nhân giống cây trồng qua nuôi cấy phát sinh phôi soma 1

Nghiên cứu kỹ thuật phát sinh phôi soma và tạo hạt nhân tạo ở cây lan Hồ Điệp

Nghiên cứu kỹ thuật phát sinh phôi soma và tạo hạt nhân tạo ở cây lan Hồ Điệp
... soma hoa lan Hồ Điệp cho việc tạo phôi soma trở nên thật đơn giản hiệu Từ kết thu nhận việc tạo phôi soma lan Hồ Điệp, xa nữa, cách sử dụng phôi soma để tạo hạt nhân tạo Công nghệ hạt nhân tạo phương ... lớn Dựa vào thực tế nêu trên, với đề tài Nghiên cứu kỹ thuật phát sinh phôi soma tạo hạt nhân tạo lan Hồ Điệp (Phalaenopsis sp )”, mong muốn góp phần vào công nghiệp sản xuất hoa lan Hồ Điệp Trong ... : tạo mô sẹo từ PLB lan Hồ Điệp in vitro - Giai đoạn : tạo phôi soma từ mô sẹo lan Hồ Điệp in vitro - Giai đoạn : tạo lan Hồ Điệp in vitro hoàn chỉnh từ phôi soma - Giai đoạn : tạo hạt nhân tạo...
 • 88
 • 2,685
 • 11

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TÓM TẮT NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT PHÁT SINH PHÔI SOMA VÀ TẠO HẠT NHÂN TẠO Ở CÂY LAN HỒ ĐIỆP (Phalaenopsis sp.) (Phần chính)

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TÓM TẮT NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT PHÁT SINH PHÔI SOMA VÀ TẠO HẠT NHÂN TẠO Ở CÂY LAN HỒ ĐIỆP (Phalaenopsis sp.) (Phần chính)
... lớn Dựa vào thực tế nêu trên, với đề tài Nghiên cứu kỹ thuật phát sinh phôi soma tạo hạt nhân tạo lan Hồ Điệp (Phalaenopsis sp )”, mong muốn góp phần vào công nghiệp sản xuất hoa lan Hồ Điệp Trong ... soma hoa lan Hồ Điệp cho việc tạo phôi soma trở nên thật đơn giản hiệu Từ kết thu nhận việc tạo phôi soma lan Hồ Điệp, xa nữa, cách sử dụng phôi soma để tạo hạt nhân tạo Công nghệ hạt nhân tạo phương ... : tạo mô sẹo từ PLB lan Hồ Điệp in vitro - Giai đoạn : tạo phôi soma từ mô sẹo lan Hồ Điệp in vitro - Giai đoạn : tạo lan Hồ Điệp in vitro hoàn chỉnh từ phôi soma - Giai đoạn : tạo hạt nhân tạo...
 • 88
 • 648
 • 8

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TÓM TẮT NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT PHÁT SINH PHÔI SOMA VÀ TẠO HẠT NHÂN TẠO Ở CÂY LAN HỒ ĐIỆP (Phalaenopsis sp.) (Phần phụ)

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TÓM TẮT NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT PHÁT SINH PHÔI SOMA VÀ TẠO HẠT NHÂN TẠO Ở CÂY LAN HỒ ĐIỆP (Phalaenopsis sp.) (Phần phụ)
... gia tăng phát sinh phôi lan Hồ Điệp 56 Biểu đồ 4.2 Hệ số nhân chồi phôi soma lan Hồ Điệp nuôi cấy tái sinh 61 Biểu đồ 4.3 Số chiều dài lan Hồ Điệp nuôi cấy tái sinh chồi từ phôi soma ... lớp Công Nghệ Sinh Học 27 gắn bó với suốt năm qua ii TÓM TẮT LIÊU HỒNG PHÚ, Đại học Nông Lâm Tháng 8/2005 Nghiên cứu kỹ thuật phát sinh phôi soma tạo hạt nhân tạo lan Hồ Điệp (Phalaenopsis sp ... 56 Hình 4.7 Chồi lan Hồ Điệp tái sinh từ phôi soma 75 NSC .63 Hình 4.8 Hạt nhân tạo lan Hồ Điệp môi trường nảy mầm 65 Hình 4.9 Quá trình nảy mầm hạt nhân tạo lan Hồ Điệp 66 x...
 • 12
 • 663
 • 0

