Đề số 07

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG MÔN VẬT LÝ ĐỀ SỐ 07

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG MÔN VẬT LÝ ĐỀ SỐ 07
... http://ebook.here.vn -T i ebook, Tài li u h c t p mi n phí Trang 7/7 - Mã ñ thi 209 ð THI TH ð IH CS ðÁP ÁN ð THI TH ð IH CS Ph n chung 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 ... C mA D 3,2 mA http://ebook.here.vn -T i ebook, Tài li u h c t p mi n phí Trang 3/7 - Mã ñ thi 209 ð THI TH ð IH CS Câu 31: Cho m ch ñi n xoay chi u RLC B hình v u AB = U cos 2πft (V ) Cu n dây ... Ω D R = 100 Ω http://ebook.here.vn -T i ebook, Tài li u h c t p mi n phí Trang 4/7 - Mã ñ thi 209 ð THI TH ð IH CS Câu 39: Cho m ch ñi n xoay chi u hình v bên C r, L R A Cu n dây có r = 10 Ω...
 • 8
 • 149
 • 0

De thi thu dai hoc Hoa Hoc De so 07

De thi thu dai hoc Hoa Hoc De so 07
... chế ăn mòn D Dùng pp điện hoá Câu40 Cho chất Na 2SO3 , CaSO3, Na2S, NaHSO3, FeS, Fe2 (SO4 )3, Fe(HCO3)2, Cu(NO3)2 Số chất td với H 2SO4 đ, nóng tạo SO2 là: A B C D Câu41 Cho 2,24 lít Anken lội qua ... trúc mạch phân nhánh: D A Poly isopren B PVC C Caosubuna D Amilopectin tinh bột Câu43 Cho V lít dd NaOH 2M vào dd chứa 0,1 mol Al2 (SO4 )3 0,1 mol H 2SO4 đến p hoàn thu đợc 7,8 g kết tủa Giá trị lớn ... D 36,2% , 63,8% Câu32 Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol hh X gồm HĐC no Sản phẩm thu đợc cho hấp thu hết vào dd Ca(OH)2 d thu đợc 37,5 g kết tủa khối lợng bình đựng dd Ca(OH)2 tăng 23,25 g, CTPT HĐC...
 • 4
 • 184
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN HÓA-ĐỀ SỐ 07

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN HÓA-ĐỀ SỐ 07
... C Fe2O3 D FeO 23 Lấy số mol KMnO4 MnO2 cho tác dụng với dung dịch HCl đặc dư chất phản ứng tạo lượng clo nhiều hơn? A MnO2 B KMnO4 C Như D Không xác định 24 Chỉ dùng thuốc thử sau nhận biết khí ... AlCl3 dư thu 3,9 gam kết tủa Amin có công thức A CH3NH2 B (CH3)2NH C C2H5NH2 D C3H7NH2 ĐÁP ÁN ĐỀ 07: B A 11 B 16 A 21 C 26 D 31 A 36 C 41 C 46 D B C 12 A 17 B 22 D 27 B 32 C 37 D 42 C 47 D B ... axit B Muối amoni dễ bị nhiệt phân C Có thể nhận biết ion amoni dung dịch kiềm D Tất muối amoni đề tan nước điện li hoàn toàn 13 Có lọ nhãn chứa dung dịch sau: NH 4Cl, NaNO3, (NH4)2SO4, CuSO4,...
 • 6
 • 67
 • 0

Đề thi thử đại học , cao đẳng môn Hóa học – Đề số 07 pdf

Đề thi thử đại học , cao đẳng môn Hóa học – Đề số 07 pdf
... giá trị pH D số phân li axit, bazơ (Ka, Kb) 18 Các ion sau tồn dung dịch: A Na +, Mg2 +, NO3 , SO42 B Ba2 +, Al3 +, Cl , HSO4 C Cu2 +, Fe3 +, SO42 , Cl D K +, NH4 +, OH , PO43 19 HNO3 phản ứng với ... 0,5 M B 0,4 M C 0,3 M D 0,1 M 13 Đem nung khối lượng Cu(NO3)2 sau thời gian dừng lại, làm nguội, cân thấy khối lượng giảm 0,5 4g Vậy khối lượng muối Cu(NO3)2 bị nhiệt phân là: A 0,5 g B 0,4 9g C 9,4 g ... Al2O3 để sản xuất Al (hiệu suất 100%) A 3,1 48 B 4,1 38 C 1,6 67 D 1,8 43 25 Sắp xếp cặp oxi hoá khử sau theo thứ tự tăng dần tính oxi hoá Mn2+/Mn, Cu2+/Cu, Ag+/Ag, 2H+/H2: A Mn2+/Mn < Cu2+/Cu < Ag+/Ag...
 • 5
 • 107
 • 0

