Quá trình trao đổi chất ở vi sinh vật

Quá trình trao đổi chất vi sinh vật

Quá trình trao đổi chất ở vi sinh vật
... ốc, vi kh uẩ n) Ưu: trình khoáng hóa xác - ực vật th Nhược điểm: trình phá hủy thịt quả, mô thực vật Ứng dụng: 49 Phân hủy lipid (chất béo) (fatty acid) acid béo - Bản chất: • thủy phân chất ... gia vào trình tổng hợp ATP Phân loại trình lên men - Lên men hiếu khí: vsv hiếu khí gây (có tham gia oxy) - Lên men kỵ khí: vi sinh vật kỵ khí hay kị khí tùy tiện gây 44 LÊN MEN KỴ KHÍ Quá trình ... H2O 50 QUÁ TRÌNH TRAO ĐỔI GLUCID DỊ HÓA GLUCID Cơ chất hexose Con đường đường phân (Glycolytic pathway) / EMP (Embden-Meyerhof-Parnas) 51 - Trong điều kiện có oxy: acid piruvic vào chu trình Kreb...
 • 20
 • 2,383
 • 5

Tài liệu Khái niệm chung về trao đổi chất Vi sinh vậtChương 16 docx

Tài liệu Khái niệm chung về trao đổi chất ở Vi sinh vậtChương 16 docx
... trị Km thấp chất trao đổi, hoạt động gần hoàn toàn thống trị Do khu trú bên khoang tế bào điều chỉnh phối hợp trao đổi chất thông qua biến đổi nồng độ chất trao đổi nồng độ coenzyme 16. 5 ĐIỀU HÒA ... kiện thay đổi Vi c điều chỉnh cần thiết cho tế bào vi sinh vật trì lượng, vật chất cân trao đổi chất Nếu nguồn lượng đặc biệt mặt, enzyme cần cho vi c sử dụng nguồn lượng không cần thiết vi c tổng ... nguyên liệu enzyme không tổng hợp không cần thiết Hai chế trình bày đây, là: khu trú trao đổi chất điều hoà hoạt tính enzyme 16. 4 KHU TRÚ TRAO ĐỔI CHẤT (Metabolic Channeling) Một chế khu trú trao đổi...
 • 29
 • 377
 • 0

Chương 5 Trao đổi chất vi sinh vật (Phần 1) pot

Chương 5 Trao đổi chất ở vi sinh vật (Phần 1) pot
... Pyruvate chiếm vị trí trung tâm trao đổi chất trung gian tiền chất nhiều sản phẩm Nhiều vi sinh vật ôxy hóa pyruvate thành acetyl CoA chủ yếu qua phản ứng sau (hình 5. 4): GlucoseGlucose -6- hh6 ... thành ATP phản ứng gọi phosphoryl hóa mức độ chất phosphate cao trước phần phân tử chất trao đổi (1,3 di - P - glycerate PEP), có mặt ADP chất trao đổi chuyển gốc P cho ADP tạo thành ATP Có thể ... nguyên thủy gặp hầu hết sinh vật Con đường pentosophosphate ôxy hoá (PP, HMP) Do đột biến (thiếu enzyme) mà số vi sinh vật chuyển hóa glucose thành pyruvate theo đường PP (hình 5. 2) Từ glucose qua...
 • 5
 • 545
 • 5

Vi sinh vật - Khái niệm chung về trao đổi chất Vi sinh vật pps

Vi sinh vật - Khái niệm chung về trao đổi chất ở Vi sinh vật pps
... Ethanol - 0,197 Pyruvate- + 2H+ + 2e- Lactate 2- - 0,185 FAD + 2H+ + 2e- FADH2 - 0,18b Oxaloacetat 2- + 2H+ + 2e- Malate 2- - 0,166 Fumarate 2- + 2H+ + 2e- Succinate 2- Cytochrome b (Fe3+) + e- 0,031 ... Klein, 2005) Một số chất mang electron khác có vai trò trao đổi chất vi sinh vật nêu bảng 16.1; chất mang electron theo cách khác Flavin-adenine dinucleotide (NAD) flavin-mononucleotide (FMN) ... kiện thay đổi Vi c điều chỉnh cần thiết cho tế bào vi sinh vật trì lượng, vật chất cân trao đổi chất Nếu nguồn lượng đặc biệt mặt, enzyme cần cho vi c sử dụng nguồn lượng không cần thiết vi c tổng...
 • 42
 • 281
 • 0

