hidro sunfua

Bài 32: Hidro sunfua

Bài 32: Hidro sunfua
... sunfua Đặc biệt H2S khan không tác dụng với Cu, Ag, Hg, có mặt nước lại tác dụng nhanh làm cho bề mặt kim loại bị xám lại Ag + 2H2S + O2 = 2Ag2S + 2H2O Tính chất hoá học 3) Các sunfua Muối sunfua ... dụng với axit HCl, H2SO4(l) sinh khí H2S Muối sunfua kim loại nặng CuS,PbS không tan nước, không tác dụng với dung dịch axit HCl, H2SO4(l) Muối sunfua số kim loại lại ZnS, FeSkhông tan nước ... hoá học Một số muối sunfua có màu đặc trưng ZnS màu trắng( dùng làm huỳnh quang, ti vi) CdS, As2S3 màu vàng CuS, PbS, Ag2S, HgS màu đen Dựa vào tính chất để nhận biết muối sunfua IV.Trạng thái...
 • 19
 • 822
 • 6

Bài 32: Hiđro Sunfua

Bài 32: Hiđro Sunfua
... ? A HIĐRO SUNFUA: I TÍNH CHẤT VẬT LÍ: II TÍNH CHẤT HÓA HỌC: III TRẠNG THÁI TỰ NHIÊN VÀ ĐIỀU CHẾ: Sự hình thành phân tử hidrosunfua H H S H2S S H 920 H Cấu tạo phân tử hidrosunfua A – Hidro sunfua: ... n NaOH a= nH 2S trình bày sơ đồ gọi tên muối tạo thành theo a a NaHS Natri hidrosunfua NaHS + Na2S Na2S Natri sunfua Tính axit yếu: Với a = n OH − nH S trình bày sơ đồ muối tạo thành theo a - ... chứa ion HS- - H2S có tính khử: S ( thiếu oxi) H2S + O2 SO2 (dư oxi) Họ tên: Trường: Lớp: Bài 32 Hidro sunfua Lưu huỳnh đioxit, lưu huỳnh trioxit Phiếu học tập Câu Hoàn thành sơ đồ biến đổi sau:...
 • 31
 • 737
 • 16

Bài 32: Hidro sunfua

Bài 32: Hidro sunfua
... g nước tạo thành dung dòch axit sunfuhidric (còn gọi nước hidro sunfua) III/ Tính chất hóa học : 1/ Dung dòch H2S diaxit yếu : Hidro sunfua tan nước tạo thành dung dòch axit sunfuhidric axit ... núi lửa, khí thiên nhiên … IV/ Tính chất muối sunfua : 1/ Tính tan muối sunfua : + Các muối tan nước : Muối kim loại IA, IIA (trừ BeS) + Các muối sunfua không tan nước, tan dung dòch axit loãng ... (màu hồng) + Một số muối sunfua không tan dung dòch axit loãng : PbS (màu đen) ; CuS (màu đen) ; Ag2S (màu đen) ; CdS (màu vàng) ; HgS (màu đỏ) ; SnS 2/ Nhận biết gốc sunfua : + Dùng dung dòch...
 • 9
 • 645
 • 22

BÀI 44.HIĐRO SUNFUA

BÀI 44.HIĐRO SUNFUA
... tắc điều chế hiđro sunfua PTN? HS: -Hiđro sunfua có số nước suối,hơi núi lửa,thối rửa protêin V.TÍNH CHẤT CỦA MUỐI SUNFUA -Để điều chế hiđro sunfua ta cho muối sunfua( trừ muối sunfua kim loại nặng) ... H2O → H2SO4 + HCl c.k c.oxh IV.TRẠNG THÁI TỰ NHIÊN.ĐIỀU CHẾ Để điều chế hiđro sunfua ta cho muối sunfua( trừ muối sunfua kim loại nặng) tác dụng với dung dịch axit mạnh(HCl,H2SO4 loãng) VD:FeS ... GV:Xác chết động vật,týưng - Tan nước ung có thành phần hiđro sunfua Dựa vào hiểu biết hiđro sun fua nêu số tính chất vật lý hiđro sunfua? HS:là chất khí không màu,mùi trứng thối,nặng không khí...
 • 6
 • 893
 • 20

