B i t p b i GI NG

bµi gi¶ng

bµi gi¶ng
... thích say mê học mơn II Chn bÞ cđa gi¸o viªn vµ häc sinh - GV: SGK , gi¸o ¸n , bµi tËp ch÷a - HS: SGK , häc bµi vµ lµm bµi tËp III Tiến trình lªn líp : , Kiểm tra cu õ: Nêu quy tắc tính luỹ thừa ... : Viết quy tắc cộng , trừ, nhân, chia số hữu tỷ ? Tính : , bµi míi : Ho¹t ®éng cđa GV −3 −5 + ? ? 12 14 Ho¹t ®éng cđa HS Néi dung bµi d¹y Hoạt động 1: Tính giá trị biểu thức -GV: u cầu Hs đọc ... cđa HS Néi dung bµi d¹y Hoạt động Giá trị tuyệt đối số hữu tỉ Nªu ®Þnh nghÜa vỊ gi¸ trÞ tuyƯt ®èi cđa sè nguyªn a Giíi thiƯu ®Þnh nghÜa vỊ gi¸ trÞ tuyƯt ®èi cđa mét sè h÷u tØ Lµm bµi ?1 NÕu x >...
 • 184
 • 814
 • 0

giáo án h i gi ng

giáo án h i gi ng
... thấy đ i thi gi i ngang t i ngang sức Vì vậy, Ban tổ chức định đ i gi nh chiến th ng h i thi ng y h m Tạm biệt h n gặp l i h i thi lần sau (Cho trẻ nhẹ nh ng sân ch i) - Trẻ nhẹ nh ng sân ch i ... Hoạt đ ng cô * Hoạt đ ng 1: Gây h ng thú (2 phút) Hoạt đ ng trẻ - Cô: chào m ng tất v i h i thi - Trẻ vỗ tay " Thử t i khám phá" ng y h m Về dự h i thi h m cô xin gi i thiều có đ i ch i mang ... Xu h o Bắp c i đến từ lớp tu i khu Cả - H i thi có phần: + Phần mang tên Thử t i khám phá - Trẻ l ng nghe cô gi i thiệu + Phần mang tên Chung sức - Hai đ i thi sẵn s ng chưa nhỉ? - Cả lớp đồng...
 • 5
 • 281
 • 0

Mét sè gi¶i ph¸p gãp phÇn hoµn thiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n vèn b»ng tiÒn t¹i c«ng ty TNHH TM PT THIÒU HIÒN

Mét sè gi¶i ph¸p gãp phÇn hoµn thiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n vèn b»ng tiÒn t¹i c«ng ty TNHH TM PT THIÒU HIÒN
... tiền Công ty TNHH TM & PT Thiều Hiền Hiện nay, Công ty không ngừng đẩy mạnh mối quan hệ không với tổ chức nớc mà với tổ chức quốc tế Do yêu cầu toán ngoại tệ quan trọng Trong công ty có tài ... gian thực tập công ty có hạn nên trình nghiên cứu trình bày viết không tránh khỏi sai sót hạn chế Em mong có đợc đóng góp giúp đỡ thầy cô cán phòng kế toán Công ty TNHH TM & PT Thiều Hiền Em xin ... phần chi phí, đồng thời giảm đợc số lợng chứng từ sổ lu trữ kho Trên số nhận xét u điểm Công ty TNHH TM & PT Thiều Hiền nói chung phòng kế toán nói riêng việc tìm đờng có tính hiệu cho kinh doanh...
 • 6
 • 180
 • 0

TUYNTPTHI THIHCMôn VKèmT LÝáp án chi ti t và kinh nghi m làm bài.QUY N 1TRITUEMOI ®TÁC GI . T P TH TH KHOAI H C HÀ N I – THÀNH PHHCHÍ MINH – 2013.Công ty New - Inteligent – Trí Tu M i gi b n quy n xu t b n và phát hành n b n potx

