de 6 10

Trắc nghiệm LTĐH (đề 6-10)

Trắc nghiệm LTĐH (đề 6-10)
... K2SO4⋅Al2(SO4)3⋅24H2O b) 2K2SO4⋅Al2(SO4)3⋅12H2O c) KAl(SO4)2⋅24H2O d) a c Ngày: ………………… ĐỀ LUYỆN THI TRẮC NGHIỆM SỐ Học sinh:…………………………………… Trong dãy điện hoá kim loại, vò trí số cặp oxi hoá khử xếp: ... ứng với chất ? A 1,3,5,7,9 ; B 2,4,6,8 ; C 2,3,5,7,8 ; D Kết khác Ngày: ………………… ĐỀ LUYỆN THI TRẮC NGHIỆM SỐ Học sinh:…………………………………… 1.Hãy cho biết Fe phản ứng với chất số chất sau : Dung dòch ... nâu Tìm MX2: A FeS2 ; B CuS2 ; C MgCl2 , D CaCl2 10 Ngày: ………………… …………………………………… ĐỀ LUYỆN THI TRẮC NGHIỆM SỐ HS: (KIM LOẠI KIỀM) Các ion X , Y ngun tử Z có cấu hình elecctron 1s22s22p6? X+, Y-...
 • 17
 • 187
 • 0

5 DE THI HSG 9 VA DAP AN MON TIENG ANH (DE 6-10)

5 DE THI HSG 9 VA DAP AN MON TIENG ANH (DE 6-10)
... order to relax 5/ The house was bought by my grandfather many years ago 6/ Life in rural areas is healthier than life in urban areas 7/ It was too late to anything / It was too late for anything ... writer / designer ) is a person whose job is to decide how to make things or decide their shape or appearance It’s very crowded here I wish ( there were a few people / there weren’t so many people ... two months ago c two years ago 5) How old is the woman ? a 69 b 75 c 79 II Answer the questions : 1) What did they want to build ? ……………………………………………………………………………………………… …… .… 2) How much money...
 • 24
 • 487
 • 0

DE THI CHON HSG 9 VA DAP AN MON TIENG ANH (DE 6-10)

DE THI CHON HSG 9 VA DAP AN MON TIENG ANH (DE 6-10)
... order to relax 5/ The house was bought by my grandfather many years ago 6/ Life in rural areas is healthier than life in urban areas 7/ It was too late to anything / It was too late for anything ... writer / designer ) is a person whose job is to decide how to make things or decide their shape or appearance It’s very crowded here I wish ( there were a few people / there weren’t so many people ... ……………………………………………………………………………………………… ………… 10)” How can I use this machine ? “ asked the man The man wanted to know ……………………………………………………………………………… E LISTENING : Listen to the conservation carefully and answer the questions...
 • 24
 • 414
 • 0

Đề (6-10) ôn thi TN2010

Đề (6-10) ôn thi TN2010
... ảo số phức ( + i ) − ( − i ) -Hết LTH – Đề ơn thi TN 2009 – Mơn Tốn ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2010 Trường THPT Lai Vung Môn: Toán Đề Thời gian làm 150 phút ` I.PHẦN CHUNG ... thức A = ( + i ) + ( − i ) -Hết - LTH – Đề ơn thi TN 2009 – Mơn Tốn Trường THPT Lai Vung ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2010 Môn: Toán Đề Thời gian làm 150 phút ` I_ Phần dành ... Viết dạng lượng giác số phức z = + 3i LTH – Đề ơn thi TN 2009 – Mơn Tốn Trường THPT Lai Vung ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2010 Môn: Toán Đề 10 Thời gian làm 150 phút ` A PHẦN...
 • 6
 • 77
 • 0

De thi + dap an vao lop 10 de 6

De thi + dap an vao lop 10 de 6
... không hợp lệ file bị xóa (violet.vn/uploads/resources/51/19 567 3//Dethi %20dapanvaolop1 0de6 .doc) Quay trở http://violet.vn ...
 • 2
 • 249
 • 3

Thi thử vào 10 - Đề 6

Thi thử vào 10 - Đề 6
... 160 The tone of the passage is that of A Admiration B Criticism C Neutral D Sarcasm ĐÁP ÁN ĐỀ NGHỊ D B B A C B B B B 10 B 11 A 12 C 13 B 14 C 15 A 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 ... that we couldn’t go out 46 Nobody in this class is as good as Miss Huong Tram THCS Diễn Liên KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT CHUYÊN NĂM HỌC 200 7-2 008; KHÓA NGÀY 2 0 -6 -2 007 MÔN THI: TIẾNG ANH (MÔN CHUYÊN) ... 62 63 64 65 D C C B A D D A C D D C B B A 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 D C D D C D C C D A B D D B B 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 C C A D A B B D B B A C D D B...
 • 14
 • 183
 • 0

DA $ De - vào 10 -VĂN - ( 24 -6 ) -2009 -tp HCM

DA $ De - vào 10 -VĂN - ( 24 -6 ) -2009 -tp HCM
... Phong TP .HCM) Nhận định đề văn 10 Nhận định đề thi môn văn kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 (năm 200 9-2 01 0) TP .HCM, ThS Triệu Thị Huệ - tổ trưởng tổ văn Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong TP .HCM - cho ... chồng mắng nhiếc, đánh đuổi đi, bị dồn vào bước đường cùng: phải tự bến Hoàng Giang để bảo toàn danh d ) - Đoạn kết truyện mang màu sắc cổ tích (kết thúc có hậu) không làm mờ bi kịch Vũ Nương: nàng ... - Ý nghĩa: nói mạnh, trái ý người khác, khó tiếp thu, gây khó chịu cho người khác - Phương châm hội thoại liên quan: phương châm lịch Câu (3 điểm): Đề yêu cầu HS viết văn nghị luận (không...
 • 4
 • 150
 • 0

