HethongcactinhchatHHPhang p1 TTung

Bo mon 'Quan tri chien luoc' p1.pdf

Bo mon 'Quan tri chien luoc' p1.pdf
... internet DN? Môi trường kinh doanh – Sự phát tri n mô hình TMĐT: B2B, B2C, C2C… – Sự phát tri n ứng dụng marketing internet: nghiên cứu thị trường, phát tri n sp mới, phân phối, xúc tiến TM… 24 Các ... hoạt động chủ yếu MKT TMĐT Dịch vụ khách hàng Phát tri n sp Xây dựng thương hiệu Định vị sp Internet Phân phối qua mạng MKT quốc tế: hội chợ, tri n lãm, tâm điểm thương mại, sàn giao dịch Nghiên ... điện tử: Marketing truyền thống (Philip Kotler): Là dạng hoạt động người nhằm thoả mãn nhu cầu mong muốn thông qua trao đổi Marketing điện tử: Philip Kotler: Marketing điện tử quát trình lập...
 • 47
 • 1,705
 • 6

Hóa học dầu mỏ - P1

Hóa học dầu mỏ - P1
... khí - Họ parafino-naphtenic - Họ aromato-naphtenic - Họ naphteno-aromatic - Họ aromato-parafinic - Họ parafino-aromatic họ dầu hỗn hợp - Họ parafino-aromato-naphtenic - Họ aromato-parafino-naphtenic ... 0,83 1-0 ,860 -Dầu nặng, d204 = 0,86 1-0 ,920 -Dầu nặng, d204 > 0,920 Thậm chí, người ta chia dầu làm cấp: -Dầu nhẹ, d204 < 0,830 -Dầu nhe vừạ, : d204 = 0,83 1-0 ,850 -Dầu nặngû, : d204 = 0,85 1-0 ,865 -Dầu ... dụng dầu sau II Thành phần hoá học dầu mỏ khí Thành phần hoá học dầu mỏ khí nói chung phức tạp Khi khảo sát thành phần dầu mỏ khí nhiều mỏ dầu giới, thấy không dầu giống hẳn dầu nào, có mỏ dầu...
 • 47
 • 434
 • 3

Lý thuyết điện hóa - P1

Lý thuyết điện hóa - P1
... tạn tri räüng tỉì màût phàóng tiãúp cáûn cỉûc âải vo sáu dung dëch + + - + - + - - - + - - + + + - - - + - + + + + - + - - ϕ ϕ ϕ1 ϕ1 x1 a/ x1 b/ Hçnh 1.8 a/ Máùu Stern khäng cọ háúp phủ; b/ Máùu ... phán bäú Boltzmann gi thiãút ràòng -Zifϕ l cäng chuøn mäüt ion tỉì thãø têch dung dëch âãún cạch âiãûn cỉûc mäüt khong l x ϕ + - - - + - - + - + + + ϕ1 - - - - + + a/ x d1 b/ Hçnh 1.6 Ngoi ta ... ion solvat: - Lỉûc âiãûn trỉåìng lãn phán tỉí ràõn - Lỉûc ma sạt - Lỉûc tạc dủng ca âiãûn trỉåìng cạc ion ngỉåüc dáúu lãn cạc pháưn tỉí ràõn phảm vi låïp kẹp (hiãûu ỉïng thỉ gin) 33 - Lỉûc cm ỉìng...
 • 34
 • 427
 • 3

Cơ sở hóa học tinh thể - P1

Cơ sở hóa học tinh thể - P1
... chấn hưng hoá học tinh thể, lí thuyết hình học cấu trúc tinh thể củng cố hệ phương pháp phân tích cấu trúc tinh thể với độ xác tự động hóa ngày cao Cũng từ đó, liệu thực tế môn học ngày tăng ... “Hoá học tinh thể Trước trở thành môn học độc lập, hoá học tinh thể trải qua nhiều giai đoạn phát triển − Haỹy R.Y (1801) đề xuất ý tưởng cho tất hợp chất tương đồng thành phần hoá học kết tinh ... lục 1) đặt móng lí thuyết cấu trúc tinh thể cho hoá học tinh thể đại Từ năm 1912, thực nghiệm Laue M., Bragg W.H Bragg W.L giúp tìm lực tia X nhiễu xạ mạng tinh thể (Trước tia X coi xạ dùng xuyên...
 • 3
 • 549
 • 3

Bài giảng: Ô nhiễm tiếng ồn - P1

Bài giảng: Ô nhiễm tiếng ồn - P1
... đại gây tiếng ồn, đại hoá trình công nghệ thiết bị, giảm bớt số lượng công nhân làm việc môi trường ồn, giảm thời gian lưu lại làm việc Trang Bài giảng ô nhiễm tiếng ồn Để giảm tiếng ồn chấn ... xe gây hỗn hợp tiếng ồn với nhiều tần số khác Riêng nước ta, tồn nhiều phương tiện lạc hậu, chất lượng gây tiếng ồn lớn Trong giao thông phải kể đến tiếng ồn máy bay, tiếng ồn không thường xuyên ... dBA §2 Tác hại biện pháp khắc phục tiếng ồn 2.1 Tác hại tiếng ồn Hiện đồng thời với trình công nghiệp hoá, ô thị hoá, vấn đề tiếng ồn trở nên nan giải, tiếng ồn vượt mức cho phép, ảnh hưởng trực...
 • 14
 • 3,169
 • 38

Vật lý thống kê - P1

Vật lý thống kê - P1
... trung bình thống • Là trung bình biến khác tính gián tiếp qua biến lấy thống • Ví dụ thống cho ta phân bố hạt theo tọa độ hàm P(x), tọa độ Thế đàn hồi tác dụng lên hạt f= -kx2 Ta cần ... f(n+2) = 4A (A số) Xác định: • 1- Đồ thị hàm phân bố theo khối lượng • 2- Tìm trị trung bình biên độ tán xạ < f > [< f > 2] • 3- Tính Variance V = (- [< f >2]) • 4- Nếu có tinh thể nano với 64 ... 2,5% - 2σ  - σ: - σ  µ: µ  µ + σ: µ + σ  µ + 2σ: µ + 2σ + ∞ :2,5% 0-9 Phân bố đồng The Uniform Distribution • Là phân bố liên tục xác suất cho giá trị x khoảng xác định [a,b] 0-1 0 Thiết...
 • 52
 • 1,297
 • 7

Bài giảng: Đại cương dao động điều hòa - P1

Bài giảng: Đại cương dao động điều hòa - P1
... độ dao động Phương trình li độ dao động có dạng x = Acos(ωt + φ) Các đại lượng đặc trưng cho dao động điều hòa : x : li độ dao động hay độ lệch khỏi vị trí cân Đơn vị tính: cm, m A : Biên độ dao ... Biên độ dao động hay li độ cực đại Đơn vị tính: cm, m ω : tần số góc dao động, đại lượng trung gian cho phép xác định chu kỳ tần số dao động Đơn vị tính: rad/s φ: pha ban đầu dao động (t = 0), ... trạng thái dao động vật thời điểm ban đầu Đơn vị tính rad (ωt + φ): pha dao động thời điểm t, giúp xác định trạng thái dao động vật thời điểm t Đơn vị tính rad Chú ý: Biên độ dao động A số dương...
 • 5
 • 816
 • 34

Xem thêm