KIEM TRA LAN 1 NAP

Đề kiểm tra lần 1 (Đại số 10)

Đề kiểm tra lần 1 (Đại số 10)
... ứng với phơng án trả lời Cách tô : 01 02 03 04 05 06 phiếu soi - đáp án (Dành cho giám khảo) Môn : Đại số 10 Đề số : 01 02 03 04 05 06 Cõu 1: im a) D = R\{3} (1 ) Cõu 2: im b 25 = ; = Ta cú (0,5 ... H v tờn: Lp: Phiếu trả lời câu hỏi Môn Đại số 10 (Đề số 1) Lu ý: - Thí sinh dùng bút tô kín ô tròn mục số báo danh mã đề thi trớc làm Cách tô sai: - Đối với câu trắc nghiệm, ... 5; + )\{2} (1 ) I (0,5 ) 25 nh I ; ữ A f( = -x2+x+6 x) C B Trc i xng x = (0,25) Giao im vi trc tung A(0; 6) (0,25 ) Giao im vi trc honh B(2; 0) v C(3; 0) (0,5 ) th: V c th (1 ) Cõu 3: im...
 • 3
 • 453
 • 1

kiem tra lan 1

kiem tra lan 1
... went to VietNam a travelled b travels c travelling d had travelled 10 It…………………………………yesterday after it had been dry for months a rains b rained c to rain d a and b are correct 11 She doesn’t allow ... smoking b smokes c to moke d smoke 12 She………………………………to school at 12 :00 everyday a go b goes c went d gone 13 She…………………………a student years ago a was b were c is d are 14 We are contented………………………………what ... say b talk c tell d speak 18 We are interested…………………………practising French everyday a on b in c at d Þ III Find out a mistake in each sentence: 19 I usually have lunch in 11 :30 A B C D 20 She is...
 • 4
 • 221
 • 1

kiem tra lan 1

kiem tra lan 1
... Câu 16 : Dung dịch Y có chứa 0, 01 mol Na+, 0,02 mol Mg 2+, x mol Cl- 0, 015 mol SO42- Giá trị x là: A 0, 015 B 0,035 C 0,02 D 0, 01 Câu 17 : Dung dịch X có pH =12 nồng độ OH dung dịch là: A 0,01M B 1, 2M ... 65; Fe = 56; Cu =64; Ba = 13 7) .Thí sinh đợc sử dụng bảng tuần hoàn Đáp án kiểm tra số 1- kì I Lớp 11 - năm học 2008 -2009 Trắc nghiệm: Mỗi câu 0,5 điểm Đề 1: Câu 1. B; Câu 2.B; Câu 3.C; Câu ... n H + = 0,2 * 0 ,1 = 0,02mol pH = [H+] = 10 -4 M n H+ = 0,3 *10 4 = 3 .10 5 mol số mol H+ sau pha : [H+] = n = 0,02 +3 .10 = 0,02003mol H+ 0,02003 = 0,04006 M 0,2 + 0,3 pH = 1, 4 b_ nNaOH = 0,5...
 • 3
 • 185
 • 0

kiem tra lan 1 HKII

kiem tra lan 1 HKII
... luận 0.25 0.25 1 1.5 0.25 1. 5 2.0 TS điểm TS điểm 2.25 Tổng cộng 1. 0 2.5 1. 5 0.75 1. 5 3.5 ĐÁP ÁN : I TRẮC NGHIỆM: Câu Đ.án Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu 10 Câu 11 Câu 12 C D C B A C ... C6H12 (0,25đ) Câu 4: ,t a C6H6 + Br2  Fe → C6H5Br + HBr (0,5đ) ( không cân 0,25đ) m 15 ,7 nC H Br = = = 0 ,1( mol ) b (0,5đ) M 15 7 0 0 C H Br C H Br ,t C6H6 + Br2  Fe → C6H5Br + HBr 0 ,1 0 ,1 ... 0 C H Br C H Br ,t C6H6 + Br2  Fe → C6H5Br + HBr 0 ,1 0 ,1 0 ,1 (mol) mC H = n x M = 0 ,1 x 78 = 7,8 ( g) mBr = n x M = 0 ,1 x 16 0 = 16 ( g) c (0,5đ) (0,25đ) (0,25đ) ...
 • 3
 • 174
 • 0

