CHƯƠNG 4 xây DỰNG nền ĐƯỜNG QUA các DẠNG địa HÌNH đặc BIỆT

Chương 4: Xây dựng mặt đường đá dăm nước doc

Chương 4: Xây dựng mặt đường đá dăm nước doc
... cố đá vỉa H = HTK +10cm, khối lượng tính riêng, chiều rộng đá vỉa không tính vào chiều rộng mặt đường - Khi rải đá dăm tăng cường mặt đường mặt đường cũ tốt phẳng cần làm mặt đường rải đá ... thiết kế) Nếu mặt đường có lớp dùng đá dăm tiêu chuẩn (4 6, 7, 8) Nếu mặt đường gồm lớp lớp dùng đá dăm tiêu chuẩn, lớp dùng đá dăm kích cỡ mở rộng ( 7) c Yêu cầu dạng hạt: - Đá phải đồng ... đường - Móng mặt đường: thiết kế qui định, thường dùng đá dăm tiêu chuẩn, không dùng đá hộc Đ2 Yêu cầu vật liệu Theo 22TCN 06-77 quy định sau: Yêu cầu đá dăm a Yêu cầu chất lượng đá: - Đá chia làm...
 • 6
 • 3,381
 • 94

Chương 5: Xây dựng mặt đường nhựa các loại pptx

Chương 5: Xây dựng mặt đường nhựa các loại pptx
... IRI) - Khe hở không 5mm mặt đường cấp cao A1 - Khe hở không 7mm loại mặt đường khác - (Đối với mặt đường cấp cao A1, IRI Ê2,8) 6- Bề rộng mặt đường láng nhựa hình thức nhựa nóng(3-5 cắt ngang/1km) ... Đ4 Mặt đường thấm thập nhựa Khái niệm, phân loại phạm vi sử dụng: a Khái niệm: Mặt đường thấm nhập nhựa loại mặt đường dùng đá dăm có kích cỡ tương đối đồng rải, lu lèn đến độ chặt định Dùng nhựa ... đá nhựa Quan sát mắt Tổ môn Đường Khoa Công trình Trường Cao đẳng GTVT 38 Xõy dng mặt ng Bi ging mụn hc Chất lượng lớp láng nhựa kích thước mặt đường láng nhựa 5- Độ phẳng mặt đường láng nhựa...
 • 29
 • 516
 • 12

đồ án môn học xây dựng nền đường, chương 4 ppt

đồ án môn học xây dựng nền đường, chương 4 ppt
... di L (m) 10 10 10 Âäü däúc Loải Chiãưu ngang nãưn caôàõp (m) sỉåìn âỉåìng 7% Âàõp 2 ,45 4% Âàõp 1 ,41 5% Âàõp 1 ,40 II ÂÀÛC ÂIÃØM CÁÚU TẢO, CHN PHỈÅNG ẠN TÄØ CHỈÏC THI CÄNG - Cäúng trãn tuún gäưm ... v thi cäng chán khay, sán cäúng kãút håüp gia cäú thỉåüng lỉu: Dng cáúp phäúi âạ dàm lm låïp âãûm cho c mọng tỉåìng cạnh, tỉåìng âáưu v mọng cäúng Mọng tỉåìng âáưu,sán cäúng ,chán khay lm bàòng ... v cáøu làõp äúng cäúng Lm låïp âãûm mọng cäúng ,mọng tỉåìng cạnh, tỉåìng âáưu v thi cäng chán khay, sán cäúng kãút håüp gia cäú thỉåüng lỉu 6 Làõp âàût äúng cäúng, lm mäúi näúi cäúng, låïp phng...
 • 5
 • 190
 • 0