THI THỬ ĐẠI HỌC (ĐỀ SỐ 07) ppsx

THI THỬ ĐẠI HỌC (ĐỀ SỐ 07) ppsx
... Cuộn dây cảm C Tụ điện D Cuộn dây có điện trở Đề dựa cấu trúc đề thi đại học năm 2009 BGD&ĐT VẬT LÝ 12 THI THỬ ĐẠI HỌC (ĐỀ SỐ 07) biên soạn giảng dạy GS : TRỊNH VĂN THÀNH ; DD 0974236501 mail ...  gl ( 02   ) Câu 40: Chọn câu sai câu sau: Đề dựa cấu trúc đề thi đại học năm 2009 BGD&ĐT VẬT LÝ 12 THI THỬ ĐẠI HỌC (ĐỀ SỐ 07) biên soạn giảng dạy GS : TRỊNH VĂN THÀNH ; DD 0974236501 mail ... ******************** HẾT ******************** Đề dựa cấu trúc đề thi đại học năm 2009 BGD&ĐT VẬT LÝ 12 THI THỬ ĐẠI HỌC (ĐỀ SỐ 07) biên soạn giảng dạy GS : TRỊNH VĂN THÀNH ; DD 0974236501 mail...
 • 5
 • 151
 • 0

ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT MÔN TIẾNG ANH 12 - ĐỀ SỐ 07 potx

ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT MÔN TIẾNG ANH 12 - ĐỀ SỐ 07 potx
... Charlie said that A He is thinking of going to live in Canada B He was thinking of going to live in Canada C He has thought of going to live in Canada D He would be thinking of going to live ... ask for A what B which C who D whose 33 _ was Doimoi officially initiated ?- In 1986 A Where B How C When D Why 34 Many things will by computerized control A doing B C be done D did 35 How has ... We avoid our environment A polluted B polluting C pollute D to pollute 21.If you hate cleaning this fish, why don’t you it cleaned at the fishmonger’s A make B ask C order D have 22 The larger...
 • 4
 • 185
 • 5

Khoa Kế toán BM : Kiểm toán & Phân tích Đề số 07 pot

Khoa Kế toán BM : Kiểm toán & Phân tích Đề số 07 pot
... hình kiểm toán (2) Kiểm toán hoạt động loại hình kiểm toán nhằm đánh giá (3) ,(4) .trong hoạt động phận hay (5) , hay (6) , hay toàn hoạt động đơn vị Kiểm toán hoạt động lĩnh vực kiểm toán ... toán (7) Trong đó, kiểm toán tuân thủ lĩnh vực kiểm toán (8)………… Mục tiêu loại hình kiểm toán nhằm (9) mức độ chấp hành luật pháp hay (10) ., quy định đơn vị a kiểm toán nhà nước f chương ... sai phạm mà hệ thống kiểm soát nội không phát thấp a Đúng b Sai Phần III: Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống : 1) loại hình kiểm toán xuất lịch sử đời phát triển kiểm toán Theo đó, đối tượng...
 • 2
 • 117
 • 0

đề Trắc nghiệm sinh học đề số 07 docx

đề Trắc nghiệm sinh học đề số 07 docx
... đáo sống là: A sinh sản dựa chế tự nhân đôi ADN B sinh trưởng sinh sản C sinh trưởng phát triển D trao đổi chất theo phương thức đồng hóa dị hóa 29 Quan điểm vật phát sinh sống là: A sinh vật sinh ... sinh sống là: A sinh vật sinh từ hợp chất vô đường hóa học B sinh vật sinh ngẫu nhiên từ hợp chất vô C sinh vật sinh từ hợp chất hữu D sinh vật sinh nhờ tương tác hợp chất vô hữu 30 Tác dụng cônsixin ... vi sinh vật D Vi sinh vật, hạt phấn, bào tử 26 Phương pháp gây đột biến nhân tạo thường áp dụng ở: A vi sinh vật B nấm C thực vật D động vật bậc cao 27 Những dạng đột biến cấu trúc làm tăng số...
 • 14
 • 165
 • 0

