Quyet dinh so 20 34

Quyết định số 20/2011/QĐ-UBND ppt

Quyết định số 20/2011/QĐ-UBND ppt
... hợp quy định Điều 36 Luật Đất đai năm 2003; i) Tính thuế sử dụng đất phi nông nghiệp theo quy định Nghị định số 53/2011/NĐ-CP ngày 01/7/2011 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều ... TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH (Ban hành kèm theo Quyết định số 20/2011/QĐ-UBND ngày 21tháng 12 năm 2011 Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh) Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều Phạm vi điều chỉnh Bảng giá ... vào khu du lịch đường số 1, 3, 4, 5, từ Tỉnh lộ bờ biển Tỉnh lộ 913 Bờ biển 300 5.76 Đường nội khu du lịch (tuyến dọc khu du lịch) Đường số Đường số 300 Đường số Đường số 250 Cầu Cồn Trứng Cầu...
 • 59
 • 61
 • 0

Quyết định số 20/QĐ-UBND doc

Quyết định số 20/QĐ-UBND doc
... THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH PHÚ YÊN (Ban hành kèm theo Quyết định số 120/QĐ-UBND ngày 19/01/2012 Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên) STT Số sê ri Tên thủ tục ... T-PYE-101781- Thủ tục cấp thẻ bảo hiểm TT y tế cho người nghèo Chuyển cho cấp Thông tư liên huyện tịch số 29/2010 ngày 25/11/2010 BGDĐTChuyển cho cấp BTChuyện BLĐTBXH ...
 • 2
 • 35
 • 0

Quyết định số 20/2012/QĐ-UBND docx

Quyết định số 20/2012/QĐ-UBND docx
... THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (Ban hành kèm theo Quyết định số 20/2012/QĐ-UBND ngày 18 tháng năm 2012 Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh) Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều Giải thưởng Văn học Nghệ thuật ... biên Các biên bản, giám định phiếu bầu phải lưu giữ đầy đủ Điều Việc trao tặng Giải đặc biệt xuất sắc Chủ tịch Hội đồng chấm giải đề cử phải có 100% số phiếu thuận tổng số thành viên Hội đồng ... sơ khảo xét giải thưởng ngành 2 Hội đồng nghệ thuật Ban Chấp hành Hội chuyên ngành ký định thành lập, có số lượng từ đến người Ban Thường vụ Hội chuyên ngành tham dự sơ khảo xét giải thưởng với...
 • 6
 • 37
 • 0

Quyết định số 20/2012/QĐ-UBND pot

Quyết định số 20/2012/QĐ-UBND pot
... quy định Nghị số 27/2011/NQ-HĐND vào Giấy chứng nhận đầu tư dự án cấp Giấy chứng nhận đầu tư đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định Tổ chức thẩm định góp ý thẩm định theo quy định Điều Quy định ... hành định hỗ trợ e) Căn Quyết định UBND tỉnh, thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận Quyết định, Sở Tài lập thủ tục cấp phát gửi Kho bạc nhà nước tỉnh toán cho nhà đầu tư theo quy định ... hành định hỗ trợ Căn Quyết định UBND tỉnh, thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận Quyết định, Sở Tài lập thủ tục cấp phát gửi Kho bạc nhà nước tỉnh toán cho nhà đầu tư theo quy định...
 • 9
 • 46
 • 0

Quyết định số 20/2012/QĐ-UBND ppsx

Quyết định số 20/2012/QĐ-UBND ppsx
... THUẬN (Ban hành kèm theo Quyết định số 20/2012/QĐ-UBND ngày 08/6/2012 Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận) Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều Phạm vi điều chỉnh Quy định quy định nội dung chi, mức ... nhân dân tỉnh, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan Quyết định thi hành./ TM ỦY BAN NHÂN DÂN KT CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Thành Tâm QUY ĐỊNH MỨC CHI ĐẢM BẢO CÔNG TÁC KIỂM TRA, XỬ LÝ, RÀ SOÁT, ... kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn quy phạm pháp luật không nêu Quy định thực theo quy định Thông tư liên tịch số 122/2011/TTLT-BTC-BTP ngày 17 tháng năm 2011 Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp hướng...
 • 6
 • 95
 • 0

