Đề 9

Đề thi kết thúc học phần: Kỹ thuật nhiệt - Đề 9

Đề thi kết thúc học phần: Kỹ thuật nhiệt - Đề 9
... suất bar lên áp suất 20 at nhiệt lượng môi chất nhả bao nhiêu? a -2 034022 kJ b -2 051 kJ c -2 034 kJ 26/ Cho kg H2 có áp suất 20 at, người cấp nhiệt điều kiện p = const nhiệt độ tăng từ 27 0C lên ... định nhiệt độ cuối trình cấp nhiệt? a 36,4 0C b 31,5 0C c 28,2 0C 28/ kg khí O2 thực trình đa biến với số mũ đa biến 1,2 từ nhiệt độ 27 oC đến 537oC Độ biến thi n entropi bằng: a -1 ,7 kJ/K b -1 ,3 ... nâng nhiệt độ N2 lên 127 0C? a 223 ,93 kJ b 313 ,93 kJ c 74,64 kJ 32/ Trong bình chứa không khí nhiệt độ 27 C, áp suất 1at, ta tiến hành trình cấp nhiệt đẳng tích đến áp suất tăng lần Tính nhiệt...
 • 3
 • 663
 • 42

Bộ đề luyện thi ĐH-CĐ môn Toán P1 - Đề 9

Bộ đề luyện thi ĐH-CĐ môn Toán P1 - Đề 9
... www.khoabang.com.vn Luyện thi mạng Phiên 1.0 _ Câu IVa Trong mặt phẳng tọa độ cho parabol...
 • 2
 • 333
 • 0

Ôn thi ĐH môn hóa - Đề 9

Ôn thi ĐH môn hóa - Đề 9
... KL( Trừ Au, Pt) Sản phẩm khử HNO3 là: - NO2↑: Màu vàng nâu - NO↑: Khí không màu (dễ hoá nâu không khí, do: NO + ½ O2= NO2) - N2O↑, N2↑ : Đều khí không màu - NH4NO3 (NH4NO3+NaOH=NH3↑+H2O+NaNO3) ... dung dòch thu gam rắn? D.Giá trò khác A 19, 04 B. 19, 15 C 19, 25 D m Muối = + mKLpứ m Gốc axit m Muối 〉 mKLpứ m Muối 〉 19, 6 gam ù Ví dụ 11: Hòa tan hết 19, 6 gam hhA: Ag, Cu, Fe HNO3 đặc; thu 11,2 ... được: Với H2SO4 m Muối = = 78,6,4 A A 78,6 g rắn B 79, 8 g rắn C 78,05 g rắn D 78,5 g rắn m Muối = mM pứ + 96 n H 96 22,4 Ví dụ 11: Hòa tan hết 19, 6 gam hhA: Ag, Cu, Fe HNO3 đặc; thu 11,2 lit (đkc)...
 • 33
 • 433
 • 4

Đề thi Quản trị học - Đề 9

Đề thi Quản trị học - Đề 9
... 11 Có thể hiểu thuật ngữ "Quản trò" sau: A Quản trò trình quản lý B Quản trò bắt buộc người khác hành động C Quản trò tự hành động hướng tới mục tiêu nổ lực cá nhân D Quản trò phương thức làm ... cấp quản trò là: A Sự phân chia hay ủy thác bớt quyền hành nhà quản trò cấp cho nhà quản trò cấp B Duy trì quyền hạn nhà quản trò cấp C Giao hết cho cấp quyền hạn D Sự chia quyền hạn nhà quản ... C Các nhà quản trò cấp sở cần thi t phải có kỹ kỹ thuật, chuyên môn cao nhà quản trò cấp cao cấp họ phải gắn liền với công việc mang tính chuyên môn nghiệp vụ D Nhà quản trò cấp cần có...
 • 2
 • 260
 • 4

