TN the tichco dap an

8 đề KTHKII - XH (TN) tin 11 + Đáp án

8 đề KTHKII - XH (TN) tin 11 + Đáp án
... không hợp lệ file bị xóa (violet.vn/uploads/resources/5 18/ 32544// 8KTHKII- XHTin1 1(TN) %20pn.DOC) Quay trở http://violet.vn ...
 • 2
 • 209
 • 1

De LT DaiHoc-TN 15_ Co dap an

De LT DaiHoc-TN 15_ Co dap an
... Khi đốt cháy hoàn toàn ancol A, thu sản phẩm có số mol CO2 số mol H2O, ancol là: Trang 3/4 A Ankanol ancol thơm B Ankenol xicloankanol C Ankinol ankađienol D Xicloankanol ankađienol Câu 37: Các ... propyl amin-2 amin bậc C 2-amino propan amin bậc 2-metyl-2-amino propan amin bậc D Cả (A), (B), (C) sai Câu 26: Đốt cháy hoàn toàn 10,8 gam hỗn hợp metylamin ancol etylic, sản phẩm cháy sau ngưng ... đây: CH3-CH2-OH ; CH3-CH(OH)-CH3 Có tên theo IUPAC tương ứng là: A Rượu etylic Propanol-2 B Etanol Propanol-2 C Etanol rượu iso propylic D Rượu etylic rượu iso propylic Câu 38: Chọn phát biểu đúng:...
 • 4
 • 174
 • 0

Đề thi thử TN THPT (Có đáp án)

Đề thi thử TN THPT (Có đáp án)
... sinh chế di truyền biến dị c Đánh giá sai nguồn gốc lòai tự nhiên d Đánh giá chưa đầy đủ vai trò CLTN trình tiến hóa Kết chọn lọc tự nhiên theo quan niệm đại a sống sót cá thể thích nghi b sống sót ... hình thích nghi với điều kiện địa lí khác Quá trình giao phối tạo nguồn nguyên liệu thứ cấp cho CLTN cách: a Làm cho đột biến phát tán quần thể b Trung hòa tính có hại đột biến c Tạo vô số biến ... hóa không nhóm b tổ chức thể đơn giản hay phức tạp thích nghi với hoàn cảnh sống tồn c cường độ CLTN không giống hoàn cảnh sống nhóm d b c Theo nội dung định luật Hacđi – Vanbec, yếu tố sau có khuynh...
 • 5
 • 311
 • 1

BT Chuyển Động Tròn Đều Nâng cao ( TN + TL + Có đáp án)

BT Chuyển Động Tròn Đều Nâng cao ( TN + TL + Có đáp án)
... hai ? c) Thẳng hàng với lần đầu ? Bài 6: Một xe đạp cấu trúc nh hình vẽ ổ líp bán kính r1 = Cm, ổ đĩa bán kính r2 = 12 Cm, bánh xe sau bán kính R = 40 Cm Ngời xe cho ổ đĩa quay với tần ... tròn xung quanh vòng xuyến bán kính R= 60 m Xe thời gian phút để hết vòng a) Tìm chu kì tần số xe b) Tìm tốc độ góc tốc độ dài xe c) Tìm gia tốc xe Bài 2: Nguyên tử Hiđrô gồm Electron CĐ tròn...
 • 2
 • 2,486
 • 32

bài ôn tap thi TN- 2009 ( có đáp án )

bài ôn tap thi TN- 2009 ( có đáp án )
... is (A) difficult to get used (B) to sleep in a tent after (C) having a soft, comfortable bed (D) to lie on 47.The director felt (A) badly about (B) not giving Mary the position (C) that she (D) ... company 48.(A) The political candidate talked as if she (B) has already (C) been elected (D) to the presidency 49.(A) They wanted him (B) understand that they wanted (C) some milk and (D) sandwiches ... Sometimes, parents, friends or (3 4) students will travel with the team to support their ( 3 5) side When a school team (3 6 ) another one It is the whole school that ( 37 ) _proud, not only the...
 • 3
 • 214
 • 1

Cac de on thi TN 0809 co dap an da chon loc rat hay_QH_St

Cac de on thi TN 0809 co dap an da chon loc rat hay_QH_St
... u ur uu b) 1đ Gọi ϕ góc AN BD' Ta có : a2 u u u ur ur u u − a2 + + a2 AN. BD' 3 cos ϕ = u ur u u r = = = ⇒ ϕ = arccos uu uu 3a 9 3 AN BD' a u u u ur a2 ur u u uu ur [AN, BD'] = (1; 4;3),AB = ... < x ≤ Gi¸o Viªn - 19 - Đỗ Minh Quang ¤n Thi tốt N GHIỆP THPT N¨m häc : 2008 - 2009 π π π 2 b) 1đ I = (cos x + sin x cos x )dx = (cos x + sin x)dx = (2 sin x − cos x) = ∫ ∫ 2 2 2 0 1 = + = + 2 ... I2 = ∫ x sin xdx Đặt :  dv = sin xdx v = − cos x 1 + cos xdx = − cos1 + [sin x]1 = − cos1 + sin1 nên I2 = [−x cos x]0 0 ∫ (e − 1) + sin1 − cos1 c) 1đ Tập xác định : D = ¡ 1− x y′ = , y′=...
 • 32
 • 223
 • 1