Hỗ trợ người hoạt động cách mạng từ ngày 31.12.1944 về trước khi mua nhà đang ở thuê thuộc sở hữu Nhà nước theo Nghị định 61/CP. (Hồ mua nhà và hỗ trợ theo Quyết định số 20/2000/QĐ-TTg) ppsx

Hỗ trợ người hoạt động cách mạng từ ngày 31.12.1944 về trước khi mua nhà đang ở thuê thuộc sở hữu Nhà nước theo Nghị định 61/CP. (Hồ sơ mua nhà và hỗ trợ theo Quyết định số 20/2000/QĐ-TTg) ppsx
... TTHC: Nội dung Người hoạt động cách mạng trước năm 1945 thuê nhà thuộc sở hữu Nhà nước, mua nhà theo Nghị định 61/CP hỗ trợ theo Quyết định 20/2000/QĐ-TTg Văn qui định ... chính) Số hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn qui định Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn qui định Đơn đề nghị hỗ trợ cải thiện nhà Yêu cầu Yêu cầu điều kiện để thực TTHC: Nội dung Người hoạt động cách ... hồ Bộ phận cửa), (3 ngày) Sở chuyển Công ty QL&PTN tổ chức bán nhà hỗ trợ theo QĐ 20, Công ty chuyển UBND Quận ký GCN (7 ngày) , Mô tả bước Tên bước Công ty chuyển GCN có UBND Quận ký lên Sở...
 • 4
 • 234
 • 0

Hỗ trợ người hoạt động cách mạng từ ngày 31.12.1944 về trước khi mua nhà đang ở thuê thuộc sở hữu Nhà nước theo Nghị định 61/CP. (Hồ mua nhà và hỗ trợ theo Quyết định số 20/2000/QĐ-TTg) potx

Hỗ trợ người hoạt động cách mạng từ ngày 31.12.1944 về trước khi mua nhà đang ở thuê thuộc sở hữu Nhà nước theo Nghị định 61/CP. (Hồ sơ mua nhà và hỗ trợ theo Quyết định số 20/2000/QĐ-TTg) potx
... để thực TTHC: Nội dung Người hoạt động cách mạng trước năm 1945 thuê nhà thuộc sở hữu Nhà nước, mua nhà theo Nghị định 61/CP hỗ trợ theo Quyết định 20/2000/QĐ-TTg Văn qui định ... Giấy chứng nhận Quyết định hành Các bước Mô tả bước Tên bước Nộp hồ Sở XD (Công dân lấy Giấy biên nhận hồ Bộ phận cửa), (3 ngày) Sở chuyển Công ty QL&PTN tổ chức bán nhà hỗ trợ theo QĐ 20, ... ký GCN (7 ngày) , Công ty chuyển GCN có UBND Quận ký lên Sở (1 ngày) , Mô tả bước Tên bước Sở XD mời nhận GCN (5 ngày) (Nếu nhà nhiều tầng nhiều hộ tiếp tục giải hỗ trợ 20 triệu đồng) Hồ Thành...
 • 4
 • 156
 • 0

Quyết định số 20/2011/QĐ-UBND pptx

Quyết định số 20/2011/QĐ-UBND pptx
... Căn Thông tư số 145/2007/TT-BTC ngày 06/12/2007 Bộ Tài hướng dẫn thực Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 Chính phủ phương pháp xác định giá đất khung giá loại đất Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ... 80.000 1,00 100.000 Điều Quyết định có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký, nội dung khác Quyết định số 33/2010/QĐ-UBND ngày 17/12/2010 UBND tỉnh không thuộc phạm vi sửa đổi định hiệu lực thi hành ... trình số 149/TTr-STNMT ngày 25/7/2011, QUYẾT ĐỊNH: Điều Sửa đổi, bổ sung Bảng giá loại đất năm 2011 huyện: Bắc Trà My, Núi Thành, Đại Lộc, Duy Xuyên Thăng Bình phụ lục ban hành kèm theo Quyết định...
 • 11
 • 36
 • 0

