slide đường lối

Slide ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI, HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ CỦA ĐẢNG TA TRONG THỜI KỲ ĐỔI MỚI

Slide ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI, HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ CỦA ĐẢNG TA TRONG THỜI KỲ ĐỔI MỚI
... công tác hội nhập kinh tế quốc tế, chuyển từ tư “phục vụ” nhu cầu hội nhập sang “triển khai” hội nhập kinh tế quốc tế 7.2 Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế khu vực - Chủ động với nước đối tác ... trương “xây dựng kinh tế mở” “đẩy nhanh trình kinh tế khu vực giới” - Đại hội đại biểu toàn quốc lần IX Đảng (4/2001)   Chủ trương: đẩy mạnh chủ động hội nhập kinh tế quốc tế khụ vực theo tinh ... hóa, đa phương hóa quan hệ quốc tế Xây dựng giữ vững hòa bình dân tộc để mở rộng quan hệ quốc tế, phát triển KT Tư tưởng đạo - Trong đối ngoại, hội nhập kinh tế quốc tế phải quán triệt đầy đủ,...
 • 18
 • 563
 • 0

Slide môn đường lối cách mạng - chương 6: Đường lối xây dựng hệ thống chính trị

Slide môn đường lối cách mạng - chương 6: Đường lối xây dựng hệ thống chính trị
... Nội dung I ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ THỜI KỲ TRƯỚC ĐỔI MỚI (1945 – 1985) II ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ THỜI KỲ ĐỔI MỚI I ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ THỜI KỲ ... chuyên vô sản” I ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ THỜI KỲ TRƯỚC ĐỔI MỚI (1945 – 1985) - Cơ sở hình thành hệ thống chuyên vô sản: Sự I ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ THỜI KỲ TRƯỚC ... nước II ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ THỜI KỲ ĐỔI MỚI Mục tiêu, quan điểm chủ trương xây dựng hệ thống trị thời kỳ đổi a) Mục tiêu quan điểm xây dựng hệ thống trị * Mục tiêu - Thực tốt...
 • 59
 • 15,206
 • 174

Slide môn đường lối cách mạng - chương 2: Đường lối đấu tranh

Slide môn đường lối cách mạng - chương 2: Đường lối đấu tranh
... TỘC VÀ GIAI CẤP HÌNH THỨC ĐẤU TRANH PHÙ HỢP MỐI QUAN HỆ QUỐC TẾ CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM Ý NGHĨA CỦA PHONG TRÀO CÁCH MẠNG 1936 - 1939 ảng lãnh đạo quần chúng nhân dân đấu tran c quyền tự dân chủ ... lập Hội phản đế đồng minh (18/11/30) Đấu tranh chống tả khuynh TINH THẦN ĐẤU TRANH ANH DŨNG CỦA CÁC CHIẾN SỸ CÁCH MẠNG Trần Phú Hãy giữ vững ý chí chiến đấu Nguyễn Đức Cảnh Trong xà lim viết ... Con đường niên đường cách mạng SỰ HỒI PHỤC CỦA PHONG TRÀO QTCS giúp thành lập Ban lãnh đạo nước Lê Hồng Phong người đứng đầu Ban lãnh đạo Đảng 1932 ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN I CỦA ĐẢNG (3 -...
 • 49
 • 3,783
 • 26

Slide môn đường lối cách mạng - chương 4: Đường lối công nghiệp hóa

Slide môn đường lối cách mạng - chương 4: Đường lối công nghiệp hóa
... v XI (1/2011) bổ sung nhấn mạnh số điểm công nghiệp hoá đại hoá - Con đờng công nghiệp hoá Việt Nam cần rút ngắn thời gian so với nớc trớc - Hớng công nghiệp hoá, đại hoá là: phát triển nhanh ... phỏt trin kinh t tri thc - Phát triển nhanh công nghiệp, xây dựng dịch vụ - Phát triển kinh tế vùng - Phát triển kinh tế biển - Chuyển dịch cấu lao động, cấu công nghệ - Bảo vệ, sử dụng hiệu tài ... xuất đáp ứng yêu cầu nớc - Công nghiệp hoá phải đảm bảo xây dựng kinh tế độc lập, tự chủ, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế - Công nghiệp hoá, đại hoá tập trung vào nông nghiệp nông thôn để nâng...
 • 43
 • 7,550
 • 158

Slide môn đường lối cách mạng - chương 5: Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở VN

Slide môn đường lối cách mạng - chương 5: Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở VN
... hướng hội chủ nghĩa mô hỡnh kinh tế tổng quát nước ta thời kỳ độ lên chủ nghĩa hội ú l: I QU TRèNH I MI NHN THC V KINH T TH TRNG + Kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa theo quan ... điểm chung kinh tế thị trường - c điểm chung kinh tế thị trường + Các chủ thể kinh tế có quyền tự chủ cao khác với kinh tế tập trung + Vấn đề lợi ích đặt nghiêm ngặt + Dung lượng thị trường lớn, ... dụng kinh tế thị trường làm phương tiện quan trọng để xây dựng CNXH - Xây dựng kinh tế thị trường định hướng XHCN góp phần huy động nguồn lực để phát triển kinh tế, thực tiến công hội - Cần chủ...
 • 37
 • 12,922
 • 164

