Đề số 06

LUYỆN THI ĐẠI HỌC - 2009-2010: ĐỀ SỐ 06

LUYỆN THI ĐẠI HỌC - 2009-2010: ĐỀ SỐ 06
... MeV B Thu vào 1,60132 MeV C Tỏa 2,562112.1 0-1 9 J D Thu vào 2,562112.1 0-1 9 J Câu 40: Hạt α có khối lượng 4,0015u; biết số Avô-ga-drô NA= 6,02.1023mol-1,1u = 931 MeV/c2 Các nuclon kết hợp với tạo ... cm/s -5 -1 Câu 42: Một lắc đơn, dây treo có hệ số nở dài 4.10 K Nếu nhiệt độ tăng thêm 30°C chu kỳ lắc A tăng 0 ,06% B tăng 0,12% C giảm 0 ,06% D giảm 0,12% Câu 43: Một mạch điện xoay chiều tần số ... phát điện xoay chiều pha Câu 17: Tần số máy phát điện xoay chiều pha phụ thuôc vào A tốc độ quay rôto số cực trừ B tốc độ quay rôto số cuộn dây C số cặp cực từ số cuộn dây D phụ thuộc tốc độ quay...
 • 8
 • 327
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG MÔN VẬT LÝ ĐỀ SỐ 06

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG MÔN VẬT LÝ ĐỀ SỐ 06
... 21.Tìm pháp bi u SAI v ñi n t trư ng bi n thi n A M t t trư ng bi n thi n theo th i gian sinh m t ñi n trư ng xoáy ñi m lân c n B M t ñi n trư ng bi n thi n theo th i gian sinh m t t trư ng ñi ... 46.M t thi t b ñi n ñư c ñ t dư i hi u ñi n th xoay chi u t n s 100 Hz có giá tr hi u d ng 220 V Thi t b ch ho t ñ ng hi u ñi n th t c th i có giá tr không nh 220 V Xác ñ nh th i gian thi t b ... eV C 1,83 eV D 1,80 eV H t nhân nguyên t Tư vi mô ñ n vĩ mô (5 câu) Câu 36.Tính lư ng t i thi u c n thi t ñ tách h t nhân Oxy (O16) thành h t nhân Hêli (He4) Cho kh i lư ng c a h t: mO = 15,99491u;...
 • 6
 • 66
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG 2010 MÔN VẬT LÝ ĐỀ SỐ 06

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG 2010 MÔN VẬT LÝ ĐỀ SỐ 06
... 21.Tìm pháp bi u SAI v ñi n t trư ng bi n thi n A M t t trư ng bi n thi n theo th i gian sinh m t ñi n trư ng xoáy ñi m lân c n B M t ñi n trư ng bi n thi n theo th i gian sinh m t t trư ng ñi ... 46.M t thi t b ñi n ñư c ñ t dư i hi u ñi n th xoay chi u t n s 100 Hz có giá tr hi u d ng 220 V Thi t b ch ho t ñ ng hi u ñi n th t c th i có giá tr không nh 220 V Xác ñ nh th i gian thi t b ... eV C 1,83 eV D 1,80 eV H t nhân nguyên t Tư vi mô ñ n vĩ mô (5 câu) Câu 36.Tính lư ng t i thi u c n thi t ñ tách h t nhân Oxy (O16) thành h t nhân Hêli (He4) Cho kh i lư ng c a h t: mO = 15,99491u;...
 • 6
 • 88
 • 0

ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2013 Môn: Toán học ĐỀ SỐ 06 ppt

ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2013 Môn: Toán học ĐỀ SỐ 06 ppt
... thẳng AB song song với   đoạn AB có độ dài  i  z   2i   2i Câu VIIb (1,0 điểm) Tìm mô đun số phức z2 biết:   3  i  - 1 i ...
 • 3
 • 117
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN HÓA-ĐỀ SỐ 06

