Đề số 08

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG MÔN VẬT LÝ ĐỀ SỐ 08

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG MÔN VẬT LÝ ĐỀ SỐ 08
... không D Môi trư ng có tính ñàn h i cao t c ñ lan truy n c a sóng ñi n t l n http://ebook.here.vn - T i ebook, Tài li u h c t p mi n phí Trang 5/6 - Mã ñ thi 132 ð THI TH ð IH CS Câu 55: V t sáng ... http://ebook.here.vn - T i ebook, Tài li u h c t p mi n phí Trang 6/6 - Mã ñ thi 132 ð THI TH ð IH CS ðÁP ÁN ð THI TH 10 C B C A A D B A D A 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 A A D B C D D C A B ... tính ch t sóng http://ebook.here.vn - T i ebook, Tài li u h c t p mi n phí Trang 4/6 - Mã ñ thi 132 ð THI TH ð IH CS C Hi n tư ng quang ñi n ch ng t ánh sáng có tính ch t h t D S nhi u x ánh sáng...
 • 7
 • 72
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN HÓA-ĐỀ SỐ 08

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN HÓA-ĐỀ SỐ 08
... axetic dùng A dung dịch brom B dung dịch Na2CO3 C dung dịch AgNO3/ NH3 D dung dịch NaOH ĐÁP ÁN ĐỀ 08: B A 11 C 16 C 21 C 26 D 31 B 36 C 41 D 46 B B B 12 B 17 C 22 B 27 C 32 A 37 D 42 B 47 A C ... tác ánh sáng Sản phẩm thu A benzyl clorua B m-clotoluen C p-clotoluen D o-clotoluen 33 Chọn thuốc thử để nhận biết hiđrocacbon CH4, C2H4, C2H2? A dung dịch KMnO4 B dung dịch AgNO3/NH3 C dung dịch ... dung dịch brom 34 Etylen glicol phản ứng với Cu(OH)2 thu phức màu xanh thẫm Các loại liên kết hóa học có phức A liên kết cộng hóa trị B liên kết ion C liên kết cho nhận D A C 35 Rượu etylic tạo...
 • 6
 • 84
 • 0

Đề thi thử đại học , cao đẳng môn Hóa học – Đề số 08 potx

Đề thi thử đại học , cao đẳng môn Hóa học – Đề số 08 potx
... trăm khối lượng oxit: 75% SiO 2, 13% Na2O 12% CaO Công thức hóa học loại thuỷ tinh A Na2O CaO. 4SiO2 B Na2O. 2CaO. 5SiO2 C 2Na2O .CaO. 6SiO2 D Na2O .CaO. 6SiO2 24 Có thể dùng hóa chất để làm mềm nước cứng ... este hóa C đề hiđrat hóa D thuỷ phân 41 Ba hiđrocacbon X, Y, Z chất khí điều kiện thường Khi phân huỷ chất thành cacbon hiđro, thể tích khí thu gấp hai lần thể tích ban đầu Vậy X, Y, Z A đồng đẳng ... hóa B Chất khử C Chất tự oxi hóa tự khử D Tất sai 48 Tỉ khối đimetylamin so với heli A 1 1,2 5 B 1 2,1 5 C 1 5,1 2 D 2 2,5 49 Cao su buna-N tạo từ phản ứng đồng trùng hợp monome sau đây? A CH2=CH2,...
 • 5
 • 58
 • 0

ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT MÔN TIẾNG ANH 12 - ĐỀ SỐ 08 doc

ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT MÔN TIẾNG ANH 12 - ĐỀ SỐ 08 doc
... hour before 50 No one has opened this box for a hundred years A This box hasn’t been opened for a hundred years B This box has been opened for a hundred years C This box has belonged to nobody ... years C This box has belonged to nobody for a long time D Someone opened this box a hundred years ago ANSWER 08 C D B A 11 12 13 14 A C B B 21 22 23 24 D A A C 31 32 33 34 B C A D 41 42 43 44 C ... mustn't B needn't C mightn't D won't 19 A Could you pick me up at o’clock? - B: ……………… I’m still at the meeting then A I think I couldn’t B Yes, of course I could C No problem D I’m afraid not 20...
 • 5
 • 173
 • 4

