DE KT BAI TAP LAN 2 PDF

5 DE KT ANH 9 LAN 2 SUU TAM pdf

5 DE KT ANH 9 LAN 2 SUU TAM pdf
... course application form 1.Name: a Mary b Brown Mary c Brown d all are correct Age: a 20 b 25 c 52 d 15 3.Which language you want to learn? a Vietnamese b Chinsese c Italian d a & c Which course ... GRADE : ( 45 MINUTES ) Name:…………………………….Class:…… I Choose the best answer: (2. 5pts) We have some students for the program A.exchange B.exchanged C.to exchange D.exchanging He was bornJanuary15th ... Minh High School 45 minute test Class : ……… Subject : English Name : …………………………………… I Listen to the teacher, then decide whether the statements are True ( T ) or False ( F ) : (2, 5ms) True False...
 • 8
 • 200
 • 0

Đề KT lop 10 Lan 2, ky 2 ban CB

Đề KT lop 10 Lan 2, ky 2 ban CB
... and in 19 62 he led the team to its first world club (37) ………….…… Pelé became the only (38) ………………… to participate in three World Cups in 1958,19 62, and 1970 By 1974, Pelé (39) ………………… 1 ,20 0 goals ... going to paint C you paint D you will paint 25 Well, then we’ll go out tonight There’s a good film on at cinema A a/ the B the/ the C the/ a D a/ a 26 When I to the railway station, the train ... engineering D She studies at university engineering 28 I was with the movie last night A disappointed B disappoint C disappointing D be disappointing 29 Smoking is very bad your health A about B...
 • 2
 • 222
 • 0

Đề KT lop 10 Lan 2, ky 2 ban CB đề lẽ

Đề KT lop 10 Lan 2, ky 2 ban CB đề lẽ
... 25 26 27 28 29 30 31 32 33 A She went to university for she study engineering C She study engineering at university ... continue for a time in some sort of pattern to become music Music, like language, is a uniquely human form of (36) As with language, there are many different kinds In North America, people listen...
 • 2
 • 176
 • 0

ĐỀ KT 1 TIẾT LẦN 2 ANH 8

ĐỀ KT 1 TIẾT LẦN 2 ANH 8
... cho (1 điểm) 1. Nga is enrolling for the activities for the ……………………… a winter b.Tet holiday c summer d Y & Y club She was born on……………………… a April 22 , 19 89 b April 12 , 19 99 c April 2, 19 89 d ... April 22 , 19 89 b April 12 , 19 99 c April 2, 19 89 d April 22 , 19 99 Her address is at ………………………… a 15 Tran Hung Dao street b Tran Phu street c 25 Tran Phu street d Le Lai street Nga likes………… , outdoor ... hometown A/ Chọn true(T)/ false(F) cho câu sau: (1 điểm) 1. The write used to be bad at English when he started his lower secondary school …… 2. His teacher of English punished (trừng phạt) and...
 • 2
 • 1,720
 • 61

ĐỀ KT 1 TIẾT LẦN 2 TIẾNG ANH 8

ĐỀ KT 1 TIẾT LẦN 2 TIẾNG ANH 8
... …………… this semester A hardly B harder C hardest D hard My train ……………… at 11 .30, so I need to be at the station by 11 .15 A is leaving B will leave C leaves D left She advised me ………………… late A ... Tháp BÀI KIỂM TRA SỐ Môn: tiếng Anh Thời gian: 45’ Điểm Lời phê thầy, cô Đề ch½n I/ Choose the word that has the underlined part pronounced different from the other (2. 0pts) A A A A fire my hour ... to fill in the blank ( 2, 0pts) I……………… tennis a lot, but I don’t play very often now A used to play B was playing C am used to play d play th She was born ……………… June 26 , 19 90 A of B at C on D...
 • 4
 • 2,001
 • 84

DE KT DÁIO 8 LAN 2 CÓ MA TRAN - DAP AN

DE KT DÁIO 8 LAN 2 CÓ MA TRAN - DAP AN
... 6xy3 2y2 3x2y 2y2 = 6x2y3 6xy3 x = 6x2y3 7x + 3x + a) 2x(x + 7) 2x + 14x 7x + 3x + = 2x(x + 7) - 2x(x + 7) Điều kiện để A C = A.D = B D B.C thể kết luận Thang điểm 1,0 1,0 0 ,25 4x = 2x(x ... kết luận hay không? Vì sao? 6xy3 2y2 Câu 2: (2, 0 điểm) Thực phép tính: 7x + 3x + a/ 2x(x + 7) b/ x + + 2 2x + 14x x + 4x + x +2x+1 Câu 3: (3,0 điểm) Cho phân thức x -1 a/ Với giá trị x giá trị phân ... + 7) = (x + 7) 4 2x +8 + = + = x + x + 4x + x + (x +2) (x +2) a) HS xác định điều kiện xác định:x ¹ x ¹ -1 x +2x+1 x + = b) HS rút gọn : x-1 x -1 Tính giá trị biểu thức: 0,5 0 ,25 1,0 1,0 1,0 1,0...
 • 3
 • 208
 • 0

