Đề số 05

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN: MẠNG CĂN BẢN Đề số 05

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN: MẠNG CĂN BẢN Đề số 05
... Câu 14 Máy A Máy B nối mạng với qua Hub có chung WORKGROUP ISPACE, máy A truy cập liệu mà máy B share do: a Địa IP máy A khác lớp mạng với địa IP máy B b Địa IP máy A lớp mạng địa IP máy B c Địa ... HostID ) mạng : a 196.10.8.33 → 196.10.8.64 b 196.10.8.33 → 196.10.8.63 c 196.10.8.33 → 196.10.8.62 d 196.10.8.33 → 196.10.8.61 Câu 28 Cho địa IP : 222.222.222.64 / 28, số bit NetID mạng : a ... Share this printer c Start / Programs/ Network connection / File / Properties / Sharing / Share this printer d Start / Programs / Printers and Faxes / File / Properties / Sharing / Share this...
 • 4
 • 3,140
 • 135

Đề thi thử đại học Toán 2010 Đề số 05

Đề thi thử đại học Toán 2010 Đề số 05
... (2), (3) ị + + Ê ỗ + + + + + ữ Ê (1 + 1) = x + yz y + xz z2 + xy ố x y z yz xz xy ứ Cõu V: ã T gi thit ị ỡ x + y + z2 = xyz ù Du "=" xy x = y = z x = y = z = 2 ù x = yz; y = xz; z = xy ợ II PHN ... b( y - 3) = (a2 + b2 0) Gi d1 = d (O, d ), d2 = d (I , d ) Trn S Tựng 2 (6 a - a - 3b)2 2 T gi thit, ta suy c: R1 - d1 = R2 - d2 d2 - d1 = 12 a2 + b2 - (-2 a - 3b)2 a2 + b2 = 12 ộb = b2 +...
 • 3
 • 196
 • 0

LUYỆN THI ĐẠI HỌC 2009-2010: ĐỀ SỐ 05

LUYỆN THI ĐẠI HỌC 2009-2010: ĐỀ SỐ 05
... động lý tưởng đạt giá trị cực đại A lượng điện trường mạch đạt cực đại B điện tích tụ điện không C lượng từ trường mạch không D hiệu điện hai tụ đạt giá trị cực đại Câu 15: Những dụng cụ ứng ... A B 0,6 A C 1/12 A D 20 A ` ` Trang 2/6 - Mã đề thi 209 Câu 24: Trong thí nghiệm thực hành đo bước sóng ánh sáng ta dùng nguồn Laze có tần số có cường độ lớn A độ sáng vân sáng tăng lên B ... điện từ dùng tụ C1 tần số dao động riêng mạch f1= Mhz Khi mắc thêm tụ C2 song song với C1 tần số dao động riêng mạch f= 2,4 Mhz Nếu mắc thêm tụ C nối tiếp với C1 tần số dao động riêng mạch...
 • 6
 • 171
 • 0

De thi thu dai hoc hoa hoc De so 05

De thi thu dai hoc hoa hoc De so 05
... dch HCl B dung dch H 2SO4 c núng C dung dch HNO3 D nc ct Cõu 23 Lu hunh cht no s cỏc hp cht sau: H2S, SO2 , SO3 , H 2SO4 va cú tớnh oxi húa va cú tớnh kh: A H2S B SO2 C SO3 D H 2SO4 Cõu 24 Dóy cht no ... c núng? A Au, C, HI, Fe2O3 B MgCO3, Fe, Cu, Al2O3 C SO2 , P2O5, Zn, NaOH D Mg, S, FeO, C Cõu 25 KMnO4 + FeSO4 + H 2SO4 Fe2 (SO4 )3 + K 2SO4 + MnSO4 + H2O H s ca cht oxi húa v cht kh phn ng trờn ln ... Mg2+, Na+, SO , CO , NO Mi dung dch ch cha mt loi anion v mt loi cation Cho bit ú l dung dch no? A BaSO4, Mg(NO3)2, Na2CO3 B Ba(NO3)2, MgSO4, Na2CO3 C Ba(NO3)2, MgCO3, Na 2SO4 D BaCO3, MgSO4, NaNO3...
 • 5
 • 182
 • 0

ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2013 Môn: Toán học ĐỀ SỐ 05 docx

ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2013 Môn: Toán học ĐỀ SỐ 05 docx
... phẳng   chứa trục Ox   cắt mặt cầu theo đường tròn có bán kính 21 Câu VIIb (1,0 điểm) Cho số phức z thỏa mãn điều kiện z  Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ A  1 z  1 z ...
 • 3
 • 127
 • 1

