Công tác kế toán doanh thu, thuế TNDN và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH thương mại và du lịch việt hùng

Hoàn thiện kế toán tiêu thụ hàng hoá & xác định kết quả tiêu thị ở C.ty TNHH Thương mại & bao bì Hà An

Hoàn thiện kế toán tiêu thụ hàng hoá & xác định kết quả tiêu thị ở C.ty TNHH Thương mại & bao bì Hà An
... KTQD Kế toán trưởng kiêm kế toán tổng hợp kế toán TSCĐ Kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ Kế toán tiền lương khoản trích theo lương Kế toán chi phi , giá thành tiêu thụ thành phẩm Kế toán toán ... báo cáo kế toán tài liệu khác có liên quan, đồng thời kế toán trởng kiêm kế toán tổng hợp, kế toán TSCĐ Ngoài ra, kế toán trởng có nhiệm vụ tập hợp số liệu kỳ để lập báo cáo kế toán -Kế toán nguyên ... hao,để kế toán dùng phần mềm kế toán chuyên dụng để tính giá thành sản phẩm Đồng thời, theo dõi tình hình nhập - xuất tồn thành phẩm, tình hình tiêu thụ xác định kết sản xuất kinh doanh Cuối với kế...
 • 62
 • 269
 • 1

một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty tnhh thương mại dịch du lịch việt thái bình dương

một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty tnhh thương mại dịch du lịch việt thái bình dương
... động kinh doanh - Chương II: Thực trạng hiệu hoạt động kinh doanh công ty TNHH TM DV DL Việt Thái Bình Dương - Chương III: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh công ty TNHH ... biết công ty công trình nghiên cứu tác giả như: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn công ty TNHH TM DV DL Việt Thái Bình Dương , “Phân tích kết hoạt động kinh doanh công ty TNHH ... sản xuất hiệu hoạt động công ty nên em chọn đề tài Một số giải pháp nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh công ty TNHH TM DV DL Việt Thái Bình Dương Mục đích nghiên cứu Đề tài nghiên cứu nhằm mục...
 • 103
 • 255
 • 1

MỘT SỐ Ý KIẾN NHẬN XÉT GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI XÍ NGHIỆP ÔTÔ THƯƠNG MẠI NGHỆ AN

MỘT SỐ Ý KIẾN NHẬN XÉT VÀ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI XÍ NGHIỆP ÔTÔ THƯƠNG MẠI NGHỆ AN
... văn tốt nghiệp với đề tài Hoàn thiện kế toán bán hàng xác định kết bán hàng nghiệp ôtô Thương mại Nghệ An Trong chuyên đề em mạnh dạn đưa số ý kiến nhỏ đóng góp vào việc hạch toán nghiệp ... Thương mại Nghệ An Để xác định kết kinh doanh xác công tác quản lý chi phí bán hàng, chi phi quản lý doanh nghiệp phải thực chặt chẽ nhằm giảm tối đa khoản chi phí để tăng lợi nhuận cho nghiệp ... hệ thống kế toán doang nghiệp, kế toán tiêu thụ xác định kết tiêu thụ doanh nghiệp phần hành kế toán quan trọng Phần hành ý nghĩa với thân doanh nghiệp mà có ý nghĩa quan trọng việc xác định loại...
 • 11
 • 284
 • 0

Một số ý kiến nhận xét giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng xác định kết quả bán hàng tại Xí nghiệp ôtô Thương mại Nghệ An

Một số ý kiến nhận xét và giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Xí nghiệp ôtô Thương mại Nghệ An
... toán chi phí quản lý doanh nghiệp8 2 Ch ơng III :Một số ý kiến nhận xét giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng xác định kết bán hàng nghiệp ôtô Th ơng mại Nghệ An 87 3.1 Nhận xét ... niệm bán hàng xác định kết bán hàng .3 a) Khái niệm bán hàng b) Khái niệm xác định kết bán hàng c) Mối quan hệ bán hàng xác định kết bán hàng. 4 1.2 Vai trò kế toán bán hàng xác định kết bán hàng ... sở lý luận chung công tác kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh doanh nghiệp th ơng mại 1.Sự cần thiết phải tổ chức công tác kế toán bán hàng xác định kết bán hàng doanh nghiệp thơng mại3 ...
 • 17
 • 189
 • 0