Khái niệm chung về trao đổi chất Vi sinh vật – Phần 1 potx

Khái niệm chung về trao đổi chất ở Vi sinh vật – Phần 1 potx
... thành phân tử sinh học Glucose (Hình 16 .1)  Hình 16 .1: Dòng carbon lượng hệ sinh thái (Theo: Prescott cs, 2005) Các phân tử phức tạp thể tự dưỡng tổng hợp (cả thực vật vi sinh vật) dùng làm ... nguồn carbon cho sinh vật hoá dị dưỡng sinh vật tiêu thụ khác vốn sử dụng phân tử hữu phức tạp làm nguồn vật chất lượng để xây dựng nên cấu trúc tế bào riêng (trên thực tế sinh vật tự dưỡng sử ... thành hoá Trái với sinh vật quang dưỡng, nhiều vi khuẩn hoá tự dưỡng vô (chemolithoautotrophs) lại thu lượng nhờ oxy hoá chất vô Hoá từ quang hợp hoá dưỡng vô sau sinh vật quang tự dưỡng vô hoá...
 • 8
 • 257
 • 0

Khái niệm chung về trao đổi chất Vi sinh vật – Phần 2 docx

Khái niệm chung về trao đổi chất ở Vi sinh vật – Phần 2 docx
... Pyruvate- + 2H+ + 2e- Lactate2- - 0,185 FAD + 2H+ + 2e- FADH2 - 0,18b Oxaloacetat2- + 2H+ + 2e- Malate2- - 0,166 Fumarate2- + 2H+ + 2e- Succinate2- Cytochrome b (Fe3+) + eUbiquinone + 2H+ + 2e- 0,031 ... (Fe 2- ) 0,075 Ubiquinone H2 0,10 Cytochrome c (Fe3+) + e- Cytochrome c (Fe2+) 0 ,25 4 NO3- + 2H+ + 2e- NO2- + H2O 0, 421 NO2- + 8H+ + 6e- NH4+ + 2H2O 0,44 Fe3+ + e- Fe2+ 0,771 O2 + 4H+ + 4e- 2H2O ... cs, 20 05) E’o (Volt)a Cặp oxy hóa khử 2H+ + 2e- H2 - 0, 42 Ferredoxin(Fe3+) + e- Ferredoxin (Fe2+) - 0, 42 NAD(P)+ + H+ + 2e- NADP(H) - 0, 32 S + 2H+ + 2e- H2 S - 0 ,27 4 Acetaldehyd + 2H+ + 2e- Ethanol...
 • 17
 • 243
 • 0

Trao đổi chất vi sinh vật pdf

Trao đổi chất ở vi sinh vật pdf
... pyruvic Hình 5.7 Sơ đồ vận chuyển đường qua màng tế bào vi sinh vật V Trao đổi chất lượng Các nguồn lượng vi sinh vật Tùy theo chất nguồn lượng sơ cấp, có hai đường để cung cấp cho vi sinh vật: ... hình thức vận chuyển chất qua màng? Cơ chế trình sinh lượng hô hấp hiếu khí kị khí? Các kiểu hô hấp vi sinh vật? Các đường phân giải hexose? Các kiểu trao đổi chất vi sinh vật? Cơ chế ý nghĩa ... kị khí vi sinh vật thực trình gọi thể kỵ khí (anaerobes) Trong số thể kỵ khí, chất nhận electron chất hữu chất vô Nếu chất nhận electron chất hữu người ta gọi lên men, chất nhận electron chất vô...
 • 25
 • 884
 • 3

Khái niệm chung về trao đổi chất Vi sinh vật

Khái niệm chung về trao đổi chất ở Vi sinh vật
... kiện thay đổi Vi c điều chỉnh cần thiết cho tế bào vi sinh vật trì lượng, vật chất cân trao đổi chất Nếu nguồn lượng đặc biệt mặt, enzyme cần cho vi c sử dụng nguồn lượng không cần thiết vi c tổng ... Harley Klein, 2005) Một số chất mang electron khác có vai trò trao đổi chất vi sinh vật nêu bảng 16.1; chất mang electron theo cách khác Flavin-adenine dinucleotide (NAD) flavin-mononucleotide (FMN) ... trao đổi chất điều hoà hoạt tính enzyme 16.4 KHU TRÚ TRAO ĐỔI CHẤT (Metabolic Channeling) Một chế khu trú trao đổi chất phổ biến chia khoang (compartmentation) nghĩa phân bố biệt hoá enzyme chất...
 • 35
 • 73
 • 0

