Bài tập môn tin học lớp 8

Bài tập môn tin học lớp 9

Bài tập môn tin học lớp 9
... Giáo án môn Tin học – Trang /2 ... giản: - GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi: - HS trả lời câu hỏi - Các dạng thông tin Internet + Liệt kê số dạng thông tin - Khởi động thoát khỏi phần mềm Kompozer Internet ? - Định dạng, chèn hình ... thư? - GV cho HS nhận biết số địa - HS làm tập thư điện tử làm BT 5, 6, 7/40 SGK - GV nhận xét, chốt lại kiến thức * BT 5, 6, 7/40 SGK Hoạt động 3: Ôn tập tạo trang web đơn giản Tạo trang web đơn...
 • 2
 • 8,728
 • 24

Giải bài tập môn tin học lớp 11

Giải bài tập môn tin học lớp 11
... Email: quanaxiem_lovelytnt@yahoo.com Chơng 5: T hao tác với tệp Bài tập chơng M t s tr ng h p ph i dựng t p: lu tr l ng thụng tin l n, dựng lõu di, ớt thay ủ i nh tờn ng i m t c quan, h s c a ... moi: ',s); readln end end Ví Dụ Great by: Nguy n Tr ng Hong Email: quanaxiem_lovelytnt@yahoo.com Bài tập chơng M ng l ki u d li u cú c u trỳc b i vỡ m ng l ki u cú c u trỳc ủ c ủ c p t i s m nh t ... (s[i]...
 • 29
 • 501
 • 1

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP MÔN TIN HỌC LỚP 12

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP MÔN TIN HỌC LỚP 12
... TẬP MÔN TIN HỌC LỚP 12 ĐÁP ÁN: 1B 2A 11D 12B 21A 22D 3D 13B 23A 4D 14B 24B 5A 15C 25B 6D 16D 26A 14 7D 17A 8D 18C 9A 19D 10D 20D CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP MÔN TIN HỌC LỚP 12 BÀI 6: BIỂU MẪU Câu 1: Để ... mẫu hỏi? A Trên hàng Field có tất trường bảng liên quan đến mẫu hỏi B Ngầm định trường đưa vào mẫu hỏi hiển thị C Có thể thay đổi thứ tự trường mẫu hỏi 20 CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP MÔN TIN HỌC LỚP 12 ... 11C 12B 13C 14C 15A 16D 17B 18A _ 27 CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP MÔN TIN HỌC LỚP 12 BÀI 13: BẢO MẬT THÔNG TIN TRONG CÁC HỆ CSDL Câu 1: Phát biểu bảo mật thông tin...
 • 33
 • 3,841
 • 1

giải các bài tập môn tin học lớp 8

giải các bài tập môn tin học lớp 8
... d hai số nguyên a b Giả sử cần lập danh sách bạn lớp ghi lại điểm thi môn Tin học bạn (điểm số nguyên) tính điểm trung bình môn Tin học toàn lớp Nếu cần viết chơng trình, em cần sử dụng biến ... thực cách cần so sánh giá trị đợc nhập vào, cần GV: Phạm Tuấn Anh biến để lu lần lợt giá trị nhập vào đủ Một cách giải khác sử dụng biến mảng (xem Bài tập 6, Bài 9) 10 Lời giải tơng tự nh lời giải ... duong tron bang ',C :8: 2); writeln('Dien tich hinh tron bang ',S :8: 2); end Bài Từ BàI TOáN ĐếN CHƯƠNG TRìNH Câu hỏi tập Hãy INPUT OUTPUT toán sau: a) Xác định số học sinh lớp mang họ Trần b) Tính...
 • 30
 • 5,274
 • 0

Các dạng bài tập môn hóa học lớp 8

Các dạng bài tập môn hóa học lớp 8
... trang IV – Hóa trị: Hóa trị nguyên tố dựa vào hiđro có hóa trị I, oxi có hóa trị II quy tắc hóa trị: có CTHH AxBy biết hóa trị A a, hóa trị B b ta có: a x = b y Vận dụng: a) Tính hóa trị nguyên ... Bài 3: Hãy cho biết thể tích khí đktc của: a) 3,3 g N2O; 95, 48 g CO2; 0,5 N phân tử SO2 b) Hỗn hợp khí gồm: 0, 08 N phân tử CO2; 0,09 N phân tử NH3 c) Hỗn hợp khí gồm: 0 ,88 g CO2; 0, 68 g NH3 Bài ... Luyện tập chương 4: Bài 1: Hoàn thành phản ứng hóa học sau: T0 a) …… + …… MgO T0 b) …… + …… T0 P2O5 c) …… + …… Al2O3 T0 d) KClO3 …… + …… Điện phân e) H2O …… + …… Bài 2: a) Xác định công thức hóa học...
 • 19
 • 1,161
 • 0

