tc401dv01 phuong phap dinh luong trong tai chinh

Bài giảng các phương pháp định lượng trong quản trị tài chính chương 1

Bài giảng các phương pháp định lượng trong quản trị tài chính chương 1
... Economics, Irwin, 19 92 10 http:// ocw.mit.edu : học liệu mở trường đại học MIT 11 www.ebook4u.com : sách kinh tế tài Chương CÁC PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ THỜI GIAN CỦA TIỀN Nội dung  Các hàm Excel ... âm) , Pv – giá trị 29 Xác định lãi suất   Dòng tiền 10 0$ năm có giá trị 17 3,55$ Xác định lãi suất Dòng tiền 12 0$ năm có giá trị 500 $ Xác định lãi suất 30 Xác định lãi suất  Xác định lãi suất ... giá trị FV (giá trị khoản tiền tương lai) phải thêm dấu trừ vào trước 10 Bài tập xác định giá trị khoản tiền Xác định giá trị khoản tiền 10 00 $ nhận sau năm với tỷ lệ chiết khấu 6%/ năm Xác định...
 • 49
 • 243
 • 0

Bài giảng các phương pháp định lượng trong quản trị tài chính chương 2

Bài giảng các phương pháp định lượng trong quản trị tài chính chương 2
... + FA x PVF (kb,n) Cụng thc xỏc nh giỏ tr trỏi phiu Trỏi phiu tr lói nm ln 2n P B i I /2 i FA 2n (1kb / 2) (1kb / 2) Hm PV xỏc nh giỏ tr trỏi phiu PV (rate, nper, pmt,[fv],[type]) Rate= TS ... xỏc nh YTM v YTC Gi s ngy hụm l 1/1 /20 06 v bn ang cõn nhc xem cú nờn u t vo mt trỏi phiu ang lu hnh, phỏt hnh vo ngy 1/1 /20 04 vi thi gian ỏo hn l 30 nm (31/ 12/ 2033) Trỏi phiu cú lói sut 9,5% tr ... tớnh li (Adair: Excel Applications for Investment, McGraw-Hill Irwin, 20 06) Convexity = A/B Trong ú : C- lói sut coupon n 2C{(1+y) [(1+y) 1]-ny(1+y)} + A= [n(n+1)(y-C)y ] n B = [y(1+y)] {C[(1+y)...
 • 45
 • 261
 • 0

Bài giảng các phương pháp định lượng trong quản trị tài chính chương 4

Bài giảng các phương pháp định lượng trong quản trị tài chính chương 4
... Chương CÁC PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CHI PHÍ VỐN Nội dung     Mô hình Gordon Sử dụng đường SML tính chi phí vốn chủ sở hữu Xác định chi phí vốn nợ Một số vấn đề ... LNST ROE – giá trị ước tính tương lai Ứơc tính g  V/d: Giả sử công ty dự tính có ROE không đổi 13 ,4% trả cổ tức 40 % (của lợi nhuận sau thuế) Khi hệ số giữ lại 60% g= 0,6 x 13 ,4% =8% Ước tính ... (sau 1988) Tính chi phí vốn CSH  Phương pháp Benninga-Sarig (1997) ks = kRF (1-Tc)+ beta [kM- kRF(1-Tc)] Tc – tỷ lệ thuế TNDN Tính chi phí vốn CSH  Phương pháp điều chỉnh theo lãi suất nợ dài...
 • 24
 • 232
 • 0

Bài giảng các phương pháp định lượng trong quản trị tài chính chương 5

Bài giảng các phương pháp định lượng trong quản trị tài chính chương 5
... Chương CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG TRONG PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ Nội dung   Ra định đầu tư NPV, IRR MIRR Phân tích rủi ro dự án Xác định NPV IRR  Giá trị ròng NPV CFi ... thể cựng thay đổi (số lượng, giỏ, biến phớ, định phớ ) Bài tập  Dự án có đầu tư ban đầu 50 0.000$ vào TS thực năm Vốn LĐ 100.000$ Dự án giá trị thu hồi tài sản cố định tài sản khấu hao năm Chi ... Value- giá trị đầu tư ban đầu (giá trị âm) Tỷ suất hoàn vốn nội IRR Chú ý: CFi – không hoàn toàn dương IRR đa trị V/d: CF0=60$ CF1 = 155 $, CF2=-100 tính gần IRR = 25% 33 1/3 Tính hàm IRR = 25% Tỷ suất...
 • 24
 • 204
 • 0

