KT 45 lop 12 DS

ma tran de kt 45'''' lop 12

ma tran de kt 45'''' lop 12
... điểm đồ thị với đường thẳng Tổng: Nhận biết KT, KN Số câu Số điểm KT, KN Số câu Số điểm KT, KN Số câu Số điểm KT, KN Số câu Số điểm KT, KN Số câu Số điểm KT, KN Số câu Số điểm Số câu Số điểm Thông ... II MA TRẬN ĐỀ Mạch kiến thức Giá trị lớn giá trị nhỏ Tiệm cận Khảo sát biến thiên vẽ đồ thị hàm số...
 • 4
 • 110
 • 0

Kiem Tra 45'' lop 12 lan 2

Kiem Tra 45'' lop 12 lan 2
... show up 22 , Do you happen to know the season……his failure in the final exam? A, of B, because C, why D, for 23 , The book is ………….into six sections A, made B, written C, consist D, divided 24 , Don’t ... having written D, to have written 20 , I was so deeply………… in a detective story that I didn’t hear anything around the room A, busy B, interested C, engaged D, absorbed 21 , Do you think that John might ... bite D, touched/ would bite 25 , In those days, if you…………a job, you……………… lucky A, had/ were B, had had/ were B, didn’t have/ would be B, had had/ would have been 26 , In Vietnam, Pre-school is...
 • 3
 • 449
 • 2

KIEM TRA 45 LOP 12 CB - HKI

KIEM TRA 45 LOP 12 CB - HKI
... 28 If a stone weighs 18 tons on the earth, how much does it weigh on the moon? A six tons B fifty-five tons C one hundred and eight tons D three tons 29 According to the passage,building houses ... have gone on holiday last year D Unless we had enough money, we would go on holiday last year - HẾT ...
 • 3
 • 161
 • 1

XK: KT 45'' khoi 12 - Giao thoa Anh Sang

XK: KT 45'' khoi 12 - Giao thoa Anh Sang
... Niutơn B Thí nghiệm tổng hợp ánh sáng trắng C Thí nghiệm giao thoa với khe Iâng D Thí nghiệm ánh sáng đơn sắc Câu 14: Trong thí nghiệm Iâng giao thoa ánh sáng, khe S S2 đợc chiếu ánh sáng đơn sắc Khoảng ... tợng giao thoa với khe Iâng khoảng cách hai nguồn a, khoảng cách từ hai nguồn đến D A r2 r1 = ax D B r2 r1 = 2ax D C r2 r1 = ax 2D D r2 r1 = 2D x Câu 28: Câu trả lời thí nghiệm giao thoa ... tợng giao thoa với khe Iâng khoảng cách hai nguồn a, khoảng cách từ hai nguồn đến D A r2 r1 = ax D B r2 r1 = 2ax D C r2 r1 = ax 2D D r2 r1 = 2D x Câu 18: Câu trả lời thí nghiệm giao thoa...
 • 16
 • 239
 • 1

XK: KT 45'' Khoi 12 - Quang hoc

XK: KT 45'' Khoi 12 - Quang hoc
... đợc vật xa cách mắt 100cm? A Cận thị, đeo kính có độ tụ D = -1 đp B Cận thị, đeo kính có độ tụ D = đp C Viễn thị, đeo kính có độ tụ D = -1 đp D Viễn thị, đeo kính có độ tụ D = đp Câu 25: Một ngời ... thật cho ảnh thật tuỳ vào vị trí vật thấu kính C Vật ảo cho ảnh thật D Vật ảo cho ảnh ảo Câu 12: Gọi O quang tâm, F tiêu điểm vật, F tiêu điểm ảnh thấu kính phân kỳ Kết luận sau sai? A Vật thật ... đợc vật xa cách mắt 100cm? A Cận thị, đeo kính có độ tụ D = -1 đp B Cận thị, đeo kính có độ tụ D = đp C Viễn thị, đeo kính có độ tụ D = -1 đp D Viễn thị, đeo kính có độ tụ D = đp Câu 27: Một ngời...
 • 16
 • 157
 • 0

XK: KT 45'' khoi 12 - Tong hop

XK: KT 45'' khoi 12 - Tong hop
... Ph ơng trình sóng điểm M cách O đoạn 2,4m A uM = 5cos(5t + /2) (cm) C uM = 5cos(5t - /2) (cm) B uM = 5cos(5t - /4) (cm) D uM = 5cos(5t + /4) (cm) Câu 17: Phát biểu sau đúng? A Bớc sóng quãng đờng ... Ph ơng trình sóng điểm M cách O đoạn 2,4m A uM = 5cos(5t + /2) (cm) C uM = 5cos(5t - /2) (cm) B uM = 5cos(5t - /4) (cm) D uM = 5cos(5t + /4) (cm) Câu 7: Phát biểu sau đúng? A Bớc sóng quãng đờng ... dao động chất điểm có dạng nh nào? A x = asin(t + /3) B x = 2acos(t + /3) C x = asin(t - /3) D x = 2acos(t - /3) Câu 17: Một vật dao động điều hoà với biên độ 4cm, tần số 20Hz Chọn gốc thời gian...
 • 12
 • 156
 • 0

