trac nghiem tong hop chuong mu va logarit

Đề tự luận- trắc nghiệm tổng hợp. CHƯƠNG 1

Đề tự luận- trắc nghiệm tổng hợp. CHƯƠNG 1
... luôn ngược dấu với v Câu 15 Trường hơp sau coi rơi tự ? A Ném sỏi lên cao B Thả sỏi rơi xuống C Một người nhảy dù D Quả bom máy bay bay thả xuống Câu 16 Gia tốc rơi tự vật gần mặt đất thay ... tơ vận tốc ngược chiều với véc tơ gia tốc D Gia tốc vận tốc dấu chuyển động nhanh dần đếu Câu 11 Phát biểu sau không ? chất điểm chuyển động thẳng biến đổi A có gia tốc trung bình không đổi ... điểm 2m/s2 Câu 13 Trong công thức tính vận tốc chất điểm chuyển động nhanh dần v = v0 + a.t A v luôn dương B a luôn dương C a luôn dấu với v D a luôn trái dấu với v Câu 14 Trong công thức...
 • 2
 • 206
 • 0

VL12:Trắc nghiệm tổng hợp Chương 1

VL12:Trắc nghiệm tổng hợp Chương 1
... m1 vào lò xo dao động với chu kì T1 = 1, 2s, gắn cầu m2 vào lò xo chu kì T2 = 1, 6s Gắn đồng thời hai cầu vào lò xo chu kì 2,8s 2s 1, 4s 4s 25 Quả cầu có m = 300g treo vàolò xo có độ cứng k = 10 0N/m ... vị trí cân lần thứ hai 1/ 2(s) 3/2(s) 1/ 4(s) 3/4(s) 21. Một vật dao động điều hồ với phương trình x = 8cosπt (cm) Thời gian vật từ li độ x = - cm đến vị trí x = 8cm 4s 2s 1s Một giá trị khác 22.Một ... Ldp299 Vật lý 12 CB 2 010 16 Một vật dao động điều hoà theo phương trình x = 6cos(4πt + π/2)cm, gia tốc vật thời điểm t = 5s a=0 a = 947,5 cm/s2 a = - 947,5 cm/s2 a = 947,5 cm/s 17 Một vật dao...
 • 3
 • 272
 • 1

Vật lý 11. Trắc nghiêm tổng hợp chương 1

Vật lý 11. Trắc nghiêm tổng hợp chương 1
... lực 1N Tổng điện tích hai vật 5 .10 -5C Tính điện tích vật: A q1 = 2,6 .10 -5 C; q2 = 2,4 .10 -5 C B q1 = 1, 6 .10 -5 C; q2 = 3,4 .10 -5 C C q1 = 4,6 .10 -5 C; q2 = 0,4 .10 -5 C D q1 = 3 .10 -5 C; q2 = 2 .10 -5 ... 12 0V U= 10 0V C3=3 µF ; U= 12 V ĐS: ĐS: ĐS: µF ;U1=U2=U3= 10 0V C=0,5 µF ;U1=60V;U2=40V C =12 C =1 µF ;U1 =12 V;U2=9V -4 Q1=2 .10 -4C; Q2= 4 .10 C U3= 20V U3= 3V Q3= 6 .10 -4C Q1= Q2= Q3= 6 .10 -5C Q1=3 .10 -6 ... 5 .10 -9cm, khối lượng hạt nhân 18 36 lần khối lượng electron A Fđ = 7,2 .10 -8 N, Fh = 34 .10 -51N B Fđ = 9,2 .10 -8 N, Fh = 36 .10 -51N C.Fđ = 9,2 .10 -8 N, Fh = 41. 10-51N D.Fđ = 10 ,2 .10 -8 N, Fh = 51. 10-51N...
 • 72
 • 295
 • 0

Vật lý 11. Trắc nghiêm tổng hợp chương 2

Vật lý 11. Trắc nghiêm tổng hợp chương 2
... I1-3I5-3I2 =0  I-I2-3(I2-I4)-3I2=0  I-7I2+3I4=0 Từ (2) ta có:  3I3-8I4+3I5=0  3(I-I4)-8I4+3(I2-I4)=0  3I-14I4+3I2 =0 Ta có hệ phương trình: I+3I2+8I4=14 I-7I2+3I4=0  I=3.56(A) I2=0. 92( A) I4=0.96(A) ... 1< R2 R 12 điện trở tương đương hệ mắc song song thì: A R 12 nhỏ R1và R2.Cơng suất tiêu thụ R2 nhỏ R1 B R 12 nhỏ R1và R2.Cơng suất tiêu thụ R2 lớn R1 C R 12 lớn R1 R2 D R 12 trung bình nhân R1 R2 Câu ... tương đương là: e1 e 24 − − r1 r2 eb = = = 4V = U AB > 1 rb 1 R A B e2;r2 - Để cơng suất R cực đại R = rb = 2 Cơng suất cực đại là: Pmax = eb;rb A R2 I B R e2 42 b = = 2W 4rb 4 .2 Bài 3: Cho mạch...
 • 70
 • 390
 • 0

