2016 DHV lan 123

Tài liệu Đề thi và đáp án ĐH Sư Phạm Hà Nội lần 123 doc

Tài liệu Đề thi và đáp án ĐH Sư Phạm Hà Nội lần 123 doc
... THI TH TRƯ NG CHUYÊN ðHSP HÀ N I 2009 - 2010 ============================================= TRƯ NG ðHSP HÀ N I TRƯ NG THPT CHUYÊN – ðHSP _ ð THI TH ð I H C L N III NĂM 2010 Môn thi: TOÁN ... H t -D ki n thi th l n sau vào ngày 27,28 tháng năm 2010 ============================================== THI TH TRƯ NG CHUYÊN ðHSP HÀ N I 2009 - 2010 ============================================= ... ========================================== Ngày thi: 28 – – 2010 Câu ( 2,0 ñi m) Cho hàm s y = x + 2m x + (1) Kh o sát s bi n thi n v ñ th hàm s m = Ch ng minh r ng ñư ng th ng y = x + c t ñ th hàm s (1) t i hai ñi m...
 • 12
 • 526
 • 1

De va da thi thu DHV lan 1 nam1

De va da thi thu DHV lan 1 nam1
... DAp AN of IsAo sAr cn,ir LUqNG nfip pLAN *fON: TOAN; 1, NAM zorr Thiri gian lirm bhiz 18 0 phrit Ddn dn L; (1, 0 itiam) -5x2+ I +*+! a J (2'0 - I \ olem, ... C* 1, !: Hilm sd dpt clrc tl4i tpi x = | I 2, y"u = I vi tl4t cgc ti6u t?i x = 2, ltr = -t c Ed thi: Ed thi cit tryc tung tei A(0;rl3) fl,O ttidm Ta c6 A(0 ;1/ 3) vdy'= 4x2 Ti6p tuy6n cria tt6 thi ... '/ .DA' I *";:33.,5 Tt (l) , A' D2-+.A '12 r DI, = -3,: 2A'D.A'I 2J5 -...
 • 5
 • 144
 • 0

Đề thi khảo sát chất lượng môn Hóa học lớp 12 trường THPT Trần Nguyên Hãn, Hải Phòng năm học 2016 - 2017 (Lần 1)

Đề thi khảo sát chất lượng môn Hóa học lớp 12 trường THPT Trần Nguyên Hãn, Hải Phòng năm học 2016 - 2017 (Lần 1)
... - Trang / VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HẢI PHÒNG ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN TRƯỜNG THPT TRẦN NGUYÊN HÃN NĂM HỌC 201 6- 2017 -MÔN: ... → T → Y (mỗi mũi tên phản ứng) Tên thay X, Z A but-2-en, butan-2-ol B but-1-en, butan-1-ol C but-2-en, butan-1-ol D but-1-en, butan-2-ol 21 Chất X có công thức: CH3–CH(CH3)–CH=CH2 Tên thay X ... eten but-2-en B eten but-1-en C 2-metylpropen but-1-en D propen but-2-en 14 Hỗn hợp M gồm ancol no, đơn chức X axit cacboxylic đơn chức Y, mạch hở có số nguyên tử C, tổng số mol hai chất 0,5...
 • 7
 • 180
 • 0

Đề thi thử tiếng nga 2016 trường THPT chuyên nguyễn huệ lần 3 mã đề 123

Đề thi thử tiếng nga 2016 trường THPT chuyên nguyễn huệ lần 3 mã đề 123
... отражающего C отражающая D отражавшая 30 Она употребляла своѐ богатство… добрые дела A в B за C на D ради 31 Ему не Он всегда проигрывает A идѐт B ходит C ведѐт D везѐт 32 Я замалчал, не говорить ... говорить об этом A хотел B захотев C хотя D желая 33 Новый русско- вьетнамский словарь - для учеников вещь A полезная B полезна C полезный D полезную 34 В настоящее время человеку … больше энергии, ... дорог C дорого D дорогой 37 Что ты делаешь? Смотри не стул! A ломай B сломай C порта D испорти 38 Нельзя в кабинет, там нет никого A войти B пройти C заходить D входить 39 Вам отдвхали на море?...
 • 6
 • 486
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2 NĂM 2011 MÔN VẬT LÝ MÃ 123