Khoa Kế toán BM : Kiểm toán & Phân tích Đề số 08 ppsx

Khoa Kế toán BM : Kiểm toán & Phân tích Đề số 08 ppsx
... xác số học không cố ý d Áp dụng nhầm nguyên tắc kế toán e Bao gồm câu a & b Phần II : Trắc nghiệm chọn câu trả lời Đúng/Sai: Khi vận dụng ma trận rủi ro phát chấp nhận để đạt mức rủi ro kiểm toán ... ……………Trong đó, (6) ……………là khả mà kết luận kiểm toán viên dựa (7) ………… sai lệch so với kết luận mà kiểm toán viên dùng thử nghiệm tương tự áp dụng toàn (8)……………Ngoài ra, kiểm toán viên đưa (9) …………không ... viên điều chỉnh kiểm soát rủi ro tiềm tàng a Đúng b Sai Đối tượng cụ thể Kiểm toán báo cáo tài a Đúng b Sai Phần III: Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống : Yêu cầu (1) …………… kiểm toán mẫu chọn...
 • 2
 • 110
 • 0

đề Trắc nghiệm sinh học (Gồm 40 câu hỏi) đề số 08: 1. Mỗi quần thể giao pot

đề Trắc nghiệm sinh học (Gồm 40 câu hỏi) đề số 08: 1. Mỗi quần thể giao pot
... phát sinh sống là: A sinh vật sinh từ hợp chất vô đường hóa học B sinh vật sinh từ hợp chất hữu C sinh vật sinh ngẫu nhiên từ hợp chất vô D sinh vật sinh nhờ tương tác hợp chất vô hữu 15 Thể đa ... D giao phối Các tổ chức sống hệ mở vì: A chất vô thể sống ngày nhiều B có trao đổi chất thể với môi trường C chất hữu thể sống ngày nhiều D chất hữu thể sống ngày phức tạp Dấu hiệu độc đáo sống ... 0,64 Aa : 0,04 aa 13 Một quần thể giao phối trạng thái cân di truyền có 10000 cá thể Trong 100 cá thể có kiểu gen đồng hợp lặn aa số thể có kiểu gen dị hợp Aa quần thể là: A 1800 B 9900 C 8100...
 • 27
 • 203
 • 0

Bộ đề ôn luyện thi đh môn hóa học ĐỀ SỐ 08 pdf

Bộ đề ôn luyện thi đh môn hóa học ĐỀ SỐ 08 pdf
... K2HPO3 số dung dịch có pH>7 A B C D Câu 39: Điều khẳng định sau A Pha loãng dung dịch axit yếu số Ka không đổi B Pha loãng dung dịch axit yếu độ điện li α không đổi C Pha loãng dung dịch axit yếu số ... Tổng số chất kết tủa thu A B C D Câu 26: Cho đồng phân anken mạch nhánh C5H10 hợp nước (xúc tác H+) Số sản phẩm hữu thu A B C D Câu 27: Trong tên gọi đây, tên không phù hợp với chất có công thức ... không đổi chứa 12,8 gam SO2 3,2 gam oxi (có xúc tác V2O5 thể tích không đáng kể) nung nóng Sau tiến hành phản ứng oxi hóa SO2 đạt trạng thái cân phần trăm thể tích oxi lại bình chiếm 20% Hằng số...
 • 17
 • 232
 • 0

Tổng hợp đề thi trắc nghiệm môn tiếng anh - Đề số 08 ppt

Tổng hợp đề thi trắc nghiệm môn tiếng anh - Đề số 08 ppt
... person will think that you are not interested in what he or she is saying This of course, is not polite If you look down or to the side when you are talking, you may appear hiding something, that ... B C D 78 If I had money, I will buy a car A B C D 79 This is the place which I was born and grew up A B C D 80 She isn't old enough to done this job A B C D Ph n In the United States and Canada, ... walking slowly B slowly a walk C slow walk D to walking slow 44 "Couldn't we talk about this again?" "There's nothing left………………… A say B to say C to say it D saying it 45 He couldn't go far because...
 • 5
 • 129
 • 1