Xây dựng nền đường chương 4

Xây dựng nền đường chương 4
... dụng đường : ( Theo TCVN 40 54: 2005 xuất lần ) Được xem 80cm đất sát đáy áo đường - 30cm phải có CBR > ( đường cấp I ) CBR > ( đường cấp khác ) - 50cm phải có CBR > ( đường cấp I ) CBR > 4( đường ... phần đường đào sát áo đường quy định : Loại công trình Nền đào & không đào không đắp Độ sâu tính từ đáy áo đường trở xuống ( cm) Hệ số độ chặt yêu cầu Kyc Đường có vận tốc thiết kế ≥ 40 km/h Đường ... cuội sỏi, đá dăm 1,20 ÷ 1,28 1, 14 ÷ 1,28 1,08 ÷ 1,17 1, 14 ÷ 1,28 1 ,45 ÷ 1,50 1, 14 ÷ 1,28 1,26 ÷ 1,32 1, 24 ÷ 1,30 1, 14 ÷ 1,28 29 Khi đào đất đường để đắp, đất đắp đầm nén đạt độ chặt yêu cầu thường...
 • 57
 • 169
 • 0

CHƯƠNG 4 XÂY DỰNG CÁC BÀI THÍ NGHIỆM SẤY CHÂN KHÔNG

CHƯƠNG 4 XÂY DỰNG CÁC BÀI THÍ NGHIỆM SẤY CHÂN KHÔNG
... cầu + Xây dựng thí nghiệm sấy rau (cà rốt rau thìa là) sấy gỗ thông theo mô hình thiết bị sấy chân không + Xác định thời gian sấy cho ba loại vật liệu sấy đặc trưng sấy thiết bị sấy chân không, ... gian sấy so với phương pháp sấy nóng thông thường phương pháp sấy lạnh khác 4. 2.2 Dụng cụ vật liệu làm thí nghiệm a Dụng cụ thí nghiệm Bao gồm: + Mô hình thí nghiệm sấy chân không trình bày chương ... ẩm môi trường sấy cuối giảm - Nhiệt độ sấy tăng dần từ bắt đầu sấy đến lúc kết thúc sấy nhằm hạn chế bay lớp gỗ bề mặt giai đoạn đầu trình sấy 49 4. 2 GIỚI THIỆU CÁC BÀI THÍ NGHIỆM 4. 2.1 Mục đích...
 • 13
 • 352
 • 1

đồ án môn học xây dựng nền đường, chương 9 pptx

đồ án môn học xây dựng nền đường, chương 9 pptx
... 856 .92 1028.31 7.40 36.4 51.46 547.42 656 .91 -1857 .9 -3 099 .3 -6462 -7 894 .8 -7353.1 - 691 0.4 -6454 .9 -6256 -6007.6 -5 699 .2 -5570 -6480 .9 - 699 2.5 -6638.5 -3703.8 115.436 2784. 79 3828. 19 2875.14 22 69. 69 ... 2802.21 3362.66 11.30 100 1 19. 48 1 293 .57 1552. 29 12.00 100 624.32 68.88 82.66 8.00 40 442.74 0.00 0.00 9. 60 60 467.30 9. 82 11. 79 8.70 50 2 09. 02 8.47 10.17 6.00 50 248. 79 0.28 0.34 8.40 58.2 308.35 ... 55.56 112.31 852. 69 1023.22 5.00 44.44 32.64 453.50 544.21 7.40 100 368. 59 12.16 14. 59 9.10 100 293 4.67 0.00 0.00 8.70 100 38 19. 23 0.00 0.00 5.40 100 26 69. 36 0.00 0.00 6.80 100 10 89. 40 38.34 46.00...
 • 7
 • 228
 • 2

đồ án môn học xây dựng nền đường, chương 1 pptx

đồ án môn học xây dựng nền đường, chương 1 pptx
... KIÃÛN LIÃN QUAN KHẠC Dán cỉ v sỉû phán bäú dán cỉ Dán cỉ åí âáy ch úu l ngỉåìi Kinh säúng táûp trung åí hai thë tráún hai âáưu v phán bäú ri rạc dc theo tuún Trçnh âäü dán trê khạ cao Tçnh hçnh ... tráût tỉû trãn cäng trỉåìng, bo qun váût liãûu cng cạc âiãưu kiãûn àn åí sinh hoảt ca cäng nhán Nhán dán âëa phỉång ráút hoan nghãnh v ng häü cạc ch trỉång chênh ca Âng v Nh nỉåïc; têch cỉûc giụp ... nåi cáưn thi cäng.Trảm träün bã täng, phán xỉåíng âục cạc cáúu kiãûn åí xa KM1+500 khong 5km váûy dng ätä váûn chuøn l täúi ỉu nháút Kh nàng cung cáúp nhán lỉûc phủc vủ thi cäng Âån vë thi cäng...
 • 6
 • 228
 • 0

