Báo cáo thí nghiệm phân tích trắc quang

Tài liệu Báo cáo thí nghiệm Phân tích thực phẩm pptx

Tài liệu Báo cáo thí nghiệm Phân tích thực phẩm pptx
... 47 VII.3 Phân tích Na đo phát xạ, Ca Fe đo hấp thu: 47 Phần 1: GIỚI THIỆU VỀ TRUNG TÂM THÍ NGHIỆM Phần 2: BÁO CÁO THÍ NGHIỆM Bài 1: Xác định Na, Ca, Fe thực phẩm máy quang phổ ... 39 IV.2 Hệ số pha loãng: 39 IV.3 Số liệu phân tích Na: 39 IV.4 Số liệu phân tích Ca: 40 IV.5 Số liệu phân tích Fe: 41 V TÍNH TOÁN KẾT QUẢ: ... quang phổ hấp thu nguyên tử AAS I MỤC ĐÍCH THÍ NGHIỆM: − Áp dụng lý thuyết phân tích thực phẩm phương pháp quang phổ nguyên tử vào thực tế thông qua việc thực hành trực tiếp máy đo − Định lượng...
 • 33
 • 2,722
 • 0

báo cáo thí nghiêm phân tích thể tích

báo cáo thí nghiêm phân tích thể tích
... môi trường bazơ Chúng ta phân biệt xác Còn metyl orange chuyển từ đỏ môi trường axit, sang vàng cam môi trường bazơ nên ta khó phân biệt xác Trong phép phân tích thể tích đổi vị trí NaOH axit ... Trong phép phân tích thể tích đổi vị trí NaOH axit kết có thay đổi không, sao? Trong phép phân tích thể tích đổi vị trí NaOH axit kết không thay đổi, Vì chất thị đổi màu điểm tương đương Tuy nhiên ... luận tương tự thay đổi CNaOH Việc xác định nồng độ axit HCl thí nghiệm cho kết xác hơn, sao? Việc xác định nồng độ axit HCl thí nghiệm 2, thí nghiệm cho kết xác Vì phenol phtalein giúp xác định màu...
 • 4
 • 6,639
 • 51

báo cáo thí nghiệm phân tích cảm quan - 9

báo cáo thí nghiệm phân tích cảm quan - 9
... 4.Kết quả: phân tích cho ta thấy mức độ ưa thich họ sản phẩm nước mắm mức ý nghĩa α = 5% , α = 1% Báo cáo Phòng thí nghiệm phân tích cảm quan BÁO CÁO THÍ NGHIỆM Phép thử cho điểm thị hiếu -Mục đích: ... 1 09, 2 29 Mã số sử dụng: 031, 211, 261, 185, 088, 216, 588, 077, 023 Mã số sử dụng: 057, 152, 262, 005, 224, 94 9, 115, 240, 247 1-Cực kỳ không thích 4-Tương đối không thích 7-Thích 2-Rất không thích ... thích 5-Không thích không ghét 8-Rất thích 3-Không thích 6-Tương đối thích 9- Cực kỳ thích Người thử Trật tự trình bày mẫu Mã số ABC BCA CAB ABC BCA CAB BCA CAB ABC 244,031,057 211,152,153 262,2 59, 261...
 • 12
 • 417
 • 0

