100 câu hỏi trắc nghiệm về giới từ + key

100 câu hỏi trắc nghiệm về nhân sự.doc

100 câu hỏi trắc nghiệm về nhân sự.doc
... thứ trình lựa chọn nguồn nhân lực là: a Nghiên cứu,thẩm tra lý lịch đơn xin việc b Kiểm tra cấp,giấy chứng nhận thông tin trình học hành,kinh nghiệm c Kiểm tra ,trắc nghiệm xem xét lại mẫu đơn ... nghiên cứu nhiều để phân tích công việc : a PAQ b DOT c KASO 35 Câu số câu gọi “khối làm sẵn để xây dựng” (building block) thứ mà nhân viên phải làm a Sắp đặt công việc có tính khoa học (Industrial ... nhiệm vụ 37 Theo thuyết hai nhân tố (two – factory theory) Herzberg cá nhân bị thúc đẩy nhiều chất công việc phần thưởng việc trả lương ? a Đúng b Sai 38 danh mục mà nhân viên làm việc ngày lựa...
 • 27
 • 1,228
 • 4

100 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VỀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN pot

100 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VỀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN pot
... cổ phiếu Câu 74: Thị trường tài bao gồm: a Thị trường tiền tệ thị trường vốn b Thị trường hối đoái thị trường vốn c Thị trường chứng khoán thị trường tiền tệ d Thị trường thuê mua thị trường bảo ... cổ phiếu Câu 74: Thị trường tài bao gồm: a Thị trường tiền tệ thị trường vốn b Thị trường hối đoái thị trường vốn c Thị trường chứng khoán thị trường tiền tệ d Thị trường thuê mua thị trường bảo ... bảo hiểm Câu 75: Thị trường chứng khoán bao gồm a Thị trường vốn thị trường thuê mua b Thị trường cổ phiếu thị trường trái phiếu c TT hối đoái thị trường cho vay ngắn hạn d Tất câu Câu 76: Căn...
 • 15
 • 1,297
 • 16

100 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VỀ KIM LOẠI ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN HÓA (có lời giải chi tiết)

100 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VỀ KIM LOẠI ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN HÓA (có lời giải chi tiết)
... khí H2 thoát bề mặt kim loại Cu B kim loại Cu bị ăn mòn điện hóa học C kim loại Fe bị ăn mòn hóa học D kim loại Fe bị ăn mòn điện hóa học Giải: A Đều có khí H2 thoát bề mặt kim loại Cu => Sai có ... mặt kim loại Fe B Kim loại Cu bị ăn mòn điện hóa học => Sai Cu có tính khử yếu Fe nên Cu cực dương không bị ăn mòn điện hóa C kim loại Fe bị ăn mòn hóa học=> Sai Fe bị ăn mòn điện hóa D kim loại ... %C ZnSO4 = 161y *100/ 1577 = 10,21% Câu 26:Đẻ hòa tan X mol kim loại M cần dùng vừa đủ 2x mol HNO3 đặc, nóng giải phóng khí NO2 Vậy M kim loại kim loại sau ? A Cu B Au C Fe D Ag Câu 27:Điện phân...
 • 75
 • 304
 • 1

100 Câu hỏi trắc nghiệm về word

100 Câu hỏi trắc nghiệm về word
... hình C©u hái tr¾c nghiªm tin häc vÒ Word d Không có đĩa mềm ổ đĩa 38 Trong MS -Word ta muốn xoá đoạn văn bôi đen: a Edit\clear b Delete c A,B d A,B sai 39 Trong MS -Word ta muốn gõ chữ"M2" ta thực ... 44 Trong Ms -Word muốn chèn ký tự đặt biệt vào văn ta sử dụng lệnh nào? C©u hái tr¾c nghiªm tin häc vÒ Word a Insert\Filed b Insert\Frame c Insert\Picture d Insert\Symbol 45 Trong MS -Word ta muốn ... Ctrl-C b File\Save F12 c File\Save Ctrl-S d Format\Font Ctrl-D 73 Ctrl-shift-=có chức năng: a Xoá ký tự b Viết số c Viết số d Thu nhỏ cỡ chữ 74 Phím ctrl-o tương ứng với lệnh a Save b Cut c Open...
 • 16
 • 483
 • 2