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2 NĂM 2011 MÔN VẬT LÝ MÃ 123
... Scos (20 2, ) 2" thuc cira xz lA A x, :8cos(Z}trt + lt -) (cm) B ", = Scos(2ort-fl f"r"l Vat li - Me da 123 TRTjONG THP'I CHUYSN oHSp HA NOI -THI THU DAI HQC LAN 2- (20 11) M6n c x, =8J2 sin (20 rr ... HA Nor -THI TFITJ EAI HQCLAN 2- (20 11) - M6n Var ri - Me d6 123 TR.UOI{G THPT CT{UYEN DAI HOC SU PHAM I{A NOI DAp Aro pp rnr rmil DE t2l EE t 22 I ) C DE ugc nnorq vAr i-f (ngly 27 - - 20 11) l-,dn ... D D D 21 B r_) A C 5t C B B B 22 B C C C 52 C D A C 23 A C C C '53 B B D A 24 B C C D 54 B A B D 25 A D D C 55 D B B B 26 A A A A 5t) A B C B 27 B C C A 57 B C A A 28 C D D D 58 A D B B 29 C C...
 • 8
 • 230
 • 1

ĐỀ THI THỬ ĐH LẦN II NĂM 2008-2009 TRƯỜNG THPT CHUYÊN THÁI BÌNH MÔN VẬT LÝ - MÃ ĐỀ THI 123

ĐỀ THI THỬ ĐH LẦN II NĂM 2008-2009 TRƯỜNG THPT CHUYÊN THÁI BÌNH MÔN VẬT LÝ - MÃ ĐỀ THI 123
... phóng x m t giây phát 4,2.1013 h t - Kh i lư ng nguyên t c a ch t phóng x 58,933u; 1u = 1,66.1 0-2 7kg Chu kỳ bán rã c a ch t phóng x là: Trang 3/ 4- đ thi 123 A 1,97.108 giây; B 1,68.108 giây; ... qua tâm c a đĩa có đ ng năng, có t c đ góc ωI = 2 II T s kh i lư ng riêng II/ ρI có giá tr sau đây? Trang 2/ 4- đ thi 123 A 8; B 4; C 2; D 16 Câu 25: M t máy phát n xoay chi u m t pha có su t ... c nào: c c c εµ c A λ ' = ; B λ ' = εµ ; C λ ' = ; D λ ' = f εµ f f f εµ - H T Trang 4/ 4- đ thi 123 Đáp án C 26 C D 27 A B 28 A B 29 D D 30 C A 31 A C 32 D A 33 C C 34 C 10 C 35...
 • 5
 • 260
 • 0

Tài liệu THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2 NĂM HỌC 2013 MÔN HÓA HỌC KHỐI A,B - Trường THPT ĐỒNG LỘC - Mã đề: 123 ppt

Tài liệu THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2 NĂM HỌC 2013 MÔN HÓA HỌC KHỐI A,B - Trường THPT ĐỒNG LỘC - Mã đề: 123 ppt
... cô cạn dung dịch thu 22 ,9 gam muối khan Công thúc cấu tạo thu gọn X là A NH2-CH2-CH2-CH2-COOH B NH2-CH2-CH2-COOH C (NH2 ) 2- CH-COOH D (NH2 )2 C2H2(COOH )2 Câu 35 : Cho 61 ,28 gam hỗn hợp kim loại ... phản ứng vừa đủ với Na2CO3 thu 16,8 gam muối và có khí CO2 bay Công thức cấu tạo thu gọn X là A HO-CH2-CH(OH)-CHO B HOOC-CH2-CH2-OH C CH3-C(OH ) 2- CHO D HOOC-CH(OH)-CH3 Câu 20 : Dãy gồm kim loại ... là A 3, 2, B 2, 3, C 3, 3, D 2, 2, 5 Câu 40 : NH3 tổng hợp từ N2 và H2 nhiệt độ 45 0-5 00OC, áp suất p =20 0-3 00atm, xúc tác Fe theo phản ứng: N2 + 3H2  2NH3 Nếu tăng nồng độ N2 và H2 lên lần tốc...
 • 5
 • 232
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN: HÓA HỌC, KHỐI A, B - TRƯỜNG THPT CHUYÊN BN TTĐH LẦN II - Mã đề 123 pptx

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN: HÓA HỌC, KHỐI A, B - TRƯỜNG THPT CHUYÊN BN TTĐH LẦN II - Mã đề 123 pptx
... là: 17 A CH3-CO-CH3, CH3-CH2-CHO, CH2=CH-CH2-OH C CH2=CH-CH2-OH, CH3-CH2-CHO, CH3-CO-CH3 − B CH2=CH-CH2-OH, CH3-CO-CH3, CH3-CH2-CHO D CH3-CH2-CHO, CH3-CO-CH3, CH2=CH-CH2-OH − Câu 24: Cho phân ... phản ứng tráng gương Câu 59: Đun nóng 2-clo-2-metylbutan với KOH C2H5OH Sản phẩm thu A 2-metylbut-2-en B 3- metylbut-2-en C 2-metylbut-1 en D 3- metylbut-1-en Câu 60: Cho mol amino axit X phản ... Z Biết p – q = 39,5 Công thức phân tử X A C5H9O4N B C4H10O2N2 C C5H11O2N D C4H8O4N2 - HẾT Trang 5/5 - đề < /b> thi < /b> 123 - TRƯỜNG THPT CHUYÊN BN ĐỀ THI < /b> ĐỊNH KÌ Môn thi:< /b> ...
 • 10
 • 242
 • 4