25 đề thi thử TN THPT 2009 + đáp án

25 đề thi thử TN THPT 2009 + đáp án
... -Mùa khô thi u nước ảnh hưởng lớn đến sản xuất công nghiệp Nêu tài nguyên thi n nhiên vùng biển nước ta - Tài nguyên khoáng sản: 2,0đ 1,0đ 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 1,0đ 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 3,0đ ... 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0,50 2,0 0,5 Câu Gợi ý trả lời + Các phân ngành khác chiếm tỉ trọng nhỏ - Sự thay đổi cấu giá trị sản xuất công nghiệp diễn theo hướng: + Tăng nhanh ... Đẩy mạnh nuôi trồng thuỷ sản 2,0 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0,75 ĐỀ THAM KHẢO ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT 12 Năm học: 2008 -2009 MÔN : ĐỊA LÍ (Thời gian làm : 90 phút) ĐỀ 20 I/ PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ...
 • 57
 • 209
 • 0

Đề TN 2009 có dap an

Đề TN 2009 có dap an
... 0,5 25 21 t = Đặt t = z ta pt : 3t + 4t = t = 0,5 pt nghiệm 1; Câu IVb(2điể m) 64 + 16 + = 0,5 i 0,5 a 2b + = (I) a c = Gọi I( a;b;c) I thuộc đt (d) nên ta a +b 2c +5 mặt cầu tiếp ... OA = OI + AI = ữ + + ữ = 3.2 ữ Ta R = d ( I , ( )) = Câu IVa (2điểm) 2 0,5 0,5 Phơng trình mặt cầu : ( x + ) + ( y 1) + ( z 1) = 2 0,5 2.Ta ( ) P( ) nên lấy M( -3;0;0) thuộc mp ... y0 x0 + x0 = 3 x0 = 1, y0 = x0 = 1, y0 = y0 = m Đồ thị điểm cố định M(-1; 4/3); M(1;0) Câu II(3 điểm) 0,25 x = x = Ta f '( x) = x 16 x = 0,5 0,25 f(0) = 16; f(2) = 0; f(-1) =...
 • 4
 • 143
 • 0

Đề kt 45 phút bài 1 TN + TL có đáp án

Đề kt 45 phút bài 1 TN + TL có đáp án
... I) ĐÁP ÁN ĐỀ TRẮC NGHIỆM ĐỀA D - B - 3.D - 4.C - 5A - 6-C 7.C 8.A - 9.B 10 .C 11 .D 12 .D 13 .A 14 .C 15 .C 16 .C ĐỀ B 1. C 2.C 3.D 4.A 5.C 6.B 7.C 8.C 9.A 10 .C 11 .D 12 .B 13 .D 14 .A 15 .D 16 .C ĐÁP ÁN ĐỀ ... being met D to be met 16 .She noticed the little boy…………………….away from the house A ran B runs C.run D is running Đề kiểm tra 45 phút Môn Tiếng Anh Tuần kiểm tra: 07 Tiết PPCT :18 PHẦN TỰ LUẬN (6 MARKS ... Đề kiểm tra 45 phút Môn Tiếng Anh Tuần kiểm tra: 07 Tiết PPCT :18 PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 MARKS) ĐỀ B I) Pick out theword whose underlined part is pronounced differently from that of...
 • 4
 • 555
 • 4

Cau hoi va BT(TN+TL) co Dap an- chuong II -VL12 CB.doc

Cau hoi va BT(TN+TL) co Dap an- chuong II -VL12 CB.doc
... d¹ng sin hc cosin : Con l¾c lß xo Con l¾c ®¬n + Li ®é : x = Acos(ωt + ϕ) + Li ®é : s = Socos(ωt + ϕ) α = αo cos(ωt + ϕ); Víi ω = k g = m ∆l với α = + VËn tèc v = x'(t) =-ωAsin(ωt + ϕ)= ωAcos(ωt + ... u dài: Go ̣i T1 va T2 là chu kì của lắ c co chiề u dài l1 va l2 2 + Con lắ c co chiề u dài là l = l + l thì chu kì dao ̣ng là: T2 = T1 + T2 2 + Con lắ c co chiề u dài là ... lắ c lò xo va khớ i lươ ̣ng của vâ ̣t nă ̣ng Go ̣i T1 va T2 là chu kì của lắ c lầ n lươ ̣t treo vâ ̣t m1 va m2 va o lò xo co ̣ cứng k 2 Chu kì lắ c treo cả m1 va m2: m = m1...
 • 22
 • 252
 • 0

