Tài liêu vi xử lý 8051

Tài liệu Vi xử 8051 ppt

Tài liệu Vi xử lý 8051 ppt
... www.updatesofts.com Chơng I Các vi điều khiển 8051 1.1 vi điều khiển v xử nhúng Trong mục n y b n nhu cầu vi điều khiển (VĐK) v so sánh chúng với vi xử dạng chung nh Pentium v vi xử ì 86 khác Chúng ... i liệu vi xử ta thờng thấy khái niệm hệ thống nhúng (Embeded system) Các vi xử v vi điều khiển đợc sử dụng rộng r i sản phẩm hệ thống nhúng Một sản phẩm nhúng sử dụng vi xử (hoặc vi ... thống vi xử đợc so sánh với hệ thống vi điều khiển a) Hệ thống vi xử công dụng chung b) Hệ thống vi điều khiển Ebook Team www.updatesofts.com Một nh thiết kế hệ thống sử dụng vi xử công...
 • 199
 • 339
 • 1

Tài liệu Vi xử - chương 1

Tài liệu Vi xử lý - chương 1
... 11 01 111 0 11 11 Mã Led đoạn a b c d e f g Hiển thị 11 111 10 011 0000 11 011 01 111 1 011 011 0 011 10 110 11 1 011 111 11 10000 11 111 11 111 0 011 11 111 01 A 0 011 111 B 00 011 01 C 011 110 1 D 11 011 11 E 10 0 011 1 F Các ... 77 010 0 11 01 010 0 11 01 - 88 - 010 1 10 00 → + 10 10 10 00 - 11 11 11 010 1 Số 88 = 010 1 10 00 → số bù 10 10 011 1 → số bù 2: 10 10 10 00 Kết phép cộng số bù 11 11 010 1 có MSB = nên số âm Số bù 0000 10 10 → ... 1. 1) a f a b c d e f g b g e c d Bảng 1. 1: Số thập phân Số thập lục phân 10 11 12 13 14 15 A B C D E F Số nhị phân 0000 00 01 0 010 0 011 010 0 010 1 011 0 011 1 10 00 10 01 1 010 10 11 110 0 11 01 111 0 11 11...
 • 21
 • 523
 • 4

Tài liệu Vi xử - chương 2

Tài liệu Vi xử lý - chương 2
... (LOCK) AD4 IO/M (S2) AD3 DT/R (S1) AD2 DEN (S0) AD1 ALE (QS0) AD0 INTA (QS1) NMI INTR TEST CLK READY GND RESET 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 8086 Hỡnh 2. 2 S chõn ca ... nh hỡnh 2. 11 a ch vt tng ng vi a ch logic 1000h on stack l: 29 000h + 1000h = 2A000h a ch vt tng ng vi a ch logic 20 00h on mó l: 28 000h + 20 00h = 2A000h Ta thy rng cú th a ch vt trựng ... thi cho àP - Chõn IO/ M (IO/Memory Xut nhp /B nh): xỏc nh chu k bus hin hnh lm vic vi b nh (mc thp) hay I/O (mc cao) Phm Hựng Kim Khỏnh Trang 27 Ti liu vi x - - T chc h thng vi x Chõn RD...
 • 22
 • 316
 • 3

Tài liệu vi xử - Tổ chức hệ thống vi xử

Tài liệu vi xử lý - Tổ chức hệ thống vi xử lý
... thi cho àP - Chõn IO/ M (IO/Memory Xut nhp /B nh): xỏc nh chu k bus hin hnh lm vic vi b nh (mc thp) hay I/O (mc cao) Phm Hựng Kim Khỏnh Trang 27 Ti liu vi x - - T chc h thng vi x Chõn RD ... Ti liu vi x 15 X 14 X 2.4 13 X T chc h thng vi x 12 X 11 10 OF DF IF TF SF ZF X AF X PF X CF OF (Overflow - trn): OF = xỏc nh trn s hc, xy kt qu vt ngoi phm vi biu din DF (Direction- hng): ... ca nú m thụi l vỡ a ch vt cũn phi ph thuc vo ni dung ca cỏc ghi on c a ch logic gi khụng i nh ó xột trờn Phm Hựng Kim Khỏnh Trang 38 Ti liu vi x T chc h thng vi x Khi vit cỏc chng...
 • 22
 • 227
 • 0