NGHIÊN CỨU NHÂN GIỐNG IN VITRO MỘT SỐ DÒNG CÀ PHÊ VỐI (Coffea canephora) CHỌN LỌC THÔNG QUA MÔ SẸO VÀ PHÁT SINH PHÔI SOMA pot

NGHIÊN CỨU NHÂN GIỐNG IN VITRO MỘT SỐ DÒNG CÀ PHÊ VỐI (Coffea canephora) CHỌN LỌC THÔNG QUA MÔ SẸO VÀ PHÁT SINH PHÔI SOMA pot
... liu cn thit, thụng qua giai on phụi tin ny mm v ny mm tỏi sinh thnh cõy hon chnh Tỏi sinh cõy t phụi v t o cõy hon ch nh Cỏc phụi dng thy lụi c tri u trờn mụi trng thch tỏi sinh (1g phụi/a pộtri) ... kh nng phỏt sinh callus ca cỏc dũng vụ tớnh c phờ vi khỏc cỏc mụi trng th nghim: Dũng TR10 khụng to callus cú kh nng phỏt sinh phụi c mụi trng T l phỏt sinh callus cú kh nng phỏt trin thnh phụi ... n phỏt trin thnh cõy cú ớt nht hai cp lỏ tht Ra ngụi bu t PE, ch chm súc ging nh i vi cõy trng bng ht III KếT QUả THảO LUậN Kh nng phỏt sinh callus trờn m u lỏ c phờ Bng T l phỏt sinh callus...
 • 5
 • 463
 • 8

Luận văn : Nghiên cứu kỹ thuật phát sinh phôi soma và tạo hạt nhân tạo ở cây lan Hồ Điệp (Phalaenopsis sp. ) part 9 ppt

Luận văn : Nghiên cứu kỹ thuật phát sinh phôi soma và tạo hạt nhân tạo ở cây lan Hồ Điệp (Phalaenopsis sp. ) part 9 ppt
... difference limits - -33.3400 4.70 799 * - 6.66000 4.70 799 * - -11.1200 4.70 799 * - -26.6700 4.70 799 * - 6.66000 4.70 799 * - 40.0000 4.70 799 * - 22.2200 4.70 799 * * denotes a statistically significant ... 1.030 298 2 3 1.0000000 0000000 0202073 96 97018 1.030 298 2 1.2300000 0173205 0202073 1. 199 7018 1.260 298 2 1.0000000 0000000 0202073 96 97018 1.030 298 2 1.2300000 0346410 0202073 1. 199 7018 1.260 298 2 1.3800000 ... statistically significant difference 88 Thí nghiệm : Ảnh hưởng môi trường tạo vỏ hạt đến tái sinh từ hạt nhân tạo Means plot: LSD Confidence level: 95 Range test: LSD Analysis of variance ...
 • 8
 • 151
 • 0

Luận văn : Nghiên cứu kỹ thuật phát sinh phôi soma và tạo hạt nhân tạo ở cây lan Hồ Điệp (Phalaenopsis sp. ) part 8 ppsx

Luận văn : Nghiên cứu kỹ thuật phát sinh phôi soma và tạo hạt nhân tạo ở cây lan Hồ Điệp (Phalaenopsis sp. ) part 8 ppsx
... 1.34 682 28 2. 481 9 58 6.3 980 42 6.670000 5773503 1.34 682 28 4.7119 58 8.6 280 42 8. 890000 1.1547005 1.34 682 28 6.9319 58 10 .84 8042 10 8. 890000 1.73205 08 1.34 682 28 6.9319 58 10 .84 8042 11 13.330000 1.73205 08 ... 6.670000 1.73205 08 1.34 682 28 4.7119 58 8.6 280 42 8. 890000 5773503 1.34 682 28 6.9319 58 10 .84 8042 15 .89 3333 1.4529663 1.34 682 28 13.935291 17 .85 1375 11.110000 1.1547005 1.34 682 28 9.1519 58 13.0 680 42 4.440000 ... 1.34 682 28 11.3719 58 15. 288 042 12 15.560000 288 6751 1.34 682 28 13.6019 58 17.5 180 42 13 6.670000 1.73205 08 1.34 682 28 4.7119 58 8.6 280 42 -Total 39 11.479 487 3735414...
 • 10
 • 217
 • 0