Bộ đề ôn luyện thi đh môn hóa học ĐỀ SỐ 07 pptx

Bộ đề ôn luyện thi đh môn hóa học ĐỀ SỐ 07 pptx
... Câu 24: Công thức tổng quát este tạo axit no, đơn chức, mạch hở ancol không no có nối đôi, đơn chức, mạch hở A CnH2n-2kO2 B CnH2n-2O2 C CnH2n-1O2 D CnH2nO2 Câu 25: Công thức cấu tạo sau không phù ... sau ? A Dãy đồng đẳng ankin có công thức chung CnH2n-2 B Các hiđrocacbon no có công thức chung CnH2n+2 C Công thức chung hiđrocacbon thơm CnH2n-6 D Các chất có công thức đơn giản CH2 thuộc dãy ... Y, X Câu 30: So sánh pin điện hóa ăn mòn điện hoá, điều sau không đúng? A Kim loại có tính khử mạnh cực âm B Pin điện hóa phát sinh dòng điện, ăn mòn điện hoá không phát sinh dòng điện C Chất...
 • 17
 • 188
 • 1

Tổng hợp đề thi trắc nghiệm môn tiếng anh - Đề số 07 pdf

Tổng hợp đề thi trắc nghiệm môn tiếng anh - Đề số 07 pdf
... to Arabia in the thirteen century From there it went to Turkey, Europe, and the Americas In 1963 the United Nation helped organize an International Coffee Agreement According to this agreement, ... on the price This agreement helps Brazil and the other exporting countries get a fair price 81 In which country is coffee a favorite drink? A Brazil B In the United States C In Ethiopia D In ... in C at D no preposition 40 Everybody was surprised the news A in B on C at D with 41 Are you thinking going on holiday next month? A in B at C of D with 42 He has to be responsible all...
 • 5
 • 160
 • 2

Đề thi thử vật lý : Bài giải-đề số 07 ppt

Đề thi thử vật lý : Bài giải-đề số 07 ppt
... Luyện thi mạng www.khoabang.com.vn ổ ữ ữ I ỗ Lw ỗ Lw ữ ỗ ố Cw ứ Cw tgj = = I0R R Nếu chia vế phỷơng trình (2) cho ta c : ổ ữ hay : I = U ữ U = ... mạch ữ R +ỗ ỗ ữ ố ứ Cw ữ Ghi : Có thể tính trực tiếp từ hình vẽ (trong tam giác vuông) cho kết Câu 7.2 a Tìm T Độ cứng lò xo k = F = 100N/m = Dl 10 -2 Chu kì dao động vật: T = 2p m = 0,628s = 2p ... xo : k= 0,1 F = 10N/m = 10 -2 Dl r r r Khi quay lò xo, bi chuyển động tròn Nó chịu hai lực : trọng lực P lực đàn hồi T Hợp lực F lực hỷớng tâm, có độ lớn F = mw2r = mw2lsina Từ hình vẽ ta có:...
 • 5
 • 108
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giấy đề nghị thanh toán trực tiếp chi phí kcb bhyt mẫu số 07gđytđề hsg môn văn 8 số 07đề kiểm tra ôn tập toán 11 số 07văn bản để đề nghị chuyển đổi phương pháp tính thuế được làm theo mẫu số 07 gtgtđề thi chứng chỉ b2 và c1 chuẩn châu âu môn đọc hiểu số 07đề xuất giải pháp đối với cmkt số 07 kế toán các khoản đầu tư vào công ty liên kếtvấn đề sở hữuchuyên đề số phứcđề số 19 tiếng anh 7đề số 18 tiếng anh 7đề số 17 tiếng anh 7đề số 16 tiếng anh 7đề số 14 tiếng anh 7trường thcs tân việt tiếng anh đề số 1đề số 2 tin 12PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phambao cao phu gia thuc phamHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệSách Tiếng Trung 1Bài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 5. Người lính dũng cảm