượng CM: Phương pháp cách mạng: Quan hệ giữ cách mạng VN cách mạng giới: Vai trò lãnh đạo Đảng: Đánh giá Luận cương trị ĐCSĐD LUẬN CƯƠNG CỦA ĐCSĐD 10 1930 ... I Đường lối đấu tranh (1930 1939) Thời kỳ 1930 1935: a Luận cương trị tháng 10 năm 1930 * HNBCHTW Đảng lần thứ Thời gian: ngày 14 31/10/1930 Địa điểm: Hương Cảng Trung Quốc ... Tháng 6/19 32, thành lập “Ban lãnh đạo trung ương” cơng bố Chương trình hành động ĐCSĐD” - Năm 19 32, PT bắt đầu phát triển có 23 0 đấu tranh, năm 1933 có 344 đấu tranh phong trào cách mạng quần...
 • 34
 • 287
 • 0

Bài giảng đường lối cách mạng đảng cộng sản việt nam chương 2

Bài giảng đường lối cách mạng đảng cộng sản việt nam chương 2
... Khôi phục tổ chức Đảng phong trào cách mạng (19 32 – 1935) Đầu năm 19 32, trước tình hình hầu hết ủy viên BCHTW Đảng ủy viên xứ ủy bị bắt hy sinh, theo thị QTCS, Ban lãnh đạo TW Đảng thành lập đồng ... lượng Qhệ qtế LCCT tháng 10 PHCL Nhiệm vụ b) Chủ trương khôi phục tổ chức đảng phong trào cách mạng  Phong trào cách mạng giai đoạn 1930 -1931  Nguyên nhân Nguyên nhân quốc tế CNXH LXô phát ... công bố Chương trình hành động ĐCSĐD (15/6/19 32) Khẳng định chiến lược CM Đông Dương Chương trình hành động Yêu cầu chung trước mắt Phát triển Đảng quần chúng  Đại hội đại biểu lần I Đảng (3/1935)...
 • 32
 • 208
 • 0

Đề cương bài giảng môn đường lối cách mạng VN

Đề cương bài giảng môn đường lối cách mạng VN
... tượng chủ yếu môn học hệ thống quan điểm, chủ trương, sách Đảng tiến trình cách mạng Việt Nam - từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến cách mạng xã hội chủ nghĩa Môn Đường lối cách mạng Đảng Cộng ... với nội dung môn học Ý nghĩa việc học tập môn ĐLCMCĐCSVN - Môn đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam trang bị cho sinh viên hiểu biết đời Đảng, quan điểm, đường lối Đảng cách mạng dân tộc ... Lao động Việt Nam kế thừa phát triển đường lối cách mạng cương lĩnh trị trước Đảng thành đường lối cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân Đường lối phản ánh Chính cương Đảng Lao động Việt Nam với nội...
 • 107
 • 3,713
 • 47

Duong loi cach mang cua DCSVN(1).doc

Duong loi cach mang cua DCSVN(1).doc
... dân tiến lên CNXH Nội dung cương là: + Xác định tính chất xã hội: Xã hội việt nam giai đoạn thời mang tính chất: tính dân chủ nhân dân, phần thuộc địa nửa phong kiến Mâu thuẫn xã hội mâu thuẫn ... môi trường, giữu gìn sắc văn hóa dân tộc, ổn định trị xã hội, quốc phòng an ninh - Là kinh tế mở, mang tính chất quốc tế hóa, khu vực hóa, phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN nhằm phát...
 • 31
 • 1,162
 • 4

20 câu hỏi ôn tập môn đường lối cách mạng của ĐCSVN

20 câu hỏi ôn tập môn đường lối cách mạng của ĐCSVN
... phản cách mạng (như Đảng lập hiến v.v.) đánh đổ Về lãnh đạo cách mạng: Giai cấp vô sản lực lượng lãnh đạo cách mạng Việt Nam Về quan hệ cách mạng Việt Nam với phong trào cách mạng giới: Cách mạng ... cách mạng Việt Nam Tác phẩm Đường cách mệnh rõ tính chất nhiệm vụ cách mạng Việt Nam cách mạng giải phóng dân tộc mở đường tiến lên chủ nghĩa xã hội Hai cách mạng có quan hệ mật thiết với nhau; cách ... Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên Mở lớp huấn luyện trị cho cán cách mạng Việt Nam Tác phẩm Đường cách mệnh rõ tính chất nhiệm vụ cách mạng Việt Nam cách mạng giải phóng dân tộc mở đường tiến lên...
 • 31
 • 14,932
 • 128

Những biện pháp giáo dục đường lối cách mạng

Những biện pháp giáo dục đường lối cách mạng
... thức giáo dục Hình thức giáo dục cách thức tổ chức hoạt động giáo dục, để truyền tải nội dung giáo dục đến đối tợng giáo dục Nhằm thực mục đích nhiệm vụ giáo dục xác định Có hai hình thức giáo dục ... nhân cách mạng Đi đôi với đổi nội dung giáo dục, phải đồng thời đổi phơng pháp giáo dục Phải đa dạng hoá phát huy sức mạnh tổng hợp phơng pháp giáo dục ĐĐCM Phơng pháp giao dục ĐĐCM cách thức, biện ... đánh giá chất lợng giáo dục đạo đức cách mạng 1.2.1 Chất lợng giáo dục đạo đức cách mạng Trong trình giáo dục đạo đức nhà giáo dục phải thờng xuyên có tổng kết đánh giá kết giáo dục đạt đợc, thông...
 • 65
 • 310
 • 0

ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG

ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG
... lĩnh vực: Đường lối CNH; Đường lối phát triển kinh tế-xã hội; Đường lối văn hóa văn nghệ; Đường lối xây dựng Đảng Nhà nước; Đường lối ngoại giao… - Vai trò đường lối: + định thắng lợi cách mạng; ... + Đường lối chung cho toàn trình cách mạng (độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội) + Đường lối riêng cho thời kỳ lịch sử: Đường lối cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân; Đường lối cách mạng ... - Đảng Cộng sản Việt Nam cách mạng Việt Nam - Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam hệ thống quan điểm,...
 • 198
 • 948
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: giáo trình đường lối cách mạng hubtmôn đường lối cách mạng của đảng chương 2đường lối cách mạng 2 miềnđường lối cách mạng 2 miền nam bắcgiáo trình đường lối cách mạng việt nam chương 2trắc nghiệm đường lối cách mạng đả ng cộng sản việt nam chương 1 2 3slide môn đường lối cách mạng chương 2 đường lối đấu tranhsemina đường lối cách mạngphan tich y nghia tu duy kinh te moi trong buoc dot pha thu 2 trong mion duong loi cach mangchủ đề 15 quá trình hình thành nội dung và ý nghĩa của đường lối cách mạng việt nam sau tháng 7 1954 được đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ iii của đảng 9 1960 thông quachủ đề 16 trình bày nội dung cơ bản về đường lối cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền bắc do đại hội đại biểu lần thứ iii của đảng 9 1960 đề ranội dung cơ bản về đường lối cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền bắc do đại hội đại biểu đảng lần thứ iii đề rahiệu quả của đường lối cách mạng xã hội chủ nghĩa do đại hội đại biểu lần thứ iv của đảng đề rađường lối cách mạngduong loi cach mang cua dcsvnPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNbao cao phu gia thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhHai đường thẳng vuông gócTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 3. So sánh. Dấu chấmBài 48. Quả