100 cau trac nghiem ve gioi tu co dap an

100 cau trac nghiem ve gioi tu co dap an
... c.) in 67.) general, that is true However, there are many exceptions a.) On b.) In c.) By 68.) Can you recommend me a good book life in the sixteenth century? a.) of b.) about c.) in 69.) He ... He is a man action a.) of b.) with c.) for d.) against d.) in - of d.) after d.) for d.) but d.) by d.) of d.) with d.) around d.) all are correct >> Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để ... at the meeting yesterday a.) at b.) by c.) with d.) at and by are correct 73.) That car costs $2,000 a.) for b.) above c.) at d.) all are correct 74.) He is looking his glasses a.) after b.)...
 • 5
 • 264
 • 4

Câu hỏi trắc nghiệm về thanh toán điện tử - có đáp án

Câu hỏi trắc nghiệm về thanh toán điện tử - có đáp án
... giao dịch toán điện tử giá trị nhỏ 10 USD gọi gì? a Thanh toán điện tử nhỏ - e-micropayments b Thanh toán điện tử trung bình - e-mediumpayments c Tiền điện tử - e-cash d Thanh toán điện tử thẻ ... để toán, hình thức toán điện tử gì? a Thanh toán hóa đơn trực tuyến - biller direct b Cổng toán hóa đơn trực tuyến - bill consolidator c Ngân hàng điện tử - online banking d Thẻ tín dụng ảo - ... giá trị lớn, ví dụ 50.000 USD, doanh nghiệp thường sử dụng hình thức toán nào? a Thanh toán thẻ - trade card payment b Thanh toán sử dụng chữ ký số - PKI payment c Thanh toán điện tử nhỏ -...
 • 5
 • 4,194
 • 80

Tuyển tập câu hỏi trắc nghiệm về phần SInh học phân tử

Tuyển tập câu hỏi trắc nghiệm về phần SInh học phân tử
... nitric, phân tử đường C4H10C5 D Một bazơ nitric, phân tử photpho, phân tử đường đêôxiribôzơ E Một phân tử bazơ nitric, phân tử đường đêôxiribôzơ, phân tử axit phôtphoric 131 Trong phân tử ADN ... đêrôxiribônuclêôtit 130 Mỗi đơn phân cấu tạo nên phân tử ADN gồm có: A Một phân tử axit photphoric, phân tử đường pentôzơ, nhóm bazơ nitric B Một phân tử bazơ nitric, phân tử đường ribôzơ, phân tử axit photphoric ... Chức sinh học prôtêin 110 Sự tổng hợp ARN xảy kì trình phân bào? A Kì đầu nguyên phân giảm phân B Kì trung gian nguyên phân giảm phân C Kì nguyên phân giảm phân D Kì sau nguyên phân giảm phân...
 • 40
 • 1,229
 • 26

Tài liệu Tổng hợp những câu hỏi trắc nghiệm về dòng điện xoay chiều và dao động điện từ pptx