đề KT Hóa 9 lần 2 HKI 2010-2011 tham khảo

đề KT Hóa 9 lần 2 HKI 2010-2011 tham khảo
... Câu18: 2 hợp chất vô THỰC HÀNH câu: 1đ TỔNG 2 1đ 1đ 3đ VẬN DỤNG (30%) TN TL 1câu 0 ,25 đ 1câu 0 ,25 đ Câu 19b 1đ 1câu TỔNG 0,5đ 0,5đ 2, 25đ 0,5đ 0 ,25 đ 0 ,25 đ 1câu 0 ,25 đ Câu 19 c 1đ 1đ 5đ 1đ 10đ 2 ĐÁP ... Cho: Al = 27 ; Cu = 64 ; S = 32 ; O = 16 ; Fe = 56 ; Cl = 35,5 ; Ag = 108 ; N = 14 ; K= 39 ; H = ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM – MÔN HÓA - LẦN II – HKII Đề 2- NĂM HỌC : 20 09- 20 10 I/ Trắc nghiệm ( 0 ,25 d/ý) ... AgCl =0,15(mol) m AgCl = 21 , 525 (g) c Cu(NO3 )2 + 2KOH → 2KNO3 + Cu(OH )2 n KNO3 =0,15 (mol) m KNO3 = 15,15 (g) 0 ,25 điểm 0 ,25 điểm 0 ,25 điểm 0 ,25 điểm 0,5 điểm 0 ,25 điểm 0 ,25 điểm 13 C 14 D 15 C...
 • 5
 • 166
 • 0

BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG - MÔ HÌNH HỒI QUY ĐƠN - ĐÁP ÁN BÀI TẬP SỐ 2 pdf

BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG - MÔ HÌNH HỒI QUY ĐƠN - ĐÁP ÁN BÀI TẬP SỐ 2 pdf
... 5.0 4.5 Yi 29 32 31 34 32 35 40 43 48 50 Hãy lập hình hồi quy tuyến tính tả quan hệ tổng vốn đầu tư lãi suất ngân hàng (mô hình hồi quy đơn) Nêu ý nghĩa hệ số hồi quy ước lượng Đánh giá mức ... thiết đối: H : 2 = với H : 2 ≠ Chúng ta biết hình hồi quy hai biến kiểm định 2 = kiểm định phù hợp hình hồi quy (X thật có tác động đến Y?) Để kiểm định giả thiết ta áp dụng quy tắc kiểm ... giả thiết: H0: 2= 0, H1: 2 0 với mức ý nghĩa 5% t = 10.40648 (đề cho) tα /2( n -2 ) = t0. 025 (11) = 2. 201 t > t0. 025 (11) nên bác bỏ giả thiết H0 (với mức ý nghĩa 5%) Vậy 2 0 đáng kể mặt thống...
 • 9
 • 12,593
 • 130

ĐỀ kt hoa 9 lan 2 có đáp án

ĐỀ kt hoa 9 lan 2 có đáp án
... ĐÁP ÁN KIỂM TRA TIẾT: HÓA HỌC (lần 2) I Trắc Nghiệm: (5 Điểm) Khoanh tròn câu 0.5 điểm Câu Đáp c c d d a a b + + án II Tự luận: (5 điểm) 1._ Hoàn thành phản ứng hóa học (2, 5 điểm): 2. _ Học ... giải nhiều cách khác (2. 5 điểm): a, Viết phương trình phản ứng: 0.5 điểm Fe + H2SO4  FeSO4 + H2  b, Tính khối sắt cần dùng: điểm mFe = g c, Tính CM (H2SO4): điểm CM (H2SO4) = M mol/l b ...
 • 2
 • 235
 • 0

Đe KT hoa 9 lan 2 có đáp án

Đe KT hoa 9 lan 2 có đáp án
... ĐÁP ÁN KIỂM TRA TIẾT: HÓA HỌC (lần 2) I Trắc Nghiệm: (5 Điểm) Khoanh tròn câu 0.5 điểm Câu Đáp c c d d a a b + + án II Tự luận: (5 điểm) 1._ Hoàn thành phản ứng hóa học (2, 5 điểm): 2. _ Học ... giải nhiều cách khác (2. 5 điểm): a, Viết phương trình phản ứng: 0.5 điểm Fe + H2SO4  FeSO4 + H2  b, Tính khối sắt cần dùng: điểm mFe = g c, Tính CM (H2SO4): điểm CM (H2SO4) = M mol/l b ...
 • 2
 • 210
 • 0

Sử dụng bất phương trình để giải bài tập hóa học.pdf

Sử dụng bất phương trình để giải bài tập hóa học.pdf
... x 0,02 x y 0,09 y 0,005 x y z 0,04 x z 0,015 z y 0,0225 2 %m CH OH bị oxi hóa = xy 100 62,5% 0,04 Bi 15 Hn hp X gm hai ancol no, n chc, mch h, k tip dóy ng ng Oxi húa hon...
 • 22
 • 460
 • 8

Xem thêm