Vật lý 11. Trắc nghiêm tổng hợp chương 3

Vật lý 11. Trắc nghiêm tổng hợp chương 3
... điều kiện tiêu chuẩn: A 112cm3 B 224 cm3 C 280 cm3 D 31 0cm3 Câu hỏi 20: Đương lượng điện hóa đại lượng có biểu thức: A m/Q B A/n C F D 1/F Câu Đáp án 11 C 12 D 13 C 14 B ĐÁP ÁN 15 16 A B 17 C ... lượng 480C qua khối lượng chất giải phóng điện cực là: m(10- kg) 2, 236 Q(C) O A 0,5 636 4g B 0, 536 64g 200 C 0,429g D 0,00 23. 10-3g Câu hỏi 4: Đồ thị biểu diễn phụ thuộc khối lượng chất giải phóng ... phân Biết Ni = 58, hóa trị 2, D = 8,9.103kg/m3 Sau 30 phút bề dày lớp kền 0,03mm Dòng điện qua bình điện phân có cường độ: B ξ, r Đ R A 1,5A B 2A C 2,5A D 3A Câu hỏi 17: Một mạch điện hình vẽ R...
 • 19
 • 1,140
 • 0

Vật lý 11. Trắc nghiêm tổng hợp chương 4

Vật lý 11. Trắc nghiêm tổng hợp chương 4
... bao nhiêu? C A 58,6A B 68,6A C 78,6A F D 88,6A I ĐÁP ÁN: B B Câu 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 F Đáp án C C D B C D A B C D B I 41 B I F F B Từ trường – Loại 3: Lực Lorenxơ - Đề 1: I Câu hỏi 1: ... vòng chiều: A 9,8.10-5T B 10,8 10-5T C 11,8 10-5T D 12,8 10-5T Câu Đáp án 41 A 42 C 43 A ĐÁP ÁN : 44 45 46 B C D 47 A 48 B 49 C 50 C Từ trường – Loại 1: Từ trường dòng điện - Đề 6: Câu hỏi 51: Tính ... điện hướng phía trước mặt phẳng hình vẽ Biết I1 = I2 = I3 = 10A e S A 10-4T B 2.10-4T v F S C 3.10-4T D 4. 10-4T Câu hỏi 42 : Ba dòng điện thẳng song song vng góc với mặt phẳng hình vẽ Khoảng cách...
 • 46
 • 270
 • 0

Vật lý 11. Trắc nghiêm tổng hợp chương 5

Vật lý 11. Trắc nghiêm tổng hợp chương 5
... đặn 150 A/s suất điện động tự cảm xuất có giá trị : A 4,5V B 0,45V C 0,045V D 0,05V Câu hỏi 12: Một ống dây dài 50 cm tiết diện ngang ống 10cm gồm 100 vòng Hệ số tự cảm ống dây là: A 25 H B 250 µH ... t(s) -5 A ΔΦ = 4.10 Wb 0,4 -5 B ΔΦ = 5. 10 Wb 19 C ΔΦ = 6.10-5Wb Câu Đáp án 21 B D.ΔΦ = 7.10-5Wb 22 B 23 A 24 D ĐÁP ÁN: 25 26 B B 27 A 28 A 29 B 30 C Cảm ứng điện từ – Dạng 1: Cảm ứng điện từ tổng ... tích lượng điện tích Q =5, 8.10 -5C, MN phải di chuyển phía nào? với vận tốc bao nhiêu? ĐS: a I=2A,Q=2,9.10-5C, F=1N; b I =5, 33A, Q=7, 75. 10-5C, F=2,67N; c v=12m/s, sang phải Bài 15: Một kim loại MN...
 • 33
 • 470
 • 0

