thi online danh tu lan 3

đề thi thử đại học 2014 sinh học có đáp án thpt ngô gia tự lần 3

đề thi thử đại học 2014 sinh học có đáp án thpt ngô gia tự lần 3
... sinh sản thể trở thành loài khả sinh sản sinh dưỡng Không thể trở thành loài NST không tương đồng thể trở thành loài đa bội hóa tự nhiên thành hữu thụ đáp án : A B C D Câu 30 : ... 12.A 22.C 32 .A 42.C 3. D 13. D 23. C 33 .A 43. C 4.A 14.A 24.C 34 .D 44.D 5.B 15.C 25.D 35 .A 45.B 6.C 16.C 26.A 36 .B 46.D 7.B 17.B 27.C 37 .A 47.B 8.C 18.A 28.D 38 .C 48.D facebook.com/ChiaSeDeThi.net ... thai sinh khả đứa họ sinh bị bất thường số lượng NST là: A 5/8 B 1/2 C 3/ 8 D 3/ 7 -Hết Chúc em mùa thi thành công!!! ĐÁP ÁN ( MÃ ĐỀ 132 ) 1.D 11.C 21.B 31 .A...
 • 8
 • 435
 • 3

Thi thử 2011 THPT Đào Duy Từ Lần 3

Thi thử 2011 THPT Đào Duy Từ Lần 3
... 30 C 30 31 B 31 25 B 26 D lt C l6 D JZ A A 32 A JJ JJ D c t2 25 A 26 c 27 A 28 C 29 B 30 B 27 c 28 B 29 A 30 B 22 C aa B 24 B D 2B B 29 C 30 D 31 B 31 D ?.1 32 33 34 35 36 37 20 32 33 34 35 36 ... 36 37 32 33 B 34 35 36 D J/ C D B A B AA AA 35 35 ?A B JO D 37 D 38 C eo D a'7 38 D ?o D A 3B C )O 39 C 4A B 40 B 40 B 39 40 B ao U 4A D 41 D 41 B 41 D 41 D 41 D c A.) D B 43 D 42 43 B 42 B 43 ... C .3, 99g ,4.5,079 E 10, 839 Cho biet : H:1, O:2, Ag:108, Na: 23, K :39 , Ca=40, Ba: 137 , Mg:24, Zn:65, Cu:64, Fr55, Al:27, P :31 C:12, S :32 , Cl :35 ,5, Br:80, N:l4, Ni:59, Pb:207 Trang 4/4 - Ma d6 thi 30 1...
 • 8
 • 74
 • 0

Thi thử đại học làn 3 [ TRƯỜNG HỌC SỐ ]

Thi thử đại học làn 3 [ TRƯỜNG HỌC SỐ ]
... rắn E hỗn hợp khí, chất tan dung dịch Y : A Mg(NO3)2; Fe(NO3)2 B Mg(NO3)2, Fe(NO3)2, HNO3 C Mg(NO3)2; Fe(NO3 )3; NH4NO3 D Mg(NO3)2; Fe(NO3)2 ; NH4NO3 Câu 29: Cho chất sau: axit   aminocaproic, ... kính r = 1 ,35 .10-1 nm có nguyên tử khối 65u Tính khối lượng riêng nguyên tử kẽm: A 10,48g/cm3 B 10 ,33 g/cm3 C 10,65g/cm3 D 10,74g/cm3 Câu 43: Trộn 100 ml dung dịch A gồm KHCO3 1M K2CO3 1M vào 100 ... glixin Số công thức cấu tạo có peptit X A B C D Câu 34 : Cho hỗn hợp gồm Fe Cu tác dụng với dung dịch HNO3, phản ứng xong, thu dung dịch A chứa chất tan Chất tan : A Fe(NO3 )3 B Fe(NO3)2 C HNO3 D...
 • 6
 • 1,052
 • 6

