de kiem tra 45 gt 12

Đề kiểm tra 45 phút 12 CB

Đề kiểm tra 45 phút 12 CB
... Đề kiểm tra tiết môn Lịch Sử Họ tên Lớp 12C PhầnI: Trắc nghiệm khách quan(3 điểm) Hãy khoanh tròn trớc câu trả lời mà em cho Câu1(0,5đ) Chính sách đối ngoại Liên Xô từ năm 1 945 đến ... Đề kiểm tra tiết môn Lịch Sử Họ tên Lớp 12C PhầnI: Trắc nghiệm khách quan (3 điểm) Hãy khoanh tròn trớc câu trả ... Đề kiểm tra tiết môn Lịch Sử Họ tên .Lớp 12C Phần I: Trắc nghiệm khách quan(3 điểm) Hãy khoanh tròn trớc câu trả...
 • 5
 • 203
 • 0

bo de kiem tra 45'' khoi 12 hk1(08-09)

bo de kiem tra 45'' khoi 12 hk1(08-09)
... th no? - HT -PHN TR LI TRC NGHIM A B C D A B C D 11 A B C D 16 A B C D A B C D A B C D 12 A B C D 17 A B C D A B C D A B C D 13 A B C D 18 A B C D A B C D A B C D 14 A B C D 19 A B C...
 • 2
 • 206
 • 0

De Kiem tra 45'''' lop 12

De Kiem tra 45'''' lop 12
... Sở GD ĐT Lào Cai Trờng THPT Bảo Thắng số Đề kiểm tra 45 phút Môn: Địa Lý Lớp 12 Đề 2: I.Phần trắc nghiệm:(3 điểm) Lựa chọn đáp án đúng: Câu 1: Địa hình vùng Tây...
 • 2
 • 183
 • 0

Tài liệu Đề kiểm tra 45'''' lớp 12 học kỳ 2

Tài liệu Đề kiểm tra 45'''' lớp 12 học kỳ 2
... has beeen increasing rapidly for many years There will be 6 .2 billion people on earth by the year 20 00 and abut 10 billion by the year 20 30 Unfortunately, the greatest population growth will be ... Lindsay Lewis is married with four children In 1969 he ………. (29 ) to Cambridge University and …… (30) a degree in economics From 19 72 to 1978 he taught …………(31) Jodan, India and Japan He returns ... hobbies are swimming, chess and collecting foreign coins 29 A goes B is going C went D go 30 A take B takes C teken D took 31 A.in B at C on D of 32 A is B was C has D were 33 A best B better C good...
 • 2
 • 183
 • 0

Bài giảng Đề kiểm tra 45'''' lớp 12 học kỳ 2

Bài giảng Đề kiểm tra 45'''' lớp 12 học kỳ 2
... c writes d written 25 She came when I _ exercise a was doing b make c did d done 26 I don’t mind at all You _ apologize a needn’t b shouldn’t c mustn’t d oughtn’t to 27 Government should ... elephant can carry a load of 1 ,20 0 pounds They eat 300 pounds of food a day An elephant baby can weigh 20 0 pounds at birth Elephants can live up to 70 years Elephants can be trained to carry logs with ... profligate use of its resources 29 A increase B decrease C time D population 30 A poorer B wealthier C developed D richer 31 A caused B resulted C explained D required 32 A of B is C for D then 33...
 • 2
 • 222
 • 0

Đề kiẻm tra 45'' English 12 lần 1 HKII 2011

Đề kiẻm tra 45'' English 12 lần 1 HKII 2011
... mentioned in the passage D in Britain Trang 3/4 - Mã đề thi 13 2 Câu 39: In Britain, people tend to keep their privacy A on trains B in a car C at home D when travelling to work Câu 40: The ... the host may not be ready Câu 16 : A have invited B are invited C invite D invited Câu 17 : A If B While C Because D Before Câu 18 : A spite B stead C case D front Câu 19 : A likes B doesn’t like C ... take this course A unless I didn’t speak English better B if my English were better C unless my English is better D if I can speak better English Câu 34: Thousands of people are reported...
 • 4
 • 125
 • 0

