20 CAU TRAC NGHIEM LUY THUAHAM LUY THUA

20 câu trắc nghiệm amin

20 câu trắc nghiệm amin
... amin B Metyl etyl isopropyl amin C Etyl metyl propyl amin D Etyl isopropyl metyl amin 9) Công thức phân tử dietyl metyl amin là: A C5H13N 10) B C4H11N C C6H15N D C5H11N Thế bậc amin ? A Bậc amin ... NH3 bị gốc hidrocacbon B Bậc amin số nguyên tử nitơ có phân tử amin C Bậc amin bậc cacbon mang nhóm −NH2 D Bậc amin số nguyên tử H hidrocacbon bị nhóm −NH2 11) Amin amin bậc 2? A CH3CH2NH2 B CH3CH(CH3)-NH2 ... 18) D CH3CH2NH2 B metyl amin C amoniac D đimetyl amin Êtyl amin có tính bazơ mạnh anilin vì: A Êtyl amin tan nước nhiều C Nhóm êtyl có số nguyên tử C nhóm phênyl B Êtyl amin phân cực mạnh anilin...
 • 3
 • 317
 • 4

20 câu trắc nghiệm amin cơ bản (tiếp theo)

20 câu trắc nghiệm amin cơ bản (tiếp theo)
... x = 46,5 20) 15 gam hỗn hợp amin gồm anilin, metylamin, đimetylamin, đietylmetylamin tác dụng vừa đủ với 50 ml dung dịch HCl 1M Khối lượng sản phẩm thu có giá trị là: A 16,825 gam B 20, 18 gam ... đáy ống nghiệm A NH3 10) D Rửa dung dịch HCl sau rửa lại nước B nước brôm C Giấm ăn D NaOH Điều khẳng định sau sai? A.Phân tử khối amin đơn chức số chẵn B Amino axit có tính lưỡng tính C Amino ... trùng ngưng D Amino đơn chức chứa số lẻ nguyên tử H phân tử 11) Anilin (C6H5NH2) phản ứng với dung dịch A Na2CO3 B NaOH C HCl D NaCl 12) Bốn ống nghiệm đựng hỗn hợp sau Hãy cho biết ống nghiệm có...
 • 4
 • 465
 • 3

KT 15p THVP 20 cau trac nghiem (hay)

KT 15p THVP 20 cau trac nghiem (hay)
... ta thực hiện: A Bấm phím Space C Bấm phím mũi tên di chuyển B Bấm phím Enter D Bấm phím Tab Câu 20: Trong soạn thảo văn bản, kết thúc đoạn (Paragraph) muốn sang đoạn : A Bấm tổ hợp phím Shift...
 • 2
 • 183
 • 0

Tài liệu 20 CÂU TRẮC NGHIỆM THUẾ ppt

Tài liệu 20 CÂU TRẮC NGHIỆM THUẾ ppt
... TNCN 5% BHXH, 1% BHYT Thuế TNCN phải nộp Ông A tháng bao nhiêu? Biết khoản thu nhập Ông A nhận khoản thu nhập trước thuế a) o 209 .000 đồng b) o 290.000 đồng c) o 920. 000 đồng Câu 8: Ông B đối tượng ... 10% cho cá nhân có mã số thuế b) o Phải khấu trừ 20% cho cá nhân mã số thuế c) o a & b Câu 20: NNT có thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, khai thuế : a) o giảm trừ gia cảnh cho thân triệu đồng ... cá nhân a) o Là thu nhập không chịu thuế b) o Là thu nhập tính thuế c) o a & b sai Câu 18: Các khoản thu nhập từ tiền lương,tiền công xác định thu nhập chịu thuế gồm: a) o Thuê kê a) o Tiền lương,...
 • 6
 • 442
 • 11

20 câu trác nghiệm TEST IQ

20 câu trác nghiệm TEST IQ
... Số dãy số 11 18 26 35 ?  a 45 b 55 c 50 d 65     05 Một tờ báo giảm giá 20% Hỏi phải tăng % để lại có cũ a 15% b 20% c 25% d 30% e 35%       06 Từ có tính chất giống với từ lại ? a Suy ... ta hình: a b c d      16      10 người sơn 60 nhà vòng 120 ngày Vậy người sơn 30 nhà vòng ngày? a 15 b 30 c 60 d 120 17       a A b B c C d D e E 18 Tìm hình thích hợp thay cho ... nghĩ b Gọi c Viết d Nói e Ðọc       07  "Nếu tất TRÂU BÒ tất BÒ CỪU, tất TRÂU chắn CỪU." Câu là: a Đúng b Sai c Ý kiến khác    08 Bạn cho biết công thức hoá học vàng ? a Ar b Au c Al...
 • 11
 • 4,230
 • 33