Luận văn : Nghiên cứu kỹ thuật phát sinh phôi soma và tạo hạt nhân tạo ở cây lan Hồ Điệp (Phalaenopsis sp. ) part 7 doc

Luận văn : Nghiên cứu kỹ thuật phát sinh phôi soma và tạo hạt nhân tạo ở cây lan Hồ Điệp (Phalaenopsis sp. ) part 7 doc
... NSC 70 NSC Hình 4.9 Quá trình nảy mầm hạt nhân tạo lan Hồ Điệp 67 PHẦN KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Qua trình nghiên cứu tìm hiểu kỹ thuật phát sinh phôi soma tạo hạt nhân tạo lan Hồ Điệp, ... 4 .7 Chồi lan Hồ Điệp tái sinh từ phôi soma 75 NSC 65  Thí nghiệm tạo hạt nhân tạo Thí nghiệm : Ảnh hưởng môi trường tạo vỏ hạt đến tái sinh từ hạt nhân tạo (60 NSC) Trong công nghệ tạo hạt nhân ... đồ 4.3 Số chiều dài lan Hồ Điệp nuôi cấy tái sinh chồi từ phôi soma 4.2.2 Ảnh hưởng loại môi trường đến số rễ chiều dài rễ lan Hồ Điệp nuôi cấy tái sinh chồi từ phôi soma Sau 75 ngày nuôi cấy,...
 • 10
 • 179
 • 0

Luận văn : Nghiên cứu kỹ thuật phát sinh phôi soma và tạo hạt nhân tạo ở cây lan Hồ Điệp (Phalaenopsis sp. ) part 6 ppsx

Luận văn : Nghiên cứu kỹ thuật phát sinh phôi soma và tạo hạt nhân tạo ở cây lan Hồ Điệp (Phalaenopsis sp. ) part 6 ppsx
... mầm Kết luận phôi vô tính lan Hồ Điệp (phalaenopsis. sp) 54 Phôi hình cầu Phôi hình thuỷ lôi Phôi hình tim Phôi hình mầm Hình 4.4 Các giai đoạn phát sinh phôi lan Hồ Điệp Sự phát sinh phôi vô ... hệ số nhân chồi phôi soma lan Hồ Điệp nuôi cấy tái sinh Bảng 4.7 Ảnh hưởng loại môi trường nuôi cấy đến tỉ lệ mẫu chết hệ số nhân chồi lan Hồ Điệp in vitro từ phôi soma 75 NSC Số Số Số chồi Tỉ ... mẫu cấy tiết Nghiên cứu ảnh hưởng loại môi trường có bổ sung khoai tây than đến trình tái sinh từ phôi soma lan Hồ Điệp, 75 NSC thu kết sau: Bảng 4 .6 Sự phát sinh hình thái phôi soma loại môi...
 • 10
 • 173
 • 1

Luận văn : Nghiên cứu kỹ thuật phát sinh phôi soma và tạo hạt nhân tạo ở cây lan Hồ Điệp (Phalaenopsis sp. ) part 5 doc

Luận văn : Nghiên cứu kỹ thuật phát sinh phôi soma và tạo hạt nhân tạo ở cây lan Hồ Điệp (Phalaenopsis sp. ) part 5 doc
... chồi: Số chồi tạo / Số mẫu cấy _Số /chồi: Tổng số / Tổng số chồi _Số rễ /chồi: Tổng số rễ / Tổng số chồi _Chiều dài (mm) _Chiều dài rễ (mm)  Thí nghiệm tạo hạt nhân tạo _Tỉ lệ nảy mầm: (Số hạt ... cấy) *100  Thí nghiệm phát sinh phôi soma từ mô sẹo _Hệ số tạo phôi: Số phôi tạo / Số mẫu cấy  Thí nghiệm tái sinh từ phôi soma _Tỉ lệ mẫu chết (% ): (Số mẫu chết / Số mẫu cấy)*100 _Hệ số nhân ... trường tạo vỏ hạt đến tái sinh từ hạt nhân tạo Thí nghiệm gồm nghiệm thức Nghiệm thức 5. 1(đối chứng) Môi trƣờng Hàm lƣợng sodium alginate (g/l) MS 30 5. 2 1/2MS 30 5. 3 1/5MS 30 5. 4 VW 30 5. 5 1/2VW...
 • 10
 • 195
 • 0

