Trac nghiem chuong to hop lop 11

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG NITƠ – PHOTPHO (LỚP 11) pot

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG NITƠ – PHOTPHO (LỚP 11) pot
... Câu 95 Câu câu sau A Nitơ không trì hô hấp nitơ khí độc B Vì có liên kết ba, nên phân tử nitơ bền nhiệt độ thường trơ mặt hoá học C Khi tác dụng với kim loại hoạt động, nitơ thể tính khử D Trong ... bazơ C trung tính D không xác định Câu 78 Khối lượng quặng photphorit chứa 65% Ca3(PO4)2 cần lấy để điều chế 150 kg photpho (có 3% photpho hao hụt trình sản xuất) A 1,189 B 0,2 C 0,5 D 2,27 Câu ... phần trăm N2 thể tích A 25% B 75% C 20% D 80% Câu 23 Một oxit nitơ có công thức NO x nitơ chiếm 30,43% khối lượng Công thức oxit nitơ A NO B NO2 C N2O3 D N2O5 Câu 24 Trong bình kín chứa 10 lít...
 • 8
 • 776
 • 46

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG NITƠ – PHOTPHO (LỚP 11) ppt

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG NITƠ – PHOTPHO (LỚP 11) ppt
... Câu 95 Câu câu sau A Nitơ không trì hô hấp nitơ khí độc B Vì có liên kết ba, nên phân tử nitơ bền nhiệt độ thường trơ mặt hoá học C Khi tác dụng với kim loại hoạt động, nitơ thể tính khử D Trong ... bazơ C trung tính D không xác định Câu 78 Khối lượng quặng photphorit chứa 65% Ca3(PO4)2 cần lấy để điều chế 150 kg photpho (có 3% photpho hao hụt trình sản xuất) A 1,189 B 0,2 C 0,5 D 2,27 Câu ... phần trăm N2 thể tích A 25% B 75% C 20% D 80% Câu 23 Một oxit nitơ có công thức NO x nitơ chiếm 30,43% khối lượng Công thức oxit nitơ A NO B NO2 C N2O3 D N2O5 Câu 24 Trong bình kín chứa 10 lít...
 • 8
 • 664
 • 14

Câu hỏi trắc nghiệm hóa hữu cơ lớp 11

Câu hỏi trắc nghiệm hóa hữu cơ lớp 11
... b.Brom/CCl4 c.thuốc tím d.a,b,c Câu5 0:Trong phòng thí nghiệm ,etilen điều chế cách : a.tách hiđro từ ankan c.tách nước từ ancol b.crăckinh ankan d.a,b,c Câu5 1:Trong cơng nghiệp ,etilen điều chế ... ,C4H8 c.C2H4,C3H8 ,C4H8 d.C2H4,C3H6 ,C4H6, Câu5 4:C4H7Cl mạch hở ,có số đồng phân là: a.8 b.9 c.10 d .11 Câu5 5:C4H7Cl mạch hở ,có số đồng phân cấu tạo là: Câu5 8: Để làm metan có lẫn etilen ta cho ... d.propa-đien Câu6 7:Một hỗn hợp ankenA H2 có d= 0,689 cho qua niken ,đun nóng để A bị hiđro hóa hồn tồn tỉ khối hỗn hợp 1,034.Cơng thức phân tử A là: a.C3H6 b.C5H10 c.C4H8 d.C6H12 Câu6 8:Phân tích...
 • 35
 • 887
 • 9

trac nghiem hoc ky 1, lop 11

trac nghiem hoc ky 1, lop 11
... xuất điện trường lớn khoảng 5.103 V/m d) Khi hiệu điện hai điện cực khoảng 108 đến 109 vôn Câu 11 : Chọn đònh nghóa công suất nhiệt ? a) Nhiệt lượng tỏa vật dẫn khoảng thời gian 1s gọi công suất ... Công dòng điện thực giây gọi công suất tỏa nhiệt Câu 12 : Hai bóng đèn có hiệu điện đònh mức U = 110 V , U2 = 220 V công suất đònh mức chúng Tỷ số điện trở bóng đèn thứ với bóng đèn thứ hai : a)...
 • 10
 • 286
 • 6

Kiểm tra trắc nghiệm chương 1-2 lớp 12 - hay

Kiểm tra trắc nghiệm chương 1-2 lớp 12 - hay
... nóng) không phản ứng Na Công thức cấu tạo X 1, X2 là: A CH3-COOH, CH3-COO-CH3 B (CH3)2CH-OH, H-COO-CH3 C H-COO-CH3, CH3-COOH D CH3-COOH, H-COO-CH3 Câu 20: Cho sơ đồ chuyển hóa sau (mỗi mũi tên phương ... môi trường axit thu axetanđehit Công thức cấu tạo thu gọn este A HCOO-C(CH3)=CH2 B HCOO-CH=CH-CH3 C CH3COO-CH=CH2 D CH2=CH-COO-CH3 Câu 22: Cho glixerol phản ứng với hỗn hợp axit béo gồm C 17H35COOH ... nhóm anđehit (-CHO) B Có chứa nhóm chức xeton (-CO-) C Có chứa nhóm chức rượu (-OH) D Tất sai Câu 38: Khối lượng xenluloz khối lượng HNO3 tương ứng cần dùng để sản xuất xenluloz trinitrat (biết...
 • 6
 • 620
 • 12