Vật lý 11. Trắc nghiêm tổng hợp chương 6

Vật lý 11. Trắc nghiêm tổng hợp chương 6
... 20,54cm B 24,45cm C 27 ,68 cm D 22 ,68 cm 86 Điều sau nói q trình tạo ảnh qua gương phẳng? A Vật thật cho ảnh thật B Vật thật cho ảnh ảo C Vật ảo cho ảnh ảo D Vật ảo cho ảnh thật lớn vật 87 Một người tiến ... 20,54cm B 24,45cm C 27 ,68 cm D 22 ,68 cm 53 Điều sau nói q trình tạo ảnh qua gương phẳng? A Vật thật cho ảnh thật B Vật thật cho ảnh ảo C Vật ảo cho ảnh ảo D Vật ảo cho ảnh thật lớn vật 54 Một người tiến ... ta c Khi mắt nhìn vật, mắt nhìn ảnh? + Nếu mắt vật chung mơi trường, có tia sáng trực tiếp từ vật đến mắt mắt nhìn vật + Nếu mắt vật tồn mơi trường khơng phải mắt nhìn ảnh vật Ví dụ: Mắt bạn...
 • 20
 • 367
 • 0

Vật lý 11. Trắc nghiêm tổng hợp chương 7

Vật lý 11. Trắc nghiêm tổng hợp chương 7
... ngược chiều với vật A vật ảo ngồi khoảng tiêu cự OF B vật vật ảo C biết cụ thể vị trí vật (ta khẳng định được) D vật vật thật C©u 25: Nói thấu kính phân kì, phát biểu sau sai ? A Vật ảo qua thấu ... vật, ngược chiều vật Vật thật từ ∞ đến C Ảnh thật F’C’ Ảnh nhỏ hơn, ngược chiều vật Vật thật từ C đến F Ảnh thật từ C’ đến ∞ Ảnh lớn hơn, ngược chiều vật Vật thật F Ảnh thật ∞ Vật thật từ F đến ... Độ tụ tiêu cự âm - Nếu vật thật cho ảnh thật(ảnh hứng - Nếu vật thật cho ảnh ảo nhỏ vật màn, ngược chiều vật, khác bên thấu kính so với vật) - Nếu vật thật cho ảnh ảo lớn vật Tiêu cự Mặt phẳng...
 • 61
 • 324
 • 0

TRẮC NGHIỆM TỔNG hợp CHƯƠNG SÓNG cơ

TRẮC NGHIỆM TỔNG hợp CHƯƠNG SÓNG cơ
... Khi nói sóng âm, phát biểu sau sai? A Ở nhiệt độ, tốc độ truyền sóng âm không khí nhỏ tốc độ truyền sóng âm nước B Sóng âm truyền môi trường rắn, lỏng khí C Sóng âm không khí sóng dọc D Sóng âm ... truyền sóng mặt chất lỏng 0,8m/s Biên độ sóng không đổi Số điểm cực đại đoạn S1S2 ? Hãy chọn kết kết ? A B 12 C 10 D Câu 15: Trong thí nghiệm giao thoa sóng mặt nước, khoảng cách nguồn sóng kết hợp ... đầu cố định, có sóng dừng Trên dây có bụng sóng Biết vận tốc truyền sóng dây v không đổi Tần số sóng A v/l B v/2 l C 2v/ l D v/4 l Câu 7.(Đề ĐH _2007)Để khảo sát giao thoa sóng cơ, người ta bố...
 • 14
 • 177
 • 0

Đề trắc nghiệm về chuyên đề logarit đề 1

Đề trắc nghiệm về chuyên đề mũ và logarit  đề 1
... \{0} x 16 y 14 23 x C -4 3log có nghi m: B x 15 x 14 y 15 y 16 D ;4 10 C x 12 x 18 y 18 y 12 D A x 15 y 15 C T p giá tr c a hàm s y log a x( x 0, a 0, a 1) là: A B Cho bi u th c A C ,v i B D C u ... log A D C D 13 13 A ; 3 13 x x x 13 ; 4x 2x B D x 2x x x ;1 B ;1 D D ; 13 13 có nghi m: x x C x D x x x o hàm c a hàm s sau: f ( x) x x A f '( x) x x ( x ln x) B f '( x) x x (ln x 1) C f '( x) ... s y a x (a 0, a 1) là: A [0; ) B B B ;4 32 C Tìm giá tr nh nh t c a hàm s : f ( x) 2x A B x y 30 log x log y H A x 14 y 16 ) D ;2 32 D có t p nghi m: ;2 10 A C (0; \{0} x 16 y 14 23 x C -4 3log...
 • 8
 • 102
 • 0