TUYNTPTHI THIHCMôn VKèmT LÝáp án chi ti t và kinh nghi m làm bài.QUY N 1TRITUEMOI ®TÁC GI . T P TH TH KHOAI H C HÀ N I – THÀNH PHHCHÍ MINH – 2013.Công ty New - Inteligent – Trí Tu M i gi b n quy n xu t b n và phát hành n b n potx
.. < /b> . n < /b> b nung n< /b> ng ph t < /b> B Do ch t < /b> khí ho c < /b> p < /b> su t < /b> th < /b> p < /b> n< /b> ng sáng ph t < /b> C < /b> Không ph thu c < /b> vào nhi t < /b> c < /b> a ngu n < /b> sáng D Dùng nh n < /b> bi t < /b> th< /b> nh ph n < /b> ch t < /b> ngu n < /b> sáng C< /b> u 35 Th < /b> c < /b> hi n < /b> giao thoa m < /b> t < /b> ch t < /b> l ng .. < /b> . Ê N < /b> N YUHC GN N < /b> N YUHC GN AC AC AC AC R C < /b> RT C < /b> OH IA OH A OH A OH A TC TC HT IHT IHT P < /b> T < /b> N < /b> YUT T < /b> N < /b> YUT C< /b> ng ty < /b> New < /b> - < /b> Inteligent < /b> < /b> Trí < /b> Tu < /b> M < /b> i < /b> gi < /b> b n < /b> quy n < /b> xu t < /b> b n < /b> ph t < /b> h< /b> nh n < /b> b n < /b> ti < /b> ng Vi t < /b> to n < /b> .. < /b> . n < /b> l i < /b> gi < /b> i < /b> chi < /b> ti < /b> t:< /b> Mr.Vuong P < /b> N < /b> CHI < /b> TI < /b> T < /b> THI TH < /b> I < /b> H < /b> C < /b> L N < /b> II N< /b> M < /b> 2013 M< /b> n:< /b> V t < /b> < /b> M< /b> thi: 149 I < /b> H < /b> C < /b> SƯ PH M < /b> H< /b> N < /b> I < /b> TRƯ NG THPT CHUY N < /b> C< /b> u 1: p < /b> n < /b> < /b> D L i < /b> gi < /b> i:< /b> b c < /b> x c< /b> t < /b> n < /b> s nh nh t < /b> h < /b> ng...
 • 59
 • 233
 • 0

L P TRÌNH H TH NG NHÚNGBÙI QU C B OVi ñi u khi n 8051BM K Thu t .i n T - .H Bách Khoa TP.HCM21.Vi ñi u khi n 8051BM K Thu t .i n T - .H Bách Khoa TP.HCM3Ph n m mKEIL PROTEUSBM K Thu t .i n T - .H Bách Khoa TP.HCM42.C u trúc b nh pdf

L P TRÌNH H TH NG NHÚNGBÙI QU C B OVi ñi u khi n 8051BM K Thu t .i n T - .H Bách Khoa TP.HCM21.Vi ñi u khi n 8051BM K Thu t .i n T - .H Bách Khoa TP.HCM3Ph n m mKEIL PROTEUSBM K Thu t .i n T - .H Bách Khoa TP.HCM42.C u trúc b nh pdf
... Vi ñi u n 8051 BM K Thu t ði n T - H < /b> B ch Khoa TP.HCM Ph n m m KEIL PROTEUS BM K Thu t ði n T - H < /b> B ch Khoa TP.HCM C < /b> u tr c < /b> b nh c < /b> a 8051 BM K Thu t ði n T - H < /b> B ch Khoa TP.HCM BM K Thu t ði ... ði n T - H < /b> B ch Khoa TP.HCM C < /b> u tr c < /b> b nh c < /b> a 8051 8051 c< /b> v ng < /b> nh ri ng < /b> bi t (b nh chư ng < /b> tr nh, < /b> b nh d li u trong, b nh d li u ngoài) M i v ng < /b> nh ñư c < /b> truy c < /b> p < /b> b ng < /b> c< /b> u l < /b> nh kh c < /b> Khi khai b o ... (D ng < /b> b ng < /b> tra ñ l < /b> y m ño n) BM K Thu t ði n T - H < /b> B ch Khoa TP.HCM 29 Giao ti p < /b> switch Switch nh ng < /b> phư ng < /b> ph p < /b> giao ti p < /b> c < /b> a h < /b> th < /b> ng < /b> nh ng < /b> C< /b> c < /b> contact khí s b “rung” ñ ng < /b> ho c < /b> m BM K Thu t...
 • 21
 • 266
 • 0

Chương 7I. BI U DI N S :H TH NG SCƠ B NM t s trong h th ng s ñư c t o ra t m t hay nhi u ký s (digit), có th bao g m 2 ph n: ph n nguyên và ph n l , ñư c phân cách nhau b ng d u ch m cơ s (radix). Tr ng s (Weight) c a m i ký s ph thu c vào v trí c pdf

