Tổng hợp vô cơ 2

ĐỀ TỔNG HỢP VÀ HỮU SỐ 2

ĐỀ TỔNG HỢP VÔ CƠ VÀ HỮU CƠ SỐ 2
... Bài 20 : Hoà tan 8 ,2 gam hỗn hợp bột [/ct]CaCO_3,MgCO_3[/ct] nước cần 2, 016 lít khí (đktc) Số gam muối ban đầu A 6,1 gam 2, 1 gam B 1,48 gam 6, 72 gam C 4,0 gam 4 ,2 gam D 2, 0 gam 6 ,2 gam Bài 21 ... Pauli? A B C D Bài 38 : Dãy nguyên tố có số hiệu nguyên tử có tính chất hoá học tương tự kim loại natri? A 12, 14, 22 , 42 B 3, 19, 37, 55 C 4, 20 , 38, 56 D 5, 21 , 39, 57 Bài 39 : Anion có cấu hình ... nặng 50 gam vào 400 ml dung dịch 0,5M Sau thời gian, lấy nhôm ra, cân 51,38 gam Khối lượng Cu tạo thành A 0,64 gam B 1,38 gam C 1, 92 gam D 2, 56 gam Bài 22 : Trộn 0,54 gam bột với hỗn hợp bột tiến...
 • 6
 • 258
 • 2

ĐỀ TỔNG HỢP VÀ HỮU 2009

ĐỀ TỔNG HỢP VÔ CƠ VÀ HỮU CƠ 2009
... Hỗn hợp X gồm Fe kim loại R (hóa trị II, R không tan nớc) Tỷ lệ mol Fe R hỗn hợp X : Cho a gam hỗn hợp X tan hoàn toàn dung dịch HCl thu đợc 2,24 lít H2 (đktc) Hãy cho biết cho a gam hỗn hợp X vào ... 27 gam D 3,4 gam Câu 24: Nung 99,9 gam hỗn hợp gồm Na 2CO3 NaHCO3 khối lợng hỗn hợp không đổi đợc 68,9 gam chất rắn Hãy cho biết cho 900 gam hỗn hợp X vào dung dịch HCl d thu đợc tối đa lít CO2 ... rợu Trong Y, số mol rợu bậc I = số mol rợu bậc II Oxi hỗn hợp Y CuO thu đợc hợp chất chứa nhóm cacbonyI (hỗn hợp Z) Vậy cho toàn hỗn hợp Z tác dụng với Ag 2O NH3 thu đợc gam Ag (hs phản ứng đạt...
 • 5
 • 331
 • 3

ĐỀ TỔNG HỢP VÀ HỮU SỐ 6

ĐỀ TỔNG HỢP VÔ CƠ VÀ HỮU CƠ SỐ 6
... C Pirit D Xiđerit Bài 36 : M có đồng vị sau: số nơtron : số nơtron = 13 : 15 là: A B thành phần hoá học? ; ; ; Đồng vị phù hợp với tỉ lệ C D Bài 37 : Nguyên tử có tổng số proton, electron nơtron ... loại Bài 26 : Hoà tan hoàn toàn 104,25 gam hỗn hợp X gồm vào nước dung dịch Sục khí dư vào dung dịch A Kết thúc thí nghiệm, coâ cạn dung dịch thu 58,5g muối khan Khối lượng coù hỗn hợp X : A ... điện li số điện li thay đổi B độ điện li không đổi số điện li thay đổi C độ điện li số điện li không thay đổi D độ điện li thay đổi số điện li không thay đổi Bài 50 : Hoà tan 7,2 gam hỗn hợp gồm...
 • 7
 • 209
 • 1