Luận văn : Nghiên cứu kỹ thuật phát sinh phôi soma và tạo hạt nhân tạo ở cây lan Hồ Điệp (Phalaenopsis sp. ) part 4 pdf

Luận văn : Nghiên cứu kỹ thuật phát sinh phôi soma và tạo hạt nhân tạo ở cây lan Hồ Điệp (Phalaenopsis sp. ) part 4 pdf
... sau : - Giai đoạn : tạo mô sẹo từ PLB lan Hồ Điệp in vitro - Giai đoạn : tạo phôi soma từ mô sẹo lan Hồ Điệp in vitro - Giai đoạn : tạo lan Hồ Điệp in vitro hoàn chỉnh từ phôi soma - Giai đoạn : ... Bước Cấy hạt nhân tạo vào môi trường nuôi cấy (MS không bổ sung chất điều hòa sinh trưởng) 35 2.6 .4 Các nhân tố cần thiết việc tổng hợp hạt nhân tạo Quá trình tổng hợp hạt nhân tạo từ phôi vô ... Murashige vào năm 1978 Công nghệ hạt nhân tạo sử dụng phôi vô tính có vai trò quan trọng việc trồng trọt loài thực vật : ( 1) Không tạo hạt ( 2) Hạt tạo thành với số lượng thấp ( 3) Khả hạt sống...
 • 10
 • 383
 • 0

Luận văn : Nghiên cứu kỹ thuật phát sinh phôi soma và tạo hạt nhân tạo ở cây lan Hồ Điệp (Phalaenopsis sp. ) part 3 doc

Luận văn : Nghiên cứu kỹ thuật phát sinh phôi soma và tạo hạt nhân tạo ở cây lan Hồ Điệp (Phalaenopsis sp. ) part 3 doc
... 3, in vitro phát triển từ phôi hình cầu qua phôi hình tim phôi hình thủy lôi Hình 2.6 Các giai đoạn phát sinh phôi vô tính  Các kiểu phát sinh phôi soma Sự phát sinh phôi soma bất định Các phôi ... nhất: gần 100% mẫu protocorm hình thành phôi (45NSC) Trung bình 30 13. 5 phôi/ mẫu cấy… Ngược lại, bổ sung thêm NAA (nồng độ 0.54M 57 .37 M) ức chế tạo phôi  Phƣơng pháp nuôi cấy tạo phôi lan Hồ Điệp ... số thành tựu tạo phôi vô tính Phôi vô tính nghiên cứu 130 loài, bao gồm loài ngũ cốc, loài cỏ, họ đậu có hình nón (Ammirato, 19 83; Wann,198 8) Trong đó, việc nghiên cứu tạo phôi Lan nhà khoa học...
 • 10
 • 543
 • 7

Luận văn : Nghiên cứu kỹ thuật phát sinh phôi soma và tạo hạt nhân tạo ở cây lan Hồ Điệp (Phalaenopsis sp. ) part 1 potx

Luận văn : Nghiên cứu kỹ thuật phát sinh phôi soma và tạo hạt nhân tạo ở cây lan Hồ Điệp (Phalaenopsis sp. ) part 1 potx
... lớn Dựa vào thực tế nêu trên, với đề tài Nghiên cứu kỹ thuật phát sinh phôi soma tạo hạt nhân tạo lan Hồ Điệp (Phalaenopsis sp ) , mong muốn góp phần vào công nghiệp sản xuất hoa lan Hồ Điệp Trong ... soma hoa lan Hồ Điệp cho việc tạo phôi soma trở nên thật đơn giản hiệu Từ kết thu nhận việc tạo phôi soma lan Hồ Điệp, xa nữa, cách sử dụng phôi soma để tạo hạt nhân tạo Công nghệ hạt nhân tạo phương ... (Phalaenopsis sp .) loại đơn trục sống biểu sinh, thuộc : Ngành : Hạt kín (Angiospermae) Lớp : Một mầm (Monocotyledoneae) Bộ : Lan (Orchidales) Họ : Phong lan (Orchidaceae) Cây phong lan Hồ Điệp (Phalaenopsis...
 • 10
 • 281
 • 0

