ĐỀ THI THỬ hóa học lần 4 CHÍNH THỨC 2015

Giải chi tiết đề thi thử hóa học lần 4 năm 2015 FTU

Giải chi tiết đề thi thử hóa học lần 4 năm 2015 FTU
... 230 C 43 4 D 343 Hướng dẫn: 2NH4ClO4 to 4Al + 3O2 N2 + Cl2 + 2O2 + 4H2O to 2Al2O3 2 n O2 n NH4 ClO4 n O2 n Al2O3 n NH4ClO4 3 750 m Al2O3 102 43 4, 04( tan) 117,5 n Al2O3 Câu 26: Cho mệnh đề sau: ... HCHO + 4AgNO3 + 6NH3 + 2H2O → (NH4)2CO3 +4Ag + 4NH4NO3 (NH4)2CO3 + 2HCl → 2NH4Cl + CO2 + H2O Câu 42 : Hai nguyên tố hóa học có cấu hình electron nguyên tử X: 1s22s22p63s2; Y:1s22s22p63s23p63d34s2 ... biệt: NaOH, (NH4)2CO3, BaCl2, MgCl2, H2SO4 Số thuốc thử cần sử dụng để nhận dung dịch là: A thuốc thử B thuốc thử C thuốc thử D Không cần dùng thuốc thử Hướng dẫn: (NH4)2CO3 BaCl2 (NH4)2CO3 MgCl2...
 • 18
 • 3,867
 • 175

TRƯỜNG PTDT NỘI TRÚ tuyên quang - đề thi thử hóa học lần 4

TRƯỜNG PTDT NỘI TRÚ tuyên quang - đề thi thử hóa học lần 4
... A 120,96 gam B 105, 84 gam C 90,72 gam D 60 ,48 gam Câu 10: Peptit sau phản ứng màu biure? A Ala-Ala-Gly-Gly B Gly-Ala-Gly C Ala-Gly-Gly D Ala-Gly Câu 11: Cho dãy chuyển hóa sau: NaOH (du) +X ... tác dụng với Na dư thu 4, 48 lít H2 (đktc) Khi đốt cháy hoàn toàn m gam M thu 28,6g CO2 Công thức phân tử A B là: A CH2O2 C3H4O4.B C2H4O2 C4H6O4 C C2H4O2 C3H4O4 D CH2O2 C4H6O2 Câu 17: Hỗn hợp X ... sinh 4, 48 lít khí H2 (ở đktc) Đốt cháy hoàn toàn phần hai, sinh 26 ,4 gam CO2 Công thức cấu tạo thu gọn phần trăm khối lượng Z hỗn hợp X A HOOC-CH2-COOH 70,87% B HOOC-CH2-COOH 54, 88% C HOOC-COOH...
 • 6
 • 266
 • 0

đề thi thử đại học lần 4 năm 2013 môn hóa - trường thpt chuyên nguyễn huệ (mã đề 132)

đề thi thử đại học lần 4 năm 2013 môn hóa - trường thpt chuyên nguyễn huệ (mã đề 132)
... 13 14 15 16 17 18 19 20 C B D A B B B A C C B A A B C A A C C D 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 B B C A D D C A A A C B C A C C D A B D 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ... thu 10,8 gam Ag Công thức cấu tạo hai anđehit X A H-CHO OHC-CH2-CHO B CH2=C(CH3)-CHO OHC-CHO C OHC-CH2-CHO OHC-CHO D CH2=CH-CHO OHC-CH2-CHO Câu 48 : Cho hiđrocacbon X phản ứng với brom (trong dung ... Glu-Gly dung dịch KOH dư, đun nóng thu 40 ,32 gam hỗn hợp muối Giá trị a là: A 24, 48 gam B 34, 5 gam C 33,3 gam D 35 ,4 gam Câu 17: Axit số axit sau có tính axit mạnh nhất: A CH3-CCl2-COOH B CH3-CBr2-COOH...
 • 6
 • 701
 • 7

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 4 NĂM 2012-2013 MÔN: HÓA HỌC ppt