bài Hidro sunfua

bài Hidro sunfua
... H2O muối trung hòa muối axit, viết phương Natri hidrosunfua trình hóa học xảy đổ dd H2S vào dd (muối axit) NaOH? H2S + 2NaOH → Na2S + 2H2O Natri sunfua 3.1: Tính khử mạnh H2S (muối trung hòa) ... dạy Muối sunfua (FeS, MgS) HCl , H2SO4 NaHS Na2S Dd NaOH Thiếu dd X2 Hidro sunfua H2S + O2 S + H2S H2SO4 + HX dư SO2 + H2S 5.2 Bài tập vận dụng: Phiếu học tập 1 Nội dung1: Nội dung 2: Nội dung 3: ... động 5: Củng cố bài: 5.1 Củng cố lại lý thuyết: Gv nhắc lại kiến thức lý thuyết học GVHDGD: Nguyễn Vũ Anh Duy GSTT: Trần Thị Liên Hương Trường THPT Ngô Quyền Giáo án giảng dạy Muối sunfua (FeS,...
 • 5
 • 444
 • 10

bai 43: hidro sunfua

bai 43: hidro sunfua
... O2 Khí hidrosunfua bò đốt cháy FeS + HCl Mô thí nghiệm đốt cháy hidrosunfua • Ph­¬ng tr×nh ph¶n øng: 2H2S + 3O2 → SO2 + H2O (®đ oxi) 2H2S + O2 → 2S + 2H2O (thiÕu oxi ) Mô thí nghiệm Hidrosunfua ... axit u: hi®rosunfua tan n­íc t¹o thµnh dung dÞch axit rÊt u (sunfuhidric) ? H·y viÕt ph­¬ng tr×nh ph¶n øng cho axit sunfuhi®ric t¸c dơng víi NaOH H2S + NaOH → NaHS + H2O (Natri hidrosunfua) H2S ... bµi 44: hidro sunfua NỘI DUNG BÀI HỌC I CÊu t¹o ph©n tư II TÝnh chÊt vËt lÝ III TÝnh chÊt ho¸ häc IV Tr¹ng th¸i tù nhiªn vµ ph­¬ng ph¸p ®iỊu chÕ V TÝnh chÊt cđa mi sunfua I CÊu t¹o ph©n...
 • 18
 • 328
 • 5

Hidro Sunfua

Hidro Sunfua
... tính tan muối sunfua dung môi khác Tóm tắt Chất khí, mùi trứng thối, tan nước tạo thành dung dịch axit yếu, Có tính khử mạnh Muối sunfua ( fes, zns) + HCl, H2SO4 DD NaOH Hiđro sunfua h2s Th ... Tính chất vật lý tính chất hoá học Trạng tháI tự nhiên điều chế Hiđro sunfua ? Cấu tạo phân tử H2S tính chất vật lý Hiđrosunfua Trạng thái : Khí Màu sắc: Không mu Mùi: Mùi trứng thối 1,1724 D ... dịch có chứa 0,2 mol H2S Tính khối lư ợng muối thu được? đáp số: mNaHS = 5,6 g mNa2S = 7,8 g Hiđro sunfua tự nhiên Cháy rừng Khí thải công nghiệp Núi lửa Khí thải gây ô nhiễm Nước suối Bãi rác gây...
 • 20
 • 215
 • 0

Hidro sunfua

Hidro sunfua
... Tính chất hóa học đặc trưng hidro sunfua? Tính oxi hóa Tính axit yếu Tính khử mạnh Cả B C Tính chất sau không với muối sunfua Muối sunfua KL nhóm IA, IIA tan nước Muối sunfua KL nặng không tác dụng ... -600 C, t0 hóa rắn= -860 C Nặng không khí Tan nước (ở 200 C 1atm, khí hidro sunfua có độ tan S= 0,38g/100gH2O Rất độc - Hidro sunfua tan nước  dung dòch axit sunfuhidric yếu (yếu axit cacbonic) ... dòch axit HCl với sắt sunfua FeS + 2HCl  FeCl2 + H2S  Muối sunfua kim loại IA, IIA (trừ Be): Tan nước tác dụng với axit HCl, H2SO4 loãng Na2S + 2HCl  2NaCl + H2S  Muối sunfua kim loại nặng:...
 • 29
 • 249
 • 0