đề kiểm tra 45'' English 12 HKII

đề kiểm tra 45'' English 12 HKII
... Tom: “He’s tall and thin with blue eyes.” Trang 2/6 - Mã đề thi 132 A How’s John B What’s John C What does John like D What’s John like [] The strange disease is thought in Africa ... the adult women’s magazines Teenage boys tend to buy magazines Trang 5/6 - Mã đề thi 132 about their hobbies: motorcycles, heavy transport and so on Adult reading tastes are also the subject of ... a lot of action C having a lot of information D having great attraction - - HẾT Trang 6/6 - Mã đề thi 132 ...
 • 6
 • 86
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA 45'' TA 12 LẦN 2 - HKII

ĐỀ KIỂM TRA 45'' TA 12 LẦN 2 - HKII
... ; - - - 14 - / - - 24 - - = - 34 - - - ~ 05 ; - - - 15 - / - - 25 - / - - 35 - / - - 06 - / - - 16 - - - ~ 26 - - - ~ 36 ; - - - 07 - - = - 17 - - - ~ 27 - - - ~ 37 - / - - 08 - - = - 18 - - ... GD-ĐT Tỉnh Bình Dương Trường THPT Bình Phú Đáp án mã đề: 137 01 - - - ~ 11 - - = - 21 - - = - 31 - / - - 02 - / - - 12 - / - - 22 - - = - 32 ; - - - 03 ; - - - 13 - / - - 23 ; - - - 33 - - - ... 27 - - - ~ 37 - / - - 08 - - = - 18 - - = - 28 ; - - - 38 ; - - - 09 - - - ~ 19 - / - - 29 - - - ~ 39 - - = - 10 - - - ~ 20 - - = - 30 - / - - 40 - - - ~ ...
 • 5
 • 142
 • 2

de kiem tra 45 phut sinh 12

de kiem tra 45 phut sinh 12
... 24: Khi cá thể mang kiểu gen AaBbddEE giảm phân bình thường, sinh giao tử A A, a, B,b,d, E B ABdE, abdE, AbdE, aBdE C ABdE, AbdE, AbdE, abde D ABdE, AbdE, Abde, abdE Câu 25: Khi nói đột biến điểm, ... bình thường khả biểu bệnh đứa họ nào? Trang 2/4 - Mã đề thi 132 A 50% trai bị bệnh C 100% trai bị bệnh Câu 20: Cá thể có kiểu gen B 12, 5% trai bị bệnh D 25% trai bị bệnh Ab , tần số hoán vị gen ... thay gây hại D Đột biến điểm thay đổi nhỏ nên có ý nghĩa trình tiến hóa sinh vật Câu 26: Trong phép lai aaBbDdeeFf x AABbDdeeff , gen trội hoàn toàn tỉ lệ kiểu hình lai A-bbD-eeff là: A 16 B 32...
 • 4
 • 503
 • 8

Đề kiểm tra 45 phút ch­¬ng 3 khối 12

Đề kiểm tra 45 phút ch­¬ng 3 khối 12
... Câu 11 (2 đ): Nêu đặt trưng quan hệ hệ CSDL quan hệ Câu 12 (3 đ) Mã Số HS Họ Và Tên Giới tính TN001 Trần Văn An Nam XH002 Lê Thuý An Nữ CB0 03 Nguyễn Trung Nhân Nam … ………… …… Dựa vào bảng Hãy khai ... tên phân biệt, thứ tự thuộc tính không quan trọng - Quan hệ thuộc tính đa trị hay phức hợp Câu 12: Khai báo được: Mã số HS: Filed Name: MSHS; Data type: Text; Filed size: 5; Input Mask: >LL000;...
 • 3
 • 199
 • 0

Xem thêm