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 4 NĂM 2012-2013 MÔN: HÓA HỌC ppt
... ứng thu a gam hỗn hợp chất Đốt cháy hoàn toàn a gam hỗn hợp thu 1 14, 84 gam nước Giá trị m A 43 ,12gam B 44 ,24gam C 42 ,56 gam D 41 ,72 gam Câu 27: Cho glucozo lên men với hiệu suất 70% , hấp thụ ... B 1,3 ,4 D.tất sai C 2 ,4 Câu 45 : cho chất sau: H2O, NaHPO3,Zn(OH)2, Fe, K2SO4, Al, Cu(OH)2, Al2(SO4)3, HS- , Al3+ Các chất ion lưỡng tính là: A B C D.8 Câu 46 : Một dung dịch chứa H2SO4 0, 543 g ... C6H5NHCH3; (4) C6H5NH2 Dãy chất xếp theo chiều tăng dần tính Bazơ là: A (1) < (2) < (4) < (3) B (4) < (3) < (2) < (1) C (4) < (2) < (1) < (3) D (4) < (3) < (1) < (2) Trang 4/ 6 Truonghocso.com Câu 40 :...
 • 6
 • 346
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 4 Năm 2011 MÔN HÓA HỌC TRƯỜNG THPT TIÊN DU potx

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 4 Năm 2011 MÔN HÓA HỌC TRƯỜNG THPT TIÊN DU potx
... 31 C 41 B B 12 D 22 D 32 D 42 A D 13 A 23 C 33 B 43 C C 14 C 24 D 34 B 44 A C 15 D 25 C 35 C 45 A Trang 17/18 - Mã đề thi 135 C 16 D 26 C 36 A 46 B A 17 A 27 A 37 D 47 D B 18 A 28 A 38 D 48 D ... C D Câu 34: Nung 0,935 gam quặng cromit với chất oxi hóa để oxi hóa toàn crom thành CrO42- Hòa tan sản phẩm vào nước, phân hủy hết chất oxi hóa, axit hóa dd H2SO4 thêm 50,0ml dd FeSO4 0,08M vào ... A B C D Câu 42 : Để nhận biết chất riêng biệt sau (chất lỏng dung dịch): anilin; ancol etylic; natriphenolat; toluen ta cần dùng thuốc thử (thực lượt thử nhât) Trang 14/ 18 - Mã đề thi 135 A dd...
 • 18
 • 304
 • 2

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 4- MÔN HOÁ (2011) pot

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 4- MÔN HOÁ (2011) pot
... dung dịch (dung môi H2O) A: NH4+ , NO3-, Na+, AlO2B: Mg++, Fe3+, Cl-, SO4-+ ++ C: Ag , F , Fe , NO3 D: Fe2+, NO3-, H+, SO4- Hòa tan hết 8,1 gam kim loại R dung dịch HNO3 2,8 lít (đktc) hỗn hợp ... chất Số trường hợp xảy ăn mòn hóa học số trường hợp xảy ăn mòn điện hóa là: A: B: C: D: Có chất chất sau tác dụng với dung dịch NaOH: Tinh bột, tri stêarin, 4-metyl phênol, C6H5Cl, C6H5NH3Cl, ... 10,7 C: 18,5 D: 20,6 Bằng phản ứng trực tiếp, từ chất số chất sau tạo axit axetic (các chất vô cần thi t khác, t0, xúc tác, phương tiện có đầy đủ): tinh bột, natri axetat, axetilen, etanol, axeton,...
 • 4
 • 98
 • 0

Đề thi thử đại học lần 4 năm 2014 môn Hóa trường THPT Chuyên ĐH Vinh, Nghệ An mã đề 132

Đề thi thử đại học lần 4 năm 2014 môn Hóa trường THPT Chuyên ĐH Vinh, Nghệ An mã đề 132
... xảy hoàn toàn kết tủa xuất dung dịch thu chứa muối Mối quan hệ m, x, y A m = 24x + 48 y B m = 24( x + y) C m = 48 x + 24y D m = 48 (x + y) Câu 44 : Hỗn hợp X gồm hai este no, đơn chức, mạch hở Đốt cháy ... học không dùng để điều chế kim loại A khử hóa Fe3O4 CO B điện phân nóng chảy MgCl2 C khử hóa Al2O3 CO D đốt cháy HgS oxi dư Trang 2 /4 - đề thi 132 Câu 30: Polime nguồn gốc từ xenlulozơ A sợi ... dụng với dung dịch NaOH thu muối hai ancol đồng đẳng Phần trăm số mol este có phân tử khối nhỏ X A 37,5% B 33,53% C 25% D 62,5% Trang 3 /4 - đề thi 132 Câu 45 : Trung hoà hoàn toàn 12,9 gam hỗn...
 • 4
 • 178
 • 0

Đề thi thử đại học lần 4 năm 2014 môn Hóa trường THPT Chuyên ĐH Vinh, Nghệ An mã đề 209