Quyết định số 20/2011/QĐ-UBND doc

Quyết định số 20/2011/QĐ-UBND doc
... hành kèm theo Quyết định số 20/2011/QĐ-UBND ngày 09 tháng năm 2011 Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận) Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều Phạm vi, đối tượng điều chỉnh Quy định quy định quy trình ... Điều Ban hành kèm theo Quyết định Quy định quy trình chuyển đổi mô hình kinh doanh, khai thác, quản lý chợ địa bàn tỉnh Ninh Thuận gồm 03 Chương 21 Điều Điều Quyết định có hiệu lực thi hành ... thác, quản lý chợ lập hồ sơ (dựa vào nội dung quy định khoản Điều Quy định này) gửi quan có thẩm quyền xem xét, thẩm định theo quy định Thời hạn thẩm định 15 ngày làm việc Trường hợp có 02 đơn vị...
 • 19
 • 49
 • 0

Quyết định số 20/2011/QĐ-UBND pps

Quyết định số 20/2011/QĐ-UBND pps
... hóa, thể thao, môi trường; Căn Thông tư số 135/2008/TT-BTC, ngày 31/12/2008 Bộ Tài hướng dẫn thực Nghị định số 69/2008/NĐ-CP, ngày 30/5/2008 Chính phủ quy định sách khuyến khích xã hội hóa hoạt ... Chủ tịch Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ngày 01/6/2011, QUYẾT ĐỊNH: Điều Sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Điều Quy định sách ưu đãi sử dụng đất dự án xã hội hóa thuộc lĩnh vực giáo dục ... tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường địa bàn tỉnh Sóc Trăng ban hành kèm theo Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND, ngày 29/01/2011 Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng, sau: “2 Giảm 50% tiền...
 • 3
 • 40
 • 0

Quyết định số 20/2011/QĐ-UBND pdf

Quyết định số 20/2011/QĐ-UBND pdf
... QUYẾT ĐỊNH: Điều Phạm vi đối tượng áp dụng Quy định quy định giá dịch vụ xe vào bến bến xe ô tô Long Xuyên (bến tạm) Áp dụng ... vị vận tải theo Quy định quy định pháp luật có liên quan Điều Xử lý vi phạm Đối với đơn vị khai thác bến xe: Việc thu không giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô quy định quy định xem hành vi vi ... đồng, tùy theo mức độ vi phạm bị xử lý theo nội quy khai thác tuyến bị xử lý theo quy định pháp luật Điều Quyết định có hiệu lực thi hành sau mười ngày kể từ ngày ký Điều Chánh văn phòng UBND tỉnh;...
 • 4
 • 48
 • 0

Quyết định số 20/2011/QĐ-UBND docx

Quyết định số 20/2011/QĐ-UBND docx
... (Ban hành kèm theo Quyết định số 20/2011/QĐ-UBND ngày 25 tháng năm 2011 Ủy ban nhân dân thành phố) Tính theo thông số: - Tiền lương tối thiểu vùng: 1.350.000 đồng/tháng - Hệ số điều chỉnh lương ... bàn vùng II (Ban hành kèm theo Quyết định số 20/2011/QĐ-UBND ngày 25 tháng năm 2011 Ủy ban nhân dân thành phố) Tính theo thông số: - Tiền lương tối thiểu vùng: - Hệ số điều chỉnh lương tối thiểu: ... 2B-BUÝT: HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH ĐƠN GIÁ ĐỐI VỚI CÁC TUYẾN HOẠT ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN VÙNG II (Ban hành kèm theo Quyết định số 20/2011/QĐ-UBND ngày 25 tháng năm 2011của Ủy ban nhân dân thành phố) Lnđ(k Hệ số điều...
 • 39
 • 87
 • 0