ĐỀ TỔNG HỢP VÀ HỮU SỐ 1

ĐỀ TỔNG HỢP VÔ CƠ VÀ HỮU CƠ SỐ 1
... thu 5, 913 6 lít , atm Hai kim loại A B C D Bài 19 : Cho 10 lít hỗn hợp khí (đktc) gồm 68,64% CO thể tích qua 10 0 gam dung dịch A gam B 10 gam C 12 gam D gam thấy tách m gam kết tủa Trị số m Bài ... (Z=8), Y(Z =16 ), T(Z =19 ), H(Z=20) tạo tối đa hợp chất ion hợp chất cộng hoá trị gồm nguyên tố? (chỉ xét hợp chất học chương trình phổ thông) A Ba hợp chất ion ba hợp chất cộng hoá trị B Hai hợp chất ... Bài 36 : Nguyên tử nguyên tố X có 19 electron Ở trạng thái X có số obitan chứa electron bao nhiêu? A B C 11 D 10 Bài 37 : Nguyên tử nguyên tố X có Z =17 X có số lớp electron A B C D Bài 38 : Phát...
 • 8
 • 350
 • 5

ĐỀ TỔNG HỢP VÀ HỮU SỐ 3

ĐỀ TỔNG HỢP VÔ CƠ VÀ HỮU CƠ SỐ 3
... (đktc) hỗn hợp B gồm có khối lượng 12,2 gam Khối lượng muối nitrat sinh A 43, 0 gam B 34 ,0 gam C 3, 4 gam D 4 ,3 gam Bài 23 : Khử hoàn toàn 17,6 gam hỗn hợp X gồm [/ct]Fe, FeO, Fe_2O _3 [/ct] cần ... hỗn hợp qua dung dịch nước vôi B cho hỗn hợp qua nung nóng C cho hỗn hợp qua dung dịch đặc D nén làm lạnh hỗn hợp hoá lỏng Bài 33 : Nhiệt phân hoàn toàn không khí thu sản phẩm gồm A B C D Bài 34 ... tăng 6,16 gam Số mol ankan có hỗn hợp A 0, 03 mol B 0,06 mol C 0,045 mol D 0,09 mol Bài 18 : Cho 0 ,3 mol hấp thụ hoàn toàn 4,48 lít (đktc), lượng muối khan thu A 20,8 gam B 23, 0 gam C 31 ,2 gam D...
 • 7
 • 291
 • 2

ĐỀ TỔNG HỢP VÀ HỮU SỐ 4

ĐỀ TỔNG HỢP VÔ CƠ VÀ HỮU CƠ SỐ 4
... tử oxi có số khối 16 D Chỉ có hạt nhân nguyên tử oxi có số proton số nơtron Bài 39 : Biết số Avôgađro Số nguyên tử H có 1,8gam là: A nguyên tử B nguyên tử C nguyên tử D nguyên tử Bài 40 : Câu ... lượng nhỏ khí metan theo cách đây? A Nung natri axetat khan với hỗn hợp vôi xút (NaOH + CaO) B Phân huỷ yếm khí hợp chất hữu C Tổng hợp từ C D Crackinh butan Bài 15 : Có đồng phân cấu tạo, mạch hở ... Chu kì 3, nhóm IIB Bài 47 : Cho mẩu đá vôi nặng 10 gam vào 200 ml dung dịch HCl 2M Tốc độ phản ứng ban đầu giảm A nghiền nhỏ đá vôi trước cho vào B Thêm 100 ml dung dịch HCl 4M C tăng nhiệt độ phản...
 • 8
 • 423
 • 2

ĐỀ TỔNG HỢP VÀ HỮU SỐ 5

ĐỀ TỔNG HỢP VÔ CƠ VÀ HỮU CƠ SỐ 5
... Bài 39 : Trong nguyên tử A điện tích hạt nhân số nơtron B số electron số nơtron C tổng số electron số nơtron số khối D số hiệu nguyên tử trùng với số đơn vị điện tích hạt nhân Bài 40 : Cation ... Để trung hoà 50 0 ml dung dịch X chứa hỗn hợp 0,1M 0,3M cần ml dung dịch hỗn hợp gồm [/ct]NaOH[/ct] 0,3M 0,2M? A 250 ml B 50 0ml C 125ml D 750 ml Bài 31 : Đổ dung dịch có chứa 11,76 gam vào dung dịch ... pirit Bài 24 : Ngâm vào 100ml dung dịch 0,1M đến tác dụng hết, khối lượng thành sau phản ứng so với ban đầu A giảm 0, 755 gam B tăng 1,08 gam C tăng 0, 755 gam D tăng 7 ,55 gam Bài 25 : Ngâm kẽm dung...
 • 8
 • 239
 • 1