Thử sức kì 2-Toán 6-đề số 05

Thử sức kì 2-Toán 6-đề số 05
... Tính diện tích ruộng ? b )Số học sinh khối trường làm thi I vừa qua, số đạt điểm giỏi chiếm 50% tổng số bài, số loại chiếm tổng số lại 12 loại trung bình yếu Tính số học sinh khối trường ? ... = 9999999999  − − ÷ 2 6 − −1 = 9999999999 ( ) A= = Vậy A = THI THỬ KÌ II – MÔN TOÁN LỚP Thời gian làm bài: 90 phút ĐỀ SỐ 05 Bài 1: (3 điểm) Tính giá trị biểu thức sau: 12 a) A = −15(4 − 7) ... a) Tính số đo góc xOm yOm b) Gọi Ot tia đối tia Om So sánh hai góc xOt yOt ? c) Tia Ot có nằm hai tia Ox Oy không ? ? Bài 5: (0,5 điểm) Cho biểu thức: B = 32 32 32 + + + So sánh B với số 20.23...
 • 3
 • 146
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN HÓA - ĐỀ SỐ 05

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN HÓA - ĐỀ SỐ 05
... HC CH3 CH3 A 2-isopropylbutanal B 2-etyl-3-metylbutanal C 2-etyl-3-metylbutan D 2-etyl-3-metylbutanol 50 Loại tơ tơ tổng hợp? A Tơ tằm B Tơ visco C Tơ axetat D nilon-6 ĐÁP ÁN ĐỀ 05: D D 11 D 16 ... Axit ω-amino enantoic có A nguyên tử cacbon B nguyên tử cacbon C nguyên tử cacbon D nguyên tử cacbon 32 Protit tự nhiên chuỗi poli peptit tạo thành từ A α-amino axit B.β-amino axit C γ-amino ... nhiên chuỗi poli peptit tạo thành từ A α-amino axit B.β-amino axit C γ-amino axit D δ-amino axit 33 Nilon-6,6 tạo thành từ phản ứng trùng ngưng A axit ađipic hexametylen điamin B axit axetic...
 • 6
 • 74
 • 1

Đề thi thử đại học , cao đẳng môn Hóa học – Đề số 05 doc

Đề thi thử đại học , cao đẳng môn Hóa học – Đề số 05 doc
... (1 ), (2) B (2 ), (4) C (3 ), (4) D (2 ), (3) Câu 16: Dãy gồm chất sau dễ bị nhiệt phân A NaOH, H2SiO 3, CaCO 3, NH4NO 2, Cu(NO3)2 B NaHCO 3, MgCO 3, BaSO 4, KNO 3, (NH4)2CO3 C NaHCO 3, Na2CO 3, Ca(HCO3) 2, ... là: A 68% , 32% 0,2 24 lít B 65% , 35% 0,0 75 lít C 32% , 68% 0,2 24 lít D 32% , 68% 0,0 75 lít Trang 2/5 - Mã đề thi 519 Câu 24: Để khử hoàn toàn 45 gam hỗn hợp gồm CuO, FeO, Fe3O 4, Fe2O 3, Fe MgO ... rắn, để hoà tan vừa đủ lượng chất rắn cần dùng 200 ml dung dịch HCl 1,5 M Phần trăm theo khối lượng chất hỗn hợp ban đầu A 3 4,7 8%; 3 3,5 4% 3 1,6 8% B 3 5,0 %; 2 2,5 % 4 2,5 % C 3 0,3 %; 3 5,6 % 3 4,1 % D 2 3,3 3%;...
 • 5
 • 73
 • 0

ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT MÔN TIẾNG ANH 12 - ĐỀ SỐ 05 ppt

ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT MÔN TIẾNG ANH 12 - ĐỀ SỐ 05 ppt
... surprise you, the same thing happens to us when we (36 another country People from various cultures handle many small daily things differently What a dull world it would be if this were not true! ... of books on happiness, you may prefer books which give step-by-step instructions on how to redecorate or enlarge a house Why have How-to books become so popular? Probably because life has become ... will be sure to get something you need B will not know how to help yourself in life C will become a man in life D needn’t think any more in the world Question 44: How-to books appear only because...
 • 4
 • 167
 • 5