DA & De vào 10 -VĂN - ( 24 -6 ) 2009 _ tp HCM

DA & De vào 10 -VĂN - ( 24 -6 ) 2009 _ tp HCM
... Phong TP. HCM) Nhận định đề văn 10 Nhận định đề thi môn văn kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 (năm 200 9-2 01 0) TP. HCM, ThS Triệu Thị Huệ - tổ trưởng tổ văn Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong TP. HCM - cho ... chồng mắng nhiếc, đánh đuổi đi, bị dồn vào bước đường cùng: phải tự bến Hoàng Giang để bảo toàn danh d ) - Đoạn kết truyện mang màu sắc cổ tích (kết thúc có hậu) không làm mờ bi kịch Vũ Nương: nàng ... - Ý nghĩa: nói mạnh, trái ý người khác, khó tiếp thu, gây khó chịu cho người khác - Phương châm hội thoại liên quan: phương châm lịch Câu (3 điểm): Đề yêu cầu HS viết văn nghị luận (không...
 • 4
 • 146
 • 0

DA & De vào 10 -VĂN - ( 24 -6 ) 2009 _ tp Da_Nang

DA & De vào 10 -VĂN - ( 24 -6 ) 2009 _ tp Da_Nang
... ba chìm d/ Bùn lầy nước đọng Câu (1 điểm) Các phép liên kết câu sử dụng đoạn văn: Văn ngh (1 ) – Văn ngh (2 ): phép lặp từ ngữ Điều (trong câu 3): phép Câu (2 điểm) Trung thực đức tính cần thiết ... BÀI GIẢI GỢI Ý Câu (1 điểm) Các từ láy đoạn trích: lặng lẽ, tất bật, rầm rập, thình thịch Câu (1 điểm) Các từ điền thêm vào chỗ trống để hoàn chỉnh thành ngữ là: a/ ... người Hãy viết đoạn văn văn ngắn (khoảng 20 dòng) trình bày suy nghĩ em tính trung thực - Đây dạng viết đoạn văn văn ngắn để nghị luận xã hội phạm vi khoảng 20 dòng - Thí sinh trình bày theo cách...
 • 3
 • 173
 • 0

DA & De vào 10 -tieng ANH - ( 24 -6 ) 2009 _ Da Nang 1

DA & De vào 10 -tieng ANH - ( 24 -6 ) 2009 _ Da Nang 1
... lighting accounts (1 ) …………… .10 percent to 15 percent of the electricity bill However, this amount can be reduced by replacing an ordinary 10 0 -watt light bulb (2 ) ……………….an energy-saving bulb These ... If Trung……………………………………………………………………………………………… Bài giải gợi ý I II III IV 1. D, D, C, B, A, C, A, B, D, 10 B, 11 A, 12 C wonderful, interested, celebration, carefully goes, is sleeping, haven’t seen, ... These bulbs use a quarter of the electricity of standard bulbs and (3 ) ………………eight times longer Therefore consumers can (4 ) ………………about US$7 to US$ 21 per bulb VI Write a new sentence as similar as...
 • 2
 • 158
 • 0

DA & De vào 10 - tieng ANH - ( 24 -6 ) 2009 _ tp HCM

DA & De vào 10 - tieng ANH - ( 24 -6 ) 2009 _ tp HCM
... impossible! 10 Everything is _ satisfactorily A going on B looking after C falling through D turning up II Choose the underlined word or phrase (A, B, C, or D) that needs correcting (0 .5 pt) 11 It ... the following passage, and then decided if the statements that follow are TRUE or FALSE (1 pt) Giang is a student from Thanh Hoa province He’s participating in a student exchange program, and he ... each sentence (1 pt) 29 If you working, you would be behind others (stop) 30 At that time, two boys who to a test site stopped and took the injured woman to the nearest hospital (go) 31 Mary...
 • 6
 • 178
 • 0

''DA'' & De VÀO 10 mon VĂN (24 -6 ) 2009 tp HA NOI

''DA'' & De VÀO 10 mon VĂN (24 -6 ) 2009 tp HA NOI
... xuân nho nhỏ nhà thơ Thanh Hải Bài thơ viết vào tháng 11-1980, không trước tác giả qua đời, thể niềm yêu mến thiết tha sống, đất nước ước nguyện cống hiến tác giả Câu 2: Đoạn văn viết phải đảm bảo ... Câu 2: Dựa vào đoạn thơ trên, em viết đoạn văn khoảng 10- 12 câu theo cách lập luận tổng hợp - phân tích - tổng hợp, có sử dụng phép ... Đoạn văn viết phải đảm bảo yêu cầu sau: a Về hình thức: Là đoạn văn tổng - phân - hợp, số câu dề quy định (khoảng từ 10- 12 câu), không sai lỗi tả, lỗi ngữ pháp, chữ viết sẽ, rõ nét b Về nội dung:...
 • 5
 • 189
 • 1

Xem thêm