DONG TRUNG HOP ION TINH CHAT COPOLYME

Nghiên cứu quy trình công nghệ đồng trùng hợp ghép axit arylic lên tinh bột làm chất hút ẩm phục vụ dân sinh và y tế

Nghiên cứu quy trình công nghệ đồng trùng hợp ghép axit arylic lên tinh bột làm chất hút ẩm phục vụ dân sinh và y tế
... Bộ công thơng Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam Báo cáo khoa học Đề ti: Nghiên cứu QUI trình công nghệ đồng trùng hợp ghép axit acrylic lên tinh bột lm chất hút ẩm phục ... np tinh bt cha rt ớt amylose, cũn tinh bt ca mt s h u lng amylose chim ti 75% Trong ht tinh bt khoai t y cú 19ữ22% amylose v 78ữ91% amylopectin, ht lỳa mỡ v ht ngụ amylose chim 25% cũn amylopectin ... phõn hu sinh hc t Tinh bt cú ngun gc t thc vt nh: ngụ, go, khoai t y, sn vv .Tinh bt c dựng trc tip sau nghin t nguyờn liu thc vt, hay di dng tinh bt bin tớnh, nh tinh bt thu phõn axit, tinh bt...
 • 63
 • 244
 • 1

Nghiên cứu chế tạo vật liệu polyme nanocompozit trên nền chất đồng trùng hợp acrylic và nanoclay biến tính

Nghiên cứu chế tạo vật liệu polyme nanocompozit trên nền chất đồng trùng hợp acrylic và nanoclay biến tính
... Hoá chất 41 2.2 Chế tạo mẫu vật liệu 41 2.2.1 Hữu hoá khoáng sét 41 2.2.2 Chế tạo vật liệu polyme gốc vinyl nanocompozit phƣơng pháp trùng hợp chỗ có mặt nanoclay biến tính 42 2 Chế tạo vật liệu ... TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN NGUYỄN TUẤN ANH NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VẬT LIỆU POLYME NANOCOMPOZIT TRÊN NỀN CHẤT ĐỒNG TRÙNG HỢP ACRYLIC NANOCLAY BIẾN TÍNH Chuyên ngành: Hoá lí thuyết Hoá lí Mã số: ... Các phƣơng pháp chế tạo vật liệu polyme nanocompozit 14 1.3.5 Tính chất vật liệu polyme nanocompozit 16 1.3.6 Các polyme thông dụng sử dụng làm vật liệu polyme nanocompozit với nanoclay dạng lớp...
 • 205
 • 373
 • 0

Ảnh hưởng của phương pháp tổng hợp đến tính chất cấu trúc của nhôm oxit. Tiềm năng ứng dụng làm chất mang của nhôm oxit mao quản trung bình có trật tự

Ảnh hưởng của phương pháp tổng hợp đến tính chất cấu trúc của nhôm oxit. Tiềm năng ứng dụng làm chất mang của nhôm oxit mao quản trung bình có trật tự
... chất mang n y mang đ'ợc nhiều pha hoạt tính (đến 18% MoO3 so với % xúc tác th'ơng mại) Đặc biệt, chất mang nhôm oxit mao quản trung bình trật tự tiềm ứng dụng rộng r i t'ơng đ'ơng ứng dụng ... xốp phân bố khoảng 40 đến 70 v tập trung chủ yếu 50 Ph'ơng pháp tổng hợp sử dụng chất tạo cấu trúc cho phép thu đ'ợc nhôm oxit cấu trúc mao quản trung bình trật tự dạng 2D lục lăng với ... dụng th nh công Việt Nam để tổng hợp nhôm oxit tính chất cấu trúc 'u việt nhôm oxit tổng hợp ph'ơng pháp truyền thống Các công trình nghiên cứu sâu ảnh h'ởng trình tổng hợp đến tính chất cấu...
 • 8
 • 416
 • 3

Nghiên cứu tổng hợptính chất xúc tác của Fe2O3 được biến tính bằng Al2O3 và anion hóa trong phản ứng đồng phân hóa n ankan

