15 đề ôn tập hóa hữu cơ 12

15 đề ôn tập hóa hữu 12

15 đề ôn tập hóa hữu cơ 12
... Phát triển tư sáng tạo giải nhanh tập trắc nghiệm hóa học hữu 12 – Thầy Nguyễn Minh Tuấn; ĐT : 0122 3 367 990 CHUN ĐỀ : KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP ĐỀ KIỂM TRA SỐ 01 (Thời gian : 90 phút) ... gam kết tủa Giá trị m A 10,0 B 12, 0 C 15, 0 D 20,5 Phát triển tư sáng tạo giải nhanh tập trắc nghiệm hóa học hữu 12 – Thầy Nguyễn Minh Tuấn; ĐT : 0122 3 367 990 Câu 15: Cho chất sau: (1) CH3-CO-O-C2H5 ... nhanh tập trắc nghiệm hóa học hữu 12 – Thầy Nguyễn Minh Tuấn; ĐT : 0122 3 367 990 A 270,0 B 135,0 C 192,9 D 384,7 Câu 15: Thủy phân este X mơi trường axit, thu hai chất hữu Y Z Từ Y chuyển hóa thành...
 • 64
 • 78
 • 0

Đề cương ôn tập Hóa hữu 12 - Luyện thi đại học

Đề cương ôn tập Hóa hữu cơ 12 - Luyện thi đại học
... Đuôi kị n-ớc Đầu -a n-ớc Đuôi kị n-ớc gây hại cho da, không gây ô Dùng - c n-ớc cứng nhiễm môi tr-ờng (bị vi khuẩn tạo kết tủa với Ca2+, Mg2+ phân hủy) Không dùng - c n-ớc cứng Không bị vi ... để khử thành ancol t-ơng ứng, tách n-ớc hiđrocacbon) c) Kĩ Viết - c ph-ơng trình hoá học biểu diễn mối liên hệ chất hữu Xác định - c công thức cấu tạo chất hữu - c Ch-ơng CACBOHIĐRAT I Kiến ... không no Không tan n-ớc, dễ tan dung môi hữu b) Tính chất hoá học Phản ứng thủy phân môi tr-ờng axit : (chậm, thuận nghịch) Trn Doón An - http://violet.vn/dayvahochoahoc - D: 01697682928 C12...
 • 11
 • 1,746
 • 27

Đề ôn tâp hóa hữu 11(hay)

Đề ôn tâp hóa hữu cơ 11(hay)
... Câu 16: Chất hữu A phản ứng với NaOH theo tỉ lệ mol 1:1 phản ứng với Na giải phóng khí hiđro Khi cho 0,5 mol A phản ứng hết với Na thu 11,2 lít hiđro(đktc) Công thức cấu tạo A A OH ... đồ chuyển hoá sau: brombenzen → X → Y → X Công thức phân tử X A ancol benzylic B phenol C Xiclohexanol D natri benzylat Câu 18: 2-clobutan sản phẩm hữu thực phản ứng A cộng hiđroclorua vào 2-metylpropen ... 3-metylbut-1-en B 3-metylbutan-1-ol C 2-metylbut-2-en D 2-metylbut-1-en Câu 22: Các công thức ancol ghi đây, công thức viết sai (1) CnH2nOH (2) CnH2nO(n ≥ 3) (3) CnH2n+2(OH)2 (4) CH3 – CH(OH)2...
 • 2
 • 613
 • 25

tổng ôn tập hóa hữu 12 bản

tổng ôn tập hóa hữu cơ 12 cơ bản
... 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 ... 61 62 63 64 65 91 92 93 94 95 121 122 123 124 125 151 152 153 154 155 181 182 183 184 185 231 232 233 234 235 Trường PT Thái Bình Dương Page HĨA HỮU CƠ 2010 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... Bình Dương Page HĨA HỮU CƠ 2010 C C2H2, C2H4, C2H6 D Glucozơ, C2H2, CH3CHO CÂU 85 Saccarozơ hợp chất hữu có cơng thức phân tử: A C12H22O11 B (C6H10O5)n C C6H12O6 D C11H22O12 CÂU 86 Thực phản...
 • 69
 • 554
 • 8