phương pháp giải nhanh bài tập môn hóa học lớp 10 potx

phương pháp giải nhanh bài tập môn hóa học lớp 10 potx
... ca Cu(NO3)2 v AgNO3 B; (cỏc th tớch o ktc, phn ng xy hon ton) 10 Bi 4: Nung M gam bt st khụng khớ sau mt thi gian ngi ta thu c 104 ,8 gam hn hp rn A gm Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4 Ho tan hon ton A ... hp X vo dung dch HNO3 d thu c 2,24 lớt khớ NO2 (ktc) l sn phm kh nht Giỏ tr ca m l A:11,2 gam B: 10, 2 gam C:7,2 gam D:6,9 gam Cõu 2: Ho tan ht m gam hn hp X gm Fe2O3,Fe3O4,FeO bng HNO3 c núng thu ... % B: 30,7 % C: 20,97 % D: 37,5 % b) Khi lng mui dung dch Y l A:160 gam B: 140 gam C:120 gam D: 100 gam Cõu 4: kh hon ton 3,04 gam hnn hp X gm Fe2O3,Fe3O4,FeO thỡ cn 0,05 mol khớ H2 Mt khỏc ho...
 • 14
 • 3,902
 • 28

BÀI TẬP MÔN HÓA HỌC LỚP 10 CHUYÊN ĐỀ :THÀNH PHẦN NGUYÊN TỬ TRƯỜNG THCS & THPT BÀU HÀM ppsx

BÀI TẬP MÔN HÓA HỌC LỚP 10 CHUYÊN ĐỀ :THÀNH PHẦN NGUYÊN TỬ TRƯỜNG THCS & THPT BÀU HÀM ppsx
... lµ 107 ,87, tù nhiªn b¹c cã hai ®ång vÞ, ®ã ®ång vÞ 109 Ag chiÕm hµm l-ỵng 44% X¸c ®Þnh sè khèi cđa ®ång vÞ cßn l¹i 13 TRƯỜNG THCS & THPT BÀU HÀM LỚP 10 A 106 GV: NGUYỄN THỊ NGỌC MINH B 107 C 108 ... 1,6726 .10- 27 kg; mn = 1,6748 .10- 27 kg) 20 TRƯỜNG THCS & THPT BÀU HÀM LỚP 10 A 5,1673 .10- 26kg GV: NGUYỄN THỊ NGỌC MINH B 5,1899 .10- 26 kg C 5,2131 .10- 26 kg D.5,252 .10- 27kg C©u 70 Tỉng sè c¸c h¹t ... học C Tất ngun tử có số khối thuộc ngun tố hóa học D Cả định nghĩa Câu 16: Trong kí hiệu A Z X : A Z số điện tích hạt nhân B Z số electron lớp vỏ TRƯỜNG THCS & THPT BÀU HÀM LỚP 10 GV: NGUYỄN...
 • 24
 • 842
 • 2

Xây dựng hệ thống giáo trình tương tác hỗ trợ học tập môn Tin học lớp 11

Xây dựng hệ thống giáo trình tương tác hỗ trợ học tập môn Tin học lớp 11
... dựng hệ thống giáo trình tương tác hỗ trợ học tập môn Tin học lớp 11 nhằm đến thực yêu cầu sau: Thiết kế lại nội dung học tập môn học chƣơng trình Pascal (chƣơng trình lớp 11) Dựa sách giáo ... dung môn Tin học lớp 11 đƣợc xây dựng dựa II yêu cầu, mục tiêu môn Tin học cấp Trung học phổ thông M ti u Tin h c 11 - Kiến thức: trang bị cho học sinh số khái niệm v lập trình ngôn ngữ lập trình ... Lesson Hệ thống tập SBT Hệ thống tập SBT Topic 19 Kiểu liệu chuẩn Topic 20 Hàm số học biểu thức thường dùng Topic BT10 Hệ thống tập SBT Hình 2.6: Sơ đồ cách tiếp cận xây dựng nội dung học tập 20...
 • 79
 • 125
 • 0

HỆ THỐNG CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP MÔN HÌNH HỌC LỚP 6 THEO CHUẨN KTKN