đồ án môn học xây dựng nền đường, chương 2 ppsx

đồ án môn học xây dựng nền đường, chương 2 ppsx
... trãn vng trn v âoản 2Rtg  âãø cọ âiãøm âàût mạy måïi B2 Sau âọ âàût mạy tải ngàõm A3 Lm tỉång tỉû váûy cho âãún hãút âỉåìng cong    /2 B2 A2 B1 A1 ... Ai+1 l = 2R tg  Nhỉ váûy càõm âỉåìng cong theo trçnh tỉû âo: Âo A1B1 = Rtg âọ âo âoản Rtg   ,tải B1 âàût mạy kinh vé âo gọc VB A = , trãn 1 âãø càõm âiãøm A2 trãn vng trn v âoản 2Rtg  âãø ... cong näúi + Cc 100 m thỉåìng dng cc bã täng + Cc 25 m thỉåìng dng cc gäù 33 cm2 + Nãúu gàûp âáút cỉïng thç dng cc thẹp 1014 cọ chiãưu di 15  20 cm - Khi tuún l âỉåìng cong: ngoi cạc vë trê...
 • 5
 • 163
 • 0

đồ án môn học xây dựng nền đường, chương 3 ppsx

đồ án môn học xây dựng nền đường, chương 3 ppsx
... âãø nhäø rãù l : 39 0  0,45 ca 124  - Dng thiãút bë dy c l l mạy i D271 loải T100 MGP Nàng sút 0 ,3 ha/h Säú ca lm cäng tạc lm cäng tạc dy c ,cáy bủi l: 38 000  1,81 ca 10000  0 ,3  Khäúi lỉåüng ... cọ âỉåìng kênh  < 60 cm, nàng sút 1,3m/phụt Säú cäng cáưn thiãút âãø cỉa cáy l: 130 0(cây )  0,6m  1, 43 cäng 1 ,3( m / p )  60( p )  7(h) - Dng thiãút bë nhäø rãù, âáøy âạ mäư cäi l mạy kẹo D271 ... 19x2000 = 38 000 (m2) Våïi khäúi lỉåüng cäng tạc chàût cáy trãn, ta bäú trê cäng nhán sỉí dủng cỉa âiãûn déa U78 ca Liãn Xä cọ thãø cỉa cạc cáy cọ âỉåìng kênh  < 60 cm, nàng sút 1,3m/phụt Säú...
 • 6
 • 227
 • 0

đồ án môn học xây dựng nền đường, chương 5 pptx

đồ án môn học xây dựng nền đường, chương 5 pptx
... 2 3, 15( 1,1.0,4 0, 35. 1 ,5 1,1.0 ,5) 0,47.0, 35. ( 51 .9 50 30 100 284 120 3 15 449 47 35 150 35 40 200 90 18 75 30 10 100 1: 25 67 = :1 8,49m3 i = 3, 15 2,93 ) 2,84.1,0.0 ,52 35 50 47 100 Vthổồỹng ... toaùn 1 75 KM0 + 800 1: 152 90 70 100 69 is = :3 ,5 200 40 50 206 120 3 45 537 841 350 Vthổồỹng lổu = 1 1 ,52 1 ,52 1 ,52 3, 45 5, 37 1 ,52 .8,41 )(2,9 2,26 ). 0,37 .1,98.1 ,52 (0, 25 2 ... 3, 15( 1,1.0,4 0, 35. 1 ,5 1,1.0 ,5) 0,47.0, 35. ( 3, 15 2,93 ) 2,84.1,0.0 ,52 8 ,51 m *Tờnh toaùn khọỳi lổồỹng õỏỳt õaỡo õừp ồớ haỷ lổu : * Cọỳng tờnh toaùn 1 75 KM0 + 800 1, 252 50 248 53 1 25 347 325...
 • 9
 • 192
 • 2