Tài liệu Tổng hợp những câu hỏi trắc nghiệm về dòng điện xoay chiều và dao động điện từ pptx
... Câu C Câu A Câu D Câu A Câu D Câu C Câu 10 A Câu 11 D Câu 12 C Câu 13 D Câu 14 B Câu 15 C Câu 16 B Câu 17 C Câu 18 D Câu 19 C Câu 20 B Câu 21 D Câu 22 C Câu 23 A Câu 24 B Câu 25 D Câu 26 B Câu ... C Câu 28 C Câu 29 D Câu 30 B Câu 31 B Câu 32 C Câu 33 C Câu 34 C Câu 35 D Câu 36 B Câu 37 B Câu 38 D Câu 39 B Câu 40 C Câu 41 D Câu 42 A Câu 43 D Câu 44 B Câu 45 B Câu 46 D Câu 47 D Câu 48 D Câu ... A Câu 50 C Câu 51 D Câu 52 D Câu 53 A Câu 54 A Câu 55 D Câu 56 C Câu 57 A Câu 58 C Câu 59 C Câu 60 B Câu 61 A Câu 62 D Câu 63 C Câu 64 C Câu 65 B Câu 66 C Câu 67 D Câu 68 C Câu 69 B Câu 70 D Câu...
 • 12
 • 818
 • 5

Đoàn: ST 514 câu hỏi trắc nghiệm về tưởng Hồ Chí Minh

Đoàn: ST 514 câu hỏi trắc nghiệm về Tư tưởng Hồ Chí Minh
... quốc b Lời kêu gọi Tổng khởi nghĩa Hồ Chí Minh c Hiệu triệu Tổng khởi nghĩa Tổng Việt Minh d Lời kêu gọi Ton quốc kháng chiến Hồ Chí Minh 377 Câu 162 Hồ Chí Minh soạn thảo Bản Tuyên ngôn Độc lập ... Huỳnh Thúc Kháng thay mặt Hồ Chí Minh giữ chức vụ Chủ tịch nớc Hồ Chí Minh đâu? a Pháp c Liên Xô b Trung Quốc d ấn Độ Câu 196 Trong thời gian Hồ Chí Minh Pháp (1946), lập Chính phủ lâm thời nớc ... nhân d Liên xô vĩ đại Câu 244 Tác phẩm "Nâng cao đạo đức cách mạng, quét chủ nghĩa cá nhân" Hồ Chí Minh có bút danh l gì? a Hồ Chí Minh c T.L b Trần Lực d X.Y.Z Câu 245 Hồ Chí Minh viết tác phẩm...
 • 77
 • 668
 • 7

92 câu hỏi trắc nghiệm về mẫu nguyên tử BO rất hay (kèm theo đáp án trả lời)

92 câu hỏi trắc nghiệm về mẫu nguyên tử BO rất hay (kèm theo đáp án trả lời)
... vạch nguyên tử C Mẫu nguyên tử Bo dùng mô hình hành tinh nguyên tử vận dụng thuyết lượng tử Trang D Mẫu nguyên tử Bo giải thích tạo thành quang phổ vạch nguyên tử nguyên tố hóa học Câu 12 Chọn phát ... λα Câu 67 Theo mẫu nguyên tử Borh, bán kính quĩ đạo K electron nguyên tử Hydro r0 Khi electron chuyển từ quĩ đạo N quĩ đạo L bán kính quĩ đạo giảm bớt A 12 r0 B r0 C r0 D 16 r0 Câu 68 Trong nguyên ... thuyết Bo: A Khi nguyên tử trạng thái dừng có lượng thấp sang trạng thái dừng có lượng cao, nguyên tử phát phôtôn B Nguyên tử có lượng xác định nguyên tử trạng thái dừng C Trong trạng thái dừng, nguyên...
 • 14
 • 2,599
 • 6

các câu hỏi trắc nghiệm về DOANH NGHIỆP NHÂN

các câu hỏi trắc nghiệm về DOANH NGHIỆP tư NHÂN
... tháng Câu 5: Đặc điểm pháp lý doanh nghiệp nhân khơng đúng: a Doanh nghiệp nhân doanh nghiệp chủ b Doanh nghiệp nhân cách pháp nhân kể từ ngày cấp giấy phép đăng kí kinh doanh ... Chọn câu sai a Vốn đầu doanh nghiệp nhân chủ doanh nghiệp tự đăng ký b Trong q trình hoạt động chủ doanh nghiệp nhân có quyền tăng giảm vốn đầu vào hoạt đơng kinh doanh doanh nghiệp ... diện theo pháp luật doanh nghiệp d Chủ doanh nghiệp nhân người quản lí, điều hành doanh nghiệp Chọn phát câu đúng: a Chủ doanh nghiệp nhân có quyền cho thuê toàn doanh nghiệp chòu trách nhiệm...
 • 19
 • 703
 • 0