Tài liệu vi xử - Các hệ thống số dùng trong máy tính và các loại mã

Tài liệu vi xử lý - Các hệ thống số dùng trong máy tính và các loại mã
... ngõ dạng số thập phân, ta dùng BCD BCD dùng bit nhị phân để hố cho số thập phân Như vậy, số hex A F khơng tồn BCD Phạm Hùng Kim Khánh Trang Tài liệu vi xử VD: 1.5 Đại cương Số thập ... khối vi xử Phạm Hùng Kim Khánh Trang 14 Tài liệu vi xử Đại cương 4.2.4 Sơ đồ khối hệ vi xử ADDRESS BUS Input Port µP Memory Output Port DATA BUS CONTROL BUS Hình 1.9 – Sơ đồ khối hệ vi xử ... lái ngõ trạng thái để đệm ngõ Giới thiệu vi xử 4.1 Các hệ vi xử - Thế hệ (1971 – 1973): vi xử bit, đại diện 4004, 4040, 8080 (Intel) hay IPM-16 (National Semiconductor) + Độ dài word...
 • 21
 • 490
 • 0

Tài liệu vi xử - Lập trình hợp ngữ

Tài liệu vi xử lý - Lập trình hợp ngữ
... trình Cú pháp lệnh chương trình hợp ngữ Một dòng lệnh chương trình hợp ngữ gồm có trường (field) sau (không thiết phải đầy đủ tất trường): Phạm Hùng Kim Khánh Trang 45 Tài liệu vi xử Lập trình ... TLINK TEMP - - Nếu tập tin thực thi dạng COM ta dùng thêm chương trình EXE2BIN.EXE: EXE2BIN TEMP TEMP.COM Phạm Hùng Kim Khánh Trang 51 Tài liệu vi xử Lập trình hợp ngữ Tập lệnh hợp ngữ 7.1 Nhóm ... cổng có thể: đọc liệu (input port), ghi liệu (output port) hay đọc ghi liệu (input/output port) Phạm Hùng Kim Khánh Trang 53 Tài liệu vi xử Lập trình hợp ngữ Lệnh IN: đọc liệu từ cổng đưa...
 • 30
 • 515
 • 7

Tài liệu Tài liệu vi xử Đại cương CHƯƠNG 1 docx

Tài liệu Tài liệu vi xử lý Đại cương CHƯƠNG 1 docx
... 11 01 111 0 11 11 Mã Led đoạn a b c d e f g Hiển thị 11 111 10 011 0000 11 011 01 111 1 011 011 0 011 10 110 11 1 011 111 11 10000 11 111 11 111 0 011 11 111 01 A 0 011 111 B 00 011 01 C 011 110 1 D 11 011 11 E 10 0 011 1 F Các ... 77 010 0 11 01 010 0 11 01 - 88 - 010 1 10 00 → + 10 10 10 00 - 11 11 11 010 1 Số 88 = 010 1 10 00 → số bù 10 10 011 1 → số bù 2: 10 10 10 00 Kết phép cộng số bù 11 11 010 1 có MSB = nên số âm Số bù 0000 10 10 → ... 1. 1) a f a b c d e f g b g e c d Bảng 1. 1: Số thập phân Số thập lục phân 10 11 12 13 14 15 A B C D E F Số nhị phân 0000 00 01 0 010 0 011 010 0 010 1 011 0 011 1 10 00 10 01 1 010 10 11 110 0 11 01 111 0 11 11...
 • 21
 • 343
 • 1

Tài liệu Tài liệu vi xử Tổ chức hệ thống vi xử CHƯƠNG 2 pptx

Tài liệu Tài liệu vi xử lý Tổ chức hệ thống vi xử lý CHƯƠNG 2 pptx
... (LOCK) AD4 IO/M (S2) AD3 DT/R (S1) AD2 DEN (S0) AD1 ALE (QS0) AD0 INTA (QS1) NMI INTR TEST CLK READY GND RESET 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 8086 Hỡnh 2. 2 S chõn ca ... nh hỡnh 2. 11 a ch vt tng ng vi a ch logic 1000h on stack l: 29 000h + 1000h = 2A000h a ch vt tng ng vi a ch logic 20 00h on mó l: 28 000h + 20 00h = 2A000h Ta thy rng cú th a ch vt trựng ... (wait state) Phm Hựng Kim Khỏnh Trang 23 Ti liu vi x T chc h thng vi x 2. 1 .2 Mụ t chõn 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 GND VCC AD14 AD15 AD13 A16/S3 AD 12 A17/S4 AD11 A18/S5 A19/S6 AD10 BHE/S7...
 • 22
 • 286
 • 0