Bài giảng các phương pháp định lượng trong quản trị tài chính chương 6

Bài giảng các phương pháp định lượng trong quản trị tài chính chương 6
... Chương PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG TRONG PHÂN TÍCH RỦI RO CỦA CHỨNG KHOÁN Nội dung  Mô hình CAPM hệ số beta  Các phương pháp tính hệ số beta Mô hình CAPM  Một số giả định: - Thị trường ... cổ phiếu i Các trường hợp riêng  Beta =0 ki = kRF  Beta =1 ki = kM  Beta cña danh môc ®Çu t­ n p   i 1 Wi  i 2 .Các phương pháp xác định beta  Thông qua tính hiệp phương sai phương sai ... trường Các phương pháp xác định beta   Sử dụng hàm Slope tính hệ số góc đường hồi qui tuyến tính Slope(known_y’s,known_x’s) known_y’s: biến phụ thuộc kCP known_x’s: biến độc lập kM Các phương pháp...
 • 14
 • 195
 • 0

Bài giảng các phương pháp định lượng trong quản trị tài chính chương 7

Bài giảng các phương pháp định lượng trong quản trị tài chính chương 7
... lệch chuẩn lợi suất cổ phiếu Bài tập  Định giá quyền chọn mua Cho biết S= 40$, E = 36$ R = 4%/năm ghép lãi liên tục σ =70 %/năm, t= tháng C = ? (7. 71$) Tính bảng tính Định giá quyền chọn bán  Từ ... tháng C= 37, 72$, N(d1) =0 .75  Nếu giá CP thay đổi $ giá quyền chọn mua thay đổi theo hướng 0 .75 $ Biến động giá cổ phiếu  Bài tập S=40$ E=30$, R=6%/năm ghép lãi LT σ=90%/năm, t= tháng Xác định Delta ... (62/365=0. 17) S= 87, 1$ R=4,5%/năm ghép lãi liên tục Hợp đồng bán với giá 5,8$ Sử dụng option calculator Bài tập Cổ phiếu bán với giá $40 Rf=8%/năm ghép lãi liên tục C=1$, E=45$, t=1 tháng Tính giá trị...
 • 35
 • 182
 • 0

Bài giảng các phương pháp định lượng trong quản trị tài chính chương 8

Bài giảng các phương pháp định lượng trong quản trị tài chính chương 8
... WS E(rP) σp 0.0 0.2 0.4 0.5 0.6 0 .8 0 .81 27 1.0 1.0 0 .8 0.6 0.5 0.4 0.2 0. 187 3 0.0 17 15.6 14.2 13.5 12 .8 11.4 11.31 10.0 25 20.14 15.75 13 .87 12.32 10 .82 4 10 .82 2 12.0 Tập hội đầu tư E(rP) 20 15 ... dung Phân bổ tài sản danh mục rủi ro phi rủi ro Phân bổ tài sản với tài sản rủi ro Danh mục rủi ro tối ưu với tài sản phi rủi ro Đa dạng hoá hiệu với nhiều tài sản rủi ro Phân bổ tài sản danh ... Excel Xác định danh mục hoàn chỉnh Đa dạng hoá hiệu với nhiều tài sản rủi ro   Mở rộng phương pháp xây dựng danh mục đầu tư tối ưu (với tài sản rủi ro) sang trường hợp danh mục nhiều tài sản...
 • 34
 • 234
 • 0

Tài liệu Tiếp cận phương pháp định lượng trong nghiên cứu đánh giá thiệt hại kinh tế xã hội do ô nhiễm môi trường nông nghiệp, nông thôn doc

Tài liệu Tiếp cận phương pháp định lượng trong nghiên cứu đánh giá thiệt hại kinh tế xã hội do ô nhiễm môi trường nông nghiệp, nông thôn doc
... nhận diện lượng hóa tác động kinh tế môi trường Tiếp cận theo hướng không phù hợp gây tốn lượng hóa thiệt hại kinh tế cho lĩnh vực, chưa thực phù hợp với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn Nguyên ... vi mức độ chuyên môn nhiễm môi trường không khí đến sức khỏe hóa sản xuất nhằm giảm thiểu thiệt người Magrath W & Arens, 1989 hại kinh tế môi trường đánh giá thiệt hại kinh tế xói mòn đất đến ... sản xuất thiệt hại bao gồm không thoải mái, nông nghiệp, làng nghề nước ta, cách chi phí trực tiếp chi phí hội tiếp cận phương pháp lượng hóa nên liên quan đến ô nhiễm môi trường không dựa...
 • 8
 • 562
 • 6