Đề thi thử đại học khối A toán lần 4 Chuyên ĐHV

Đề thi thử đại học khối A toán lần 4 Chuyên ĐHV
... a ( a + b) + c ( a + b) a + b + c (a + b) 2 = ab + c( a + b) + c (a + b) + c (a + b) + c Vỡ a + b + c = a + b = c nờn 2 2( a + b) + 4c( a + b) = (a + b) + 4c (a + b) + 4c ... ( a + 3; a + 4; 4a ) Thay ta nh A vo phng trỡnh mt phng ( ) suy A (1; 2; ) Vỡ B AB B ( b + 3; b + 4; 4b ) Ta cú www.DeThiThuDaiHoc.com 0,5 Cõu 9 .a (1,0 im) www.MATHVN.com www.DeThiThuDaiHoc.com ... ABD = 24 A ( 5; ) ( tm ) a = d ( A, BD ) BD = 24 a 12 = 48 a = A ( 3; ) ( ktm ) 0,5 T AD = BC C ( 3; ) Vy A ( 5; ) , B (1; ) , C ( 3; ) , D (1; ) Cõu 8 .a (1,0 im) Vỡ A AB A...
 • 7
 • 174
 • 0

Đề thi thử đại học khối B lần 4 Chuyên ĐHV

Đề thi thử đại học khối B lần 4 Chuyên ĐHV
... ( ) suy A (1; 2; ) Vỡ B AB B ( b + 3; b + 4; 4b ) Ta cú AB = ( b + ) + ( b + ) + 16 ( b + ) www.DeThiThuDaiHoc.com 2 B ( 2; 3; ) ( tm xB > ) b = = 18 b = B ( 0; 1; ) ( ktm ) 0,5 ... a = 0,5 x + 1, b = x x + 1, a 0, b > Khi ú phng trỡnh tr thnh 3( a 1) ab = a 2b + b 18a a 2b( 3a b) = b( 3a b) + 2 (b 9a ) (3a b) ( a 2b + b + 6a ) = 3a b = 0, vỡ a 2b + b + 6a > Suy x ... 2GB B (1; ) BD : x = = ( yB ) Vỡ A AC : x y + = A ( a; a + 1) 4 Ta cú S AGCD = S AGC + S ACD = + S ABC = S ABC = S ABD 3 Suy S ABD = 24 A ( 5; ) ( tm ) a = d ( A, BD ) BD = 24...
 • 7
 • 161
 • 0

De thi thu DH lan 1-123

De thi thu DH lan 1-123
... ứng xảy hoàn toàn thu đợc dung dịch chứa: A NaCl, NaHCO3, BaCl2 B NaCl, NaOH C NaCl, NaOH, BaCl2 D NaCl Cõu 15: Cracking hon ton 2,8 lớt (ktc) C5H12 thu hụn hp X t chỏy hn hp X thu tng lng CO2, ... HNO nng 21% (d=1,2 g/ml); thu c NO Th tớch dung dch axitnitric ti thiu cn dung l: A 5ml B 7,5ml C 4ml D Giỏ tr khỏc Cõu 41: Cú mt hp cht hu c n chc Y, t chỏy Y ta ch thu c CO v H2O vi s mol nh ... vi dung dch AgNO d NH3 thu c 7,2 gam Ag CTCT ca X: A CH3CHO B C2H5CHO C HCHO D C3H7CHO Cõu 25: Cho 2,8g bt Fe v 2,7g bt Al vo dung dch cú 0,175mol Ag 2SO4 Khi phn ng xong thu c x gam hn hp kim...
 • 4
 • 65
 • 0

THI THỬ MÔN HÓA LẦN 4 2014 CỦA CHUYÊN ĐHV

THI THỬ MÔN HÓA LẦN 4 2014 CỦA CHUYÊN ĐHV
... A 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 ... 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48 5 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 ... 357 357 357 357 357 357 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 D D D A A B C C B B A A D...
 • 6
 • 126
 • 0

Xem thêm