đồ án môn học xây dựng nền đường, chương 6 potx

đồ án môn học xây dựng nền đường, chương 6 potx
... (0,35 0 ,64 ) 70 0,83 0,52 360 2 = 0,74m3 Vỏỷy V= V1+V2 =1,25 m3 135 1 36 20 30 70 64 52 205 b.Tổồỡng caùnh: * Cọỳng 75 Thóứ tờch tổồỡng caùnh 75: 30 93 30 1 16 30 30 30 65 30 35 65 35 V1= ... 0,35 0, 96 2,03 3,14. + 3,14. 2,03 2 (0,35 0, 96 ) 60 2,03 1,03 360 2 Vỏỷy V= V1+V2 =5,19m3 30 ` 235 264 20 35 = 3,19m3 60 96 409 103 * Cọỳng 75 + Phiaù thổồỹng lổu 135 113 35 20 ... (0,5+2).3 ,61 + 0,88.(3 ,61 +2,99).1/2 + 0,59.3 ,61 ] = 2,873(m3) Vồùi cọỳng 1.75 ta tờnh õổồỹc thóứ tờch lồùp õóỷm nhổ sau: V = 0,1 [(0,4+2+0,5).5,37 + 2, 06( 3 ,65 +5,37)1/2 + 2.3,45.1,2 + (0,5+2 ,65 ).5,88...
 • 9
 • 192
 • 0

đồ án môn học xây dựng nền đường, chương 7 potx

đồ án môn học xây dựng nền đường, chương 7 potx
... Âạ häüc Âạ dàm Cạt vng (m3) (m3) (m3) (m3) 12.54 15.05 0 .71 0.94 5.93 7. 12 0.34 0.44 5.93 7. 12 0.34 0.44 Xm PC30 (kg) 248 .72 1 17. 62 1 17. 62 VÁÛT LIÃÛU LM HÄÚ CHÄÚNG XỌI Täøng thãø têch Âạ häüc ... (m3) (m3) (kg) KM1+800 12.20 2232.14 11.36 6.33 3392.86 KM2+500 2.58 472 .04 2.40 1.34 71 7.51 KM3+100 2.58 472 .04 2.40 1.34 71 7.51 TÄØNG KÃÚT KHÄÚI LỈÅÜNG VÁÛT LIÃÛU CHO TỈÌNG CÄÚNG STT L trçnh ... (kg) Âạ häüc (m3) KM1+800 2232.14 39.465 KM2+500 472 .04 12.8 87 16.09 5 974 .06 39.25 5.83 1904.39 18.92 KM3+100 472 .04 5.83 1904.39 18.92 12.8 87 *Tênh toạn nàng sút ätä váûn chuøn váût liãûu Váût...
 • 5
 • 184
 • 0

đồ án môn học xây dựng nền đường, chương 8 ppt

đồ án môn học xây dựng nền đường, chương 8 ppt
... cäúng KM1 +80 175 22.70 204.30 KM2+50 75 11.70 105.30 KM3+10 75 11.70 105.30 Giáúy dáưu Âay Nhán cäng âäút c cäúng âäút c cäúng âäút c cäúng 1 .87 16 .83 0.97 8. 73 1.02 9. 18 1.07 9.63 0. 48 4.32 0.46 ... näúi 1,4 cäng/m3 0.54 0.37 0. 68 0.26 0.372 18. 83 0.36 9. 185 4.14 1.722 16 Xáy pháưn gia cäú m3 5.93 17 Âàõp âáút trãn cäúng m3 98. 3 1,75 cäng/m3 0,54 cäng/m3 10. 38 53. 08 BNG TÄØNG HÅÜP CÄNG TẠC, ... 0,54 cäng/m3 Bng nhán cäng âo âàõp trãn cäúng STT L trçnh KM1 +80 Nàng loải KL(m sút Säú cäng ) (cäng/m3) cáưn thiãút cäúng 175 350,7 0.54 189 , 38 KM2+50 KM3+10 75 98, 3 0.54 53, 08 75 99,15 0.54 53,54...
 • 13
 • 186
 • 0