KT 1t lop 12, HK I

KT 1t lop 12, HK I
... i m sau giai đoạn Tiền Cambri? A Cổ phát triển lịch sử phát triển lãnh thổ Việt Nam B Thạch quyển, khí quyển, thủy quyển, sống xuất C Có nhiều biến động mạnh mẽ lịch sử phát triển tự nhiên Việt ... biển nước ta kéo d i khoảng: A 2360 km B 3200 km C 4600 km D 3260 km Phần tự luận( i m) Câu 1: Vì thiên nhiên nước ta khác hẳn số nước có vĩ độ Tây Nam Á châu Phi? ( i m) Câu 2: Vì n i giai ... đoạn Cổ kiến tạo có tính chất định đến lịch sử phát triển tự nhiên Việt Nam? ( i m) Câu 3: Hãy nêu i m khác địa hình vùng n i Tây Bắc Đông Bắc ( i m) Họ tên: ………………………………………… Lớp: 12A B i làm:...
 • 2
 • 200
 • 0

DE KTRA 45" LOP 12 LAN THU NHAT

DE KTRA 45
... family” or a “joint family” The joint family includes all living relatives (35) _ either the mother’s or the father’s side of the family It is made (36) _ grandparents , parents ,brothers, sisters, ... out A B C 31-40 Read the following passage Then choose the best option (A,B,C or D): In many modern countries, people think (31) _ a family as a mother , a father and their children But this ... parents choose a husband or wife for their child A married B marriage C marrying D marry 25 The bride and the groom would pray, asking their ancestors’ ……… to get married A permission B permit C...
 • 2
 • 214
 • 0

de kt 45'' lop 11-lần 2

de kt 45'' lop 11-lần 2
... English 11 B 21 41 61 81 A 22 42 62 82 C 23 43 63 83 C 24 44 64 84 D 25 45 65 85 B 26 46 66 86 B 27 47 67 87 B 28 48 68 88 C 29 49 69 89 10 A 30 50 70 90 11 D 31 51 71 91 12 A 32 52 72 92 13 D 33 ... (volunteer) 2. He has been an .since he was five (orphanage) 3.The government should provide services for local people (medicine) 4.They volunteer to work in areas to provide education ... party You want to invite your classmates to the party.Write a letter of invitation( about 120 -150 words )-(2d) ...
 • 4
 • 378
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: Th c tr ng kh n ng c nh tranh c a ng n h ng th ng m i c ph n S i G n H N i chi nh nh ng a trong ho t ng t n d ng ng n h nM t s gi i ph p nh m n ng cao hi u qu s d ng v n t i C ng ty c ng tr nh giao th ng 208 thu c t ng giao th ng 4 B Giao Th ng V n t iM t s gi i ph p nh m t ng thu nh p ti t ki m chi ph v n ng cao k t qu kinh doanh t i Ng n h ng K Th ng Vi t Namph n t ch b o c o t i ch nh t i c ng ty v n t i thu IM t s bi n ph p Marketing nh m m r ng th tr ng m y m c thi t b ng g i c a c ng ty tr ch nhi m h u h n C ng Ngh H NG NAM t i H N IM t s gi i ph p ho n thi n ch nh s ch Marketing qu c t nh m th c y xu t kh u c c s n ph m ho d u t i c ng ty Ho d u PetrolimexQu n l th ng hi u c a c c doanh nghi p vi t Nam trong l nh v c h ng ti u d ngTh c tr ng d ch v qu ng c o v t ch c s ki n trong kinh doanh c a c ng ty tr ch nhi m h u h n qu ng c o th ng m i v c ng nghi p H N iM t s bi n ph p n ng cao hi u qu nghi p v khai th c v n t i chi nh nh Ng n H ng N ng nghi p v ph t tri n n ng th n L ng HM t s gi i ph p nh m ho n thi n v ph t tri n c c c ng ty ch ng kho n Vi t Nam giai o n hi n nayX y d ng chi n l c s n ph m t i c ng ty b nh k o H i HX y d ng th ng hi u cho c ph Vi t NamTh c tr ng qu tr nh c ph n ho doanh nghi p nh n c Vi t Namnh h ng x y d ng v ph t tri n th tr ng ch ng kho n Vi t NamKinh nghi m c a m t s n c v th c trang p d ng ch t gi Vi t NamT gi h i o i v vi c p d ng ch t gi Vi t NamVai tr c a c ng ty c ph n tr n th tr ng ch ng kho nHo n thi n c c gi i ph p MAR MIX xu t kh u h ng may m c c a c ng ty May 10 sang th tr ng EUHo n Thi n Vi c Ho ch nh Chi n L c Marketing Xu t Kh u L m S n C a T ng C ng Ty L m Nghi p Vi t Nam30 b i t p PH P V T File word c l i gi i chi ti t