Nghiên cứu tổng hợp và tính chất xúc tác của Fe2O3 được biến tính bằng Al2O3 và anion hóa trong phản ứng đồng phân hóa n ankan
... ph n ứng đồng ph n hóa n- hexan KẾT LU N Lu n v n đề mục tiêu nghi n cứu chế tạo xúc tác có hoạt tính cao ph n ứng đồng ph n hóa ph n đo n xăng nhẹ Với bước đầu nghi n cứu ph n ứng đồng ph n hóa ... đồng ph n iso có trị số octan thấp để tăng độ chuy n hoá, tăng hiệu suất ph n ứng 1.2 Chất xúc tác cho trình đồng ph n hóa n- ankan 1.2.1 Ph n loại xúc tác trình đồng ph n hóa n- ankan Xúc tác pha ... ch n lọc s n phẩm cracking l n tới 16,8% Trong ph n ứng đồng ph n hóa n- hexan nghi n cứu ta thấy, b n cạnh s n phẩm trình đồng ph n hóa có metylxiclopentan [phụ lục] s n phẩm ph n ứng đehiđro hóa...
 • 16
 • 632
 • 0

Nghiên cứu tổng hợptính chất xúc tác của vật liệu mao quản trung bình trật tự thuộc họ MCM-41 và SBA-15 chứa sắt

Nghiên cứu tổng hợp và tính chất xúc tác của vật liệu mao quản trung bình trật tự thuộc họ MCM-41 và SBA-15 chứa sắt
... t, nhng h mao qun ca MCM-41 l 1-D cũn SBA-15 l 2-D Thnh mao qun ca SBA-15 l khong 4-6 nm dy hn ca MCM-41 (2-3 nm) ng kớnh mao qun ca SBA-15 (d ~ nm) ln hn nhiu so vi MCM-41 (~3nm), nờn SBA-15 bn ... VT LIU RY PHN T MAO QUN TRUNG BèNH TRT T (Fe )SBA-15 3.1 nh hng ca ion Fe3+ n quỏ trỡnh hỡnh thnh mao qun trung bỡnh trt t SBA-15 Kt qu phõn tớch nhit ca tin cu trỳc SBA-15 v (Fe )SBA-15 cho thy ... VT LIU MAO QUN TRUNG BèNH TRT T MCM-41 V (Fe )MCM-41 4.1 Nghiờn cu mt s yu t nh hng n quỏ trỡnh hỡnh thnh vt liu mao qun trung bỡnh trt t MCM-41 - loi hon ton cht nh hng cu trỳc tin cht MCM-41...
 • 26
 • 535
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "ĐỒNG TRÙNG HỢP GHÉP ACRYLAMIT LÊN SỢI TRE VÀ SỬ DỤNG COPOLYME GHÉP ĐỂ HẤP PHỤ Cu(II" docx

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... hiệu hấp phụ giảm dần theo chu kì điều giải thích hoạt tính bề mặt chất hấp phụ bị giảm sau chu kì sử dụng Mặt khác, kết cho thấy chất hấp phụ tái sinh hiệu dung dịch HCl 0,5 M sử dụng để hấp phụ ... thu copolyme ghép Hiệu suất ghép tính theo công thức sau: W  W1 Hiệu suất ghép: GE% = 100 W1 W1 W2 khối lượng sợi tre khối lượng copolyme ghép Tiến hành đo phổ hồng ngoại sợi tre copolyme ghép ... đồng trùng hợp ghép diễn khó khăn Khi pH thấp ion bền nên phản ứng tạo gốc tự hydroxyl khó xảy hiệu suất ghép giảm 3.7 Phổ hồng ngoại sợi tre sản phẩm ghép Hình Phổ hồng ngoại sợi tre trước ghép...
 • 7
 • 215
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học: " NGHIÊN CỨU PHẢN ỨNG ĐỒNG TRÙNG HỢP GHÉP ACRYLAMIT LÊN TINH BỘT SẮN SỬ DỤNG TÁC NHÂN KHƠI MÀO (NH4)2S2O8" ppsx

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - SỐ 5(40).2010 thu nghiên cứu phản ứng đồng trùng hợp ghép acrylamit lên tinh bột sắn với tác nhân khơi mào hoá học (NH4)2S2O8 nhằm ... phân tích nhiệt tinh bột sắn trước sau ghép ta thấy sản phẩm ghép có độ bền nhiệt thấp tinh bột sắn trước ghép Tinh bột sắn trước ghép có điểm phân hủy 309,960C; tinh bột sắn ghép acrylamit có điểm ... thái tinh bột TC (%) GY (%) GE (%) Tinh bột không hồ hóa 68,69 6,30 17,34 Tinh bột qua hồ hóa 78,63 7,50 19,08 Tiến hành đồng trùng hợp ghép với tinh bột hồ hóa cho hiệu suất ghép cao tinh bột...
 • 8
 • 147
 • 2