trac nghiem chuong 3+4 lop 12

trac nghiem chuong 3+4 lop 12
... D HCHO mơi trường axit Câu 4: Phân tử khối trung bình nhựa PE 420000u Hệ số polime hóa PE là: A 120 00 B 13000 C 15000 D 17000 Câu 5: Trùng hợp m kg etilen thu 2,8 kg Polietilen(PE), hiệu suất ... thêm phương pháp hóa học Câu 2: Xét sơ đồ phản ứng sau: + AgNO3 / NH H SO4 (l ) + NaOH ,t 1,1- điclopropan  (X)  (Y)  (Z) → → → Các chất X Z là: A CH3CHO, CH3COOH B CH3CH2CHO, CH3CH2COOH ... CH2=CHCH2OH C CH2=CHOCOCH3 D CH3-CH2OCOCH=CH2 Câu 4: Khối lượng axit ancol tương ứng để điều chế 120 kg poli(metyl metacrilat) bao nhiêu?Biết hiệu suất phản ứng este hóa q trình trùng hợp 60% 80%...
 • 3
 • 1,813
 • 131

trac nghiem chuong II Vat Ly 11

trac nghiem chuong II Vat Ly 11
... tích dương II : Nên điện tích âm chuyển dời có hướng không tạo thành dòng điện A : Phát biểu I đúng, phát biểu II đúng, hai phát biểu có tương quan B : Phát biểu I đúng, phát biểu II đúng, hai ... biểu II đúng, hai phát biểu không tương quan C : Phát biểu I đúng, phát biểu II sai D : Phát biểu I sai, phát biểu II Câu 33 : Hiện tượng siêu dẫn nhà vật lý phát : A : Kamerling-Onnes B : Farây...
 • 5
 • 2,094
 • 138

trac nghiem on tap hkI lop 11

trac nghiem on tap hkI lop 11
... NaNO3 58) Trong phòng thí nghiệm xếp lại hoá chất, bạn vô ý làm nhãn lọ chứa dung dòch không màu Bạn cho dung dòch amoni sunfat Hãy chọn thuốc thử sau để kiểm tra xem lọ có phải lọ chứa amoni sunfat ... hết hợp chất cacbon hợp chất cộng hóa trò? A Do độ âm điện C không đủ mức chênh lệch để xuất liên kết ion B Do tất nguyên nhân nêu C Do không thuận lợi cho việc hình thành ion C4- C4+ D Do cấu ... mi amoni vµ c¸c mi kh¸c b»ng c¸ch cho nã t¸c dơng víi kiỊm m¹nh HiƯn tng nµo sau ®©y lµ ®óng? A Tho¸t mét chÊt khÝ mµu n©u ®á B Tho¸t mét chÊt khÝ kh«ng mµu, mïi khã chÞu rÊt sèc C Mi amoni sÏ...
 • 7
 • 170
 • 0

Tài liệu Đề trắc nghiệm sóng tổ hợp ppt

Tài liệu Đề trắc nghiệm sóng tổ hợp ppt
... bi n th y nhô lên cao l n 15 giây Coi sóng bi n sóng ngang Tính chu kỳ dao đ ng c a sóng bi n A s B s C s D s * V n t c truy n sóng bi n (m/s) Tìm bư c sóng A m B 18 m C 27 m D 36 m Câu 43 M ... sát m t bi n th y có ng n sóng qua trư c m t kho ng th i gian 10 giây đo đư c kho ng cách gi a ng n sóng liên ti p b ng (m) Coi sóng bi n sóng ngang.Tìm v n t c c a sóng bi n A m/s B m/s C m/s ... c 15m A 9m d c theo B 6,4m Cõu 38 Khi biên đ dây C 4,5m bư c sóng c a sóng t o thành truy n D dây 3,2m c a sóng tăng g p đôi, lư ng sóng truy n tăng l n A Gi m 1/4 B Gi m 1/2 C Tăng l n Cõu 39...
 • 7
 • 320
 • 0

Tài liệu Bài tập trắc nghiệm môn Vật lý lớp 11 ppt

Tài liệu Bài tập trắc nghiệm môn Vật lý lớp 11 ppt
... chiều không đổi Câu 42, Điều sau xảy lớp tiếp xúc p – n? a, Có khuếch tán electron từ n sang p, lỗ trống từ p sang n b, Có điện trường lớp tự c, Giữa hai mặt lớp tiếp xúc có hiệu điện d, Cả điều ... 16 phút giây thể tích khí hidrô ( điều kiện tiêu chuẩn ) thu catôt là: a, 2240cm c, 112 0 cm 3 b, 224 cm d, 112 cm Câu 45, Điện phân dung dịch H2SO4 với dòng điện có cường độ I Sau 32 phút 10 ... độ xác định, tăng hiệu điện hai điện cực tới giá trị cường độ dòng điện không đổi Dòng điện qua lớp tiếp xúc p – n theo chiều từ p sang n hay ngược lại Câu 39, Nhiệt độ cao sốNên electron tự do,...
 • 22
 • 544
 • 0