Báo cáo thí nghiệm phân tích cảm quan - 1 ppsx

Báo cáo thí nghiệm phân tích cảm quan - 1 ppsx
... số 2 61 ,234 ,14 9 ,258 ,053 ,17 8 588 ,19 4 ,19 6 ,9 81 ,14 5 , 214 964 ,062 ,042 ,13 7 ,19 2 ,235 947 ,12 2 ,19 5 , 014 ,055 ,2 31 293 , 013 ,247 ,18 1 ,879 ,13 3 966 ,252 ,296 ,14 7 ,15 5 ,12 5 211 , 019 ,11 9 ,227 ... thí nghiệm Phòng thí nghiệm phân tích cảm quan PHIẾU CHUẨN BỊ THÍ NGHIỆM Phép thử: Xác định tên mùi Tính chất : Mùi thơm Ngày thử :1 5 -1 1- 2 010 Mùi A : Hồi Mã số sử dụng: 9 81 ,12 2 ,11 9 ,068 ,296 ,053 ... sử dụng: 211 ,229 ,19 2 ,14 5 ,966 ,2 31 ,17 8 ,057 ,18 1 Mùi C : NH3 Mã số sử dụng: 293 ,926 ,15 5 ,234 ,062 , 014 ,18 7 ,578 , 214 Mùi D : Quế Mã số sử dụng: 19 4 ,936 ,2 61 ,055 ,042 ,028 ,14 7 ,879 ,083...
 • 5
 • 251
 • 0

Báo cáo thí nghiệm phân tích cảm quan - 2 potx

Báo cáo thí nghiệm phân tích cảm quan - 2 potx
... X2= 12 [T 12 +T 22 +T 32 +…+TP2 ] – 3n( p+1) n.p(p+1) Với n:người thử (n=9) P:Số sản phẩm (p=3) TP: tổng cột sản phẩm thử p (TP = 20 ) Áp dụng công thức ta có: X2 = 12 [ 1 62 +1 82 +20 2 ] - 3.9 ... cáo Phòng thí nghiệm phân tích cảm quan BÁO CÁO THÍ NGHIỆM Phép thử so hàng -Mục đích: kiểm tra khả xác định tên mùi vị cảm quan viên -Mô tả thí nghiệm: hội đồng cảm quan gồm người người nhận ... X2tc=5,99 với mức ý nghĩa α = 5% X2tc=7,38 với mức ý nghĩa α = 2, 5% X2tc=9 ,21 với mức ý nghĩa α = 1% X2 < X2tc nên mẫu khác biệt vị chua 0 ,2% acid citric 3 3 3 23 5 .Báo cáo Phòng thí nghiệm phân...
 • 3
 • 257
 • 0

Báo cáo thí nghiệm phân tích cảm quan - 4 pptx

Báo cáo thí nghiệm phân tích cảm quan - 4 pptx
... chuẩn X tc = 9 ,49 mức ý nghĩa α = 5%, bậc tự 4( tra bảng giá trị tới hạn kiểm định χ2) Như mẫu không khác vị mức ý nghĩa 5% 5 /Báo cáo: Phòng thí nghiệm phân tích cảm quan BÁO CÁO THÍ NGHIỆM Phép ... hành thí nghiệm: a.phiếu chuẩn bị: Phòng thí nghiệm đánh giá cảm quan PHIẾU CHUẨN BỊ THÍ NGHIỆM Phép thử: phân biệt cường độ vị bù trừ hỗn hợp Tính chất: chua Ngày thử: 22/11/2010 Dung dịch A(4ml) ... 179;062;969;052; 146 1 14; 300;208;229;119 0 14; 238;981;109;279 122;032;2 34; 283; 141 155; 244 ;2 64; 178;230 179 119 279 032 230 6 6 2 Đúng Đúng Sai Sai Đúng Lê Hoa DABCE 196;011;321;187;0 84 196 Sai Đức...
 • 4
 • 402
 • 2