Kiểm tra lần 1 môn Hoá

Kiểm tra lần 1 môn Hoá
... nào? ( Giả sử toàn Cu sinh bám hết vào Fe) A tăng 1, 28 gam B tăng 1, 6 gam C tăng 0 ,16 gam D giảm 1, 12 gam Câu 40 Cho hỗn hợp X gồm 0 ,1 mol Fe 3O4 0 ,15 mol Cu vào dung dịch HCl d Hãy cho biết khối ... dung dịch HNO3 đặc nóng d Hãy cho biết thể tích khí NO2 thoát (đktc) A 10 ,08 lít ; B 12 ,32 lít C 16 ,8 lít D 25,76 lít Câu 36 Đốt 6,5 gam Zn 1, 68 lít khí Clo (đktc) thu đợc chất rắn G Cho G vào dung ... 0 ,1 mol kim loại R ( hoá trị n ) tác dụng với dung dịch HCl d thu đợc 2,24 lít H2 Đốt gam R khí clo thu đợc 16 ,65 gam muối clorua Hãy lựa chon R kim loại sau: A Mg B Ca C Zn D Ni Câu 31 Cho 10 0...
 • 3
 • 183
 • 0

Đề kiểm tra lần 1.Vật lí 12 NC

Đề kiểm tra lần 1.Vật lí 12 NC
... động điều hoà với chu kì 0, 2π s quỹ đạo dài 10cm Năng lượng dao động vật là: / *12, 5mJ*/ / *125 J*/ /*1,25J*/ / *125 mJ*/ {1/0.4} ** Một vật dao động điều hoà theo phương trình x = 6cos (3πt + π/2) ... {1/0.4} ** Một vật thực đồng thời hai dao động điều hoà phương, tần số có biên độ cm 12 cm Biên độ dao động tổng hợp /* A = cm.*/ /* A = 21 cm.*/ /* A = cm.*/ /*A = cm.*/ {1/0.4} ** ... nút sóng Tốc độ truyền sóng dây là: /* v = 50 m/s */ /* v = 100 m/s.*/ /* v = 25 cm/s.*/ /* v = 12, 5 cm/s*/ {1/0.4} ** Một vật dao động điều hòa theo phương trình x = 4cos(8 π t + π /6) (cm) Chu...
 • 6
 • 253
 • 1

Kiểm tra lần 1 Toán 9( Hình)

Kiểm tra lần 1 Toán 9( Hình)
... 0, x ≠ 1, x ≠ (0,5đ) b) Rút gọn (1 đ)  1   x +1 x + 2 P= − −  : x   x −2 x 1   x 1  x − x 1   x +1 x 1 − x + = : x − x 1  x ( x − 1)   ( = ) x − x +1 x ( x − 1) c) P ... (1 ) x 1 = ⇔x 1 =16 x =17 Câu 5: Sắp xếp theo thứ tự tăng dần (1 ) = 45 = 24 = 32 29 : 24 < 29 < 32 < 45 nên : < 29 < < Câu 6:   x +1 x + 2  P= −  :  x − − x 1  x   x 1  a) Điều ... điểm ) Câu 4: Tìm x biết (1 ) x 1 = Câu 5: Sắp xếp theo thứ tự tăng dần (1 ) 5, 6, 29 , Câu 6: Cho biểu thức ( 2đ)   x +1 x + 2  P= −  :  x − − x 1  x   x 1  a) Tìm điều kiện x để...
 • 4
 • 174
 • 0

Đề kiểm tra lần 1- tiết 10- hóa học 9

Đề kiểm tra lần 1- tiết 10- hóa học 9
... SƠN TRƯỜNG THCS QUẾ TRUNG ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT – NĂM HỌC: 2008 - 20 09 MÔN : HÓA HỌC ( Lần ) Thời gian làm : 45 phút Điểm Lời phê Thầy, Cô giáo: Họ tên :……………………… Lớp : 9/ … Ngày KT : ……………………… ... NaOH Cho biết phản ứng thuộc loại phản ứng trao đổi ? Câu 10: (3,5 điểm) Hòa tan 6,2g Na2O vào nước , thu 2lít dung dịch A a) Viết phương trình hóa học tính nồng độ mol dung dịch A ? b) Tính ... (NH4)2SO4 , Ca3(PO4)2 C CO(NH2)2 , KCl , (NH4)2HPO4 D NH4NO3 , Ca(H2PO4)2 , KNO3 Câu 5: Phân bón hóa học cung cấp cho trồng đồng thời đạm , lân kali : A CO(NH2)2 B NPK C KNO3 D (NH4)2HPO4 .Câu...
 • 3
 • 420
 • 1