đồ án môn học xây dựng nền đường, chương 10 ppsx

đồ án môn học xây dựng nền đường, chương 10 ppsx
... ngang :10 m Maùy uới vỏỷn chuyóứn doỹc : 61,5 m + Mỷt cừt ngang : 1:1,5 1:1,5 1:k 1:k 1:1 1:1,5 1:k 1:1 1:1 1:1 1:1 * oaỷn III: Tổỡ KM1+776,07 KM1+900: + ọỹ dọỳc ngang tổỷ nhión : 6,4% 10, 5% + ... doỹc õừp + Cổỷ ly vỏỷn chuyóứn trung bỗnh: Maùy uới vỏỷn chuyóứn ngang õóứ õừp: 10 m Maùy uới vỏỷn chuyóứn doỹc : 101 ,5m + Caùc mỷt cừt ngang (giọỳng õoaỷn IV) * oaỷn VIII: Tổỡ KM3+235,78 KM3+500: ... chuyóứn trung bỗnh: Maùy uới vỏỷn chuyóứn ngang õóứ õừp: 10 m Maùy uới vỏỷn chuyóứn doỹc : 32,2m Maùy õaỡo õaỡo õọứ õi bũng ọtọ :100 0m Cọng taùc hoaỡn thióỷn: Ta duỡng maùy san D465 san phúng...
 • 6
 • 169
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu xác định các thông số chính khi sử dụng hệ cọc đất xi măng trong xây dựng nền đường đắp trên đất yếu ở việt nambiện pháp 4 xây dựng và tăng cường các quy chế quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viêncâu 26 đặc điểm các yêu cầu cho 2 ví dụ minh họa nền đào và nền đắp trong trường hợp xây dựng nền đường thứ 2câu 27 đặc điểm các yêu cầu cho 2 ví dụ minh họa nền đào nền đắp tronh trường hợp xây dựng nền đường cải tạo nâng cấp2 4 doanh số thu nợ đối với lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản qua cácgiáo trình xây dựng nền đường ô tôlý thuyết xây dựng nền đườngxây dựng nền đường ôtô đắp trên đất yếusách xây dựng nền đường ô tôtài liệu xây dựng nền đường ô tôbài giảng xây dựng nền đường ô tôxây dựng nền đường ô tô nguyễn quang chiêuđường lối xây dựng nền văn hóa của đảngtai lieu xay dung nen duongdo an xay dung nen duongufquan tri kinh doanh25995ufquan tri van phong26000ufquan tri nhan luc26001[2016] ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN CÁC MÔN THI THỬ LỚP 10 PTNK ĐỢT 2 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm) H A CHufthiet ke thoi trang26004ufcong nghe ky thuat moi truong26433ufngon ngu trung quoc26008Việt Nam học ufviet nam hoc26009Hỏi đáp 40 tại sao buộc đi lễ ngày chúa nhậtNhu cầu nguồn nhân lực 1168.signed2015 USFS Announcement VNFULL CÔNG THỨC TÍCH PHÂN DÀNH CHO THI THPT QUỐC GIAHỏi đáp 38 tại sao ngôn ngữ phụng vụ không thích nghi với ngôn ngữ ngày naycbe42 danh sach mien giam hoc bong K62.K63.K64 hoc ky I 2014 20157483b 2014 2015 HK1 DHCQ7f1f6 2014 2015 HK1 CDCQe6bcd TKB Tuan sinh hoat cong dan 2015 2016ab062 HD quy che 43 sua 2013Cổ đông và nhà đầu tưPHIẾU đề XUẤT và đề CƯƠNG NCKHSPUD THANH