HỆ THỐNG CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP MÔN HÌNH HỌC LỚP 6 THEO CHUẨN KTKN
... Chủ đề: Vẽ góc biết số đo 32 HỆ THỐNG CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP HÌNH HỌC LỚP CHUẨN KTKN Câu Đáp án Câu - Mức độ: Nhận biết - Thời gian trả lời 6' - Nội dung câu hỏi: Vẽ hình theo cách diễn đạt sau: a) ... dung câu hỏi: Cho trước 12 điểm điểm thẳng hàng Vẽ đường thẳng qua cặp điểm Vẽ đường thẳng? Chọn câu A 132 B .66 C.72 D .60 * Đáp án: B .66 Câu * Mức độ: Vận dụng HỆ THỐNG CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP HÌNH HỌC ... ************************************************************************* TIẾT 13: ÔN TẬP CHƯƠNG I Câu * Mức độ: Nhận biết * Dự tính thời gian trả lời: 2' * Nội dung câu hỏi: Cho hình vẽ sau.Đọc hình 15 HỆ THỐNG CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP HÌNH HỌC LỚP CHUẨN KTKN Đáp án: H.(1)Đường...
 • 38
 • 1,453
 • 0

NÂNG CAO KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN TIN HỌC LỚP 11C3 QUA SỬ DỤNG SƠ ĐỒ TƯ DUY TRONG CHƯƠNG IV.DOC

NÂNG CAO KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN TIN HỌC LỚP 11C3 QUA SỬ DỤNG SƠ ĐỒ TƯ DUY TRONG CHƯƠNG IV.DOC
... Việc sử dụng đồ Chương IV (Kiểu liệu có cấu trúc) có nâng cao kết học tập lớp 11C3 không?  Giả thuyết nghiên cứu: Việc sử dụng đồ Chương IV (Kiểu liệu có cấu trúc) có nâng cao kết học ... Trang-36 Nghiên cứu KHSPƯD môn Tin học NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SƯ PHẠM ỨNG DỤNG NĂM HỌC 2014-2015 Tên đề tài: Nâng cao kết học tập môn Tin học lớp 11C3 qua sử dụng đồ Chương IV (Kiểu liệu ... thế: - Qua tất trạng trên, định chọn đề tài Nâng cao kết học tập môn Tin học lớp 11C3 qua sử dụng đồ Chương IV (Kiểu liệu có cấu trúc)” nhằm đổi phương pháp dạy học môn để nâng cao chất...
 • 44
 • 253
 • 0

BƯỚC đầu NGHIÊN cứu CÁCH điều CHỈNH một số câu TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN TRONG SÁCH bài tập môn SINH học lớp 12 NÂNG CAO

BƯỚC đầu NGHIÊN cứu CÁCH điều CHỈNH một số câu TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN TRONG SÁCH bài tập môn SINH học lớp 12 NÂNG CAO
... nghiên cứu đề tài ”BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU CÁCH ĐIỀU CHỈNH MỘT SỐ CÂU TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN TRONG SÁCH BÀI TẬP MÔN SINH HỌC LỚP 12 NÂNG CAO Đề tài bước đầu nghiên không trái khỏi sai sót, mong góp ... I XÁC ĐỊNH CÂU TRẮC NGHIỆM CẦN ĐIỀU CHỈNH TRONG SÁCH BÀI TẬP SINH HỌC 12 NÂNG CAO: Trong đề tài xin đề cập đến việc điều chỉnh câu có đáp án là: tất đúng, câu A, B, C đúng, cụ thể: Câu 46 trang ... ĐỊNH CÂU TRẮC NGHIỆM CẦN ĐIỀU CHỈNH TRONG SÁCH BÀI TẬP SINH HỌC 12 NÂNG CAO: 11 II NHẬN 14 III CÁCH 14 IV XÉT ĐIỀU CÁC CHỈNH KẾT CÂU CÁC TRẮC CÂU QUẢ TRẮC PHÂN NGHIỆM: NGHIỆM TÍCH 17 Phân tích...
 • 22
 • 107
 • 0

Đồ án tốt nghiệp xây dựng hệ thống giáo trình tương tác hỗ trợ học tập môn tin học lớp 11

Đồ án tốt nghiệp xây dựng hệ thống giáo trình tương tác hỗ trợ học tập môn tin học lớp 11
... thống giáo trình tương tác hỗ trợ học tập môn Tin học lớp 11 nhằm đến thực yêu cầu sau: Thiết kế lại nội dung học tập môn học chương trình Pascal (chương trình lớp 11) Dựa sách giáo khoa, sách tập ... nghệ vào dạy học kèm với nhu cầu tăng cường việc tự học, tự nghiên cứu người học Học sinh có nhu cầu tương tác với kiến thức học để nâng cao hiệu học tập hấp dẫn môn học - Đề tài Xây dựng hệ thống ... lớp 11 Chương trình, chuẩn kiến thức nội dung môn Tin học lớp 11 xây dựng dựa yêu cầu, mục tiêu môn Tin học cấp Trung học phổ thông Mục tiêu chung Tin học 11 - Kiến thức: trang bị cho học sinh...
 • 85
 • 303
 • 0