Đề thi thử đại học lần 4 năm 2014 môn Hóa trường THPT Chuyên ĐH Vinh, Nghệ An mã đề 209
... X so với H2 16 ,4 Giá trị m A 98,20 B 98,75 C 91,00 D 97,20 Trang 3 /4 - đề thi 209 Câu 46 : Khi sản xuất C2H4 từ C2H5OH H2SO4 đặc, nóng sản phẩm khí tạo có lẫn tạp chất CO SO2 Hóa chất chọn để ... lít khí NO (sản phẩm khử nhất, đktc) Giá trị V A 13 ,44 B 4, 48 C 3,36 D 6,72 o o - HẾT Trang 4/ 4 - đề thi 209 ... dịch HCl dư có khí không màu thoát hóa nâu không khí Phần trăm khối lượng AgNO3 hỗn hợp ban đầu A 30, 94% B 35,05 % C 22,06% D 30,67% Trang 2 /4 - đề thi 209 Câu 31: Trong thí nghiệm sau: (1)...
 • 4
 • 178
 • 0

Đề thi thử đại học lần 4 năm 2014 môn Hóa trường THPT Chuyên ĐH Vinh, Nghệ An mã đề 357

Đề thi thử đại học lần 4 năm 2014 môn Hóa trường THPT Chuyên ĐH Vinh, Nghệ An mã đề 357
... 22,2 54 D 0 ,44 8 25,8 Câu 27: Phương pháp hóa học không dùng để điều chế kim loại A khử hóa Fe3O4 CO B điện phân nóng chảy MgCl2 C khử hóa Al2O3 CO D đốt cháy HgS oxi dư Câu 28: Hòa tan hết 4, 35 ... brom CCl4 (2) Cho phenol vào dung dịch đun nóng chứa đồng thời HNO3 đặc H2SO4 đặc Trang 2 /4 - đề thi 357 (3) Cho axit stearic vào dung dịch Ca(OH) (4) Cho phenol vào nước brom (5) Cho anilin ... Protein không bền dung dịch H2SO4 loãng, nóng dung dịch NaOH loãng, nóng Trang 3 /4 - đề thi 357 Câu 45 : Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp gồm x mol Fe 2O3 y mol Fe3O4 dung dịch HCl vừa đủ thu dung...
 • 4
 • 98
 • 0

Đề thi thử đại học lần 4 năm 2014 môn Hóa trường THPT Chuyên ĐH Vinh, Nghệ An mã đề 485

Đề thi thử đại học lần 4 năm 2014 môn Hóa trường THPT Chuyên ĐH Vinh, Nghệ An mã đề 485
...  → o t D C6H5-Cl + NaOH (loãng)  → o Trang 4/ 5 - đề thi 48 5 - HẾT Trang 5/5 - đề thi 48 5 ... saccarozơ D axetilen, glucozơ, axit fomic Trang 3/5 - đề thi 48 5 Câu 45 : Cho dung dịch: nước brom (1), thuốc tím (2), H 2S (3), nước Gia - ven (4) , H 2SO4 đặc (5), Na2CO3 (6) Khí SO2 tác dụng với ... gam muối khan Giá trị m A 6,72 B 8,82 C 5,86 D 5 ,42 0 Câu 59: Biết E Zn − Cu = 1,10V E Cu 2+ / Cu = + 0,34V Thế điện cực chuẩn cặp oxi hóa - khử Zn2+/Zn A - 0,76V B - 1 ,44 V C + 1 ,44 V D + 0,76V...
 • 5
 • 123
 • 0

đề thi thử đại học lần 4 môn sinh mã đề 136

đề thi thử đại học lần 4 môn sinh mã đề 136
... quan hệ A hãm sinh B hội sinh C cạnh tranh D hợp tác Câu 24: Hình sau mơ tả tháp sinh thái sinh khối hệ sinh thái d ưới nước hệ sinh thái cạn: Trong số tháp sinh thái trên, tháp sinh thái thể ... tháp sinh thái đ ược xếp từ thấp lên cao, theo thứ tự sau : Hệ sinh thái 1: A B C E ; Hệ sinh thái 2:A B D E ; Hệ sinh thái 3:C A B E ;Hệ sinh thái 4: E D B C ; Hệ sinh thái 5:C A D E Trong hệ sinh ... DBA Câu 47 : Một gen có số liên kết hyđro 40 50, có tỷ lệ A/G = 3/7 Số nucleotit gen n ày là: A A = T = 45 0; G = X = 1050 B A=T =42 0; G=X=980; C A=T =48 0; G=X=1120 D A=T=1050; G=X =45 0 Câu 48 : Trong...
 • 5
 • 462
 • 0