Slide môn đường lối cách mạng - chương 8: Đường lối đối ngoại

Slide môn đường lối cách mạng - chương 8: Đường lối đối ngoại
... h quc t ca ng thi k i mi - Thỏng 11 - 2001: B chớnh tr ngh quyt 07 v hi nhp kinh t quc t vi nhim v c th v bin phỏp t chc thc hin - Hi ngh Trung ng ln th (khoỏ IX) 5-2 -2 004: ó nhn mnh yờu cu chun ... hỡnh th gii - Khu vc ụng Nam : M rỳt ụng Nam , quõn s SEATO tan ró; Hip c thõn thin v hp tỏc ụng Nam c kớ kt thỏng 2-1 976 (Hip c Ba li) (Hi ngh Ba li, 2 3- I NG LI I NGOI THI K 1975 - 1986 Nhng ... I NG LI I NGOI THI K T 1975 - 1986 II NG LI I NGOI, HI NHP quc t THI K I MI I NG LI I NGOI THI K 1975 - 1986 Mc tiờu, nguyờn tc, phng chõm cụng tỏc i ngoi - Mc tiờu ch yu ca ng li i ngoi,...
 • 56
 • 9,235
 • 145

slide thuyết trình chuyên đề đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xhcn

slide thuyết trình chuyên đề đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xhcn
... XHCN Ở NƯỚC TA Mục tiêu quan điểm a) Thể chế kinh tế thể chế kinh tế thị trường Thể chế kinh tế Thể chế KTTT định hướng XHCN Thể chế kinh tế thị trường b) Mục tiêu hoàn thiện  Theo Đại hội XI ... KTTT định hướng XHCN tiền đề quan trọng thúc đẩy trình cấu lại kinh tế, đổi mô hình tăng trưởng ổn định kinh tế vĩ mô, ba đột phá chiến lược 10 năm tới  Mục tiêu trước mắt: Từng bước xây dựng ... gắn với xác lập KTTT định hướng XHCN Đạ QT cấu trúc lại hộ i VII i VIII hội ại Đ hộ i IX Đ ại Đại hội X+XI III TIẾP TỤC HOÀN THIỆN THỂ CHẾ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XHCN Ở NƯỚC TA Mục tiêu...
 • 26
 • 2,504
 • 4

slide thuyết trình chuyên đề đường lối xây dựng, phát triển nền văn hóa và giải quyết các vấn đề xã hội

slide thuyết trình chuyên đề đường lối xây dựng, phát triển nền văn hóa và giải quyết các vấn đề xã hội
... Khái niệm văn hóa Trong tiếng Việt, văn hóa dùng theo nghĩa thông dụng để học thức (trình độ văn hóa) , lối sống (nếp sống văn hóa) , theo nghĩa chuyên biệt văn hóa dùng để trình độ phát triển giai ... I ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NỀN VĂN HÓA CỦA ĐẢNG Khái niệm văn hóa • Edouard Heriiot cho rằng: Văn hóa lại người ta quên tất cả, thiếu người ta học tất cả” • C.Mác coi văn hóa toàn ... Quá trình đổi tư b) Quan điểm chủ trương Nền văn hoá mà ta xây dựng văn hoá tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc Nền văn hoá Việt Nam văn hóa thống mà đa dạng cộng đồng dân tộc Việt Nam Xây dựng phát triển...
 • 30
 • 3,208
 • 11

slide bài giảng chương mở đầu đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu môn đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam

slide bài giảng chương mở đầu đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu môn đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam
... xã hội theo đường lối,  chính sách của Đảng   Chương I ∗ SỰ RA ĐỜI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VÀ CƯƠNG LĨNH CHÍNH TRỊ ĐẦU TIÊN CỦA ĐẢNG I HOÀN CẢNH LỊCH SỬ RA ĐỜI ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM   Hoàn ... b) Xác định đúng đắn con đường giải phóng dân tộc phương hướng phát triển  của cách mạng Việt Nam;   giải  quyết  được  cuộc  khủng  hoảng  về  đường lối cách mạng Việt Nam;  nắm ngọn cờ lãnh đạo cách mạng Việt Nam.   c) Cách mạng Việt Nam trở thành một bộ phận của cách mạng thế giới, tranh thủ  ... giải pháp cách mạng Việt Nam. Đường lối cách mạng của Đảng được  thể hiện qua cương lĩnh, nghị quyết của Đảng b) Đối tượng nghiên cứu môn học     -  Đối tượng  chủ  yếu  của môn học  là  hệ ...
 • 143
 • 3,049
 • 2