Các Đề thi kinh tế lượng có lời giải - Đề 9

Các Đề thi kinh tế lượng có lời giải - Đề 9
... Lower 95 % -4 . 398 8 897 0.12 396 57 -0 . 190 4075 -0 .3464 598 -7 . 098 4044 -0 .2705714 15 793 .006 Coefficients 16.8222 09 0.18627 89 0.0087151 0.015 892 4 -1 .643131 -0 .0181525 Intercept X1 X2 X3 X4 X5 74 F Upper 95 % ... 0. 099 8135 0.1816352 2.7345477 0.1265 292 Significance F 1. 299 E-06 t Stat 1.5814161 5 .96 36847 0.0873141 0.087 496 5 -0 .6008785 -0 .1434648 P-value 0.1183564 9. 448E-08 0 .93 06748 0 .93 05303 0.5 498 897 ... Kỳ thi lớp 04QK 4/6 - Bài 4: (20 điểm) Một mẫu gồm cặp (xi,yi) cho: Xtb= 8; Ytb= 5; Sx = 2.53; Sy = 1.7 89; B = 0.5 Tính hệ số tương quan kiểm định giả thuyết cho Y X tương quan...
 • 6
 • 659
 • 4

Đề thi thử đại học môn tiếng anh - đề 9

Đề thi thử đại học môn tiếng anh - đề 9
... 35: I think you should stay _ A tranquil B calm C peaceful D quiet Question 36: None of us has ever _of cheating in class A persisted B declared C approved D concluded Trang 2/7 - đề thi 485 ... 72: Who does the author think should NOT buy organic foods ? A Low income consumers B Concerned consumers C Advocated of organic food D Wealthy people Trang 6/7 - đề thi 485 Question 73: The ... That we are interested in D What we are interested in - THE END Trang 7/7 - đề thi 485 ...
 • 7
 • 921
 • 67

Đề thi thử đại học môn địa lý - đề 9

Đề thi thử đại học môn địa lý - đề 9
... hồ tiêu nước ta giai đoạn 199 5 – 2006 - Xử lí số liệu 0.5đ Tốc độ tăng trưởng diện tích chè, cà phê, cao su, hồ tiêu nước ta giai đoạn 199 5 – 2006.(đvị:%) Năm 199 5 199 9 2000 2003 Chè 100,0 127,1 ... TRẢ LỜI THI THỬ ĐH MÔN ĐỊA LÍ LẦN – (201 2-2 013) Ý Nội dung Điểm I PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH ( 8điểm) I (2đ ) Trình bày vị trí địa - lãnh thổ nước ta 1đ - Vùng đất liền: + Hệ tọa độ địa lí ... vấn đề cần đặt chiến lược khai thác tổng hợp, phát 1đ triển kinh tế biển nước ta? - Sử dụng hợp lí nguồn lợi thi n nhiên biển - Phòng chống ô nhiễm MT biển - Phòng chống thi n tai biển Đông - Khẳng...
 • 5
 • 254
 • 4

Đề thi thử đại học môn hóa học - đề 9

Đề thi thử đại học môn hóa học - đề 9
... suất cân hóa học chuyển dịch theo chiều thuận B Thêm Fe2O3 cân hóa học chuyển dịch theo chiều thuận C Nghiền nhỏ Fe2O3 cân hóa học chuyển dịch theo chiều thuận D Thêm H2 vào hệ cân hóa học chuyển ... vải, sợi len tơ thi n nhiên B Tơ nilon-6 tơ nhân tạo C Tơ visco tơ tổng hợp D Tơ xenlulozơ axetat tơ hóa học 22 Trong chất sau, chất dùng để điều chế cao su phản ứng? A đivinyl B i-pren C cloropren ... brom chiếu sáng tạo dẫn xuất monobrom X Y : A 3-metylbuten-1 xiclopentan B 2-metylbuten-2 metylxiclobutan B metylxiclopropan metylxiclobutan D 1, 2- imetylxiclopropan xiclopentan 50 Cho 6,80 g...
 • 8
 • 261
 • 6