Chương 7I. BI U DI N S :H TH NG SCƠ B NM t s trong h th ng s ñư c t o ra t m t hay nhi u ký s (digit), có th bao g m 2 ph n: ph n nguyên và ph n l , ñư c phân cách nhau b ng d u ch m cơ s (radix). Tr ng s (Weight) c a m i ký s ph thu c vào v trí c pdf
... TH < /b> NG < /b> S < /b> NH PH N < /b> (BINARY-BIN) H nh ph n < /b> c s < /b> 2, s < /b> d ng < /b> s < /b> Ngun t c t o s < /b> nh ph n,< /b> c ch t nh tr ng < /b> s < /b> giá tr c a s < /b> nh ph n < /b> t ng < /b> t v i c ch th < /b> c hi n < /b> đ i v i s < /b> th < /b> p ph n < /b> S < /b> nh ph n < /b> đư c hi u < /b> b ... M Gray M Gray lo i m kh ng < /b> c tr ng < /b> s< /b> , đư c t o t m nhi ph n < /b> theo ngun t c sau: - MSB c a s< /b> m Gray va m nhi ph n < /b> gi ng < /b> - C ng < /b> MSB c a s< /b> nhi ph n < /b> v o bit b n < /b> ph i va ghi t ng < /b> (bo qua ... u < /b> di < /b> n < /b> cho s < /b> d ng < /b> bi < /b> u < /b> di < /b> n < /b> cho s < /b> m - C c bit l i: n < /b> u < /b> s < /b> d ng < /b> bi < /b> u < /b> di < /b> n < /b> b ng < /b> đ l n < /b> t ng < /b> ng, n < /b> u < /b> s < /b> m bi < /b> u < /b> di < /b> n < /b> b i s < /b> b c a s < /b> d ng < /b> t ng < /b> ng - S < /b> c c ch bi < /b> u < /b> di < /b> n < /b> - T m bi < /b> u < /b> di < /b> n: –0 –1 –2...
 • 84
 • 196
 • 0

D ch V Toán H c Tuy n t p Đ thi Đ i h c t 2002 đ n 2010 (kèm theo Đáp án chính th c c a B doc

D ch V Toán H c Tuy n t p Đ thi Đ i h c t 2002 đ n 2010 (kèm theo Đáp án chính th c c a B doc
... About VnMath.Com i < /b> s Gii t< /b> ch < /b> vnMath.com Giỏo n < /b> Dch v < /b> To n < /b> hc c< /b> c < /b> m n < /b> S ch < /b> info@vnmath.com H< /b> nh hc C< /b> c < /b> loi Olympic kh c < /b> thi < /b> Chuy n < /b> p < /b> n < /b> To n < /b> Luyn thi < /b> i < /b> hc Thi < /b> lp 10 i < /b> hc Cao hc Bi dng HSG ... -Ht VNMATH.COM C< /b> n < /b> b coi thi < /b> khụng gii th< /b> ch < /b> gỡ th< /b> m H < /b> v < /b> t< /b> n < /b> th< /b> sinh: S b o danh: B GIO DC V < /b> O TO CHNH THC THI < /b> TUYN SINH I < /b> HC, CAO NG NM 2007 M n < /b> thi:< /b> TON, D < /b> Thi < /b> gian lm bi: ... b n < /b> AA' = a < /b> Gi M l trung im ca cnh BC T< /b> nh theo < /b> a < /b> th < /b> t< /b> ch < /b> ca lng tr ABC .A'< /b> B 'C'< /b> v < /b> khong c< /b> ch < /b> gia hai ng thng AM, B 'C < /b> .Ht Th< /b> sinh khụng c < /b> s dng ti liu C< /b> n < /b> b coi thi < /b> khụng gii th< /b> ch < /b> gỡ th< /b> m...
 • 151
 • 131
 • 0

B VÀ GIÁO D C VÀ ĐÀO T O TRƯ HÀ TRƯ NG Đ I H C BÁCH KHOA HÀ N I CHƯƠNG TRÌNH GIÁO pps

B VÀ GIÁO D C VÀ ĐÀO T O TRƯ HÀ TRƯ NG Đ I H C BÁCH KHOA HÀ N I CHƯƠNG TRÌNH GIÁO pps
... ng nh Qúa trình thi t b CNHH Chuy n ng nh Quá trình - Thi t b C ng ngh Hoá h c Th c Ph m (ti n ti ng Anh Food and Chemical Engineering) m t nh ng chuy n ng nh t o c a Khoa C ng ngh Hoá h c, Trư ng ... Chư ng trình gi o d c đ i h c đ c H i đ ng Khoa h c Đ o t o khoa C NG NGH HOÁ H C th c th ng qua ng y …th ng n m … VÀ CH T CH H I Đ NG KHOA H C Đ O T O M CL C PH N I: T NG QUAN CHƯ NG TRÌNH ... s ch c ng ngh x hi m Vi c t o c th c hi n theo phư ng châm h c i i v i h nh, trang b cho sinh vi n ki n th c khoa h c s c ng ngh v ng v ng, k th c h nh, t nh to n kh t h c cao B m n c y sách,...
 • 96
 • 130
 • 0