Đề trắc nghiệm về chuyên đề logarit đề 2

Đề trắc nghiệm về chuyên đề mũ và logarit  đề 2
... hàm c a hàm s y 2x : 5x D 1;1 A C x x ln x ln 5 x x B x D 23 x 6 .2 x x ln 5 x x x ln x 12 2x 3( x 1) B A x C D Tính log 36 24 theo log 12 27 a A a 2a A B a 2a a 2a C B C D a 2a D Tính log 30 ... A C ;5 D 3 A (0; ) x B ( : (m 2) .22 (x A x 12 ; 1) 1) C (-1;0) (m 1).2x 2 A A < x < D 1 x C B -4 < x < 2m C m B D C < x < D < x < A B A B C D : A B D C ;1 x2 x 2x C D 0; ... theo a, b v i log 30 a log30 b A C a 2b B 5 x y xy Rút g n bi u th c (x, y 0) x y A 2xy A -9 c k t qu là: B xy B -1 4 x2 2. 2x B C D Nghi m c A x2 C A D xy xy C 22 x Tích hai nghi m c D là: D B C...
 • 7
 • 410
 • 2

Tài liệu CÂU HỎI BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP MÔN HÓA pdf

Tài liệu CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP MÔN HÓA pdf
... hợp A Nung nóng hỗn hợp A đến hồn tồn điều kiện khơng có oxi thu hỗn hợp B Cho B vào dd HCl dư, thể tích H2 (đktc) A 6,72 lít B 7,84 lít C 4,48 lít D 5,6 lít Câu 40 Trộn 10,8 gam Al với hỗn hợp ... bốn hỗn hợp, hỗn hợp gồm hai chất rắn có số mol nhau: Na2O Al2O3; Cu FeCl3; BaCl2 CuSO4; Ba NaHCO3 Số hỗn hợp tan hồn tồn nước (dư) tạo dung dịch là: A B C D Câu 31 Sục 7,28 lít CO2 (đktc) vào 500 ... 1M vào 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm Na2CO3 1,5M KHCO3 1M Thể tích khí CO2 thu (ở đktc) A 1,12 lít B 4,48 lít C 2,24 lít D 3,36 lít Câu 50 Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 0,05 mol Ag 0,03 mol Cu vào...
 • 5
 • 543
 • 9

Tài liệu Bài tập trắc nghiệm tổng hợp Bất đẳng thức (Hướng dẫn đáp số) pptx

Tài liệu Bài tập trắc nghiệm tổng hợp Bất đẳng thức (Hướng dẫn và đáp số) pptx
... + ≥ = Thay vào (1) ta có: c − 2a1 c − 2a2 c − 2an (n − 2)c n − D u “=” x y  a1 a2 an = = =  c − an ⇔  c − 2a1 c − 2a2  c − 2a = c − 2a = = c − 2a n  ⇔ a1 = a2 = = an III Bài t p tương ... ( nh t) m t s ≤ Vì b, c vài trò nhau, ta có th xem a ≤ * abc > ⇒ a < 0, bc < * a ( b + c ) = ab + ca > −bc > ⇒ b + c < V y: a + b + c < ⇒ vô lý V y: a, b, c > III Bài t p tương t : * Quy n ... PHƯƠNG PHÁP T A Chương VIII: CH NG MINH B T NG TH C B NG QUY N P HO C PH N CH NG BÀI T P TR C NGHI M T NG H P HƯ NG D N VÀ ÁP S 49 01 07 12 19 23 25 31 33 40 43 ...
 • 49
 • 312
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: trắc nghiệm tổng hợp và phân tích lựctrắc nghiệm tổng hợp lshtktbài tập trắc nghiệm tổng hợp ngữ pháp tiếng anhbài tập trắc nghiệm tổng hợp tiếng anhtrắc nghiệm tổng hợp tiếng anh 12trắc nghiệm tổng hợp tiếng anh theo chuyên đềbài tập trắc nghiệm tổng hợp hóa vô cơbài tập trắc nghiệm tổng hợp hóa hữu cơbài tập trắc nghiệm tổng hợp các thìbài tập trắc nghiệm tổng hợp về thìbài tập trắc nghiệm tổng hợp hóa hữu cơ 11câu hỏi trắc nghiệm tổng hợptrac nghiem tong hopbài trắc nghiệm tổng hợp trình độ btrac nghiem tong hơp li thuyet hoa hoc phan vo coPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao nguyen ly bao quan thuc phamCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượngSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1GIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍbài tập Vat ly nguyen tuBài 48. QuảBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học