Khóa luận: Ứng dụng mô hình trường học mới VNEN để xây dựng tài liệu hướng dẫn học tập môn Tin học lớp 10

Khóa luận: Ứng dụng mô hình trường học mới VNEN để xây dựng tài liệu hướng dẫn học tập môn Tin học lớp 10
... dẫn học tập môn Tin học lớp 10 Mục đích nghiên cứu - Nghiên cứu sở lý luận ứng dụng hình trường học VNEN để xây - dựng tài liệu hướng dẫn học tập môn Tin học lớp 10 Xây dựng thiết kế số giảng ... dạy học môn Tin học lớp 10 THPT Nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu sở lý luận thực tiễn hình trường học VNEN - Thiết kế số giảng môn Tin học lớp 10 THPT phương pháp dạy học - theo hình trường ... trường nơi cung cấp rèn luyện kĩ năng, lực xã hội cần thiết người xã hội đại Chính lý trên, tác giả chọn đề tài: Ứng dụng hình trường học VNEN để xây dựng tài liệu hướng dẫn học tập môn Tin...
 • 124
 • 239
 • 0

Các dạng bài tập môn hóa học lớp 10

Các dạng bài tập môn hóa học lớp 10
... (nguyên tử) 50 Mg 10, 1 26 50 1.17 Hướng dẫn: 10, 1 Ta có n: Tên lớp : K L M N Lớp K có phân lớp 1s Lớp L có hai phân lớp 2s, 2p Lớp M có ba phân lớp 3s, 3p, 3d Lớp N có bốn phân lớp 4s, 4p, 4d, ... PHẢN ỨNG VÀ CÂN BẰNG HÓA HỌC 139 A BÀI TẬP CÓ LỜI GIẢI 139 C BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 148 D ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP 156 Chương NGUYÊN TỬ A BÀI TẬP CÓ LỜI GIẢI 1.1 ... 40 0, 34 100 + 38 0, 06 100 + XA 99, 100 = 39, 98 1.16 Hướng dẫn: Ta có a) Nguyên tử khối trung bình Mg ᄃ A Mg = 24 b) Giả sử hỗn hợp nói 78,6 10, 1 11,3 + 25 + 26 = 24,33 100 25 100 100 Mg có...
 • 162
 • 249
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng môn tin học lớp 8đề cương ôn tập môn tin học lớp 8các bài tập môn hóa học lớp 8tra loi cau hoi va bai tap mon sinh hoc lop 8bài giảng điện tử môn tin học lớp 8tiết giải bài tập môn tin học 8 ; lặp với số lần chưa biết trướccau hoi va bai tap mon tin hoc bai 8mon tin hoc lop 8 bai 1bài tập môn vật lý lớp 8đề kiểm tra học kì 2 môn tin học lớp 8đề kiểm tra học kì 1 môn tin học lớp 8thiết kế bài giảng môn tin học lớp 6bài giảng môn hóa học lớp 8đề thi học kì 1 môn tin học lớp 8đề thi học sinh giỏi môn tin học lớp 8đơn xin cấp lại thẻ sinh viên liên kếtđơn xin gia hạn nộp học phíđơn xin miễn giảm học phí pdfđơn xin miễn giảm học phídon xin nghi hoc tam thoidon xin thôi họcĐề cương bài giảng tiếng anh chuyên ngành (kinh tế)Đề cương bài giảng hệ thống thông tin quản lýĐề cương bài giảng kế toán tài chính 2Đề cương bài giảng mạng truyền thông trong ô tôĐề cương bài giảng thực tập hệ thống điện và điều khiển động cơ (hệ đại học chính quy)Đề cương bài giảng mô hình hóa và mô phỏng trong kỹ thuật ô tôĐề cương bài giảng hệ thống điện động cơ hệ cao đẳngĐề cương bài giảng vi điều khiểnĐề cương bài giảng xe chuyên dụng (chuyên ngành cơ điện tử ô tô )Tuần 11. Ôn tập văn học dân gian Việt NamTuần 11. Ôn tập văn học dân gian Việt NamĐề cương bài giảng thực tập động cơ đốt trong (hệ cao đẳng)Đề cương bài giảng điều hòa không khí ô tô chuyên ngành cơ điện tử ô tô và xe chuyên dụngĐề cương bài giảng động lực học thẳng đứng và hệ thống treo ô tô