Bộ câu hỏi trắc nghiệm về bệnh tuyến vú, bệnh cổ tử cung

Bộ câu hỏi trắc nghiệm về bệnh tuyến vú, bệnh cổ tử cung
... đoán ung thư cổ tử cung tiên lượng bệnh, chủ yếu dựa vào: A- Siêu âm bụng B- Khám lâm sàng C- Nội soi Tử cung D- Sinh thiết mô bệnh học E- Chụp cắt lớp 54 Bệnh nhân sinh thiết cổ tử cung chẩn đoán ... qua màng đáy 44 Cổ tử cung phần nối liền âm đạo thân tử cung, có đường kính khoảng: A- 1-2 cm C- 4-6 cm B- 2-4 cm D- 5-7 cm E- 6-8 cm 45 Về mô học, lớp biểu mô phủ mặt cổ tử cung là: A- Biểu ... 56 Cổ tử cung thăm khám mỏ vịt, bình thường có màu : A- Trắng xám C- Hồng nhạt E- Tất sai B- Đỏ sẫm D- Vàng nhạt 57 Để chẩn đoán xác ung thư cổ tử cung, chủ yếu dựa vào: A- nội soi cổ tử cung...
 • 13
 • 448
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: câu hỏi trắc nghiệm về tư tưởng hồ chí minhcâu hỏi trắc nghiệm về luật bình đẳng giớicâu hỏi trắc nghiệm về thương mại điện tửcác câu hỏi trắc nghiệm về thương mại điện tửcâu hỏi trắc nghiệm về luật đầu tưcâu hỏi trắc nghiệm về doanh nghiệp tư nhânnhững câu hỏi trắc nghiệm về tư tưởng hcmcác câu hỏi trắc nghiệm về tư tưởng hcmtuyen tap cau hoi trac nghiem ve phan sinh hoc phan tucâu hỏi trắc nghiệm về tư tưởng hcmcau hoi trac nghiem ve lich su van minh the gioicác câu hỏi trắc nghiệm về luật bình đẳng giớicâu hỏi trắc nghiệm về thư điện tửcác câu hỏi trắc nghiệm về từ trườngcâu hỏi trắc nghiệm về từ trườngBáo cáo tài chính năm 2016 | NBSteel.VN BCTC nam 2016 TNBtài liệu miễn phí chuong 3Tai lieu DHDCD thuong nien 2014CBTT CV 3488 cua UBCKNN ve xu ly ton tai dot phat hanh rieng leQuy che tham gia de cu ung cu TV HDQTSai số trong thí nghiệm thực hànhCông tác huy động và sử dụng vốn cố định tại Công ty TNHH Thương mại CarmaxBien ban phien hop DHDCD thuong nien 2017 signedNghị quyết 02 NQ-NBST ngày 13 6 2014 HĐQT 7 Công Văn 240 | NBSteel.VN NQ cua DHDQTTNB Thu moi tham du DHDCD thuong nien 2014Bài tập lớn môn quản trị sản xuất và tác nghiệp về TỔNG CÔNG TY RAU QUẢ, NÔNG SẢNBáo cáo tài chính Quý 2 – 2016 | NBSteel.VNCBTT BCTC 6 thang dau nam 2016 da soat xetBIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2009HOP DONG KIEM TOAN BCTC 2014BCTC 6 thang dau nam 2014 da dc xoat xet160919 chuong 1 khai quat chung ve KTVM (gui SV)Noi dung sua doi Dieu le05 Du kien danh sach nhan su dai hoiBiên bản họp Đại hội cổ đông thường niên 2013