Bài 32: HIDRO SUNFUA LƯU HUỲNH DIOXIT- LƯU HUỲNH TRIOXIT

Bài 32: HIDRO SUNFUA LƯU HUỲNH DIOXIT- LƯU HUỲNH TRIOXIT
... dụng thực tế, lại sản phẩm trung gian để sản xuất axit sunfuaric - Trong công nghiệp, người ta sản xuất lưu huỳnh trioxit cách oxi hoá lưu huỳnh đioxit CỦNG CỐ VIOLET TRAN THI THU HUONG – THPT ... NGUYEN CHI THANH b Trong công nghiệp - đốt lưu huỳnh quặng pirit sắt PTPƯ: 4FeS2 + 11O2 2Fe2O3 + SO2 TRAN THI THU HUONG – THPT DL NGUYEN CHI THANH C LƯU HUỲNH TRIOXIT I TÍNH CHẤT - Là chất lỏng không ... II TÍNH CHẤT HOÁ HỌC Là oxit axit - SO2 tan nước tạo thành dung dịch axit sunfuarơ H2SO3 SO2 + H2O H2SO3  Axit sunfuarơ H2SO3 axit yếu không bền tác dụng với dung dịch muối cho sản phẩm muối...
 • 10
 • 2,632
 • 45

Tài liệu Hidro sunfua lưu huỳnh Đioxit lưu huỳnh Trioxit potx

Tài liệu Hidro sunfua lưu huỳnh Đioxit lưu huỳnh Trioxit potx
... I C Lưutác dụngsản phẩm kim huỳnh đơn t lưu2 huỳnh tàvới hiđro phản ứng huỳnh Đây ứng lớnphương lưu oxi cần có điều Khi lượng giữalưu huỳnh dùng để sảngiữa làthể Phản tên lưu huỳnh loại, lưu ... dụng với oxi : Khí hidrosunfua bò đốt cháy FeS + HCl Mô thí nghiệm đốt cháy hidrosunfua Mô thí nghiệm Hidrosunfua làm màu dd Brom H2S(K) FeS HCl dd Brom dd Brom bò màu A HIĐRO SUNFUA (H2S) IV TRẠNG ... HIĐRO SUNFUA (H2S) IV TRẠNG THÁI TỰ NHIÊN VÀ ĐIỀU CHẾ H2S HIDRO SUNFUA CĨ TRONG SUỐI NƯỚC NĨNG HIDRO SUNFUA CĨ TRONG KHÍ THẢI NÚI LỬA HIDRO SUNFUA CĨ TRONG KHÍ THẢI NHÀ MÁY III TRẠNG THÁI TỰ NHIÊN,...
 • 23
 • 690
 • 7

BÀI 32:HIDRO SUNFUA

BÀI 32:HIDRO SUNFUA
... HỌC 1.Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số, đồng phục, giới thiệu GV dự (nếu có) Bài cũ: (9 phút) - Trò chơi ô chữ Bài Tiết 51: HIĐRO SUNFUA LƯU HUỲNH ĐIOXIT - LƯU HUỲNH TRIOXIT Giáo sinh thực hiện: Lê Thị ... CỐ- BÀI TẬP VỀ NHÀ Củng cố * Hướng dẫn HS tóm tắt trọng tâm học: + Dd H2S axít yếu, axít lần axit, tạo loại muối trung hòa muối axit + Là chất khử mạnh Bài tập củng cố Dùng phiếu học tập Bài ... HSVd: H2S + NaOH  NaHS + H2O Natri hidrosunfua =>Viết ptpư H2S tạo nên muối trung hòa muối axít - Làm để biết muối tạo ra? H2S + 2NaOH  Na2S + 2H2O Natri sunfua - Để xác định muối tạo ta lập tỉ...
 • 6
 • 190
 • 6