ĐỀ TỔNG HỢP VÀ HỮU SỐ 1

ĐỀ TỔNG HỢP VÔ CƠ VÀ HỮU CƠ SỐ 1
... có số nơtron khác số proton B Hạt nhân có số proton khác số nơtron C Hạt nhân có số nơtron khác số electron D Hạt nhân có số proton electron Bài 37 : Trong ngun tử A số proton ln số nơtron B tổng ... tất hợp chất, flo có số oxi hố -1 B Trong tất hợp chất, halogen có số oxi hố -1 C Tính oxi hố halogen giảm dần từ flo đến iot D Trong hợp chất với hiđro kim loại, halogen ln thể số oxi hố -1 Bài ... tích hạt nhân C số khối A khối lượng tuyệt đối ngun tử D tổng số proton số nơtron gọi số khối Bài 38 : Tổng số hạt (n, p, e) ion A 52 B 53 C 35 D 51 Bài 39 : Phát biểu khơng đúng? A Số khối xấp xỉ...
 • 7
 • 233
 • 2

ĐỀ TỔNG HỢP VÀ HỮU SỐ 8

ĐỀ TỔNG HỢP VÔ CƠ VÀ HỮU CƠ SỐ 8
... nước theo thể tích 11 : 15 Thành phần % theo khối lượng hỗn hợp A 18, 52%; 81 , 48% B 45%; 55% C 28, 13%; 71 ,87 % D 25%; 75% Bài 18 : Trong chất sau: Chất có liên kết cộng hoá trị A B C D Bài 19 : ... có công thức Tổng số hạt (p, n, e) B 92, số hạt mang điện nhiều số hạt không mang điện 28 B chất đây? A B C D Bài 40 : Trong tự nhiên oxi có đồng vị bền: bền: A 10 B 12 C 11 D 13 Số lượng phân ... A Hằng số cân tỉ lệ nghịch với nhiệt độ B Dùng chất xúc tác làm tăng số cân C Khi thay đổi nồng độ chất, làm thay đổi số cân D Khi thay đổi hệ số chất phản ứng, số cân K thay đổi Bài 48 : Điều...
 • 7
 • 285
 • 1

ĐỀ TỔNG HỢP VÀ HỮU SỐ 9

ĐỀ TỔNG HỢP VÔ CƠ VÀ HỮU CƠ SỐ 9
... biểu với nguyên tử X có số hiệu nguyên tử 9? A Điện tích lớp vỏ nguyên tử X 9+ B Điện tích hạt nhân nguyên tử X 9+ C Tổng số hạt nguyên tử X 26 D Số khối nguyên tử X 17 Bài 39 : Nguyên tử nguyên ... D 10 ,90 0 gam Bài 13 : Tách nước hoàn toàn từ hỗn hợp X gồm ancol A B ta hỗn hợp Y gồm olefin Nếu đốt cháy hoàn toàn X thu 1,76 gam Khi đốt cháy hoàn toàn Y tổng khối lượng nước tạo A 2 ,94 gam ... nóng chảy Bài 20 : X, Y, Z hợp chất kim loại, đốt nóng nhiệt độ cao cho lửa màu vàng X tác dụng với Y thành Z Nung nóng Y nhiệt độ cao thu Z, nước khí E Biết E hợp chất cacbon, E tác dụng...
 • 7
 • 237
 • 0