Đề thi thử đại học môn sinh học - đề 9

Đề thi thử đại học môn sinh học - đề 9
... loại môi trường nội bào cần cung cấp: A A=T= 1463; G=X =93 6 B A=T= 93 5; G=X=1465 C A=T= 93 7; G=X=1464 D A=T= 93 5; G=X=1464 Câu 34: Cơ sở tế bào học hoán vị gen là: A bắt đôi không bình thường gen ... - HẾT ĐÁP ÁN 1C 7A 13B 19B 2D 8A 14B 20D 3D 9D 15B 21C 4B 10B 16D 22A 5B 11C 17C 23C 6A 12D 18C 24B 25 25D 26A 27D 28A 29B 30A 31A 32D 33A 34C 35C 36C 37B 38A 39D ... 0,408 micromet tiến hành dịch mã Số liên kết peptit chuổi pôlipeptit hoàn chỉnh là: A 397 B 797 C 398 D 798 Câu 31: Ở đậu Hà Lan, gen A: thân cao, alen a: thân thấp; gen B: hoa đỏ, alen b: hoa...
 • 9
 • 488
 • 24

Đề thi thử đại học môn toán - đề 9

Đề thi thử đại học môn toán - đề 9
... C50 + C50 x + C50 x + + C50 x 49 + C50 x 50 49 50 Khi f(1) =250 = C50 + C50 + C50 + + C50 + C50 49 50 f (-1 ) = = C50 − C50 + C50 − − C50 + C50 Do đó: f(1) + f (-1 ) = 250 ⇔ ( ) 50 C50 + C50 + ... CD = ( −3;3;0 )  r song song CD có VTPT n = ( 1;1; −1) A (-1 ; -1 ; 0) thuộc (P) có phương trình: x + y – z + = 0.(P) Thử tọa độ C(2; -2 ; 1) vào phương trình (P) ⇒ C không thuộc (P), (P) // CD ... = (- ∞; -2 ]∪ [-1 ;0]∪[1; + ∞) Bài 7: ⇔ k 1) Số tập k phần tử trích từ tập A C50 ⇒ Số tất tập không 50 rỗng chứa số chẵn phần tử từ A : S = S = C50 + C50 + C50 + + C50 Xét f(x) = ( + x ) 50 49...
 • 5
 • 426
 • 18

Đề thi thử đại học môn vật lý - đề 9

Đề thi thử đại học môn vật lý - đề 9
... trùng với vị trí cân vật, mốc thời gian lúc vật bắt đầu dao động Phương trình dao động vật A x = 10cos(5πt + C x = 10cos(5πt - π π ) cm B x = 10cos(10πt + ) cm D x = 10cos(10πt - π ) cm π ) cm 6 ... biết khối lượng vật nặng m = 250g, độ cứng lò xo k = 100N/m Chọn mốc thời gian lúc vật qua vị trí cân theo chiều dương Quãng đường mà π vật s vận tốc vật thời điểm 20 A 7,5 cm - 50 cm/s B 2,5 ... cứng k1 = 20N/m, vật nặng có khối lượng m = 200g dao động điều hoà với tốc độ cực đại 40cm/s Lấy thêm lò xo có độ cứng k2 ghép nối tiếp với lò xo sau treo vật nặng kích thích cho vật dao động điều...
 • 7
 • 420
 • 5