Tài liệu 4 đề thi trắc nghiệm rắn lỏng khí lớp 11 doc

Tài liệu 4 đề thi trắc nghiệm rắn lỏng khí lớp 11 doc
... : Độ ẩm cực đại không khí 23oC 20,6 g/m3 Độ ẩm cực đại không khí 10oC 9,4g/m3) ĐỀ KIỂM TRA – LỚP 11 đề : TNVL -11- B CHƯƠNG I , II III HỌ TÊN : LỚP : Đánh dấu ... : Độ ẩm cực đại không khí 23oC 20,6 g/m3 Độ ẩm cực đại không khí 10oC 9,4g/m3) ĐỀ KIỂM TRA – LỚP 11 đề : TNVL -11- D CHƯƠNG I , II III HỌ TÊN : LỚP : Đánh dấu ... H Độ ẩm tuyệt đối tăng độ ẩm tương đối không đổi ĐỀ KIỂM TRA – LỚP 11 đề : TNVL -11- C CHƯƠNG I , II III HỌ TÊN : LỚP : Đánh dấu X vào chữ A , B , C D - Nếu...
 • 9
 • 329
 • 1

Vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực trong giảng dạy toán tổ hợp lớp 11 trung học phổ thông nhằm phát huy năng lực học tập của học sinh

Vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực trong giảng dạy toán tổ hợp lớp 11 trung học phổ thông nhằm phát huy năng lực học tập của học sinh
... trọng dạy học toán tổ hợp - Vận dụng phương pháp dạy học tích cực giảng dạy toán tổ hợp phương pháp: dạy học phát giải vấn đề, dạy học tự học, dạy học theo nhóm dạy học dự án bước đầu phát huy lực ... pháp dạy học tích cực vận dụng phương pháp phát giải vấn đề, phương pháp dạy học tự học, phương pháp dạy học theo nhóm dạy học dự án Chƣơng 2: VẬN DỤNG MỘT SỐ PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC TRONG GIẢNG ... phát huy lực học tập học sinh? Giả thuyết nghiên cứu Để phát huy lực học tập học sinh thông qua việc giảng dạy nội dung toán tổ hợp lớp 11 trung học phổ thông giáo viên nên vận dụng kết hợp linh...
 • 13
 • 881
 • 6

Xây dựng quy trình giảng dạy phần tổ hợp lớp 11 trung học phổ thông theo hướng tiếp cận chuẩn quốc tế

Xây dựng quy trình giảng dạy phần tổ hợp lớp 11 trung học phổ thông theo hướng tiếp cận chuẩn quốc tế
... tự học, tự nghiên cứu - Xây dựng quy trình dạy học theo hướng tiếp cận chuẩn quốc tế nói chung xây dựng quy trình dạy học phần Tổ hợp –Đại số giải tích lớp 11 THPT theo hướng tiếp cận chuẩn quốc ... tiếp cận chuẩn quốc tế, đặc biệt xây dựng quy trình giảng dạy phần Tổ hợp- lớp 11 THPT theo hướng tiếp cận chuẩn quốc tế Phạm vi nghiên cứu - Nghiên cứu quy trình dạy học tích cực môn Toán phần Tổ ... nghiên cứu Xây dựng quy trình giảng dạy phần Tổ hợp- Lớp 11 THPT tiếp cận chuẩn quốc tế? Giả thuyết nghiên cứu Nếu xây dựng quy trình giảng dạy hợp theo phương pháp dạy học tích cực kết hợp với...
 • 24
 • 303
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài tập trắc nghiệm chương nitơ – photpho lớp 11 pottrac nghiem mon cong nghe lop 11 chuong 6bài tập tổ hợp lớp 11đề thi trắc nghiệm môn vật lý lớp 11trắc nghiệm môn sinh học lớp 11câu hỏi trắc nghiệm môn hóa học lớp 11chuyên đề đại số tổ hợp lớp 11bài tập trắc nghiệm hóa hữu cơ lớp 11bài tập trắc nghiệm chương nguyên tử lớp 10trắc nghiệm chương 1 vật lý 11 có đáp ánbài tập trắc nghiệm chương 2 tin học 11đề thi trắc nghiệm môn sinh học lớp 11bài tập toán tổ hợp lớp 11đề kiểm tra trắc nghiệm môn vật lý lớp 11câu hỏi trắc nghiệm môn sinh học lớp 11Tính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phamBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGhop dong xnk hang hoaTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1CHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhHai đường thẳng vuông gócBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 4. Ông ngoạiBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học