Quyết định số 20/2011/QĐ-UBND pot

Quyết định số 20/2011/QĐ-UBND pot
... Công nghệ Tờ trình số 06/TTr-SKHCN ngày 13/4/2011, QUYẾT ĐỊNH: Điều Ban hành kèm theo Quyết định Quy định quản lý hoạt động sáng kiến địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Điều Quyết định có hiệu lực thi ... QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG SÁNG KIẾN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU (Ban hành theo Quyết định số 20/2011/QĐ-UBND ngày 10/5/2011 Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) Chương NHỮNG QUY ĐỊNH ... theo quy định Điều 16 Quy định này; c) Hưởng chế độ khuyến khích khác theo quy định pháp luật thi đua, khen thưởng; d) Áp dụng chuyển giao sáng kiến theo quy định khoản 2, Điều 15 Quy định trường...
 • 15
 • 44
 • 0

Quyết định số 20/2011/QĐ-UBND ppsx

Quyết định số 20/2011/QĐ-UBND ppsx
... cho năm Giao Sở Y tế quy định cụ thể hình thức chế tài phù hợp khả thi (quản lý tốt nghiệp,…) hợp đồng trách nhiệm sinh viên y, dược đào tạo theo địa sử dụng Điều Quyết định có hiệu lực sau 10 ... phát sinh theo tỉ lệ thời gian lại trường hợp không phục vụ đủ thời gian theo quy định - Không hưởng chế độ theo qui định thời gian sinh viên phải học lại thi lại Sinh viên sau hoàn tất học lại, ... Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./ TM ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Lê Thanh Cung ...
 • 3
 • 49
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: quyết định số 20 qđ ttgquyết định số 20 2007 qđ ttgquyết định số 20 2008 qđ ttgquyết định số 20 2007 qđ btnmtquyết định số 20 2000 qđ ttgquyết định số 20 2009 qđ ubndquyết định số 20 2009 qđ ubnd tỉnh đồng thápquyết định số 20 2000 qđttg ngày 3 2 2000quyết định số 118 ttg và quyết định số 20 2000 qđttgquyết định số 20 2008 qđubnd tỉnh trà vinhquyết định số 20 2008 qđttg ngày 1 2 2008quyết định số 20 2009 qđttgquyết định số 20 2011 qđttgquyết định số 20 2012 qđttgquyết định số 20 qđttg ngày 322000Bài 17. Quá trình hình thành và phát triển của nhà nước phong kiếnBài 15. Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (Từ thế kỉ II TCN đến đầu thế kỉ X)Bài 14. Các quốc gia cổ đại trên đất nước Việt NamBài 11. Tây Âu thời hậu kì trung đạiBài 6. Các quốc gia Ấn Độ và văn hoá truyền thống Ấn ĐộBài 6. Các quốc gia Ấn Độ và văn hoá truyền thống Ấn ĐộBài 6. Các quốc gia Ấn Độ và văn hoá truyền thống Ấn ĐộBài 4. Các quốc gia cổ đại phương Tây - Hi Lạp và Rô-maBài 4. Các quốc gia cổ đại phương Tây - Hi Lạp và Rô-maBài 4. Các quốc gia cổ đại phương Tây - Hi Lạp và Rô-maBài 4. Các quốc gia cổ đại phương Tây - Hi Lạp và Rô-maBài 1. Sự xuất hiện loài người và bầy người nguyên thuỷBài 27. Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc (1953 - 1954)Bài 27. Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc (1953 - 1954)Bài 27. Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc (1953 - 1954)Bài 2. Liên Xô và các nước Đông Âu từ giữa những năm 70 đến đầu những năm 90 của thế kỉ XXBài 2. Liên Xô và các nước Đông Âu từ giữa những năm 70 đến đầu những năm 90 của thế kỉ XXBài 29. Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp và những chuyển biến về kinh tế, xã hội ở Việt Nammạ nikenPHƯƠNG PHÁP LUẬN ĐÁNH GIÁ SẢN XUẤT SẠCH HƠN