20 câu trắc nghiệm ngắn về Fe

20 câu trắc nghiệm ngắn về Fe
... 11,2g B 12,4g C 15,2g D 10,9g Câu 20: Mỗi chất ion dãy sau vừa có tính khử, vừa có tính oxi hoá: A SO2, S, Fe3 + B Fe2 +, Fe, Ca, KMnO4 C SO2, Fe2 +, S, Cl2 D SO2, S, Fe2 +, F2 ... D Câu 13: Cho 0,3 mol Ba(OH)2 vào 200 ml dung dịch hỗn hợp (NH4)2SO4 0,4M Fe2 (SO4)3 0,2M Tổng số mol kết tủa thu A 0,28 B 0 ,20 C 0,38 D 0,30 Câu 14: Để hòa tan hoàn toàn 2,32 gam hỗn hợp gồm FeO, ... hoàn toàn 2,32 gam hỗn hợp gồm FeO, Fe3 O4 Fe2 O3 (trong số mol FeO số mol Fe2 O3), cần dùng vừa đủ V lít dung dịch HCl 1M Giá trị V A 0,23 B 0,18 C 0,08 D 0,16 Câu 15: Hòa tan hoàn toàn 0,3mol hỗn...
 • 4
 • 169
 • 0

KT 15P CIII DS 20 CÂU TRAC NGHIEM

KT 15P CIII DS 20 CÂU TRAC NGHIEM
... bị phá là: A 1995 B.1998; C.1997 D.1996 Câu 10: Chọn câu trả lời đúng: Diện tích rừng bị phá năm 1995 là: A 5ha B.20ha; C .20. 000ha D.15.000ha Câu 11: Chọn câu trả lời nhất: A Diện tích rừng bị ... Toán tiết học sinh lớp sau: Câu 6: Điểm trung bình kiểm tra Toán A 6,5; B 6,6 ; C 6,8; D 6,9; Câu 7: Số mốt điểm kiểm tra Toán là: A ; B 8; C ; D 10; Câu 8: Chọn câu trả lời đúng: Hình sau biểu ... trục tung:1000ha) 25 20 15 Series1 10 1995 1996 1997 1998 Trong năm 1995, 1996; 1997; 1998 năm mà diện tích rừng bị tàn phá nhiều là: A 1995 B.1998; C.1997 D.1996 Câu 9: Chọn câu trả lời Trong năm...
 • 2
 • 134
 • 0

KT 15P CIV DS 20 CÂU TRAC NGHIEM

KT 15P CIV DS 20 CÂU TRAC NGHIEM
... A ; B ; C ; D 3 Câu 10: Giá trị biểu thức P = x y + 2x – y x = -1; y =2 A B C D Câu 11 Số sau nghiệm đa thức f(x) = 2x – 4x – 8x + 16 A B -1 C -2 D -3 Câu 12: Hệ số cao đa thức 2x ... -2 D -3 Câu 12: Hệ số cao đa thức 2x – 4x – 8x + 16 là: A B C -8 D 16 Câu 13: Điền nội dung thích hợp vào chỗ trống (…) câu sau: a/ Bậc đơn thức có hệ số khác ……………………… tất biến có đơn thức...
 • 2
 • 124
 • 0

KT 15P CIII HH 20 CÂU TRAC NGHIEM

KT 15P CIII HH 20 CÂU TRAC NGHIEM
... tam giác qua điểm Điểm cách đỉnh khoảng 2/3 độ dài đường trung trực qua đỉnh D Câu b đúng, câu c sai Câu 20: Chọn câu phát biểu nhất: A Trong tam giác vuông, bình phương cạnh huyền bằnh tổng bình ... BC C BH + CK < BC D BH + CK ≥ BC Câu 15: Chọn câu trả lời Tam giác cân có độ dài hai cạnh 7cm 3cm chu vi  A 17cm B 13cm C Cả a, b D Cả a, b sai Câu 16 : Chọn câu trả lời đúng: Cho tam giác ABC ... Cả a, b, c Câu 17: Chọn câu trả lời đúng: Cho đoạn thẳng MN, d đường trung trực đoạn thẳng MN S, K thuộc đường thẳng d Ta có: A SM = KM B SN = KN C SM = SN D SK = MK Câu 18: Chọn câu trả lời...
 • 2
 • 148
 • 0

20 cau trac nghiem 3-2008

20 cau trac nghiem 3-2008
... Năm 1999 b Năm 200 0 c Năm 200 1 d Năm 200 2 - Câu 14: Bạn cho biết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX diễn thời gian nào? a Từ ngày 17 đến ngày 21/12 /200 7 b Từ ngày 14 đến ngày 24/12 /200 7 c Từ ngày ... Nhạc só Lan Phong c Nhạc só Quốc Nam - Câu 20: Bạn cho biết tháng Đảng Nhà nước ta chọn “ Tháng Thanh Niên” vào thời điểm nào? a Năm 200 1 b Năm 200 3 c Năm 200 5 ... Hoàng Hiệp - Câu 18: Bạn cho biết chủ đề công tác Đoàn phong trào Thanh thiếu nhi Việt Nam năm 200 8 là: a Nâng cao chất lượng Đoàn sở đoàn viên b Tuổi trẻ học tập làm theo lời Bác c Đồng hành...
 • 3
 • 109
 • 0