Báo cáo thí nghiệm phân tích cảm quan - 5 docx

Báo cáo thí nghiệm phân tích cảm quan - 5 docx
... Vị: 15 g/l Vị: 20 g/l A B C D E F K Phòng thí nghiệm phân tích cảm quan PHIẾU CHUẨN BỊ THÍ NGHIỆM Phép thử: xếp dãy cường độ vị Tính chất: chua Ngày thử………… Mã số sử dụng: 119; 293; 926; 155 ; 234; ... 177; 014; 2 35; 984; 230 182; 187; 178; 000; 956 ; 264; 109 1 15; 229; 57 8; 0 95; 117; 241; 248 Câu trả lời nhận 7 7 7 7 Câu trả lời 4 4 Phiếu trả lời: Phòng thí nghiệm phân tích cảm quan Phiếu trả ... ABDEFK 35 K CDEFK 49 Mẫu D 4 4 4 5 35 E 5 5 5 45 F DEF 50 F 6 6 46 CDEK 51 K 7 7 7 61 T12 + T22 +….+ TP2 ] – 3.n.(p + 1) = 45, 9 Giá trị lớn giá trị tiêu chuẩn X tc = 12,6 mức ý nghĩa α = 5% , bậc...
 • 10
 • 287
 • 0

Báo cáo thí nghiệm phân tích cảm quan - 6 docx

Báo cáo thí nghiệm phân tích cảm quan - 6 docx
... 8 8 64 7 7 7 8 6 63 6 6 50 5 7 48 4 4 4 39 3 3 3 3 26 2 2 4 23 Tính chuẩn χ²: 12 χ² = *10 * (10 + 1) *( 902 + 812+ 64 2 +63 2+50 2+482 +392+ 362 +232 +112) – 3*9*(10+1) = 71,2 06 χ² = 71,2 06 > χ²tc ... nghiệm phân tích cảm quan BÁO CÁO THÍ NGHIỆM Phép thử 2-3 -Mục đích: Luyện khả phân biệt cường độ màu dung dịch thêm lượng chất thị tăng dần -Mô tả thí nghiệm: Hội đồng cảm quan gồm thành viên với ... 6, 7, 8, 10 T − T = 52 > δ T − T = 49 > δ T − T = 39 < δ → Mẫu khác mẫu 1, không khác với mẫu lại T − T = 39 < δ → Mẫu không khác với mẫu lại 5 .Báo cáo: Phòng thí nghiệm phân tích cảm quan BÁO...
 • 5
 • 389
 • 0

Báo cáo thí nghiệm phân tích cảm quan - 7 potx

Báo cáo thí nghiệm phân tích cảm quan - 7 potx
... khác độ mẫu 5 .Báo cáo thí nghiệm Phòng thí nghiệm phân tích cảm quan BÁO CÁO THÍ NGHIỆM Phép thử cặp đôi phân biệt -Mục đích: So sánh độ chua mẫu A B -Mô tả thí nghiệm: hội đồng cảm quan gồm người ... nghĩa 0,1% 5 .Báo cáo thí nghiệm Phòng thí nghiệm phân tích cảm quan BÁO CÁO THÍ NGHIỆM Phép thử cặp đôi phân biệt -Mục đích: So sánh độ mặn mẫu A B -Mô tả thí nghiệm: hội đồng cảm quan gồm người ... độ chua mẫu Báo cáo thí nghiệm Phòng thí nghiệm phân tích cảm quan BÁO CÁO THÍ NGHIỆM Phép thử cặp đôi phân biệt -Mục đích: So sánh độ chua mẫu A B -Mô tả thí nghiệm: hội đồng cảm quan gồm người...
 • 10
 • 302
 • 0

Báo cáo thí nghiệm phân tích cảm quan - 8 pot

Báo cáo thí nghiệm phân tích cảm quan - 8 pot
... ABCDEFGHIJ 187 ,100,205,155,2 38, 2 78, 032,095,015, 985 227 ,89 0,157,290,252,141,177,226,037, 588 221 ,89 0,157,290,252,141,177,226,037, 588 115,234,062, 981 ,220, 283 ,940,244,156, 173 1 78, 232,944,1 98, 077,300,014,107,220, ... 10 ,83 mức ý ngĩa α = 0,1 % χ2 > χ2tc mức ý nghĩa nên kết luận hai mãu A,B khác độ Kết : Kết cho có khác độ mẫu A, B 5 .Báo cáo: Phòng thí nghiệm phân tích cảm quan BÁO CÁO THÍ NGHIỆM Phép thử 2-3 ... thí nghiệm: Hội đồng đánh giá cảm quan gồm người thử với lần đánh giá Trong thí nghiệm sử dụng chuẩn χ2 để xử lý kết Tiến hành a.Phiếu chuẩn bị kết thí nghiệm Phòng thí nghiệm phân tích cảm quan...
 • 13
 • 266
 • 1