Ly thuyet va BT(TN+TL) co Dap an- chuong II -VL12 CB.doc

Ly thuyet va BT(TN+TL) co Dap an- chuong II -VL12 CB.doc
... 2.π d 2.π d ) + Acos(ωt ) = A[cos (ωt ) + cos(ωt )] Vậy uM = Acos(ωt λ λ λ λ M d2 S2 π π (d2 - d1).cos[ω.t - (d1 + d2)] λ λ π ∆ϕ | + Biên độ sóng M : A M = 2A|cos | d − d1 ||= A | cos λ π + Pha ... S2 = Acosωt d1 * Phương trình sóng M S1 truyền đến: 2.π d   d d S1 u = Acos ω(t - ) = Acos(ωt - ω ) = Acos  ω.t −  (*) λ  v v  * Phương trình sóng M S2 truyền đến: 2.π d   d d u = Acosω(t ... = Acos2π ft **Phương trình sóng tới sóng phản xạ M cách B khoảng d là: d d uM = Acos(2π ft + 2π ) u 'M = Acos(2π ft − 2π ) λ λ d **Phương trình sóng dừng M: uM = uM + u 'M ⇒ uM = Acos(2π )cos(2π...
 • 20
 • 288
 • 0

LT va BT(TN+TL) co Dap an- chuong II -VL12 CB.doc

LT va BT(TN+TL) co Dap an- chuong II -VL12 CB.doc
... d 2.π d ) + Acos(ωt ) = A[cos (ωt ) + cos(ωt )] Vậy uM = Acos(ωt λ λ λ λ π π uM = 2Acos (d2 - d1).cos[ω.t - (d1 + d2)] λ λ π ∆ϕ | + Biên độ sóng M : A M = 2A|cos | d − d1 ||= A | cos λ π + Pha ... S2 = Acosωt d1 * Phương trình sóng M S1 truyền đến: 2.π d   d d S1 u = Acos ω(t - ) = Acos(ωt - ω ) = Acos  ω.t −  (*) λ  v v  * Phương trình sóng M S2 truyền đến: 2.π d   d d u = Acosω(t ... = Acos2π ft **Phương trình sóng tới sóng phản xạ M cách B khoảng d là: d d uM = Acos(2π ft + 2π ) u 'M = Acos(2π ft − 2π ) λ λ d **Phương trình sóng dừng M: uM = uM + u 'M ⇒ uM = Acos(2π )cos(2π...
 • 20
 • 219
 • 2

đề kt1 tiết bài số 2 TN + TL và đáp án

đề kt1 tiết bài số 2 TN + TL và đáp án
... park D spare 10 11 12 13 14 15 16 ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM ĐỀ A D B A B C D A B C 10 D 11 B 12 D 13 C 14 C 15 A 16 C C A A 10 C 11 D 12 B 13 A 14 B 15 C 16 D ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM ĐỀ B D C A B B D TỰ ... lời:…………………………………………………………………………………… THE END NGƯỜI RA ĐỀ : NGUYỄN SAO NGÀY RA ĐỀ 2- 11 -20 10 ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT MÔN ANH LỚP 10 - TIẾT PPCT 37 -TUẦN KIỂM TRA 13 ĐỀ B HỌ VÀ TÊN:……………………………… LỚP 10 A ĐIỂM A PHẦN ... TÊN:……………………………… LỚP 10 A ĐIỂM A PHẦN TRẮC NGHIỆM( điểm) - Lưu ý: học sinh trả lời vào ô bên I Chọn đáp án để diền vào chỗ trống có No one has used this computer for a long time A This computer has...
 • 4
 • 287
 • 0

Bài soạn on thi TN 12- co dap an

Bài soạn on thi TN 12- co dap an
... _(31) important it is to physical exercise if you want to be healthy and strong, and for that reason you often (32) _ just one sport with so much enthusiasm that in the end you can't live without ... when 32 A concentrate on B base on C depend on D come on 33 A happens B stops C begins D arrives 34 A quite B too C so D enough 35 A feel B find C see D believe VI Choose the best option A, B, ... It’s months since I last saw her B It’s months after I last saw her C It’s months before I last saw her D It’s months when I last saw her Mom to Nha Trang A has ever gone B has never gone...
 • 3
 • 255
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: trắc nghiệm vật lý có đáp ántrắc nghiệm hóa học có đáp ántrắc nghiệm mác lênin có đáp ántrắc nghiệm xác suất có đáp ántrắc nghiệm chứng khoán có đáp ánbài tập trắc nghiệm amino axit có đáp áncâu hỏi trắc nghiệm kiểm toán có đáp ánđề thi trắc nghiệm kiểm toán có đáp ántrắc nghiệm kiểm toán có đáp ántrắc nghiệm lý 12 có đáp ánđề trắc nghiệm hóa 11 có đáp ánđề trắc nghiệm hóa 10 có đáp ánbài tập trắc nghiệm hóa 12 có đáp ántrắc nghiệm mô phôi có đáp ántrắc nghiệm mác lênin có đáp án chi tiếtPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài giảng Quản trị công nghệbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập Vat ly nguyen tuKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhBài 48. QuảBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học