kiem tra lan 1 hoa 9

kiem tra lan 1 hoa 9
... Họ tên: Lớp: 9/ KIểM TRA TIếT MÔN HOá HọC LớP * ĐIểM Phần1: Trắc nghiệm khách quan (4,0 điểm) Hãy khoanh tròn chữ A, B, C, D đứng trớc phơng án chọn đúng: Câu 1: Dãy Oxit sau tác dụng ... (đặc nóng) D/ HCl PhầnII: Tự luận (6,0 điểm) Câu 9: Hoàn thành phơng trình phản ứng cho sơ đồ sau: (2,5 điểm) CaO Ca(OH)2 CaCO3 CaO CaSO4 CaCl2 Câu 10 : Hoà tan 2,7 gam nhôm 200 ml dung dịch HCl ... dung dịch thay đổi không đáng kể so với dung dịch HCl dùng (3,5 điểm) (Cho Al = 27; O = 16 ; Cl = 35,5; H = 1) ...
 • 2
 • 163
 • 0

đề 1 kiểm tra lần 1

đề 1 kiểm tra lần 1
... thuận tiện Biểu tượng Dùng để gõ chữ vào máy tính Bàn phím Cho biết kết hoạt động máy tính Câu 10 : Hãy kể tên thiết bị có gắn xử lí mà em biết (trong gia đình, đường phố, quan…) ………………………………………………………………………………………...
 • 2
 • 194
 • 0

đề kiểm tra lần 1 có ma trận

đề kiểm tra lần 1 có ma trận
... Canxi cacbonat B- Tự luận(7đ) Câu 1: Hoàn thành sơ đồ phản ứng sau (ghi điều kiện phản ứng có) (1) S (3) (4) SO2 SO3 (5) H2SO4 (6) Na2SO4 BaSO4 (2) H2SO3 Câu 2: lọ không nhãn lọ đựng dung dịch ... ứng Đáp án A- Trắc ngiệm Câu 1: 1 (Mỗi ý 0,25đ) a) Đ b) S c) Đ Câu2: 2đ (Mỗi ý 0,5đ) a) kẽm oxit b) lưu huỳnh đioxit đioxit d) S c) Canxi oxit d) cacbon B- Tự luận Câu1: 3đ( Mỗi ý 0,5đ) S + O2 ... H2SO4, HCl (0,5đ) + Nếu quỳ tím không đổi màu dung dịch Na2SO4 (0,5đ) - Lấy 1ml dung dịch axit đựng lọ vào ống nghiệm nhỏ 1- giọt dung dịch BaCl2 vào ống nghiệm ống xuất kết tủa trắng H2SO4, kết...
 • 3
 • 249
 • 0

Kiểm tra lần 1 Tiếng Anh 7

Kiểm tra lần 1 Tiếng Anh 7
... birthday ? _THE END _ ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA LẦN HỌC KỲ I NĂM HỌC 2 010 – 2 010 MÔN : TIẾNG ANH – LỚP I 1. b 2.b 3.b II B 2.b 3.B C III /1. a 2.b 3.c 4.d IV We don’t study six days a week ... + a/an + adjective + noun “ : ( 1ms ) 1) The boy is very clever 2) They are naughty students VII Answer the questions ( 1ms) 1) What’s your telephone number ? ... III/- Listen Then write the answers (1ms) : 1/ - Telephone number : a) 545 545 b) 545 545 c) 545 545 d) 545 545 2/- They will see : a) a...
 • 4
 • 265
 • 5

kiem tra lan 1 lop 12- co dap an-

kiem tra lan 1 lop 12- co dap an-
... consisting of B consisting C consist of D in concluding of 37 A childlike B childish C childless D childhood 38 A weren't 39 A who is 40 A to B can't B is B of C are not C which has C for D couldn't ... order to make the sentence correct 28 Thank you very much of the present that you sent me A B C D 29 I didn’t see Mary since she went to live in the capital A B C D 30 Lan told to me that she would ... to indicate the correct answer to each of the questions from 36 to 40 In the United States and Canada, it is very important to look at a person in the eyes when you are having a conversation with...
 • 3
 • 1,055
 • 18

Xem thêm