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN HÓA-ĐỀ SỐ 06
... dư thấy khối lượng bình tăng 11,9 gam Số nguyên tử C trung bình hai olefin A 4, B 3, C 3, D 3, 44 Đốt cháy số mol hiđrocacbon K, L, M ta thu lượng CO tỉ lệ số mol H2O CO2 K, L, M tương ứng 0,5 ... lưỡng tính B bazơ C chất trung tính D axit 50 Trùng hợp iso-pren thu loại polime? A B C D ĐÁP ÁN ĐỀ 06: D C 11 C 16 C 21 A 26 D 31 A 36 C 41 C 46 D B B 12 C 17 B 22 A 27 A 32 A 37 D 42 B 47 D A ... D Mg, S, FeO, HBr 25 Cho phản ứng: KMnO4 + FeSO4 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + K2SO4 + MnSO4 + H2O Hệ số chất oxi hóa chất khử phản ứng A B C 10 D 26 Muối sunfua điều chế H 2S với muối kim loại tương...
 • 6
 • 80
 • 0

Đề thi thử đại học , cao đẳng môn Hóa học – Đề số 06 pdf

Đề thi thử đại học , cao đẳng môn Hóa học – Đề số 06 pdf
... c o ktc A C3H8,C3H 4, 0,2 mol C3H 8, 0,1 mol C3H4 B C2H6,C2H 2, 0,2 mol C2H 6, 0,2 mol C2H2 C C2H6,C2H 2, 0,1 mol C2H 6, 0,2 mol C2H2 D C3H8,C3H 4, 0,1 mol C3H 8, 0,2 mol C3H4 Câu 24 : Dung dch FeSO4 ... (1 ), (3 ), (5 ), (4) B (2 ), (1 ), (5 ), (3) C (3 ), (1 ), (5 ), (4) D (4 ), (5 ), (1 ), (3) Câu 36 : X l este ca axit n chc v ru n chc thu phõn hon ton 6,6 gam cht X dựng 3 4,1 ml dd NaOH 10% cú d = 1,1 g/ml ... Anken ny lm mt mu 0,4 lớt dd KMnO4 1/3M Tỡm CTPT v s mol ca X, Y 0,1 mol CH3OH, 0,1 mol C2H5OH B 0,1 mol C2H5OH, 0,1 mol C3H7OH 0,2 mol C2H5OH, 0,2 mol C3H7OH D 0,2 mol CH3OH, 0,2 mol C2H5OH Gi...
 • 6
 • 95
 • 0

ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT MÔN TIẾNG ANH 12 - ĐỀ SỐ 06 pptx

ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT MÔN TIẾNG ANH 12 - ĐỀ SỐ 06 pptx
... lady…………………………………………………… ? A which you borrow this bike.from B from who you borrow this bike C from whom you borrow this book D from that you borrow this bike Câu 43 When we arrived at the airport,…………………………………… ... to……… A cut down human- wildlife conflicts and improve livelihoods of people affected B increase human- wildlife conflicts and improve livelihoods of people affected C help human- wildlife conflicts ... he meets his friends A B C D Câu 50 The thieves capturing by the police declared not to be guilty A B C D ANSWER 06: 1A 2A 3D 4A 5C 6D 7B 8D 9A 10A 11D 12B 13B 14D 15D 16C 17D 18D 19A 20B 21D...
 • 5
 • 205
 • 7

đề Trắc nghiệm sinh học đề số 06 docx

đề Trắc nghiệm sinh học đề số 06 docx
... thể A tần số kiểu gen quần thể B tổng số kiểu gen quần thể C toàn alen tất gen quần thể D tần số alen quần thể 27 Theo Di truyền học đại vai trò chủ yếu chọn lọc quần thể A làm tăng số lượng loài ... thể sinh vật C tăng trưởng số lượng cá thể quần thể D hình thành nhiều loài từ vài dạng tổ tiên ban đầu 17 Đóng góp quan trọng học thuyết La mác A khẳng định vai trò ngoại cảnh biến đổi loài sinh ... B đề xuất quan niệm người động vật cao cấp phát sinh từ vượn C chứng minh sinh giới ngày sản phẩm trình phát triển liên tục từ giản đơn đến phức tạp D làm sáng tỏ quan hệ ngoại cảnh với sinh...
 • 14
 • 155
 • 1