Báo cáo thí nghiệm phân tích thực phẩm

Báo cáo thí nghiệm phân tích thực phẩm
... kết xác BÁO CÁO THÍ NGHIỆM SỐ 2: ĐỊNH LƯỢNG LIPID TỔNG TRONG MẪU RẮN BẰNG PHƯƠNG PHÁP SOXLET 1.Mục tiêu thí nghiệm: + Nắm nguyên tắc cách tiến hành xác định lipid nguyên liệu sản phẩm thực phẩm ... thiết bị BÁO CÁO THÍ NGHIỆM SỐ 3: ĐỊNH LƯỢNG LIPID TỔNG TRONG MẪU LỎNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP ROESE – GOTTLIEB Mục tiêu thí nghiệm: Hiểu sở lý thuyết việc trích ly chất béo sản phẩm thực phẩm dạng ... đến vạch lượng nitơ có mẫu nguyên liệu cần phân tích Lấy 10ml 3.Sơ đồ trình tự thí nghiệm dung dịch từ bình định mức cho vào 3.1 Quá trình thực thí nghiệm ng phản ứng Lắp vào máy cất đạm chuẩn...
 • 32
 • 840
 • 6

BÁO CÁO THÍ NGHIỆM PHÂN TÍCH THỰC PHẨM BÀI XÁC ĐỊNH ĐỘ CHUA VÀ ĐỘ MẶN TRONG THỰC PHẨM

BÁO CÁO THÍ NGHIỆM PHÂN TÍCH THỰC PHẨM BÀI XÁC ĐỊNH ĐỘ CHUA VÀ ĐỘ MẶN TRONG THỰC PHẨM
... 0, CsàgNtrongmu %mtrong1ml= 31, 25 13, 66.103 0, 01 0, 4268% Trong1 mlcú%m=0,4268% Vytrong100mlcú%m=42,68% c Nhn xột kt qu: Sovithctmtrongncmml450nhngthcttaemphõntớch ktquchl42,680.Vytrongquỏtrỡnhthớnghimmcsaisln. ... kộo theo nc trongthcphm. Bỏo Cỏo TN Phõn Tớch Thc Phm GVHD ThS V Hong Yn Khụngtantrongnc,dungmụivncstỏchthnhhailpriờngbitkhio trongngong. Nhhnnc,lpncdilpdungmụitrongngong. Xỏcnhmntrongncmm:DavokhnngphnngcaionAg+vi ... H Cr2O72 H 2O NutrongdungdchcúionCO32-.S2-thỡcngtothnhkttaviionAg+gõy sais. Cỏc cụng thc chuaquyvacidlactic: chua= V1.K f 1000 V (g/l) Trong : V1:ThtớchNaOH0,1Ntiờutntrongchun(ml). V:Thtớchmumangchun(ml)....
 • 52
 • 475
 • 6

BÀI BÁO CÁO -THÍ NGHIỆM PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN CỠ HẠT