Đề thi thử vật lý : Bài giải-đề số 08 ppsx

Đề thi thử vật lý : Bài giải-đề số 08 ppsx
... Luyện thi mạng www.khoabang.com.vn Câu 8.2 Điện trở đoạn mạch X Rx = V1 60 = = 30W I Tổng trở ZAM X : Z AM = 60 = 60W Theo đề bài, hộp X chứa ... có : (SS )a ' = f sin a tga = f cos a cos a - Với góc a nhỏ : tga @ a cosa @ Đạo hàm (SS2)a nhỏ SS2 biến thi n chậm - Với góc a gần tới 90o cosa nhỏ tga lớn ịđạo hàm (SS ) 'a lớn SS biến thi n ... Theo đề UMB UAM lệch pha p/2 nghĩa : A.hoặc j = j - p p p p p p p 5p p = - = - j = j1 + = + = > (loại) 6 Trỷờng hợp b) bị loại j2 > p/2 cosj2 (= Ry/Zy) < vô lí Ry > Zy > Vậy j2 = p/6 < : đoạn...
 • 3
 • 105
 • 0

Tổng hợp đề thi thử môn Sinh : Đề số 08 ppsx

Tổng hợp đề thi thử môn Sinh : Đề số 08 ppsx
... thúc Câu2 7: Quần thể sau trạng thái cân di truyền? A 0,36Aa : 0,48AA : 0,16aa B 0,70AA : 0,30aa C 0,30AA : 0,60Aa : 0,10aa D 0,42Aa : 0,49AA : 0,09aa Câu2 8: Tiêu chí sau đặc trưng sinh thái quần ... khuẩn Câu17:Trong hệ sinh thái , cho biết sản lượng sinh vật toàn phần sinh vật sản xuất l : 16700 Kcal/m2/ngày, sản lượng sinh vật toàn phần sinh vật tiêu thụ cấp l : 2000 Kcal/m2/ngày sinh vật ... tiểu Câu3 0: Một phân tử ADN sinh vật nhân thực dài 4080 Å có số nuclêôtit loại Ađênin chiếm 20% tổng số nuclêôtit Số nuclêôtit loại Guanin phân tử ADN A 360 B 480 C 720 D 240 Câu3 1: Ở biển có...
 • 3
 • 215
 • 0

ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 2011 MÔN HÓA- ĐỀ SỐ 08 potx

ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 2011 MÔN HÓA- ĐỀ SỐ 08 potx
... 24H2O 17 Dung dịch chứa hỗn hợp sau gọi nước Javen A NaCl + NaClO3 B NaCl + NaClO2 C NaCl + NaClO D CaOCl2+ CaCl2 18 Dung dịch muối ăn có lẫn tạp chất NaBr NaI Để thu muối ăn tinh khiết người ta ... loại nhiều anion nhất? A BaCl2 B MgCl2 C Ba(NO3)2 D NaOH 28 Cho 0,1 mol Na 0,1 mol Al vào nước dư sinh lít khí H2 (đktc)? A 4,48 lít B 1,12 lít C 6,72 lít D 22,4 lít 29 Cần lấy muối để pha chế ... NO3, Cl? A NaCl, CuSO4, NaNO3 B Na2SO4, CuCl2, Cu(NO3)2 C Na2SO4, NaCl, Cu(NO3)2 D A, B, C 30 Số nguyên tố chu kì A 18 B D 18 18 D 18 31 Đốt cháy hoàn toàn hiđrocacbon X, dẫn toàn sản phẩm cháy...
 • 6
 • 89
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề thi chứng chỉ b2 và c1 chuẩn châu âu môn đọc hiểu số 08vấn đề sở hữuquyết định số 08/2008/qđ-bxdchuyên đề số phứcđề số 19 tiếng anh 7đề số 18 tiếng anh 7đề số 17 tiếng anh 7đề số 16 tiếng anh 7đề số 14 tiếng anh 7trường thcs tân việt tiếng anh đề số 1đề số 2 tin 12đề số 2 công dân 11thi đề số 1 mỹ thuật 9đề số 11 địa 6đề số 3 địa 6PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoaBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐBài 48. Quả