Bộ đề ôn luyện thi đh môn hóa học ĐỀ SỐ 06 pdf

Bộ đề ôn luyện thi đh môn hóa học ĐỀ SỐ 06 pdf
... dịch A X1 X2 B X2 X4 C X1 X4 D Cả dung dịch Câu 25: Oxit B có công thức X2O Tổng số hạt (p, n, e) B 92, số hạt mang điện nhiều số hạt không mang điện 28 B A K2O B Cl2O C Na2O D N2O Câu 26: Nguyên ... muối Y Chất X có công thức cấu tạo là: A CH2(COOC2H5)2 B (COOC2H5)2 C CH3COOC2H5 D HCOOC2H5 Câu 39: Cho cân hóa học: a A + b B  pC + q D Ở 1050C, số mol chất D x mol; 180oC, số mol chất D y mol ... dư, sau phản ứng số kết tủa thu ? A B C Đều D Đều Câu 46: Cho 50 g hỗn hợp gồm Fe3O4, Cu , Mg tác dụng với dung dịch HCl dư ,sau phản ứng 2,24 lít H2 (đktc) lại 18 g chất rắn không tan % Fe3O4...
 • 21
 • 196
 • 0

Tổng hợp đề thi trắc nghiệm môn tiếng anh - Đề số 06 docx

Tổng hợp đề thi trắc nghiệm môn tiếng anh - Đề số 06 docx
... 1950 D 2000 84 ……… of the world’s population live in Third World countries A Two third B Three third C Three fourth D Two fourth 85 People in Third World countries are unable to give children a ... expected to be over billion Seventy –five percent of the world’s populations live in Third World countries This means that most people are poor and are unable to give children a good life 81 There ... works a big company A for B near C on D of http://ebook.here.vn – T i mi n phí hàng ngàn eBook, ð thi, Tài li u h c t p 27 53 Hamlet is a by Shakespeare A play B song C story D poem 54 Go away...
 • 5
 • 138
 • 1

Đề thi thử vật lý : Bài giải-đề số 06 pptx

Đề thi thử vật lý : Bài giải-đề số 06 pptx
... với d bề dày kính : d = 1,5 mm ; n = 1,5 ; Dd = 0,5 mm Vì B ngắm chừng vô cực nh A nên khoảng cách từ vật đến vật kính d (d1 = 0,63 cm) nhỷ cũ Vật ảnh vết mỡ qua kính ảnh nằm gần vật kính so với ... với vết mỡ khoảng 0,5 mm: Tuy nhiên, lật kính vết mỡ bị đỷa xa vật kính thêm đoạn 1,5 mm Do đó, so với vị trí ban đầu vết mỡ, ảnh rời xa vật kính thêm đoạn 1,5 - 0,5 = mm : Vậy phải dịch chuyển ... 3,4 = 12,6 cm d1 = d'1 f1 12,6.0,6 = 0,63 cm = d'1 - f1 12,6 - 0,6 Vết mỡ cách vật kính 0,63 cm Độ bội giác ảnh : Gằ = dD f1 + f Với d = O1O2 - (f1 + f2) = 16 - (0,6 + 3,4) = 12 cm Đ = 25 cm...
 • 4
 • 85
 • 0

Tổng hợp đề thi thử môn Sinh : Đề số 06 ppsx

Tổng hợp đề thi thử môn Sinh : Đề số 06 ppsx
... húa Cõu3 4: Khong giỏ tr xỏc nh ca mt nhõn t sinh thỏi m khong ú sinh vt cú th tn ti v phỏt trin n nh theo thi gian c gi l A gii hn sinh thỏi B mụi trng C sinh cnh D sinh thỏi Cõu3 5: u H Lan, ... phõn tớnh F1 s l: A 35 cao: thp B 11 cao: thp C cao: thp D cao: thp Cõu27:Gen khụng phõn mnh cú A on intrụn B vựng mó hoỏ khụng liờn tc C c exụn v intrụn D vựng mó hoỏ liờn tc Cõu28:Vớ d no sau ... Cõu1 2: Mt qun th trng thỏi cõn bng Hỏci Vanbộc Xột gen cú alen A v a, ú kiu hỡnh ln chim t l 4% Tn s tng i ca alen A v alen a qun th ú l A 0,8A : 0,2 a B 0,6A : 0,4 a C 0,64A : 0,36 D 0,84A :...
 • 4
 • 188
 • 0

Xem thêm