Ứng Dụng Các Phương Pháp Định Lượng Trong Nghiên Cứu Tái Sinh Rừng Tại Huyện Định Hóa Tỉnh Thái Nguyên

Ứng Dụng Các Phương Pháp Định Lượng Trong Nghiên Cứu Tái Sinh Rừng Tại Huyện Định Hóa Tỉnh Thái Nguyên
... ổn định đa dạng sinh học hệ sinh thái rừng Tổ thành rừng phản ánh lực bảo vệ, trì cân sinh thái rừng có ảnh hởng đến định hớng nghiên cứu, kinh doanh lợi dụng rừng Tổ thành tầng cao khu vực nghiên ... cách tái sinh Để đo khoảnh cách tái sinh, trạng thái rừng chọn 36 điểm ngẫu nhiên, điểm đf chọn đo khoảng cách tái sinh gần kết ghi vào mẫu biểu sau : Mẫu biểu 03 : Biểu ghi khoảng cách tái sinh ... vấn đề nghiên cứu tái sinh rừng tự nhiên theo hớng định lợng để đề xuất số giải pháp kỹ thuật lâm sinh trình bảo vệ, khoanh nuôi tái sinh phục hồi rừng tự nhiên tỉnh trung du miền núi Thái Nguyên...
 • 45
 • 216
 • 0

Phuong phap dinh luong trong quan ly.pdf

Phuong phap dinh luong trong quan ly.pdf
... biết rõ ràng điều mà muốn nghiên cứu họ muốn nghiên cứu Chủ quan: Ý kiến cá nhân quan trọng, vd: Khách quan: đo lường phân tích qua điều quan sát, vấn sâu tra Quy nạp giả thuyết Kiểm tra giả thuyết ... trung vị (Median) Số trung vị khối Dữ liệu số mà phân nửa giá trị quan sát khối Dữ liệu nhỏ phân giá trị quan sát lớn Gọi n số giá trị quan sát (đối với biến ngẫu nhiên rời rạc)  Nếu n số lẻ số trung ... người ta sử dụng hệ số tương quan định nghĩa sau:  xy  cov( X , Y ) cov( X , Y )    XY  x y  X Y var( X ) var(Y )   XY   Hệ số tương quan đo lường mối quan hệ tuyến tính hai biến...
 • 234
 • 2,440
 • 9

Phương pháp định lượng trong quản lý

Phương pháp định lượng trong quản lý
... qui Phương pháp dự báo định lượng Mô hình toán kinh tế phương pháp tối ưu Phân tích định Phương pháp định lượng quản lý- TS Phạm Cảnh Huy Chương GIỚI THIỆU CHUNG Phương pháp định lượng quản lý- ... thuyết dự trữ bảo quản; (4) thuyết tìm kiếm; Phương pháp định lượng quản lý- TS Phạm Cảnh Huy 15 1.4 Phương pháp bước tiến hành Các phương pháp toán ứng dụng phân tích định lượng Các phương ... tích định lượng Các phương pháp Thống kê toán Mô hình toán Phương pháp định lượng quản lý- TS Phạm Cảnh Huy Vận trù học 13 1.4 Phương pháp bước tiến hành Các phương pháp toán ứng dụng phân tích định...
 • 234
 • 866
 • 4

Bài giảng phương pháp định lượng trong quản lý

Bài giảng phương pháp định lượng trong quản lý
... qui Phương pháp dự báo định lượng Mô hình toán kinh tế phương pháp tối ưu Phân tích định Phương pháp định lượng quản lý- TS Phạm Cảnh Huy Chương GIỚI THIỆU CHUNG Phương pháp định lượng quản lý- ... thuyết dự trữ bảo quản; (4) thuyết tìm kiếm; Phương pháp định lượng quản lý- TS Phạm Cảnh Huy 15 1.4 Phương pháp bước tiến hành Các phương pháp toán ứng dụng phân tích định lượng Các phương ... tích định lượng Các phương pháp Thống kê toán Mô hình toán Phương pháp định lượng quản lý- TS Phạm Cảnh Huy Vận trù học 13 1.4 Phương pháp bước tiến hành Các phương pháp toán ứng dụng phân tích định...
 • 234
 • 926
 • 5