kế toán tiêu thụ hàng hoá & xác định kết quả tại chi nhánh công ty tnhh sản xuất thương

kế toán tiêu thụ hàng hoá & xác định kết quả tại chi nhánh công ty tnhh sản xuất và thương
... vốn hàng bán Có TK 156 (1562): Chi phí thu mua phân bổ cho hàng tiêu thụ kỳ III KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TRONG CÁC DOANH NGHIÊP THƯƠNG MẠI Xác định kết tiêu thụ hàng hoá 1.1 Kế toán chi ... LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HÓA VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI I Ý NGHĨA VÀ SỰ CẦN THIẾT CỦA KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HÓA VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI ... với kết cấu gồm ba phần chính: Phần I: Cơ sở lý luận chung kế toán tiêu thụ hàng hoá xác định kết doanh nghiệp thương mại Phần II: Tình hình thực tế công tác tiêu thụ hàng hoá xác định kết Chi nhánh...
 • 75
 • 101
 • 0

Hoàn thiện kế toán lưu chuyển hàng hoá NK & xác định kết quả kinh doanh tại C.ty Vật tư & XNK hoá chất

Hoàn thiện kế toán lưu chuyển hàng hoá NK & xác định kết quả kinh doanh tại C.ty Vật tư & XNK hoá chất
... PhÇn I : C¬ së lý ln chung vỊ kÕ to¸n lu chun hµng ho¸ NK c¸c doanh nghiƯp kinh doanh XNK I §Ỉc ®iĨm ho¹t ®éng kinh doanh XNK Kinh doanh XNK lµ sù trao ®ỉi hµng ho¸ , dÞch vơ gi÷a c¸c níc th«ng ... ®éc lËp kinh doanh thÝch øng víi c¬ chÕ thÞ trêng C¸c h×nh thøc NK hµng ho¸ 4.1 H×nh thøc NK trùc tiÕp Lµ h×nh thøc NK mµ c¸c ®¬n vÞ kinh doanh XNK ®ỵc Nhµ níc cÊp giÊy phÐp ®¨ng ký kinh doanh ... kiƯn kinh doanh NK Qun kinh doanh NK : Lµ c¸c doanh nghiƯp thc c¸c thµnh phÇn kinh tÕ, thµnh lËp theo quy ®Þnh cđa ph¸p lt, ®ỵc qun NK hµng ho¸ theo ngµnh nghỊ ®· ghi giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh...
 • 110
 • 357
 • 2

THỰC TRẠNG CễNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TAI CễNG TY TNHH CHIẾN NGA

THỰC TRẠNG CễNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TAI CễNG TY TNHH CHIẾN NGA
... cao B.TèNH HèNH THỰC TẾ CễNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CễNG TY TNHH CHIẾN NGA I Kế toỏn doanh thu bỏn hàng tai cụng ty Cỏc phương thức bỏn hàng Cụng ty: 1.1 Phương ... tỏc kế toỏn Cụng ty TNHH Chiến Nga a Chế độ kế toỏn ỏp dụng cụng ty Hiện nay, Cụng ty TNHH Chiến Nga ỏp dụng hệ thống tài khoản kế toỏn theo chế độ tài chớnh ban hành Chế độ kế toỏn mà cụng ty ... “Lợi nhuận phõn phối” để xỏc định kết lói, lỗ doanh nghiệp Xỏc định kết bỏn hàng Kết hoạt động bỏn hàng = Doanh thu Giỏ vốn - hàng bỏn - Chi phớ bỏn hàng - Chi phớ quản lý doanh nghiệp Trong đú:...
 • 15
 • 180
 • 0

Hoàn thiện kế toán bán hàng xác định kết quả bán hàng tại xí nghiệp ôtô Thương mại Nghệ An.doc

Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại xí nghiệp ôtô Thương mại Nghệ An.doc
... thờng kết bán hàng đợc chi tiết theo ngành hàng, mặt hàng tiêu thụ: kết bán hàng nông sản, kết bán hàng đứng máy, kết bán hàng công nghệ phẩm Có thể kết hợp đợc phần kế toán chi tiết với kế toán ... hàng xác định kết bán hàng nghiệp ôtô thơng mại nghệ an 2.1.Những vấn đề chung nghiệp ôtô Thơng mại Nghệ An công tác kế toán nghiệp ôtô Thơng mại Nghệ An 2.1.1 Những vấn đề chung nghiệp ... lao động 1.3 Yêu cầu kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Nh khẳng định, bán hàng xác định kết bán hàng có ý nghĩa sống doanh nghiệp Kế toán doanh nghiệp với t cách công cụ quản lý kinh tế, thu...
 • 104
 • 469
 • 3

Hoàn thiện kế toán bán hàng xác định kết quả bán hàng tại xí nghiệp ôtô Thương mại Nghệ An.

Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại xí nghiệp ôtô Thương mại Nghệ An.
... kế toán quản trị, thông thờng kết bán hàng đợc chi tiết theo ngành hàng, mặt hàng tiêu thụ: kết bán hàng nông sản, kết bán hàng đứng máy, kết bán hàng công nghệ phẩm Có thể kết hợp đợc phần kế ... lao động 1.3 Yêu cầu kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Nh khẳng định, bán hàng xác định kết bán hàng có ý nghĩa sống doanh nghiệp Kế toán doanh nghiệp với t cách công cụ quản lý kinh tế, thu ... tốt nghiệp Trờng CĐ KT KT Thơng Mại Phần I : Lý luận chung bán hàng xác định kết bán hàng doanh nghiệp thơng mại Phần II : Thực trạng công tác bán hàng xác định kết bán hàng chi nhánh nghiệp...
 • 104
 • 264
 • 0

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC BÁN HÀNG XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI XÍ NGHIỆP ÔTÔ THƯƠNG MẠI NGHỆ AN

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI XÍ NGHIỆP ÔTÔ THƯƠNG MẠI NGHỆ AN
... Thương mại Nghệ An, hình thức sở hữu lĩnh vực kinh doanh nghiệp ôtô Thương mại Nghệ An * Mô hình nghiệp ôtô Thương mại Nghệ An nghiệp ôtô Thương mại Nghệ An đơn vị thuộc vào loại hình doanh ... tốt nghiệp Trường CĐ KT – KT Thương Mại 2.2.1 .Hàng hóa nghiệp ôtô Thương mại Nghệ An Hàng hóa loại vật tư sản phẩm doanh nghiệp mua với mục đích để bán (bán buôn hay bán lẻ) nghiệp ôtô Thương ... vụ GĐ nghiệp Trải qua năm hoạt động nghiệp tính từ UBND tỉnh Nghệ An có Quyết định chuyển Công ty Thương mại Nghệ An thành nghiệp ôtô Thương mại Nghệ An với cố gắng nỗ lực cán công nhân...
 • 62
 • 123
 • 0

kế toán bán hàng xác định kết quả bán hàng tại cụng ty tnhh tân bình

kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại cụng ty tnhh tân bình
... luận kế toán bán hàng xác định kết bán hàng doanh nghiệp Chơng 2: Thực trạng kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Cụng ty TNHH TN BèNH Chơng 3: Biện pháp hoàn thiện kế toán bán hàng xác định kết ... 1.1.2.6 Kết bán hàng Kết hoạt động bán hàng: Là chênh lệch doanh thu với giá trị vốn hàng bán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp phân bổ cho số hàng bán Để tính toán xác kết bán hàng ... Giá vốn hàng bán phản ánh giá vốn thành phẩm, hàng hoá xuất bán đợc chấp nhận toán đợc toán, khoản đợc quy định tính vào giá vốn hàng bán kết chuyển trị giá vốn hàng bán để xác định kết - TK155...
 • 67
 • 79
 • 0