Trắc nghiệm ôn tập Hóa hữu 12 doc

Trắc nghiệm ôn tập Hóa hữu cơ 12 doc
... thu 13,4g muối axit hữu B 9,2g ancol X đơn chức Cho X bay 127 oC 600 mmHg tích 8,32 lít CTCT A là: A (COOC2H5)2 B C2H4(OCOCH3)2 C CH3COOC2H5 D CH3COOCH3 23 Đốt cháy 3,7g chất hữu A phải dung 3,92 ... toàn 4,4g chất hữu X đơn chức thu sản phẩm cháy gồm 4,48 lít CO (đktc) 3,6g nước Nếu cho 4,4g X tác dụng với dd NaOH vừa đủ đến phản ứng hoàn toàn thu 4,8g muối axit hữu Y chất hữu Z Tên X là: ... H2SO4 đặc) thu m(g) hỗn hợp este ( hiệu suất phản ứng este hóa 80%) Giá trị m là: A.10,12g B 6,48g C 8,1g D 16,2g 30 Khi thực phản ứng este hóa mol CH 3COOH mol C2H5OH Lượng este lớn thu 2/3 mol...
 • 4
 • 762
 • 15

Bo de on tap hoa huu co 11

Bo de on tap hoa huu co 11
... hồn tồn 0,3mol X thu 11, 2 lit khí CO 2(đkc) Để trung hòa 0,3mol X cần 500ml dung dịch NaOH 1M A1 A2 là: A HCOOH HOOC - COOH B CH3COOH HOOC CH2COOH C HCOOH C2H5-COOH D CH3COOH HCOOH Câu 25: Cho chất ... ancol isobutylic A bậc I B bậc C bậc III D bậc II Câu 110 : Ancol tác dụng với CuO, đun nóng tạo sản phẩm xeton (mạch C khơng đổi) ? A (CH3)3COH B C6H5CH2OH C CH3CHOHCH3 D CH3CH2CH2OH Câu 111 :Nhiệt ... 7m + = 11n B 7m = 11n + C 7n + = 11m D 7n = 11m + Câu 180:Víi mçi mòi tªn lµ mét pø vµ c¸c s¶n phÈm ®Ịu lµ s¶n phÈm chÝnh th× s¬ ®å chun hãa nµo sau ®©y sai ? A C2H5OH → CH3COOH → CH3COONa → CH4...
 • 26
 • 362
 • 9

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HÓA HỮU LỚP 12 CB

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HÓA HỮU CƠ LỚP 12 CB
... Sobitol Phản ứng thủy phân men lactic C6 H12O6  2CH 3CHOHCOOH → SACCAROZ Ơ 2C12H22O11 + Cu(OH)2 (C12H21O11)2Cu + 2H2O + , C12H22O11 + H2O t H C6H12O6 + C6H12O6 Saccarozơ glucozơ fructozơ Phản ... xenlulozơ, thủy tinh hữu Câu 264 Giữa glucozơ saccarozơ có đặc điểm giống nhau? A Đều hòa tan Cu(OH)2 nhiệt độ thường B Đều có biệt dược huyết C Đều bị oxi hóa AgNO3/NH3 D Đều lấy từ củ cải đường ... B Xà phòng hóa C Hiđro hóa (có xúc tác Ni) D Làm lạnh Câu 123 Xà phòng điều chế cách sau đây? A Đehiđro hóa tự nhiên B Phản ứng axit kim loại C Phân hủy mỡ D Thủy phân mỡ kiềm Câu 124 Phát biểu...
 • 92
 • 704
 • 25

phương pháp on tập hóa hữu theo chủ đề

phương pháp on tập hóa hữu cơ theo chủ đề
... CH2NH2COOH C HCOONH3CH3 B CH3COONH4 D Cả A , B , C 5/ Nhận biết chất hữu : a/ Nội dung cần học : - Tính chất hóa học phương pháp điều chế este , amin , aminoaxit - Phương pháp nhận biết chất hữu 1/ ... học : Tính chất hóa học phương pháp điều chế este , amin , aminoaxit b/ Các dạng câu hỏi thường gặp : • Tự luận : Cho CTPT kiện đề Xác định CTCT • Trắc nghiệm : Cho CTPT kiện đề Chọn CTCT ... Hồn thành phương trình chuỗi phản ứng : a/ Nội dung cần học : Tính chất hóa học phương pháp điều chế este , amin , aminoaxit b/ Các dạng câu hỏi thường gặp : • Tự luận : - Hồn thành phương trình...
 • 7
 • 355
 • 17