Bài tập ôn tập phương pháp định lượng trong quản lý

Bài tập ôn tập phương pháp định lượng trong quản lý
... nhà kho ông thu đư 2.3 tỷ, ngược lại tình hình dân số không tăng ợc (30%), bán nhà kho ông thu đư tỷ Vẽ định để phân tích định ợc ông A Bài Ban Quản KCN X nghiên cứu 03 hệ thống xử nước ... Ngày thứ Lượng sách bán 354 365 363 367 a Dự báo lượng sách bán ngaøy thứ phương pháp phương pháp trung bình động với hệ số trung bình động b Dự báo lượng sách bán ngaøy thứ phương pháp đường ... năm phương pháp giản đơn, phương pháp trung bình động đơn giản trung bình động với hệ số trung bình động c Cho biết mức độ xác phương pháp dự báo tiêu chí RMSE Bài Tại đại bưu điện số lượng...
 • 15
 • 2,668
 • 18

Bài giảng phương pháp định lượng trong quản lý Đại học Bách Khoa

Bài giảng phương pháp định lượng trong quản lý Đại học Bách Khoa
... Huy- Phương pháp định lượng quản 10/10/2012 Chương GIỚI THIỆU CHUNG TS Phạm Cảnh Huy- Phương pháp định lượng quản 1.1 Phân tích định lượng định Ra định TS Phạm Cảnh Huy- Phương pháp định lượng ... tích định lượng Các phương pháp Thống kê toán Mô hình toán Vận trù học TS Phạm Cảnh Huy- Phương pháp định lượng quản 13 1.4 Phương pháp bước tiến hành Các phương pháp toán ứng dụng phân tích định ... Huy- Phương pháp định lượng quản 59 2.5 Ước lượng thống kê Ước lượng điểm TS Phạm Cảnh Huy- Phương pháp định lượng quản 60 30 10/10/2012 2.5 Ước lượng thống kê Khoảng tin cậy a) Ước lượng...
 • 113
 • 1,477
 • 1

Sơ lược về các phương pháp định lượng trong nghiên cứu thị trường

Sơ lược về các phương pháp định lượng trong nghiên cứu thị trường
... làm nghiên cứu thị trường lập bảng hỏi ngắn gọn, logic, có độ “phân giải” cao, hàm ý rõ ràng, “sắc nét” Ở đây, ta thấy có giao lưu phương pháp định tính định lượng nghiên cứu thị trường Cả hai phương ... định lượng này, nhà đại lý nhà đất hay bán xe xác định nhu cầu tiềm tàng lớp người tiêu dùng thị trường ngách họ Ví dụ nêu bao hàm bốn điểm quan trọng đáng nhấn mạnh lại Thứ nhất, phân tích định ... hai phương pháp dựa việc điều tra để lấy thông tin người tiêu dùng hay nhà phân phối Nhưng bảng hỏi phương pháp định lượng thường ngắn hơn, cụ thể hơn, tập trung vào yếu tố chứa đựng lượng thông...
 • 3
 • 371
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: luận văn sử dụng phương pháp định lượng trong lĩnh vực tài chính ngân hàngtài liệu phương pháp định lượng trong kinh tếslide phương pháp định lượng trong kinh tế của đại học kinh tế đà nẵngphương pháp định lượng trong quản lý và vận hànhphương pháp định lượng trong quản lý cao hào thicác phương pháp định lượng trong quản lýphương pháp định lượng trong quản lý kinh tếphương pháp định lượng trong quản lýbài giảng phương pháp định lượng trong quản lýbài tập các phương pháp định lượng trong quản lýbài tập môn phương pháp định lượng trong quản lýphương pháp định lượng trong quản trịbài tập phương pháp định lượng trong quản lýbài tập phương pháp định lượng trong quản lý kinh tếphuong phap dinh luong trong danh gia ket qua cong viecPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNbao cao nguyen ly bao quan thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài giảng Quản trị công nghệbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1VẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 5. Người lính dũng cảm