Tài liệu Tài liệu vi xử Lập trình hợp ngữ CHƯƠNG 3 ppt

Tài liệu Tài liệu vi xử lý Lập trình hợp ngữ CHƯƠNG 3 ppt
... dùng thêm chương trình EXE2BIN.EXE: EXE2BIN TEMP TEMP.COM Phạm Hùng Kim Khánh Trang 51 Tài liệu vi xử Lập trình hợp ngữ Tập lệnh hợp ngữ 7.1 Nhóm lệnh chuyển liệu 7.1.1 Nhóm lệnh chuyển liệu đa ... thực thi chương trình hợp ngữ Ta tạo thực thi chương trình hợp ngữ máy PC theo bước sau: - Dùng chương trình soạn thảo văn không định dạng (như NC) tạo tập tin chứa chương trình hợp ngữ (gán ... lệnh giả chương trình dịch) Trong chương trình con, ta sử dụng thêm lệnh RET để trả địa lệnh trước gọi chương trình Cú pháp lệnh chương trình hợp ngữ Một dòng lệnh chương trình hợp ngữ gồm có...
 • 30
 • 325
 • 0

Tài liệu Vi Xử Pic pot

Tài liệu Vi Xử Lý Pic pot
... xử Phần định tiền xử đƣợc sử dụng biên dịch Các tiền xử đƣợc bắt đầu dấu # Ví dụ: khai báo tiền xử lý, chi tiết tiền xử đƣợc trình bày chi tiết sau # include // Chỉ định tiền xử ... nguồn cho vi xử lý, chân OSC1/CLK1 OSC2/CLK0 dùng để kết nối với thạch anh, chân dùng để kết nối với mạch Reset Bộ Môn Tự Động – Trƣờng Cao Đẳng Kỹ Thuật Cao Thắng Trang Tài liệu Vi Xử Pic CẤU ... ngƣời vi t chƣơng trình Các đối số hàm Bộ Môn Tự Động – Trƣờng Cao Đẳng Kỹ Thuật Cao Thắng Trang Tài liệu Vi Xử Pic thông số dùng để trao đổi liệu cũa hàm, đối số rỗng hàm không trao đổi liệu...
 • 33
 • 327
 • 2

Tài liệu vi xử 89c51

Tài liệu vi xử lý 89c51
... microcontrollers can independetly or via input/output devices (switches, push buttons, sensors, LCD displays, relays etc.), control various processes and devices such as industrial automation, ... should be executed There are also many programs running in Windows environment used to facilitate the work providing additional visual tools This book describes the use of Assembly because it is ... needs  ports having in total of 32 input/output lines are in most cases sufficient to make all necessary connections to peripheral environment The whole configuration is obviously thought of...
 • 140
 • 258
 • 0

Tài liệu vi xử lý-Lập trình hợp ngữ: Chương 3 pptx

Tài liệu vi xử lý-Lập trình hợp ngữ: Chương 3 pptx
... chứa biến sử dụng chương trình Khai báo đoạn mã: Đoạn mã dùng chứa mã lệnh chương trình Đoạn mã bắt đầu chương trình có lệnh gọi chương trình (CALL) Một chương trình hay chương trình bắt đầu lệnh ... (đây lệnh giả chương trình dịch) Trong chương trình con, ta sử dụng thêm lệnh RET để trả địa lệnh trước gọi chương trình Cú pháp lệnh chương trình hợp ngữ Một dòng lệnh chương trình hợp ngữ gồm ... Tạo thực thi chương trình hợp ngữ Ta tạo thực thi chương trình hợp ngữ máy PC theo bước sau: - Dùng chương trình soạn thảo văn không định dạng (như NC) tạo tập tin chứa chương trình hợp ngữ (gán...
 • 30
 • 183
 • 0