20 CAU TRAC NGHIEM VE TINH CHAT KIM LOAI...

20 CAU TRAC NGHIEM VE TINH CHAT KIM LOAI...
... màu xanh, lấy kim loại khỏi dung dịch, rửa sạch, sấy khô, cân lại thấy khối lượng kim loại tăng 0,16 gam Kim loại R là: A Zn B Mg C Cu D Fe Câu 18: Hòa tan hoàn toàn 10g hỗn hợp hai kim loại dung ... Fe(NO3)2, Fe(NO3)3, AgNO3 Câu 16: Cho 2,52g kim loại tác dụng với dung dịch H2SO4 (loãng), tạo 6,84g muối sunfat Kim loại A Zn B Mg C Al D Fe Câu 17: Cho kim loại R hóa trị II vào 0,2 lít dung dịch ... Cu Giá trị m A 5,32 B 3,52 C 2,35 D 2,53 Câu 20: Hòa tan 3g hợp kim Cu-Ag dung dịch HNO3 tạo 7,34 g hỗn hợp hai muối Cu(NO3)2 AgNO3 % Cu-Ag hợp kim là: A 64% v 36% B 34% v 66% C 36% v 64% D...
 • 2
 • 213
 • 1

20 CÂU TRẮC NGHIỆM VỀ TIN HỌC CƠ BẢN ppt

20 CÂU TRẮC NGHIỆM VỀ TIN HỌC CƠ BẢN ppt
... a.Double Click b.Các câu c.Drag d Click 7/Thu nhỏ cửa sổ chương trình ứng dụng kích cỡ lúc chưa phóng to tối đa, ta thực a.Tất câu b.Ctrl - F5 c.Nhấp vào nút Restore d.Nhấp ... b.Tất câu sai c.Chỉ chạy chương trình d.Hai chương trình 13/Muốn tạo shortcut Windows, ta thực nhấn phải chuột chọn a.New -> Shortcut b.Create Shortcut c.Drag vào shortcut thả vùng cần tạo d.Tất câu ... a.Alt + Tab b.Ctrl + Tab c.Shift + Tab d.Space + Tab 10/Trong windows, thu cửa sổ cực tiểu a.Các câu b Chọn nút Minimize c.Nhắp chuột vào biểu tượng Taskbar d.Chọn Control box, Minimize 11/Cho...
 • 4
 • 178
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: câu hỏi trắc nghiệm phân tích kỹ thuậtcâu hỏi trắc nghiệm môn hóa kỹ thuật môi trườngcau trac nghiem viem ruot thua capcâu hỏi trắc nghiệm vật liệu kỹ thuậtcâu hỏi trắc nghiệm lịch sử mỹ thuật400 câu trắc nghiệm đúng sai có đáp án môn marketing căn bản hơn 20 câu tự luậncác câu trắc nghiệm mônnghệ thuật lãnh đạo511 cau hoi trac nghiem vat lieu ky thuatcâu trắc nghiệm môn hóa 1230 câu trắc nghiệm tin 10câu trắc nghiệm hóa 12110 câu trắc nghiệmxây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm650 câu trắc nghiệm sinh học 12những câu trắc nghiệm toeic hay giúp luyện thi hiệu quảTuần 7- Hướng dẫn tin học: 3,4,5- 2017-2018TIỂU LUẬN NHÀ nước PHÁP QUYỀNgiáo án âm nhạcgiao an chu cai m,nGiáo án chủ đề nhánh đồ dùng trong gia đình bégiáo ángiao án chu de ban thanHoạt động với đồ vậtBài 9. Các dân tộc, sự phân bố dân cưBài 8. Dân số nước taTuần 9. Luyện tập thuyết trình, tranh luậnTuần 10. Ôn tập Giữa Học kì ITuần 10. Ôn tập Giữa Học kì ITuần 7-8. Luyện tập về từ nhiều nghĩadanh gia cac loai loc 18 2 2017Giáo án Thể dục lớp 6 mới kì I chuẩn KTKNGiáo án Thể dục lớp 7 kì II chuẩn KTKNĐỔI mới PHƯƠNG PHÁP dạy học LỊCH sử 12 THÔNG QUA VIỆC kết HỢPVĂN học để gây HỨNG THÚ CHO học SINHLỰA CHỌN VÀ PHỐI hợp một số PHƯƠNG PHÁP GIÚP HỌC SINH HỌC TÍCH cực một số BÀI TRONG CHƯƠNGGiáo án Thể dục lớp 9 kì I chuẩn KTKN