Kế toán bán hàng xác định kết quả bỏn hàng tại cụng ty TNHH Nhật Thanh

Kế toán bán hàng và xác định kết quả bỏn hàng tại cụng ty TNHH Nhật Thanh
... Thanh Chương THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH TM NHẬT THANH 2.1 Giới thiệu chung công ty TNHH TM Nhật Thanh 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển công ty ... ThS Kiều Thị Thanh Huyền 1.4 Kế toán bán hàng xác định kết bán hàng doanh nghiệp thương mại 1.4.1 Kế toán bán hàng - Chứng từ sử dụng Chứng từ sử dụng để kế toán trình tiêu thụ hàng hoá chứng ... doanh - Cuối kỳ , kế toán kết chuyển doanh thu vào tà khoản xác định kết kinh doanh Nợ TK 511,512 : Kết chuyển doanh thu Có TK 911: Xác định kết kinh doanh - Kết chuyển giá vốn hang bán thành phẩm...
 • 80
 • 109
 • 0

một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng chương trình du lịch của công ty tnhh thương mại & dv du lịch thành thành

một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng chương trình du lịch của công ty tnhh thương mại & dv du lịch thành thành
... hiệu chất lượng chương trình du lịch công ty, chọn đề tài: Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng chương trình du lịch công ty TNHH thương mại & DV du lịch Thành Thành” cho chuyên đề tốt nghiệp ... công ty TNHH TM & DV Du Lịch Thành Thành 2.2.1 Quá trình hình thành phát triển công ty TNHH TM & DV du lịch Thành Thành  Giới thiệu chung công ty - Tên công ty: + Tên Tiếng Việt: Công ty Trách ... Thành Thành - Chương III: Thực trạng chất lượng chương trình du lịch công ty - Chương IV: Kết luận số sách gợi ý nhằm nâng cao chất lượng chương trình du lịch công ty ThanhThanh Travel Mặc dù nỗ lực...
 • 132
 • 209
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: kiến nghị về thực hiện một số tồn giải pháp để quản lý kiểm soát tốt doanh thu chi phí để xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần đt xd tm nam thái bìnhtrình tập hợp doanh thu chi phí quy trình kết chuyển doanh thu chi phí để xác định kết quả kinh doanhcông ty tnhh thương mại tổng hợp nam việtcông ty tnhh thương mại tổng hợp tuấn việtcông ty tnhh thương mại thái dương xanh việt namcông ty tnhh thương mại dịch vụ an phúc hưngcông ty tnhh thương mại tổng hợp tân việt phátcông ty tnhh thương mại tổng hợp pt việt namcông ty tnhh thương mại sản xuất hiệp thành hưngcông ty tnhh thương mại điện tử sao việtcông ty tnhh thương mại xuất nhập khẩu việt thắngcông ty tnhh thương mại dịch vụ tiến phát hưngcông ty tnhh thương mại xuất nhập khẩu việt hàncông ty tnhh thương mại khánh dư vĩnh phúccông ty tnhh giải pháp mạng du lịch việt namNHỰA NHIỆT RẮN POLYESTER KHÔNG NO VÀ ỨNG DỤNG TRONG VẬT LIỆU COMPOSITEPHƯƠNG PHÁP LUẬN ĐÁNH GIÁ sản xuất sạch hơnBài giảng XÚC TÁC ĐỒNG THỂQuản lý Sự thay đổi và Sự mất mát của Năng suất trong công trường XDBài 23. Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại (Phần từ năm 1917 đến năm 1945)Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXQuản lý chất lượng công trình xây dựngBài 11. Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống (1075 - 1077)Bài 9. Nước Đại Cồ Việt thời Đinh - Tiền LêBài 9. Nước Đại Cồ Việt thời Đinh - Tiền LêBài 8. Nước ta buổi đầu độc lậpBài 13. Đời sống vật chất và tinh thần của cư dân Văn LangBài 12. Nước Văn LangBài 11. Những chuyển biến về xã hộiBài 4. Các quốc gia cổ đại Phương ĐôngBài 57. Mối quan hệ dinh dưỡngBài 51. Khái niệm về quần thể và mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thểBài 47. Môi trường và các nhân tố sinh tháiBài 46. Thực hành: Bằng chứng về nguồn gốc động vật của loài ngườiBài 29. Dẫn truyền xung thần kinh trong cung phản xạ