Báo cáo khoa học:Tìm hiểu sự phát sinh phôi soma từ mô sẹo lá cây hà thủ ô đỏ ppt

Báo cáo khoa học:Tìm hiểu sự phát sinh phôi soma từ mô sẹo lá cây hà thủ ô đỏ ppt
... sau tuần nuôi cấy; môi trường MS6 sẹo khối tế bào tròn, đẳng kính, vách mỏng tế bào chất đậm đặc tế bào thích hợp để cảm ứng sinh phôi 3.3 Sự phát sinh phôi soma từ sẹo sẹo môi trường ... sinh tế bào sinh phôi loạt biến đổi hình thái sinh hóa dẫn đến hình thành phôi soma Phôi soma hình thành trực tiếp từ bề mặt mẫu cấy gián tiếp thông qua sẹo sẹo thường cảm ứng môi trường ... 0,5mg/l Sự nuôi cấy đặt ánh sáng 2500±500 lux, nhiệt độ 22±20 Theo dõi gia tăng trọng lượng tươi, màu sắc sẹo sau tuần nuôi cấy 2.2.3 Theo dõi phát sinh phôi vô tính từ sẹo sẹo nuôi cấy môi...
 • 5
 • 197
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: phải nh́n sự vật toàn diện bao quát xem xét sự vật trong quá tŕnh phát sinh phát triển và đặt sự vật trong tổng thểquản lý chất thải là các hoạt động kiểm soát chất thải suốt trong quá trình từ phát sinh đến thu gom vận chuyển lưu trữ xử lý thải bỏ tiêu hủy chất thảiphát sinh phôi soma trải qua 2 giai đoạnkỹ thuật phát sinh phôi somacông nhận giống cây trồng lâm nghiệp mới tại bộ nông nghiệp và phát triển nông thônnhân giống cây trồng bằng phương pháp nuôi cấy mônhân giống cây trồng bằng nuôi cấy mônuôi cấy mô tế bào trong nhân giống cây trồngứng dụng nuôi cấy mô trong nhân giống cây trồngsưu tầm ứng dụng cn nuôi cấy mô tế bào trong nhân giống cây trồngkỹ thuật nuôi cấy mô trong nhân giống cây trồngnhân giống cây trồng bằng nuôi cấy mô tế bàocác hạn chế của nhân giống cây trồng bằng nuôi cấy môphát triển công nghệ nhân giống cây lâm nghiệp trong 20 năm thời kỳ đổi mớibài 6 ứng dụng công nghệ nuôi cấy mô tế bào trong nhân giống cây trồng nông lâm nghiệpBài 29. Nguyên phânBài 42. Sinh sản hữu tính ở thực vậtBài 42. Sinh sản hữu tính ở thực vậtBài 42. Sinh sản hữu tính ở thực vậtBài 39. Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật (tiếp theo)Bài 39. Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật (tiếp theo)Bài 38. Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vậtBài 38. Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vậtBài 36. Phát triển ở thực vật có hoaBài 34. Sinh trưởng ở thực vậtGDH Kĩ thuật khăn trải bàn, Phương pháp dạy học gócBài 32. Tập tính của động vật (tiếp theo)Bài 29. Điện thế hoạt động và sự lan truyền xung thần kinhBài 24. Ứng độngBài 18. Tuần hoàn máuBài 17. Hô hấp ở động vậtBài 9. Quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4 và CAMBài 27. Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của vi sinh vậtBài 17. Quang hợpBài 14. Enzim và vai trò của enzim trong quá trình chuyển hóa vật chất