Khái niệm chung về trao đổi chất vi sinh vật

Khái niệm chung về trao đổi chất ở vi sinh vật
... dòng electron lượng 11/32 Khái niệm chung trao đổi chất vi sinh vật Dòng luợng trao đổi chất Những ví dụ mối quan hệ dòng electron luợng trao đổi chất Oxy NADP+ dùng làm chất nhận electron từ NADH ... hoá-khử Vi c giải phóng lượng thường bao gồm phản ứng oxy hoá-khử phản ứng 7/32 Khái niệm chung trao đổi chất vi sinh vật electron chuyển từ chất cho (hoặc chất khử) tới chất nhận electron (hoặc chất ... Khái niệm chung trao đổi chất vi sinh vật Dòng carbon lượng h ệ sinh th (Theo: Prescott cs, 2005) Các phân tử phức tạp thể tự dưỡng tổng hợp (cả thực vật vi sinh vật) dùng làm nguồn...
 • 32
 • 85
 • 0

báo cáo các cơ chế điều hòa trao đổi chất vi sinh vật (Điều hòa sinh tổng hợp enzyme)

báo cáo các cơ chế điều hòa trao đổi chất ở vi sinh vật (Điều hòa sinh tổng hợp enzyme)
... sau lên men + Vi sinh vật phải chủng, không chứa vi sinh vật lạ, đặc biệt không chứa bacteriophage ký sinh + Chủng vi sinh vật phải khỏe, phát triển nhanh + Có khả chống chịu với điều kiện bất ... chọn vi sinh vật đâu có chất có VSV phân giải chất • Tự nhiên: có ưu điểm hệ gen ổn định Nhược điểm suất sinh học không cao, chưa thích nghi sản xuất quy mô công nghiệp • Ngân hàng giống vi sinh ... HIR… + Úc: CC + Trung Quốc: IMASP + Vi t Nam: Bảo tàng Giống chuẩn Vi sinh vật Vi t Nam (Vietnam Type Culture Collection hay gọi tắt VTCC) 3.Cải tạo giống vi sinh vật *Ưu điểm: + Cho suất cao + Thời...
 • 29
 • 249
 • 0

Bài giảng sự trao đổi chất của vi sinh vật

Bài giảng sự trao đổi chất của vi sinh vật
... Cơ chất hữu khơng oxy hóa triệt để Sản phẩm cuối q trình oxy hóa thường acid acetic • VK tự dưỡng hóa khử sulfat hydro phân tử sử dụng lượng sinh để đồng hóa CO2 khơng khí • Trao đổi chất vi ... phân giải kỵ khí hợp chất hữu cơ, tham gia vào q trình hình thành quặng lưu huỳnh, mỏ dầu OXY HĨA KHƠNG HỒN TỒN Các vi sinh vật tiến hành hô hấp hiếu khí, sản phẩm sinh hợp chất hữu oxy hóa phần ... lượng sinh chi phí cho phản ứng khử, tích lũy liên kết cao • NADH+H+ khơng chuyển đến oxy phân tử thơng qua chuỗi hơ hấp • Vi c tái tạo NAD thực nhờ acid pyruvic hay sản phẩm • Tế bào vi sinh vật...
 • 46
 • 357
 • 0

quá trình trao đổi chất và năng lượng vi sinh vật

quá trình trao đổi chất và năng lượng ở vi sinh vật
... oxidized to pyruvic acid • ATP produced • NADH produced Figure 5.12, steps 6–10 Glycolysis • Glucose + ATP + ADP + PO4– + NAD+ → pyruvic acid + ATP + NADH + 2H+ Intermediate Step • Pyruvic acid (from ... glucose to pyruvic acid produces ATP and NADH Preparatory Stage of Glycolysis • ATP are used • Glucose is split to form glucose-3-phosphate Figure 5.12, steps 1–5 Energy-Conserving Stage of Glycolysis ... Substrate-Level Phosphorylation • Energy from the transfer of a high-energy PO4– to ADP generates ATP Trao đổi Carbohydrates (Carbohydrate Catabolism) • The breakdown of carbohydrates to release energy...
 • 79
 • 291
 • 0

