de kiem tra 12

Đề kiểm tra 12- KH II

Đề kiểm tra 12- KH II
... : BI KIM TRA I MC TIấU Kin thc: K nng: T duy: II CHUN B PHNG TIN DY HC Thy: kim tra Trũ: Hc bi v lm bi y III PHNG PHP Kim tra trcn nghim kh ch quan IV TIN TRèNH BI HC n nh lp Kim tra NI DUNG ... cú chit sut n = ngoi kh ng kh Tia sỏng hp vi mt nc gúc 300 Gúc kh c x bng: B Kh ng cú tia kh c x C 480 D 450 A 180 22 Kớnh thiờn cú bi giỏc ngm chng vụ cc l 100 Lỳc ny khong cỏch gia võt kớnh ... sut n = ngoi kh ng kh Tia sỏng hp vi mt nc gúc 300 Gúc kh c x bng: C 180 D 480 A Kh ng cú tia kh c x B 450 22 Mt ngi mt bỡnh thng dựng kớnh lỳp cú tiờu c f= 10cm quan sỏt vt nh Khong thấy rõ...
 • 14
 • 203
 • 0

de kiem tra 12

de kiem tra 12
... mol C2H5OH l (bit cỏc phn ng este hoỏ thc hin cựng nhit ) A 0,456 B 0,342 C 2, 412 D 2,925 đề kiểm tra 45 phút lớp 12 Họ Tên Lớp Điểm: ; / = ~ ; / = ~ 14 ; / = ~ 20 ; / = ~ ; / = ~ ; / = ~ 15 ; ... v CH3OH 25 Cht thuc loi ng isaccarit l A mantoz B fructoz C glucoz D xenluloz đề kiểm tra 45 phút lớp 12 Họ Tên Lớp Điểm: ; / = ~ ; / = ~ 14 ; / = ~ 20 ; / = ~ ; / = ~ ; / = ~ 15 ; / = ~ 21 ... metanol lõ n l t tac du ng vi Cu(OH)2 iờ u kiờn thng thi sụ phan ng la: A B C D đề kiểm tra 45 phút lớp 12 Họ Tên Lớp Điểm: ; / = ~ ; / = ~ 14 ; / = ~ 20 ; / = ~ ; / = ~ ; / = ~ 15 ; / = ~ 21...
 • 9
 • 245
 • 0

đề kiểm tra 12

đề kiểm tra 12
... Nước cộng hòa dân chủ nhân dân Lào đời thời gian A 2 /12/ 1974 B 2 /12/ 1973 C 2 /12/ 1976 D 2 /12/ 1975 Thành tựu quan trọng mà Liên Xô đạt sau chiến tranh A Năm 1961 Gagarin Phóng thành công tàu vũ trụ ... B 1970 C 1973 D 1961 18 Nước cộng hòa dân chủ nhân dân Lào đời thời gian A 2 /12/ 1973 B 2 /12/ 1975 C 2 /12/ 1976 D 2 /12/ 1974 19 Liên Xô Cân chiến lược với Mỹ nước Phương Tây thời gian A Đầu thập ... trăng D Phóng vệ ting nhân tạo trái đất Khởi tạo đáp án đề số : 102 B 01 - - = - 06 - / - - 11 ; - - - 16 - - - ~ 02 - - - ~ 07 - - = - 12 - / - - 17 ; - - - 03 ; - - - 08 - - - ~ 13 ; - - - 18...
 • 10
 • 191
 • 0

đề kiểm tra 12 học kì 1 môn sinh học

đề kiểm tra 12 học kì 1 môn sinh học
... [O] 2, 4, 6, 8, 12 [O] 1, 3, 5, 6, 8 ,12 [?] AND tái tổ hợp là: [X] Một phân tử AND nhỏ, đợc lắp ráp từ thể truyền gen cần ... lỡng bội loài 2n = 24 Đột biến tạo tối đa thể ba loài này? không tính thể ba kép [X] 12 [O] 11 [O] 24 [O] 10 [?] Tần số hoán vị gen đợc xác định bằng: [X] Tổng tỉ lệ giao tử mang gen hoán vị ... 50%? (1) Bb (2) BBb (3) Bbb (4) BBBb (5) BBbb (6) Bbbb [O] (1) ,(2),(3) [O] (4),(5),(6) [X] (1) ,(3),(6) [O] (2),(4),(5) [?] A: qu , a: qu vng Cp b m có kiu gen no sau ây cho kt qu theo t l 11 :...
 • 7
 • 360
 • 1

ĐỀ KIỂM TRA 12 (13)