đề Trắc nghiệm sinh học đề số 05 pdf

đề Trắc nghiệm sinh học đề số 05 pdf
... quần thể có A 1/4 số cao, lại thấp B toàn thấp C 1/2 số cao, 1/2 số thấp D toàn cao 37 Hai loài sinh học (loài giao phối) thân thuộc thì: A hoàn toàn khác hình thái B cách li sinh sản với điều ... phú B nhóm có tổ chức thấp có khả ký sinh thể nhóm có tổ chức cao C sinh vật bậc thấp sinh vật bậc cao có thay đổi để thích nghi với điều kiện sống D điều kiện sống phù hợp với nhóm có tổ chức thấp ... yếu học thuyết Đac uyn chưa A giải thích thành công chế hình thành đặc điểm thích nghi sinh vật B làm rõ tổ chức loài sinh học C sâu vào đường hình thành loài D hiểu rõ nguyên nhân phát sinh...
 • 16
 • 161
 • 0

Bộ đề ôn luyện thi đh môn hóa học ĐỀ SỐ 05 pptx

Bộ đề ôn luyện thi đh môn hóa học ĐỀ SỐ 05 pptx
... Na[Al(OH)4] Câu 21: Hai hiđrocacbon A B có công thức phân tử C6H6 A có mạch cacbon không nhánh A làm màu dung dịch nước brom dung dịch thuốc tím điều kiện thường B không tác dụng với dung dịch điều kiện ... nóng thu khí Y ; cho chất rắn X vào dung dịch HCl sau cho Cu vào thấy Cu tan có khí không màu bay lên hóa nâu không khí Nhiệt phân X điều kiện thích hợp thu oxit phi kim Vậy X chất sau A (NH4)2S ... 65,00% Câu 17: Đem để 11,2 gam Fe không khí, sau thời gian thu hỗn hợp gồm Fe oxit Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp dung dịch H2SO4 đặc, nóng dư thu 3,36 lít khí SO2 (đktc) Số mol H2SO4 tham gia phản ứng...
 • 19
 • 166
 • 0

LUYỆN THI ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG - ĐỀ SỐ 05 doc

LUYỆN THI ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG - ĐỀ SỐ 05 doc
... summer-day c Fishing is my father’s favourite enjoyment on a hot, summer-day d Fishing is better than doing nothing on a hot- summer day 75 If I hadn’t had so much work to I would have gone to the ... more of things / want a Robots used slaves, therefore, people freeing them to more of the things they want b Robots would be used like slaves, therefore, free people can more of the things they ... summer-day c Fishing is my father’s favourite enjoyment on a hot, summer-day d Fishing is better than doing nothing on a hot- summer day 75 If I hadn’t had so much work to I would have gone to the...
 • 9
 • 219
 • 0

Tổng hợp đề thi trắc nghiệm môn tiếng anh - Đề số 05 doc

Tổng hợp đề thi trắc nghiệm môn tiếng anh - Đề số 05 doc
... then we stopped _ a rest A having B have C to have D has 38 My mother wants me _ this letter this afternoon A posting B to post C post D posts 39 I hate _ dirty dishes after meals ... D doing exercise 84 The difficulty of cycling in London is described in sentences A B 3-4 C 5-6 D 85 According to the passage, all the following are true EXCEPT that _ A it is compulsory ... cannot _ to buy all the computers it needs http://ebook.here.vn – T i mi n phí hàng ngàn eBook, ð thi, Tài li u h c t p 22 A afford B risk C have D make 53 We hope that the students will enjoy taking...
 • 5
 • 180
 • 0

Tổng hợp đề thi thử môn Hóa : Đề số 05 pot

Tổng hợp đề thi thử môn Hóa : Đề số 05 pot
... (http://www.novapdf.com) MOD : hung23991 yahoo:hung23991 A B.3 C D.5 Câu 1 3: Nguyên tố X có hai đồng vị X1 X2 X1 X2 hai nơtron với tỉ lệ số nguyên tử đồng vị : Số khối X 64.4 số khối hai đồng vị X1, X2 l : A 62 , ... without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com) MOD : hung23991 yahoo:hung23991 Câu 3 0: Hòa tan 31,2 g hỗn hợp Al Al203 NaOH dư thu 0,6 nol khí % Al2O3 hỗn hợp: A 34,62% ... 94.6% Câu 3 1: Trong thi n nhiên oxi có đồng vị bền: 16O, 17O,18O, Cacbon có đồng vị bền 12 C, 13C Có phân tử CO 2: A B C 12 D.18 Câu 3 2: Phương pháp điều chế etanol công nghiệp: A Hydrat hóa etylen...
 • 9
 • 154
 • 0

Xem thêm