Ôn tập hóa hữu lớp 12 ppsx

Ôn tập hóa hữu cơ lớp 12 ppsx
... không với chất CH – CH(NH2) – COOH? A axit –aminopropanoic B axit α –aminopropionic C Alanin D valin Câu 46: Chất sau làm quỳ tím ẩm hóa xanh?A glyxin B anilin C phenol D lysin Câu 47: Chất hữu ... HNO3 Câu 42: Anilin không phản ứng với chất sau đây?A HCl B NaOH C Br2 D HNO2 Câu 43: Chất sau amin bậc 3?A (CH3)3C – NH2 B (CH3)3N C (NH3)3C6H3 D CH3NH3Cl Câu 44: Amin có công thức CH3 – CH(NH2) ... dung dịch HCl 0,5M Sau phản ứng thu 9,55 gam muối Xác định công thức X?A C2H5NH2 B C6H5NH2 C C3H5NH2 D C3H7NH2 Câu 52: Axit amino axetic không tác dụng với chất:A CaCO3 B H2SO4 loãng C KCl D CH3OH...
 • 2
 • 270
 • 3

LÍ THUYẾT VÀ BÀI TẬP HOÁ HỮU 12 PHÂN DẠNG TỪ DỄ ĐẾN KHÓ FULL

LÍ THUYẾT VÀ BÀI TẬP HOÁ HỮU CƠ 12 PHÂN DẠNG TỪ DỄ ĐẾN KHÓ FULL
... xanh lam (un núng khụng cú kt ta gch) H , t /enzim - Phn ng thu phõn: C12H22O11 + H2O C6H12O6 + C6H12O6 + o - + o HO HC 12 CHNG I: ESTE LIPIT ThS PHAN TT HO Saccaroz glucoz fructoz Trang 15 ... kt ta gch Cú Khụng C6H12O6 M = 180 o Fructoz dd xanh lam, t cú kt ta gch Cú Khụng C6H12O6 M = 180 o Mantoz C12H22O11 M = 342 dd xanh lam, t cú kt ta gch Cú Cú Saccaroz C12H22O11 M = 342 Ch cú ... 178kg cht bộo trung tớnh, phn ng va vi 120 kg dung dch NaOH 20% Khi lng x phũng thu c l: A 146,8 kg B 61,2 kg C 183,6 kg D 122 ,4 kg Cõu 4: X phũng hoỏ 12kg cht bộo trung tớnh bng dung dch NaOH...
 • 40
 • 556
 • 8

ôn tập hóa hữu lớp 12

ôn tập hóa hữu cơ lớp 12
... Anilin: lỏng, không màu, độc, dễ oxi hóa →đen CTCT:giải thích tính bazo cách Hóa tính:  Tính bazo yếu: - Td HCl→khói trắng giống NH3 - Quì tím: amin thơm hóa xanh; amin béo không đổi màu( giải ... không nhánh: xenlu, PVC, PE, nhựa novolac, nhựa rezol  nhánh: amilopetin, glicogen  không gian: cao su lưu hóa, nhựa bakelit( nhựa rezit) lí tính: - không bay hơi, nhiệt độ nóng chảy không ... Tồn dạng vòng β - Không màu Br2 - Hóa tính: tương tự G( Cu(OH)2/OH-,toC →tủa đỏ gạch tạo phức khác với G) Saccarozo( đường mía) { C1 − O − C lkglicozit S=α-G+β-F , OH tự do→ không chuyển sang mạch...
 • 9
 • 178
 • 0