nghiên cứu tổng hợptính chất xúc tác của fe2o3 được biến tính bằng al2o3 và anion hóa trong phản ứng đồng phân hóa n-ankan

nghiên cứu tổng hợp và tính chất xúc tác của fe2o3 được biến tính bằng al2o3 và anion hóa trong phản ứng đồng phân hóa n-ankan
... - VŨ THỊ TUYẾT NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP VÀ TÍNH CHẤT XÚC TÁC CỦA Fe 2O3 ĐƢỢC BIẾN TÍNH BẰNG Al2O3 ANION HÓA TRONG PHẢN ỨNG ĐỒNG PHÂN HÓA N-ANKAN Chuyên ngành: Hóa dầu xúc tác Hữu Mã số: 604435 ... phản ứng 1.2 Chất xúc tác cho trình đồng phân hóa n-ankan [10] 1.2.1 Phân loại xúc tác trình đồng phân hóa n-ankan Xúc tác sử dụng cho trình đồng phân hóa xúc tác mang tính axit để thúc đẩy phản ... trị tính toán 1,77% tổng hợp 39 Vũ Thị Tuyết Hóa dầu xúc tác hữu 4.2 Đánh giá hoạt tính xúc tác qua phản ứng đồng phân hóa n-hexan Mẫu xúc tác SF-0,1Al sau tổng hợp đánh giá hoạt tính phản ứng đồng...
 • 53
 • 250
 • 0

nghiên cứu quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất và trình độ của lực lượng sản xuất trong quy luật vận động của nền kinh tế

nghiên cứu quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất và trình độ của lực lượng sản xuất trong quy luật vận động của nền kinh tế
... CHẤT VÀ TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN CỦA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT: 1/ Tính chất trình độ lực lượng sản xuất: a/ Tính chất: Tính chất lực lượng sản xuất tính chất tu liệu sản xuất lao động Khi sản xuất thực với ... đại kinh tế khác Mà phương thức sản xuất thống lực lượng sản xuất trình độ định quan hệ sản xuất tương ứng đo quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất trình độ phát triển lực lượng sản xuất ... lớn quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất trình độ phát triển lực lượng sản xuất Nhưng dựa vào tiêu chuẩn để khẳng định quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển lực lượng sản xuất...
 • 21
 • 145
 • 0

Nghiên cứu biến tính tinh bột sắn bằng axit HCI và đồng trùng hợp ghép

Nghiên cứu biến tính tinh bột sắn bằng axit HCI và đồng trùng hợp ghép
... hoá tinh bột Có thể biến tính tinh bột thành tinh bột photphat để thu tính chất Khi nhóm chức axit H3PO4 este hoá với nhóm OH tinh bột tinh bột photphat, photphat monoeste tinh bột hay tinh bột ... phõn tinh bột thường thực nhiệt độ thấp nhiệt độ hồ hoỏ loại tinh bột, tinh bột khoai tõy khoảng 550C, tinh bột ngụ 670C, tinh bột gạo 700C tinh bột sắn khoảng 520C Tớnh chất lý hoỏ tinh bột biến ... QUẢ VÀ THẢO LUẬN 3.1 Ảnh hƣởng loại axit Để nghiên cứu ảnh hưởng loại axit đến trỡnh thuỷ phõn tinh bột sắn chỳng tụi sử dụng loại axit vụ khác axit HCl, H2SO4, HNO3 H3PO4 để biến tính tinh bột...
 • 38
 • 181
 • 0

Tổng hợptính chất xúc tác của fe2o3 được biến tính bằng al2o3 và anion hóa trong phản ứng đồng phân hóa n ankan

Tổng hợp và tính chất xúc tác của fe2o3 được biến tính bằng al2o3 và anion hóa trong phản ứng đồng phân hóa n ankan
... r n đảm bảo yêu cầu ph n ứng đồng ph n hóa n- ankan nhiệt độ thấp trì độ b n xúc tác th n thi n với môi trường Nghi n cứu Tổng hợp tính chất xúc tác Fe2O3 bi n tính Al2O3 anion hóa ph n ứng đồng ... hoá, tăng hiệu suất ph n ứng 1.2 Chất xúc tác cho trình đồng ph n hóa n- ankan [10] 1.2.1 Ph n loại xúc tác trình đồng ph n hóa n- ankan Xúc tác sử dụng cho trình đồng ph n hóa xúc tác mang tính axit ... anh chị b n Vũ Thị Tuyết Hóa dầu xúc tác hữu CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ VẬT LIỆU XÚC TÁC CHO PH N ỨNG ĐỒNG PH N HÓA N- ANKAN 1.1 Giới thiệu trình đồng ph n hóa n- ankan 1.1.1 Quá trình đồng ph n hóa n- ankan...
 • 53
 • 87
 • 0