Đề thi thử đại học lần 3

Đề thi thử đại học lần 3
... 29[50]c 30 [50]d 31 [50]d 32 [50]a 33 [50]a 34 [50]a 35 [50]a 36 [50]d 37 [50]b 38 [50]d 39 [50]a 40[50]a 41[50]a 42[50]a 43[ 50]a 44[50]d 45[50]b 46[50]b 47[50]b 48[50]c 49[50]c 50[50]b ¤ Đáp án đề thi: 02 ... 29[50]d 30 [50]c 31 [50]d 32 [50]d 33 [50]d 34 [50]a 35 [50]d 36 [50]d 37 [50]a 38 [50]d 39 [50]d 40[50]c 41[50]d 42[50]a 43[ 50]d 44[50]a 45[50]c 46[50]d 47[50]c 48[50]d 49[50]a 50[50]c ¤ Đáp án đề thi: 01 ... 21[50]a 22[50]c 23[ 50]d 24[50]b 25[50]c 26[50]d 27[50]d 28[50]b 29[50]a 30 [50]d 31 [50]d 32 [50]a 33 [50]b .34 [50]b 35 [50]d 36 [50]b 37 [50]b 38 [50]c 39 [50]d 40[50]d 41[50] 42[50]b. 43[ 50]c.44[50]a...
 • 25
 • 348
 • 1

Đề thi thử đại học lần 3

Đề thi thử đại học lần 3
... 1s22s22p63s23p63d94s2, 1s22s22p63s23p63d94s1, 1s22s22p63s23p63d9 B 1s22s22p63s23p63d104s1, 1s22s22p63s23p63d94s1, 1s22s22p63s23p63d9 C 1s22s22p63s23p63d104s1, 1s22s22p63s23p63d10, 1s22s22p63s23p63d9 ... 1s22s22p63s23p63d10, 1s22s22p63s23p63d9 D 1s22s22p63s23p63d94s2, 1s22s22p63s23p63d10, 1s22s22p63s23p63d9 Câu 25: Khử hoàn toàn 6,64 gam hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe 3O4, Fe2O3 cần dùng 2,24 lít CO (đktc) Khối lượng ... CH2=CH-CH3 H2C CH CH3-CH2-CH3 B CH2=CH-CH3 C H2 C H2 C CH3-CH2-CH3 D CH3-CH2-CH3 Câu 42: 17,7 gam amin bậc phản ứng vừa đủ với FeCl thu 10,7 gam kết tủa Công thức amin A C2H5NH2 B C3H7NH2 C CH3NH2...
 • 4
 • 237
 • 0

Đề thi toán Quốc gia lần 3

Đề thi toán Quốc gia lần 3
... ĐỀ THI QUỐC GIA NĂM HỌC 2001-2002 MÔN : TOÁN (Bảng B) Ngày thi thứ hai Bài : Cho a, b, c ba số thực tuỳ ý Chứng minh : 6(a +...
 • 2
 • 280
 • 1

thi thử đại học lần 3

thi thử đại học lần 3
... nhiệt phân tạo thành oxit kim loại: A) Mg(NO3)2, Cu(NO3)2, AgNO3 B) Cu(NO3)2, Fe(NO3 )3, Ca(NO3 )3 C) Mg(NO3)2, Cu(NO3)2, Fe(NO3 )3 D) KNO3, Al(NO3 )3, Zn(NO3)2 C©u 48: Cho hçn hỵp c¸c khÝ N2, Cl2, ... pha lỗng lần? a) 6,56 lần b) 21,8 lần c) 10 lần d) 12,45 lần C©u 37 : Mét lo¹i gang cã c¸c t¹p chÊt chđ u lµ Mn, S, P Cã thĨ dïng axit nµo hoµ tan lo¹i gang ®ã: A dd H2SO4 lo·ng B dd HNO3 ®Ỉc nãng ... tđa Gi¸ trÞ cđa m lµ: A 20(g) B 25(g) C 20,55(g) D 15(g) C©u 43: Cấu hình electron lớp ngồi X,Y,Z,T X:3s ; Y:3s23p5; Z:3s23p1; T:3s1.§é ©m ®iƯn cđa c¸c nguyªn tử ngun tố gi¶m dần là: a) X,Y,Z,T...
 • 4
 • 82
 • 0