slide thuyết trình môn đường lối cm của đcsvn đề tài văn hóa việt nam

slide thuyết trình môn đường lối cm của đcsvn đề tài văn hóa việt nam
... là, văn hóa mà xây dựng văn hóa tiên tiến đậm đà sắc dân tộc Nền văn hóa tiên tiến Nền văn hóa đậm đà sắc dân tộc Ba là,nền văn hóa văn hóa thống mà đa dạng cộng đồng dân tôc VN Nền văn hóa ... nước, nhân loại Tư tưởng văn hóa thời kì trước đổi Tư tưởng văn hóa thời kì đổi Nền văn hóa Việt Nam có nội dung xã hội chủ nghĩa, có tính chất dân tộc, có Nền văn hóa Việt Nam có đặc tính đảng có ... Văn hóa Việt Nam I Khái niệm văn hóa - Văn hóa toàn giá trị vật chất tinh thần người sáng tạo lao động hoạt động thực tiễn trình lịch sử - Văn hóa xã hội chủ nghĩa thành trình xây...
 • 21
 • 1,032
 • 0

slide thuyết trình chuyên đề đường lối công nghiệp hóa

slide thuyết trình chuyên đề đường lối công nghiệp hóa
... VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ CNH, HĐH ThS Hoàng Xuân Sơn Khái niệm CNH, HĐH Công nghiệp hóa Công nghiệp hóa nói giản đơn hóa tức chuyển từ nước nông nghiệp thành nước công nghiệp, cải biến XH nông nghiệp ... nghiệp thành XH công nghiệp hoạt động mở rộng tiến kỹ thuật với lùi dần tính thủ công sản xuất hàng hóa cung cấp dịch vụ CNH đem tới tính cách công nghiệp cho hoạt động CNH, HĐH Hiện đại hóa có nội ... kế hoạch hóa tập trung Mô hình CNH theo kiểu cổ điển Cuộc cách mạng lĩnh vực sản xuất nông nghiệp Tiền đề Sự hình thành tầng lớp chủ doanh nghiệp lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, dịch...
 • 32
 • 3,647
 • 11

slide thuyết trình chuyên đề đường lối xây dựng hệ thống chính trị

slide thuyết trình chuyên đề đường lối xây dựng hệ thống chính trị
... I LÝ LUẬN CHUNG Hệ thống trị Sơ lược Khái niệm Đặc trưng Hệ thống trị Sự lãnh đạo Đảng HTCT Bắt nguồn từ vai trò lịch sử GCCN thời đại Nhằm ... MỚI (1945 – 1989) Cơ sở Đánh giá Chủ trương III ĐL XÂY DỰNG HTCT THỜI KỲ ĐỔI MỚI Đổi tư hệ thống trị Mục tiêu, quan điểm chủ trương xây dựng HTCT Những thành tựu hạn chế Thành tựu Đánh giá Nguyên ... thống cấu tổ chức, chế vận hành Đảng lãnh đạo HTCT thực cách toàn diện ba mặt: trị, tư tưởng tổ chức II ĐL XÂY DỰNG HTCT THỜI KỲ TRƯỚC ĐỔI MỚI (1945 – 1989) Cơ sở Đánh giá Chủ trương III ĐL XÂY...
 • 8
 • 3,214
 • 39

Xem thêm

Từ khóa: slide đường lối cm của đảng csvn chương 5slide đường lối cách mạng đảng cộng sản việt namslide đường lối xây dựng hệ thống chính trịslide đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam chuong 3slide duong loi xay dung he thong chinh tri thoi ki doi moislide môn đường lối cách mạng chương 4 đường lối công nghiệp hóaslide bài giảng đường lối cách mạngslide bài giảng môn đường lối cách mạngslide bài giảng đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt namslide bài giảng đường lối đảng cộng sản việt namslide thuyết trình đường lốislide trình bày đường lối đối ngoại từ năm 1975 đến nayslide môn đường lối cách mạng chương 6 đường lối xây dựng hệ thống chính trịslide bài giảng môn đường lối cách mạng đảng cộng sản việt nam chương 3slide môn đường lối cách mạng chương 1 sự ra đời của đảng cộng sản việt nam và cương lĩnh chính trị đầu tiênCÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG dân tộc cần được TIẾN HÀNH CHỦ ĐỘNGChủ tịch hồ chí minh nói về công tác đảng viênChủ tịch hồ chí minh nói về người làm công tác tổ chứcChủ tịch hồ chí minh nói về sức mạnh đoàn kếtGA TTNNVận dụng tư tưởng hồ chí minh về chống chủ nghĩa cá nhân trong giai đoạn hiện nayChủ tịch hồ chí minh nói về đảng viênChủ tịch hồ chí minh nói về đảngĐOÀN THANH NIÊN CỘNG sản hồ CHÍ MINHHồ chí minhKết luận của ban bí thư về sơ kết việcKien truc thoi lySuc manh truyen thog van hoaVăn hoá mặc việt nam truyền thống2 c++motsomorongsocCâu hỏi thi cấu trúc máy tính phần 5 Học viện KTQS MTAGiao an mon the duc lop 4 hay da suathuy (1)Luận văn tốt nghiệp Các giải pháp nhằm tăng cường khả năng quản lý các dự án ODAHoàn thiện pháp luật về sử dụng người có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao trong bộ luật lao động việt nam hiện nayskkn BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC HỌC SINH TẠI TRƯỜNG THPT VÕ TRƯỜNG TOẢN