Quá trình tổng hợp các chất vi sinh vật và ứng dụng.doc

Quá trình tổng hợp các chất ở vi sinh vật và ứng dụng.doc
... bột giặt chất tẩy rửa Sản xuất gôm sinh học Nhiều vi sinh vật tiết vào môi trường số loại pôlisaccarit gọi gôm Gôm có vai trò bảo vệ tế bào vi sinh vật khỏi bị khô, ngăn cản tiếp xúc với virut, ... người sử dụng vi sinh vật để sản xuất nhiều loại chế phẩm phục vụ cho đời sống cho ngành sản xuất công, nông nghiệp CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP Hãy nêu đặc điểm chung trình tổng hợp vi sinh vật Trên thị ... bột giặt sinh học Em hiểu chữ sinh học” tác dụng để làm gì? Tại trâu bò lại đồng hoá rơm, rạ, cỏ giàu chất xơ? EM CÓ BIẾT? Trong số sản phẩm vi sinh vật tổng hợp, chất có lợi có loại chất mà...
 • 2
 • 2,572
 • 6

Sinh học 10 - Tiết 24: QUÁ TRÌNH TỔNG HỢP VÀ PHÂN GIẢI CÁC CHẤT VI SINH VẬT ppt

Sinh học 10 - Tiết 24: QUÁ TRÌNH TỔNG HỢP VÀ PHÂN GIẢI CÁC CHẤT Ở VI SINH VẬT ppt
... (?) So sánh trình lên men trình hô hấp vi sinh vật ? Bài mới: Hoạt động GV HS Nội dung Hoạt động I Quá trình tổng hợp: (?) Vì trình tổng hợp - VSV có khả tự tổng hợp laọi chất VSV diễn với ... phân giải ? + Tận dụng bã thải thực vật làm nấm ăn HS: trình có mâu thuẩn + Làm thức ăn cho gia súc thống III Mối quan hệ tổng hợp thể sinh vật phân giải: - Tổng hợp( Đồng hoá) phân giải( Dị hoá) trình ... ? - VSV sử dụng lượng enzim nội HS: VSV có tốc độ sinh trưởng bào để tổng hợp chất nhanh - Sự tổng hợp prôtein axit amin GV: Khả tổng hợp chất liên kết với liên kết peptit VSV , đặc biệt tổng...
 • 6
 • 746
 • 3

Bài 23: Quá trình tổng hợp và phân giải các chất vi sinh vật pptx

Bài 23: Quá trình tổng hợp và phân giải các chất ở vi sinh vật pptx
... gia phân giải prôtêin – lipaza tham gia phân giải lipit – amilaza tham gia thủy phân tinh bột – xenlulaza tham gia phân giải xenlulozơ Câu Hướng dẫn trả lời: – Phần lớn vi sinh vật có khả tự tổng ... + Tổng hợp pôlisaccarit : vi khuẩn tảo, vi c tổng hợp tinh bột glicôgen cần hợp chất mở đầu ADP-glucôzơ (ađênôzin điphôtphat-glucôzơ): (Glucôzơ)n + ADP-glucôzơ? → (Glucôzơ)n+1 + ADP + Tổng hợp ... lipit: vi sinh vật tổng hợp lipit cách liên kết glixêrol axit béo Glixêrol dẫn xuất từ đihiđrôxiaxêtôn-P (trong đường phân) Các axit béo tạo thành nhờ kết hợp liên tục với phân tử axêtyl-CoA + Tổng...
 • 6
 • 1,417
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: phương pháp dạy học hóa học 8 bằng bài tập chương iv và v thực tiễnchương trình new dynamic englishôn tập chương iv lý 10chương iv phân tích markov và ứng dụngôn tập chương iv đại số 10 nâng caogiáo án hình học 8 chương ivgiáo án ôn tập chương iv đại số 10ôn tập chương iv đại số 10ôn tập chương iv hình học 9đề kiểm tra 1 tiết chương iv đại số 9bài tập trắc nghiệm chương iv polime và vật liệu polimebài tập đại số 10 chương ivđề kiểm tra 1 tiết chương iv đại số 7kiểm tra chương iv hình học 9kiểm tra chương iv đại số 8Điều khiển bình trộn hóa chất PLCCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao nguyen ly bao quan thuc phambao cao phu gia thuc phamBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 5. Người lính dũng cảmBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học