BÀI BÁO CÁO -THÍ NGHIỆM PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN CỠ HẠT
... Page BIỂU ĐỒ CẤP PHỐI HẠT Page V Nhận xét: -Từ thí nghiệm phân tích cỡ hạt, xác định tương đối xác tỉ lệ phần trăm phần trăm tương đối cỡ hạt, từ ta vẽ đường cong cấp phối hạt để đánh giá mức độ ... -Dựa vào đặc tính phân bố hạt đất dung dich nước để xác định thành phần hạt -Khi mẫu đất tạo thành huyền phù bình hạt có đường kính khác lắng khác nhau; hạt lớn chìm nhanh hạt nhỏ -Phương pháp ... lượng nước nhiều vượt qua độ ẩm tối thuận thể tích nước bao quanh hạt lúc vượt qua thể tích lỗ rỗng làm cho khoảng cách hạt xa phần nước hấp thu lượng đầm hạt - Do việc thêm nước bớt nước gần độ ẩm...
 • 28
 • 992
 • 2

báo cáo thí nghiệm phân tích cấu trúc

báo cáo thí nghiệm phân tích cấu trúc
... hành máy phân tích cấu trúc II TỔNG QUAN VỀ PHÂN TÍCH CẤU TRÚC Khái niệm: Cấu trúc tập hợp tất thuộc tính lưu biến, hình học bề mặt sản phẩm cảm nhận thu giới, xúc giác, thị giác hay thính giác ... Các yếu tố liên quan đến mẫu GVHD ThS Nguyễn Thanh Khương Trang Phân tích cấu trúc III TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM Máy phân tích cấu trúc MODEL LFRA: a) Các phím chức năng:  Công tắc nguồn: phía sau ... mùi Các giá trị đo lường khách quan cấu trúc hàm số khối lượng, khoảng cách thời gian Phương pháp phân tích cấu trúc: Có phương pháp:  Chủ quan: đánh giá cấu trúc thực phẩm nhờ vào giác quan xúc...
 • 15
 • 225
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bao cao thi nghiem phan ung nitro hoa tong hop nitrobenzenbài báo cáo thí nghiệm hóa phân tíchbáo cáo thí nghiệm hóa phân tíchmẫu báo cáo thí nghiệm hóa phân tíchbao cao thi nghiem ve xac dinh hang so fraday va dien tich nguyen to theo phuong phap dien phanbao cao thi nghiem hoa dai cuong phan tich the tichbáo cáo thí nghiệm hóa phân tích 2thực hiện thí nghiệm phân tích số liệu giải thích và báo cáo kết quảphân tích đánh giá kết quả và trình bày báo cáo thí nghiệmbáo cáo thí nghiệm hiện tượng quang điện ngoàibáo cáo thí nghiệm nhiệt phản ứngbáo cáo thí nghiệm xác định bậc phản ứngbáo cáo thí nghiệm hoá đại cương xác định bậc phản ứng dung dịch đệmbáo cáo thí nghiệm trắc địabao cao thi nghiem bai thuc hanh xac dinh tieu cu cua thau kinh phan kiBồi dưỡng HSG Phương trình hàm P2Tai lieu cau hinh co ban sophos UTM v9 20150121Đề kiểm tra giữa học kỳ I năm học 2017 – 2018 môn Toán 11 trường THPT Chu Văn Anbài giảng cắt lớp vi tính chấn thương ganKSCL anh 9 lần 1 vĩnh tường 2017 2018KSCL sinh 9 lần 1 vĩnh tường 2017 2018Khảo sát về CNTT trong giáo dục tại Việt Nam Hiện trạng và mục tiêu đến năm 2020ứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhBai_tap_trac_nghiem_Dong_hocbài tập tuần logic và cách học tốt logicKế hoạch giảng dạy khối 12 môn tin họcTai liệu hay hay220 IELTS SPEAKING TOPICS_03Nghiên cứu giải phẫu vạt mạch xuyên động mạch bắp chân trong và ứng dụng trong tạo hình khuyết hổng phần mềmCơ chế di truyền va biến dị Tế bàoUng dung di truyen hocBài 4 cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóaBÀI 7:THỰC HIỆN NỀN KINH TẾ NHIỀU THÀNH PHẦN VÀ TĂNG CƯỜNG VAI TRÒ QUẢN LÍ KINH TẾ CỦA NHÀ NƯỚCBài 2: THỰC HIỆN PHÁP LUẬT