ĐỀ TỔNG HỢP VÀ HỮU SỐ 10

ĐỀ TỔNG HỢP VÔ CƠ VÀ HỮU CƠ SỐ 10
... có điểm chung là: A Có số khối B Có số electron C Có số proton D Có số nơtron Bài 37 : Phân lớp 3d có số electron tối đa là: A B 18 C 10 D 14 Bài 38 : Chọn mệnh đề mệnh đề sau? A Hạt nhân nguyên ... số oxi hoác nguyên tử không B Số oxi hoá cacbon hợp chất hữu +4 C Số oxi hoá cacbon hợp chất hữu -4 D Trong hợp chất, nguyên tử nguyên tố có độ âm điện lớn mang số oxi hoá dương ngược lại Bài ... có tổng hạt mang điện số hạt không mang điện D Hạt nhân nguyên tử có electron nơtron Bài 39 : Hợp chất M tạo thành từ cation anion Mỗi ion nguyên tử nguyên tố tạo nên Tổng số proton 11, tổng số...
 • 8
 • 225
 • 0

Tổng hợp thi ĐH 2007-2009(tuyệt)

Tổng hợp vô cơ thi ĐH 2007-2009(tuyệt)
... hỗn hợp khí Y gồm hai khí N2O N2 Tỉ khối hỗn hợp khí Y so với khí H2 18 Cô cạn dung dịch X, thu m gam chất rắn khan Giá trị m A 34,08 B 38,34 C 106,38 D 97,98 Câu 40: Cho bốn hỗn hợp, hỗn hợp ... 0,01 mol hợp chất sắt tác dụng hết với H2SO4 đặc nóng (dư), thoát 0,112 lít (ở đktc) khí SO2 (là sản phẩm khử nhất) Công thức hợp chất sắt A FeS B FeS2 C FeO D FeCO3 Câu 48: Cho m gam hỗn hợp bột ... hóa A B C D Câu 22: Cho V lít hỗn hợp khí (ở đktc) gồm CO H2 phản ứng với lượng dư hỗn hợp rắn gồm CuO Fe3O4 nung nóng Sau phản ứng xảy hoàn toàn, khối lượng hỗn hợp rắn giảm 0,32 gam Giá trị V...
 • 22
 • 177
 • 0

Ôn tổng hợp 12 HKII

Ôn tổng hợp vô cơ 12 HKII
... người ta tách lấy Ag khỏi hỗn hợp gồm Ag Cu? A Ngâm hỗn hợp vào lượng dư dung dịch AgNO3 B Ngâm hỗn hợp vào lượng dư dung dịch FeCl3 C Nung hỗn hợp với oxi dư hòa tan hỗn hợp thu vào dung dịch HCl ... D Đá hoa 104 Lựa chọn sau không kể ứng dụng CaCO3? A Làm bột nhẹ để pha sơn B Làm chất độn công nghiệp cao su C Làm vôi quét tường D Sản xuất xi măng 105 Hợp kim hợp kim nhôm? A Silumin B Thép ... nhiên liệu sinh hoạt nông thôn Tác dụng việc sử dụng khí biogas A phát triển chăn nuôi B đốt để lấy nhiệt giảm thiểu ô nhiễm môi trường C giải công ăn việc làm khu vực nông thôn D giảm giá thành...
 • 19
 • 250
 • 4

Công nghệ tổng hợp bản

Công nghệ tổng hợp vô cơ cơ bản
... Hydro nitơ có CO, CH4, oxi Hỗn hợp thường dùng để tổng hợp amôniac, cần phải loại bỏ tạp chất CO, CH4, oxi Do hỗn hợp khí đưa vào tháp phân ly kiểu dĩa (10) đẻ rửa hỗn hợp Trước sử dụng, dòng làm ... ngưng tụ phân đoạn, người ta tận dụng tới 95% khí hydro có khí cốc để tổng hợp amôniac, lấy etylen để tổng hợp polyetylen nhiều hợp chất hữu quan trọng khác Khí lại CH4, CO dùng làm nhiên liệu luyện ... CO2 dạng rắn - Elylen lại bị phân ly (7) - Hỗn hợp vào thiết bị trao đổi nhiệt (8) làm lạnh hỗn hợp N2-H2 đến 180°C làm metan ngưng tụ - Cả hỗn hợp - lỏng vào thiết bị bốc nitơ (9) t°=190°C Khí...
 • 7
 • 382
 • 1