Tài liệu vi xử - Chương 5 pot

Tài liệu vi xử lý - Chương 5 pot
... Kim Khánh Chương chkSW = 3 75 = = 1800 = 17 = 3480 = 157 5 chkSW = 3 75 = = 1800 = 16 = 3000 = 157 5 chkSW = 3 75 = = 1800 = 15 = 252 0 = 157 5 chkSW = 3 75 = = 1800 = 14 = 2040 = 157 5 chkSW = 3 75 = = 1800 ... Phạm Hùng Kim Khánh Chương "Send" 4 95 3960 10 95 'Transparent "LED7" 3 75 240 3480 10 95 'Transparent "LED6" 3 75 240 3000 9 75 'Transparent "LED5" 3 75 240 252 0 9 75 Trang 124 Tài liệu Lập trình hệ thống ... Kim Khánh Trang 118 Tài liệu Lập trình hệ thống Chương 13 25 12 24 11 23 10 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 25 12 24 11 23 10 22 21 20 19 18 17 16 15 14 Hình 5. 2 - Trao đổi liệu qua cổng song song...
 • 15
 • 104
 • 0

Tài liệu vi xử Lập trình hợp ngữ pptx

Tài liệu vi xử lý Lập trình hợp ngữ pptx
... trình Cú pháp lệnh chương trình hợp ngữ Một dòng lệnh chương trình hợp ngữ gồm có trường (field) sau (không thiết phải đầy đủ tất trường): Phạm Hùng Kim Khánh Trang 45 Tài liệu vi xử Lập trình ... thêm chương trình EXE2BIN.EXE: EXE2BIN TEMP TEMP.COM Phạm Hùng Kim Khánh Trang 51 Tài liệu vi xử Lập trình hợp ngữ Tập lệnh hợp ngữ 7.1 Nhóm lệnh chuyển liệu 7.1.1 Nhóm lệnh chuyển liệu đa dụng ... cổng có thể: đọc liệu (input port), ghi liệu (output port) hay đọc ghi liệu (input/output port) Phạm Hùng Kim Khánh Trang 53 Tài liệu vi xử Lập trình hợp ngữ Lệnh IN: đọc liệu từ cổng đưa...
 • 30
 • 95
 • 0

tài liệu vi xử vi điều khiển

tài liệu vi xử lý vi điều khiển
...  SP-2 V Vi điều khiển: Định nghĩa: Vi điều khiển hệ thống vi xử đầy đủ tích hợp chíp vi mạch, thường gọi vi điều khiển đơn chip Chức năng: Có đầy đủ chức vi xử - Thực chức điều khiển (chính) ... trao đổi DL với thiết bị bên thông qua cổng I/O - Xử DL (gồm tính toán vận chuyển DL) So sánh vi điều khiển với vi xử lý: Gồm -Tính toán, điều khiển Cấu tạo -Là phần hệ VXL 3.Công suất 4.Tập ... cờ C O  Chức năng: xử bít truyền thong (5) Các lệnh điều khiển: ko ảnh hưởng đến cờ * Các lệnh nhảy: - Nhảy ko điều kiện: JMP: short Near Dạng JMP NHÀN Fat - Nhảy có điều kiện: + JE: nhảy...
 • 10
 • 89
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu vi xử lýtài liệu vi xử lý của thầy nguyễn đình phútài liệu vi xử lý phạm hùng kim khánhtài liệu vi xử lý và hợp ngữtài liệu vi xử lý spkttài liệu vi xử lý 89c51tài liệu vi xử lý 8088tài liệu vi xử lý 8086tài liệu vi xử lý và cấu trúc máy tínhtai lieu vi xu ly vi dieu khientai lieu vi xu ly dai hoc su pham ky thuattài liệu vi xử lý dễ hiểutài liệu về vi xử lý 8051tài liệu luật xử lý vi phạm hành chínhđề tài về vi xử lýchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)CATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost ConverterCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015SÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCSách Tiếng Trung 1Bài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoHai đường thẳng vuông gócTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 6. Ôn chữ hoa: D, Đ