De thi thu dai hoc lan 3

De thi thu dai hoc lan 3
... 21D 31 C 41B 51A 2B 12B 22A 32 A 42C 52A 3C 13B 23C 33 C 43B 53B 4A 14C 24C 34 D 44D 54D HCl 5A 15C 25D 35 A 45A 55D 6B 16B 26D 36 C 46A 56A 7D 17B 27A 37 D 47A 57D 8D 18A 28D 38 A 48A 58C 9B 19B 29D 39 A ... triolein A 28, 73 B 287 ,30 C 86,20 D 862,00 60 Phản ứng sau không xảy A (NH4)2Cr2O7  Cr2O3 + N2 + H2O B Fe2O3 + 6HI  2FeI3 + H2O C 3CuO + 2NH3  3Cu + N2 + 3H2O D 2CrO3 + 2NH3  Cr2O3 + N2 + 3H2O CO ... andehit A CH3CHO, C2H5CHO B CH3CHO, CH2(CHO)2 C C2H5CHO, C3H7CHO D.HCHO, CH3CHO 23 Cho 30 gam hỗn hợp CaCO3 KHCO3 tác dụgn hết với HNO3 thu khí Y, dẫn khí Y qua 500ml dung dịch Ba(OH)2 2M thu...
 • 5
 • 242
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: Using some kinesthetic activities to improve the students’ english communication skills at nhu thanh high schoolUsing role play in teaching english for 10 th graders at nghi son high schoolChương II. §2. Hàm số bậc nhấtUsing some positive teaching techniques to teach life skills effectively through some integrated reading topics for theUsing some useful warm up activities for teaching english 10 semester 1 standard syllabus to motivate the study excitement of the students in tho xuan IV high schoolUSING WHILE READING TECHNIQUES TO IMPROVE READING COMPREHENSION FOR THE 11TH FORM STUDENTS AT HAM RONG HIGH SCHOOLSuggested warm up activities for teaching english 10TECHNIQUES OF USING TRIGGER ON THE MS POWERPOINT 2003 IN DESIGNING GAMES TO TEACH EFFECTIVELY GRADE 11 ENGLISH LESSONSThe knowledge related toto have verb in eng lishThe simplest method of teaching consonants in english textbook basic class 10 boards helps students pronounce correctlyNÂNG CAO CHẤT LƯỢNG tín DỤNG tại NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP và PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH HUYỆN bố TRẠCH, QUẢNG BÌNHHOÀN THIỆN CÔNG tác tạo ĐỘNG lực làm VIỆC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG tại CÔNG TY cổ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU và đầu tư THỪA THIÊN HUẾĐẦU tư xây DỰNG cơ sở hạ TẦNG GIAO THÔNG NÔNG THÔN THEO TIÊU CHÍ NÔNG THÔN mới ở HUYỆN hải LĂNG, TỈNH QUẢNG TRỊHOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN lý CHẤT LƯỢNG DỊCH vụ GIAO DỊCH bảo HIỂM xã hội điện tử TRÊN địa bàn THÀNH PHỐ HUẾ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾHOÀN THIỆN QUẢN lý NHÀ nước về đất ĐAI TRÊN địa bàn HUYỆN QUẢNG TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNHHOÀN THIỆN QUẢN lý CHI đầu tư xây DỰNG cơ bản từ NGÂN SÁCH NHÀ nước tại THỊ xã BA đồn, TỈNH QUẢNG BÌNHGiá trị hợp lý: lý thuyết và những vận dụng trong các chuẩn mực kế toán ở Việt NamĐÁNH GIÁ sự hài LÒNG của KHÁCH HÀNG cá NHÂN đối với CHẤT LƯỢNG DỊCH vụ TIỀN gửi tại NGÂN HÀNG THƯƠNG mại cổ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH HUẾGiúp học sinh giải nhanh các bài tập ankin trong chương trình hóa học THPTHOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN lý NGUỒN vốn NGÂN SÁCH NHÀ nước đầu tư xây DỰNG kết cấu hạ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG bộ TRÊN địa bàn HUYỆN QUẢNG điền, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