Đề cương ôn tập hóa hữu

Đề cương ôn tập hóa hữu cơ
... đơn xen kẽ bền liên kết bền vòng cạnh Trạng thái Khí Lỏng Tính chất Không màu, không mùi, tan nước, nhẹ không khí Không màu, không tan vật lý nước, nhẹ nước, hoà tan nhiều chất, độc Tính chất Có ... C2H6O Brom nhiều Etilen Axit Axetic h h Công thức CTCT: CH3 – CH2 – OH Ko tan nước h c c h CTPT: C2H4O2 h o h h h CTCT: CH3 COOH c c o h o h Là chất lỏng, không màu, dễ tan tan nhiều nước Tính chất ... 2CH3COONa + H2SO4 → 2CH3COOH + Na2SO4 C2H4 + H2O  C2H5OH → glucozơ Công C6H12O6 thức phân tử Trạng Chất kết tinh, không màu, vị thái ngọt, dễ tan nước Tính chất vật lý Phản ứng tráng gương...
 • 5
 • 84
 • 0

de cuong on tap hoa huu co 11

de cuong on tap hoa huu co 11
... metan  andehit fomic  amoni cacbonat → → → (4) (5) (6) ancol A  andehit B  amoni fomat → → (1) (2) (3) (4) (5) k)propan  metan  metyl clorua  ancol metylic  andehit fomic  CO2 → ... CTCT tên andehit c)Xác đònh CTCT andehit , biết cho andehit tác dụng với lượng dư H thu ancol có nhánh Viết phản ứng minh họa Câu 29: Một hỗn hợp Y gồm andehit axetic , phenol, ancol đơn chức ... phenol → → → → → → (1) (2) (3) (4) b)nhôm cacbua  metan  axetilen  andehit axetic  CH3COONH4 → → → → (6) (7) (8) ancol etylic  buta -1,3-dien  cao su → → (1) (2) (3) (4) (5) c)butan ...
 • 4
 • 157
 • 0

ôn tập hoá hữu lớp 12

ôn tập hoá hữu cơ lớp 12
... số ch t h u mạch hở có cơng thức phân tử C2H4O2 A B C D Câu 12: Tổng số ồng phân c u tạo amin ậc nh t ậc a có cơng thức phân tử C4H11N? A B C D Câu 13.M t amino axit có cơng thức phân tử C4H9NO2 ... loại hợp ch t thơm ứng với cơng thức phân tử A B C D Câu 58.Đun nóng 6g CH  CHCOO  CH với 120 ml dd NaOH 1M cạn dd sau phản ứng thu ược khối lượng r n : A g B 12 g C 10 g D.Cả A B C u sai ... tăng 12 (g) CTPT este E A C4H8O2 B C3H6O2 C C2H4O2 D C4H6O2 Câu 57 M t hợp ch t chứa a ngu ên tố C H O có tỉ lệ khối lượng mC : m H : mO = 21 : : Hợp ch t có cơng thức ơn giản nh t trùng với cơng...
 • 10
 • 289
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: ôn tập hoá hữu cơ 12ôn tập hóa hữu cơ 12ôn tập hóa huu co 12 nang caoon tap hoa huu co 12 ly thuyet trac nghiemđề cương ôn tập hóa hữu cơ lớp 9đề cương ôn tập hóa hữu cơThe legal environment of business 12th edition meiners test bankThe world of the counselor an introduction to the counseling profession 4th edition neukrug test bankThinking critically about society an introduction to sociology 1st edition russell westhaver test bankThe legal environment today business in its ethical regulatory e commerce and global setting 7th edition miller test bankThe living world 7th edition johnson test bankThomas calculus 13th edition thomas test bankThomas calculus early transcendentals 13th edition thomas test bankTraditions and encounters a global perspective on the past 6th edition bentley test bankTrigonometry 10th edition lial test bankBai giang vi khi hau nong trong san xuatUnderstanding art 10th edition lois fichner rathus test bankUnderstanding business ethics 2nd edition stanwick test bankUnderstanding business statistics 1st edition freed test bankUnderstanding business strategy concepts plus 3rd edition ireland test bankUnderstanding food principles and preparation 5th edition amy christine brown test bankUnderstanding human sexuality CANADIAN EDITION 5th edition hyde test bankUniversity physics with modern physics 2nd edition bauer test bankUnderstanding management 9th edition daft test bankUniversity physics with modern physics 4th edition young test bankUnderstanding normal and clinical nutrition 9th edition rolfes test bank