Đề thi thử đại học môn văn - đề 9

Đề thi thử đại học môn văn - đề 9
... phẩm - Tô Hoài nhà văn lớn văn học Việt Nam đại Ông đạt nhiều thành tựu rực rỡ viết đề tài miền núi, có tác phẩm Vợ chồng A Phủ - đạt giải Nhất, Giải thưởng hội văn nghệ Việt Nam 195 4-1 95 5 Tác ... Yêu cầu kĩ năng: - Nắm vững phương pháp làm văn nghị luận văn học - Bố cục chặt chẽ, văn lưu loát, có cảm xúc II Yêu cầu nội dung: Giới thi u tác giả, tác phẩm giới hạn đề 0,5 - Quang Dũng nghệ ... coi thi không giải thích thêm Họ tên thí sinh:…………………………………; Số báo danh: … …… SỞ GD VÀ ĐT HÀ TĨNH HƯỚNG DẪN CHẤM TRƯỜNG THPT MINH KHAI ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC – CAO ĐẲNG LẦN I, NĂM 2013 Môn: NGỮ VĂN...
 • 6
 • 276
 • 4

Đề thi Tiếng Anh HK1 và đáp án lớp 7 (Đề 9)

Đề thi Tiếng Anh HK1 và đáp án lớp 7 (Đề 9)
... They are all having a good time ĐÁP ÁN – HƯỚNG DẪN CHẤM Phần : ( Listening ) ( 2,5 ms ) ( Mỗi ý 0,5 điểm ) Câu Phương .án II/Phần II: ( Reading ) Câu Phương .án T F F T F travels loves ( 2,5 ms ... ( Writing ) ( 2,5 ms ) Viết câu hỏi cho câu trả lời sau: 1/ ? My telephone number is 77 276 9 2/ ? She goes to school by bike 3/ ? I usually read a book after school ... B is C, will D be 6/ Mai is .than her sister A pretty B prettier C prettiest D the prettiest 7/ What about to the circus ? A going B goes C go D to go 8/ My mother takes care of sick people...
 • 3
 • 1,047
 • 67

Đề thi Toán HK1 và đáp án lớp 8 (Đề 9)

Đề thi Toán HK1 và đáp án lớp 8 (Đề 9)
... hình chữ nhật DEHK diện tích tam giác ABC C ĐÁP ÁN – HƯỚNG DẪN CHẤM Phần : ( điểm ) Câu Ph .án C D B D B B A C Phần : ( điểm ) Bài/câu Bài : Bài : Đáp án Điểm Câu a: = x(x +y) – (x+y) = (x+y)( x- ... LUẬN Bài : ( điểm ) 1,5điểm a) Phân tích đa thức sau thành nhân tử: x2 + xy – 5x – 5y b) Tính : ( 8n3 +1 ) : (4n2- 2n + 1) Bài : 1,5điểm x x2 +1 + 2x − 2 − 2x Tìm điều kiện xác định biểu thức A ... đẳng thức x2 − M = là: x +1 2x + 2x2 – 2x2 – 2x2 + 2x2 + Một hình thoi có độ dài hai đường chéo 8cm 10cm Cạnh hình thoi giá trị giá trị sau: 6cm A 41 cm B 164 cm C 9cm D Cho tam giác MNP vuông...
 • 4
 • 952
 • 27

Xem thêm

Từ khóa: kiểm tra vật lý 6 đề 9đáp án môn lý khối a năm 2012 mã đề 958đáp án sinh khối b 2013 mã đề 958đáp án hóa khối b 2010 mã đề 937đề thi đại học môn sinh năm 2013 mã đề 958đáp án môn hóa khối b 2012 mã đề 962dap an de thi hoa khoi b 2012 ma de 962giai chi tiet de hoa khoi b 2012 ma de 962dap an mon hoa khoi b 2012 ma de 962dap an hoa khoi b 2012 ma de 962đáp án hóa khối b 2012 mã đề 962đáp án đề thi lý khối a 2012 mã đề 958đáp án môn lý khối a năm 2012 đề 958dap an de thi hoa khoi b nam 2012 ma de 962de thi mon hoa khoi b nam 2012 ma de 962PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Tính toán và thiết kế Boost ConverterCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhhop dong xnk hang hoaVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍbài tập Vat ly nguyen tuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học