ĐỀ KIỂM TRA 12 (13)
... big business Câu hỏi: 46.Who could travel abroad in the past? 47 Why more people travel nowadays than in the past? 48 What makes travel less expensive and more attractive? 49 What most people enjoy ... money for travel Special airplane fares for tourists make travel less expensive and more attractive than ever before One person does not travel for the same reason as another But most people enjoy ... could travel on vacations to other countries But more people travel today than in the past because there is a growing middle class in many part of the world People now have more money for travel...
 • 5
 • 228
 • 0

Đề kiêm tra 12 NC chương I (mức độ khó)

Đề kiêm tra 12 NC chương I (mức độ khó)
... xảy v i hiệu suất cao : I/ Tăng thêm lượng axit II/ Tăng thêm lượng ancol III/ Thêm axit sunfuric đặc vào IV/ Thêm nước vào A II, III, V B I, III, IV C I, II, IV D I, II, III Câu 23: Số hợp chất ... khan Giá trò m A 24,2 gam B 6,8 gam C 22,4 gam D 14,8 gam Câu 21: Cho 13,8 gam axit salixylic (axit o-hiđroxi benzoic) phản ứng 15,3 gam anhiđrit axetic, sau phản ứng kết thúc thu 16,2 gam axit ... phenol B andehit metacrylic C metyl axetat D axit acrylic Câu 35: Xà phòng hố hồn tồn 1,99 gam hỗn hợp hai este dung dịch NaOH thu 2,05 gam mu i axit cacboxylic 0,94 gam hỗn hợp hai ancol đồng đẳng...
 • 5
 • 138
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA 12 CB LẦN 1

ĐỀ KIỂM TRA 12 CB LẦN 1
... = 0,05 rad, lắc năng: A 10 - J B 10 - J C 12 10 - J D 10 - J Cõu 16 : Con lc lũ xo dao ng theo phng nm ngang vi biờn A = cm, chu k T = 0,5s Khi lng ca vt l 0,4kg (ly = 10 ) Giỏ tr cc i ca lc n ... /6)cm Cõu 18 : Con lc lũ xo gm vt nng lng m = 10 0g v lũ xo cú cng k = 10 0N/m, (ly = 10 ) dao ng iu hũa vi chu k: A T = 0,1s B T = 0,4 s C T = 0,2 s D T = 0,3s Cõu 19 : Mt lc cú chiu di l = 1m Kộo ... Cõu 10 : Mt vt dao ng iu hũa trờn on thng 40cm Khi vt cú li x = -10 cm thỡ nú cú tc v = 10 3cm / s Chu k dao ng ca vt l: A s B 0,5s C 1s D 5s Cõu 11 : Mt lc di 44 cm c treo...
 • 3
 • 148
 • 0

Đề kiểm tra 12 45 phút có đáp án

Đề kiểm tra 12 45 phút có đáp án
... gen b : hoa trắng KG dị hợp KH hoa màu hồng Phép lai không tạo lai F KH hoa hồng a Bb x Bb b BB x bb c BB x BB d Bb x Bb 20/ Một gen khối lượng 900.000 đvc 3.900 liên kết hiđrô Số ... 17/ Ở người, kiểu gen quy định nhóm máu sau đây: I A I A, I A I nhóm máu A; I B I B, IBI A B, 0, nhóm máu B; I I nhóm máu AB; I I nhóm máu Để sinh đủ nhóm máu bố mẹ phải kiểu gen a ... G = X = 480 c A = T = 480, G = X = 720 d A = T = 600, G = X = 900 21/ Một loài NST 2n = 18 Một cá thể loài 27 NST, cá thể thuộc thể : a tứ bội b tam bội c tam nhiễm d bốn nhiễm 22/ Trong...
 • 3
 • 208
 • 0

đề kiểm tra 12

đề kiểm tra 12
... TRƯƠNG THPT NÔNG SƠN ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN HOA 12 CB I/ Phần trắc nghiệm Câu 1: Đốt cháy hoàn toàn amin no đơn chức X, thu 16,8 lít ... đoạn mạch tơ capron 17176 đvC Số lượng mắt xích đoạn mạch nilon-6,6 capron nêu A 113 152 B 121 114 C 121 152 D 113 114 Câu 4: Một α- amino axit X chứa nhóm amino nhóm cacboxyl Cho 13,35 gam X...
 • 2
 • 139
 • 0

Bài soạn de kiem tra 12 (CB) unit 1,2,3

Bài soạn de kiem tra 12 (CB) unit 1,2,3
... substantially better (44) than a decade ago We are healthier, too eating healthier foods and smoking less The (45) Briton, not surprisingly, is more widely travelled than a decade ago More people are ... look shows that many of the elderly prefer to maintain their independent lives Researh on the situation of the elderly in America has shown that while grandparents are delighted to be visited periodically ... elderly who care for some pets live longer b the social practice in the USA makes the elderly live alone c the elderly people should have better attitudes towards their lives d it is a social tradition...
 • 5
 • 508
 • 23

Xem thêm