Tài liệu TỔNG HỢP 12

Tài liệu TỔNG HỢP VÔ CƠ 12
... C 80% D 90% Câu 37: Cho 3,04g hỗn hợp NaOH KOH tác dụng với axit HCl thu 4,15g hỗn hợp muối clorua Khối lượng hiđroxit hỗn hợp A 1,17g 2,98g B 1,12g 1,6g C 1,12g 1,92g D 0,8g 2,24g Câu 38: Sục ... thứ tự: Fe2+, H+, Cu2+, Ag+ Câu 53: Trong hợp chất ion XY (X kim loại, Y phi kim), số electron cation số electron anion tổng số electron XY 20 Biết hợp chất, Y có mức oxi hóa Công thức XY A AlN ... loại B oxi hoá kim loại C phá huỷ kim loại hợp kim tác dụng chất môi trường D biến đơn chất kim loại thành hợp chất Câu 46: Đinh sắt bị ăn mòn nhanh trường hợp sau ? A Ngâm dung dịch HCl B Ngâm dung...
 • 23
 • 321
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: công nghệ tổng hợp vô cơ cơ bảnphương pháp giải bài tập về tổng hợp vô cơhóa kỷ thuật chương 21 kỷ thuật tổng hợp hữu cơ từ các nguồn nguyên liệu thực vậtgiảng viên tổng hợp chủ đề 2 việc xây dựng chương trình ở cơ sở an sinh xã hộitổng hợp hữu cơtổng hợp hữu cơtổng hợp điện cơcông nghệ tổng hợp hữu cơ hóa dầukỹ thuật thực hành tổng hợp hữu cơebook tổng hợp 1600 cơ cấu kẹp chặtcông nghệ tổng hợp hữu cơsách công nghệ tổng hợp hữu cơ hóa dầugiáo trình tổng hợp hữu cơ hóa dầuhóa đại cương vô cơ 2giáo án hóa vô cơ 200 Huong dan bieu quyetTiểu luận tốt nghiệp Xử lý tình huống về cân đối thu,chi ngân sách nhà nước thành phố Hà Nộivn 30-03-2017 Tai lieu Hop.rar 14 Phieu bieu quyetVăn bản - Tài liệu | Trang chủ Phieu yeu cau CCTLLaparoscopic heminephrectomy (ttn)CSDH - K. Dinh dưỡng (14.01.2014)7.Mẫu số BC01-AC ban hành TT26-2015chủ đề 4 khối 6 môn mĩ thuậtThông tư 199 HD chọn lại phương án hưởng ưu đãi thuế do cam kết WTO của VN (10.24KB)TT215 31122013BTC PLgiáo án vật lý lớp 10 soạn theo hướng PTNLThông tư 105 quỹ phát triển khoa học và công nghệ (KHCN) của doanh nghiệp (10.24KB)Thông tư 228 về trích lập dự phòng (20.48KB)Sách chế độ kế toán doanh nghiệp QD15 (1392.64KB)Sách chế độ kế toán doanh nghiệp QD15 (1392.64KB)Sách chế độ kế toán doanh nghiệp QD15 (1392.64KB)Tài liệu tiếng anh - LAMNGHIEPVN.INFO (Hưng Bùi) ModauTài liệu tiếng anh - LAMNGHIEPVN.INFO (Hưng Bùi) ReferencesTài liệu tiếng anh - LAMNGHIEPVN.INFO (Hưng Bùi) UNIT 7Tài liệu tiếng anh - LAMNGHIEPVN.INFO (Hưng Bùi) UNIT 8