Đề thi thử đại học lần 4 năm học 2008-2009 MÔN VẬT LÝ

Đề thi thử đại học lần 4 năm học 2008-2009 MÔN VẬT LÝ
... vmax= A2 Câu 48 : A C Câu 49 : M đề 001 Đáp án đề khảo sát lần môn Vật Lí 12 (2008-2009) M đề 001 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 M đề 001 28 29 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 M đề 001 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ... đến vị trí x=A/2 l B T/2 C T/3 D T /4 T/6 Một dòng điện xoay chiều có tần số f= 50Hz Trong dây dòng điện đổi chiều lần? A 100 lần B 25 lần C 200 lần D 50 lần Câu 43 : Trong thí nghiệm I-âng biết...
 • 5
 • 243
 • 0

Tài liệu đề thi thử đại học lần 4

Tài liệu đề thi thử đại học lần 4
... xám, cánh dài : 4, 5% xám, cánh ngắn : 4, 5% đen, cánh dài : 20,5% đen, cánh ngắn C 41 % xám, cánh ngắn : 41 % đen, cánh dài : 9% xám, cánh dài : 9% đen, cánh ngắn Trang 7/8 - Mã đề thi 132 D 75% xám, ... lọc lần hay nhiều lần Đánh giá dòng Thu hoạch chung Dựa vào kiểu hình Hiệu chọn lọc thấp Sử dụng tính trạng có hệ số di truyền thấp Chọn lọc hàng loạt là: A 1, 2, 3, 4, B 1, 3, 4, 6, C 1, 2, 4, ... chế di truyền: Chọn đáp án A 1, 3, 4, 5; B 2, 3, 4, 6; C 1, 4, 5, 6; D 3, 4, 5, 6; Câu 21: Ở loài đậu thơm, màu hoa đỏ gen A B bổ trợ cho quy định.Kiểu gen thi u hai gen cho hoa màu trắng, đồng...
 • 8
 • 197
 • 0

Bài giảng DE THI THU DAI HOC LAN 4

Bài giảng DE THI THU DAI HOC LAN 4
... N − CH − COO − CH 44 .0, 01 18.0, 01 10 Câu 48 : Có dung dịch : NH4NO3 , (NH4)2SO4 , FeSO4, AlCl3 Chỉ dùng thêm kim loại cho để nhận biết ? A Ba B Na C Mg D K Bài giải: Câu 49 : Cho 50,2 g hỗn ... 0, 2( mol ) = ∑ nancol 80 − 64 0, = 0,1(mol ) Phản ứng tráng bạc thu 48 ,6 g (= 0 ,45 mol), có 0,1x4 = 0 ,4 mol HCHO tạo ra, nCH3CH 2CH 2OH = nCH 3CH 2CHO = (0, 45 − 0, 4) = 0, 025(mol ) 0, 025.60 ... kiềm dư thu dung dịch X Cô cạn dung dịch X đến khối lượng không đổi thu 1, 042 5gam muối khan Phần trăm khối lượng axit có khối lượng phân tử bé hỗn hợp là: A 43 ,39% B 50% C 46 ,61% D 40 % Bài giải:...
 • 10
 • 160
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề thi thử đại học lần 4 môn toán khối d năm 2013đề thi thử đại học lần 2 môn toán 2015đề thi thử đại học lần 1 môn hóađề thi thử đại học lần 1 môn hóa 2012đề thi thử đại học lần 2 môn hóađề thi thử đại học lần thứ v năm 2013 trường thpt chuyên môn hóa họcđề thi thử đại học lần 2 môn hóa trương thpt chuyên lê quý đôn mã đề 132trường thpt chuyên lê quý đôn đề thi thử đại học lần 2 năm học 20132014 môn hóa học mã đề thi 132đề thi thử đại học lần 2 năm 2011 môn hóa thpt lê quý đôngiải chi tiết đề thi thử đại học lần 2 năm học 20122013 môn hóa khối a bgiải chi tiết đề thi thử hóa học năm 2015 môn hóa lần 1 thpt chuyên đhsp hà nộiđề thi thử đại học lần i năm học 20112012 môn hóa họcđề thi thử đại học lần i năm học 20112012 môn hóa học chuyen nguyen hueđề thi thử đại học lần 2 năm học 20122013 môn thi hóa họcđề thi thử đại học lần 2 môn hoa năm trường đại học sư phạm hà nội 20142015Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Tính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phamCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGhop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1HÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập Vat ly nguyen tuBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhHai đường thẳng vuông gócTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học