HIDRO SUNFUA (tiet 2)

HIDRO SUNFUA (tiet 2)
... Giáo án lên lớp GVHD: Cô giáo Trần Thị Thanh Vân BÀI 32: HIDRO SUNFUA LƯU HUỲNH ĐIOXI -LƯU HUỲNH TRIOXIT (tiếp) Tiết 51: LƯU HUỲNH ĐIOXI -LƯU HUỲNH TRIOXIT ... SO2 + H2O GV: SO2 oxít axít - Gọi tên axít thu SO2 tan nước? Tính axít mạnh hay yếu? H2SO3 (axít sunfuarơ) -Tính axít yếu - Tính axít : H2S ...
 • 6
 • 92
 • 0

Giáo án hóa học lớp 10 - Hiđro sunfua – Lưu huỳnh đioxit – Lưu huỳnh trioxit ppt

Giáo án hóa học lớp 10 - Hiđro sunfua – Lưu huỳnh đioxit – Lưu huỳnh trioxit ppt
... vào hết 100 gam dung dịch NaOH 20% Tính nồng độ % muối thu đợc? V- Rút kinh nghiệm Ngày soạn: Tiết :5 5-5 6 Bài 33 Axit Sunfuric Muối sunfat (Ban bản) I- Mục tiêu 1- Kiến thức a) HS biết: - H2SO4 ... chất hoá học a) Tính chất chung axit H2SO4 loãng - Td với quỳ đỏ - Td với kim loại (trớc H) muối + H2 - Td với oxit bazơ bazơ muối + H2O - Td với muối muối + axit ( , , ) Hoạt động 3: - Cu có ... cứu SGK rút ý quan trọng SO3 tính chất vật lí tính chất hoá học SO3 HS đọc SGK IV- Củng cố, dặn dò -2 +4 +6 - Tính chất chất só oxi hoá - Bài tập: 1) Viết phơng trình phản ứng chứng minh: a) H2S...
 • 4
 • 1,282
 • 23

Hidro sunfua: chìa khóa cho việc kéo dài tuổi thọ? pot

Hidro sunfua: chìa khóa cho việc kéo dài tuổi thọ? pot
... Gien SIR-2.1 cho có ảnh hưởng đến tuổi thọ nhiều loài sinh vật kể loài giun tròn Nhiều thí nghiệm trước cho thấy việc biểu gien làm tăng tuổi thọ giun C elegans từ 18 đến 20% Roth cho biết: “Nghiên ... ngủ đông Thay vào đó, hoạt động trao đổi chất sinh sản chúng trì trạng thái bình thường, tuổi thọ chúng kéo dài chúng có khả chịu nhiệt cao so với giun không sống môi trường kiểm soát Giun tròn ... chúng có khả làm tăng đáng kể tuổi thọ khả chịu nhiệt loài giun tròn C elegans (hay Caenorhaditis elegans) Với nỗ lực tìm hiểu chế mà hợp chất hidro sunfua khiến cho chuột ngủ đông Các nhà nghiên...
 • 10
 • 139
 • 0

Hidro sunfua NC10

Hidro sunfua NC10
... (1:1) H 2S + NaOH (1:2) * H2S + NaOH: H2S + NaOH NaHS + H2O (1) (Natri hidro sunfua) H2S + 2NaOH Na2S + 2H2O (2) (Natri sunfua) n NaOH T= n H 2S Sp mui Ptp T NaHS (1) 1< T < T2 NaHS & Na2S Na2S ... SO2; Mui M2(SO3)n, M(HSO3)n -6e S -2e -2 TN1 TN2 TN3 n H2S; Mui M2Sn, M(HS)n n IV TNH CHT CA MUI SUNFUA K+ Na+ Ag+ NH4+ Ca2+ Ba2+ Zn2+ Hg2+ Pb2+ Cu2+ Fe2+ Al3+ CI T T K T T T T T I T T T NO3 ...
 • 17
 • 157
 • 2

Xem thêm