( m«n sinh líp 12 ) tiÕt 22 & 23 Ch­¬ng v Di truyÒn häc ng­êi Bµi : ph­¬ng ph¸p pps

( m«n sinh líp 12 ) tiÕt 22 & 23 Ch­¬ng v Di truyÒn häc ng­êi Bµi : ph­¬ng ph¸p pps
... Di truyền y học : học tập ( hai bàn làm nên nhóm ) Tổ chức thực : Có năm v n đề cần giải Các nhóm tự nguyện nhận tư v n v n đề ( trước v n đề nêu ) Tùy v n đề khó hay dễ mức độ xác giải v n ... GV trình di n side 12 HS giải Do gen trội hay gen lặn quy định ? v n đề Gen quy định bệnh nằm X hay Y ( di trên truyền chéo hay di truyền thẳng ) ? thẳ GV cho HS tổng kết lại v n 11 12 đề v a ... trình tự axit nuclêiccủa ADN ( GEN ) 22 Slide 22 Phần củng cố Trình di n slide 22 Gọi học sinh trả lời ba câu hỏi nêu Củng cố HS thực hện yêu cầu Tật ( bệnh ) : di truyền liên kết liên giới...
 • 24
 • 106
 • 0

B+ái tߦ¡p chuyß+ân tß+½ bß+ï æß+öng sang chß+º æß+öng

B+ái tߦ¡p chuyß+ân tß+½ bß+ï æß+öng sang chß+º æß+öng
... hard to justify their confidence A was hiring B hired C got hiring D got hired Tiếp tục chuyển sang câu bị động, dạng câu hỏi: ex: Did Tom write that report? => Was that report written by Tom?...
 • 10
 • 230
 • 0

L p 10 b i t p HALOGEN l n 1

L p 10 b i t p HALOGEN l n 1
... Trung t m luy n thi Y - Dược Chuy n đề luy n thi Đ i học 2 014 - 2 015 Bi n so n giảng dạy: ThS NGỌC - HÓA - 098 216 3448 Face: NGOC XUAN T I LIỆU HÓA HỌC THẦY NGỌC Trung t m luy n thi Y - ... Chuy n đề luy n thi Đ i học 2 014 - 2 015 Bi n so n giảng dạy: ThS NGỌC - HÓA - 098 216 3448 Face: NGOC XUAN T I LIỆU HÓA HỌC THẦY NGỌC Trung t m luy n thi Y - Dược Chuy n đề luy n thi Đ i học 2 014 ... thi Y - Dược Chuy n đề luy n thi Đ i học 2 014 - 2 015 Bi n so n giảng dạy: ThS NGỌC - HÓA - 098 216 3448 Face: NGOC XUAN T I LIỆU HÓA HỌC THẦY NGỌC ...
 • 4
 • 161
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: chuyên ngành vật lý đại cương c−¬ng quang häc sãng bμi gi¶ng cña pgs ts §ç ngäc uên viön vët lýkõt thóc bµi gi¶ngtých hỵp gi¸o dơc b¶o vư mi tr­êng cho häc sinh qua bµi gi¶ng §êt amp c¸c nh©n tè h×nh thµnh ®êt tiõt 32 §þa lý 6bµi gi¶ng §iön töph­¬ng ¸n bµi gi¶ngbµi gi¶ng ®iön tö mn to¸n líp 3 diön tých cña mét h×nhbµi gi¶ng lþch söso¹n bµi gi¶ng bng microsoft powerpointbµi gi¶ng ®· kõt thóc bµi gi¶ng mn vët lý líp 9bµi gi¶ng cng nghö 8th i gi ngh gi a ca ngh gi i laomét sè hình ¶nh ho¹t ®éng lô khai gi¶ng năm häc 2010 2011mét phô huynh häc sinh ®õn tr¬êng tá th¸i ®é rêt bêt b×nh víi hiöu tr¬ëng vò viöc con hä bþ c« gi¸o ph¹t nhèt vµo nhµ vö sinh vµ ®ò nghþ cho con hä ®¬îc chuyón tr¬êng kh¸ctªn bµi d¹y ngµy gi¶ngĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầubao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Bài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuThuyet dong hoc phan tu chat khiKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Ông ngoạiBài 48. QuảBài 43. Rễ cây