LLSX, QHSX và quy luật SX phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của LLSX

LLSX, QHSX và quy luật SX phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của LLSX
... cho tồn phát triển kinh tế xã hội B/ Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất trình độ phát triển lực lợng sản xuất: 1/ Tính chất trình độ lực lợng sản xuất: a/ Tính chất: Tính chất lực ... xuất trình độ định quan hệ sản xuất tơng ứng đo quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất trình độ phát triển lực lợng sản xuất Do vậy, quy luật trớc hết quy luật kinh tế nhng quy luật ... sản xuất phù hợp với tính chất trình độ phát triển lực lợng sản xuất Nhng dựa vào tiêu chuẩn để khẳng định quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển lực lợng sản xuất Trớc hết phù hợp thể...
 • 15
 • 710
 • 1

Phân tích nội dung quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất

Phân tích nội dung quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất
... Quy luật phù hợp QHSX với trình độ phát triển lực lượng sản xuất: Tính chất LLSX: tính chất TLSX người lao động Nền SX thủ công cá thể máy móc tập thể, thể đòi hỏi phân công lao động nên sản xuất ... thức Nội dung thay đổi hình thức thay đổi theo Tính chất trình độ LLSX định phát triển QHSX Trong lực lượng SX nhiều yếu tố khác định việc hình thành phát triển quan hệ sản xuất tính chất trình độ ... hướng phát triển nhu cầu lợi ích vật chất tinh thần, định hệ thống quản lý sản xuất quản lý xã hội Bởi quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất trình độ LLSX thúc đẩy, tạo điều kiện cho LLSX phát triển...
 • 7
 • 47,367
 • 927

Xem thêm

Từ khóa: phân loại hợp đồng xây dựng theo tính chấtphù hợp với tính chấtphản ứng đồng trùng hợphoạt động tổng hợp mang tính dây chuyềnchất giặt rửa tổng hợp có tính chấtgiáo trình hệ thống sản xuất tự động tích hợp máy tínhquy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất và trình độ của lực lượng sản xuất và việc vận dụng ở nước ta hiện naythế nào là phản ứng đồng trùng hợpphản ứng đồng trùng hợp là gìđông trùng hạ thảo nguyên chất alohađông trùng hạ thảo nguyên chất aloha usaphản ứng đồng trùng hợp giữa stirenđặc trưng của các tính chất dndz wdz lớp các không gian frechetphân tích nội dung quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất liên hệ làm rõ sự vân dụng của đảngdạng 1 đồng đẳng đồng phân danh pháp tính chất vật lí pdfdown loadDown CV đi số 366 2MAU DE XUAT DU ANCV đi số 971 (1)down load CV đi số 1562đề thi thử THQG 2018 môn vật lý lần 1 có đáp án.đề thi tiếng anh học sinh giỏi lớp 11.Nganh QTNL tinh den 18 8 2015Bài thuyết trình Lịch sử Vật lýTuần 11. Người đi săn và con naiGame show Ngữ Văn (ôn tập chương trình kiến thức lớp 6)Các loại hình xưởng chế tác đá thời tiền sử ở đông nam bộNghiên cứu, ứng dụng hệ thống thủy canh không hồi lưu trong việc trồng một số loại rau sạchHàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phânThực trạng nguồn nhân lực, kết quả khám chữa bệnh và kiến thức, thái độ của cán bộ y tế về quản lý, kiểm định chất lượng bệnh viện, tại bệnh viện đa khoa thành phố vinh, năm 2014Thực trạng nhiễm HIV và hiệu quả của can thiệp bằng ARV tại huyện quế phong, tỉnh nghệ an từ 012013 đến 062014Tuần 9. Cái gì quý nhất?Tuần 9. Đất Cà MauNghiên cứu ảnh hưởng của pharselenzym đến khả năng sinh sản của lợn nái, sinh trưởng của lợn thịt giống ngoại và sự tồn dư selen trong sản phẩm thịt tại bắc giangViết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân