KIEM TRA LT NGAY 4

KIEM TRA LT NGAY 4

KIEM TRA LT  NGAY 4
... hóa sau :   H 2O , xt H O2 , xt Y1 , xt H SO4 Y2 , xt H SO4 C4H6O2  X2 + Y1 +  C4H6O4   C7H12O4   C10H18O4  Y2 X1 X2 X3 X4 Biết X1 anđehit đa chức, mạch thẳng ; Y2 ancol ... C .4 D.3 Câu 44 : Cho phát biểu sau : (1).Halogen thể rắn (điều kiện thường), có tính thăng hoa brom (2).Về tính axit HF > HCl > HBr > HI (3) Số oxi hoá clo chất: NaCl, NaClO, KClO3, Cl2, KClO4 ... C2H4O2 A B C D D anđehit axetic, fructozơ, xenlulozơ Câu 33 Cho chất: KBr, S, SiO2, P, Na3PO4, FeO, Cu Fe2O3 Trong chất trên, số chất oxi hoá dung dịch axit H2SO4 đặc nóng là: A B C D Câu 34 Chất...
 • 6
 • 17
 • 0

Đề kiểm tra HKI (TNKQ 4 mã đề, có đáp án)

Đề kiểm tra HKI (TNKQ 4 mã đề, có đáp án)
... Lớp : Đề Câu TL Câu TL ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I Môn: VẬT LÝ 11 BAN CƠ BẢN Năm học: 2008-2009 Thời gian:60 phút 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... Lớp : Đề Câu TL Câu TL ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I Môn: VẬT LÝ 11 BAN CƠ BẢN Năm học: 2008-2009 Thời gian:60 phút 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... Lớp : Đề Câu TL Câu TL ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I Môn: VẬT LÝ 11 BAN CƠ BẢN Năm học: 2008-2009 Thời gian:60 phút 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37...
 • 18
 • 354
 • 1

Bài kiểm tra 45'' số 4 12

Bài kiểm tra 45'' số 4 12
... A.11,2 B.22 ,4 C.33,6 D 44 ,8 Câu4: Cho hỗn hợp X gồm Al2 (SO4)3 , KCl , MgSO4 , ZnSO4 có số mol mol vào dd NaOH d, lọc kết tủa, nung không khí đến khối lợng không đổi đợc gam chất rắn A .40 B. 142 C.223 ... B.22 ,4 C.33,6 D 44 ,8 Câu12: Cho hỗn hợp X gồm Al2 (SO4)3 , KCl , MgSO4 , ZnSO4 có số mol mol vào dd NaOH d, lọc kết tủa, nung không khí đến khối lợng không đổi đợc gam chất rắn A .40 B. 142 C.223 ... phơng án trả lời Cách tô : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Họ tên: Lớp: 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Bài kiểm tra số Thời gian làm 40 phút Câu 1: Trộn 5,13 g bột Al...
 • 8
 • 229
 • 0

De kiem tra 45p so 4 ki 2

De kiem tra 45p so 4 ki 2
... dụng 5,4g Al tạo N2O ? a) 1, 825 l b) 3,75l c) 1 ,25 l d) Kết khác Câu 13 : Phèn chua có cơng thức : a) Al2 (SO4 )3.18H2O b) (NH4) 2SO4 .Al2 (SO4 )3 .24 H2O c) K 2SO4 .Al2 (SO4 )3 .24 H2O d) K 2SO4 .Fe2 (SO4 )3 .24 H2O ... Br2 C Mg v− Ca D S v− Cl2 29 CÊu h×nh electron cđa nguyªn tư Al v− ion Al3+ lÇn l−ỵt l−: A 1s22s22p63s23p1 v− 1s22s22p6 B 1s22s22p63s23p1 v− 1s22s22p63s2 C 1s22s22p63s23p64s24p1 v− 1s22s22p63s23p6 ... A H2 + Br2 ⎯t⎯oc⎯ao− 2HBr B 2Al + 3Br2 ⎯t⎯o− 2AlBr3 C Br2 + H2O − HBr + HbrO D Br2 + 2H2O + SO2 − 2HBr + H 2SO4 40 §Ĩ t¹o ®é xèp cho mét sè lo¹i b¸nh, cã thĨ dïng A (NH4) 2SO4 , B CaCO3 C NH4HCO3...
 • 150
 • 256
 • 0

kiem tra 1t lan 4

kiem tra 1t lan 4
... and is 46 meters high It stands on a stone base ( đế, chân) The base and pedestal increase the height of the monument to 93 meters The statue was completed in 18 84 in France, and then transported ... 1,5PTS) I have just given a new schoolbag by my mother The trees will be planted along the street A new dress was made for lan yesterday 9.B 10 D 11 C 12 A III ( 1,5PTS) have just done was cooking ... _ VI Listen the dialogue anf choose True or False : ( 1p) Unit 13 Lesson Listen ( page 1 24 ) Mrs Robinson wants Mr Robinson to go to flowers market T / F Mr Robinson bought a packet of...
 • 3
 • 212
 • 0

ĐỀ KIÊM TRA 1 TIẾT ( 4 đề )

ĐỀ KIÊM TRA 1 TIẾT ( 4 đề )
... TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL C3 ,4 C1 B1a B1b (1 , 0) (0 ,7 5) (0 , 5) (0 ,7 5) C2 C6 B3a, B2 C7,8 ( 0, 5) (0 , 5) (2 , 5) (1 , 0) C5 (0 , 5) B3b,c (2 , 0) 2 (1 , 0) (0 ,7 5) (2 , 0) (3 ,2 5) (1 , 0) (2 , 0) ĐÁP ÁN – HƯỚNG DẪN CHẤM ... quan: (4 điểm) Câu Ph.án B C C A A D D D Phần 2: Tự luận (6 điểm) Bài 1: (1 , 5 điểm) Bài Đáp án - Trình bày tính chất hóa học CaO ( tính chất ) - Viết PTHH ( PTHH ) Điểm 0,25 0,25 Bài 2: (1 , 5 điểm) ... HCl 0,2 M - Nếu chưa tính ml Điểm 0,5 0,5 0,25 0,25 0,5 0,25 0,25 0,5 - 0,25 Tổng (3 , 0) (4 , 5) (0 , 5) (2 , 0) 11 (1 0 ) ...
 • 5
 • 167
 • 0

De kiem tra trac nghiem 4 de co dap an

De kiem tra trac nghiem 4 de co dap an
... Thế hệ sở liệu quan hệ? A Cơ sở liệu xây dựng dựa mô hình liệu quan hệ khai thác CSDL quan hệ B Cơ sở liệu dùng để tạo lập, cập nhật khai thác CSDL quan hệ dựa mô hình liệu quan hệ C Hệ sở liệu ... khai thác CSDL quan hệ C Cơ sở liệu xây dựng dựa mô hình liệu quan hệ khai thác CSDL quan hệ D Cơ sở liệu dùng để tạo lập, cập nhật khai thác CSDL quan hệ dựa mô hình liệu quan hệ 20 Các hệ quản ... Kiểm tra 15 phút Môn Tin học khối 12 01 Thế hệ sở liệu quan hệ? A Cơ sở liệu dùng để tạo lập, cập nhật khai thác CSDL quan hệ dựa mô hình liệu quan hệ B Cơ sở liệu xây dựng dựa mô hình liệu quan...
 • 16
 • 286
 • 1

De kiem tra 45'''' chuong 4- DS10nc

De kiem tra 45'''' chuong 4- DS10nc
... Trường THPT Hướng hoá KIỂM TRA 45 PHÚT Lớp 10 A Môn : Đại số 10 nâng cao chương IV Điểm Nhận xét thầy (cô) giáo Đề 02: Bài...
 • 4
 • 170
 • 0

BÀI KIỂM TRA 45'''' SỐ 4

BÀI KIỂM TRA 45'''' SỐ 4
... TRƯỜNG THCS THÁI THỦY ĐỀ KIỂM TRA TIẾNG ANH 9- BÀI SỐ 2-HỌC KỲ 2(08-09) ĐỀ B Full name:………………………………………………Class LISTENING: Listen and check ... 3,0 4 0,5 III Language focus IV Writing 2,0 4 0,5 0,5 0,5 Tæng 10 2,0 Tæng 5,0 4, 0 20 3,0 10 *TAPESCRIPT : I am Italian I was born in Rome I studied English at school I began to study at 14 All ... who C which D where The roses …………….he gave me are very beautiful A who B where C which D when 4 ………….Liz has an axam tomorrow, She is still watching TV now A Because B But C So D Although II-...
 • 3
 • 207
 • 0

KIỂM TRA BÀI SÓ 4 HÓA 11

KIỂM TRA BÀI SÓ 4 HÓA 11
... Cho hỗn hợp B qua P2O5 tạo 5 ,48 8 gam H3PO4 Hỗn hợp B làm màu vừa hết lưọng nước brom chứa 8, 64 gam brom Nếu tách riêng hỗn hợp ancol ete từ hỗn hợp B cho bay đựoc 4, 3008 lít 910C 2/3 atm Lập công ... hỗn hợp X gồm C2H5OH C4H9OH thu đựoc 3,5 84 lít CO2 đktc a Tính khối lượng chất hỗn hợp X b Cho X tác dụng với lưọng dư Na Xác định thể tích khí thoát đktc Câu (1đ): Cho 9 ,4 gam hỗn hợp A gồm hai ... ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… Trang 2/2 - Mã đề thi 132 ...
 • 2
 • 237
 • 1

Đề kiểm tra 1T lần 4 lớp 10 (chuẩn + Hay)

Đề kiểm tra 1T lần 4 lớp 10 (chuẩn + Hay)
... 23 Don't try that new restaurant I'm sure you _ like it A can B are going to C won't D will 24 Mary: Did you remember to book seats ? Peter: Oh no I forgot I _ for them now A will telephone ... 33 He left for Ho Chi Minh City last week (t cõu hi cho phn gch chõn) When 34 We spent the evening playing chess last night (t cõu hi cho phn gch chõn) How ... present, they are visiting all parts of the country They will arrive here tomorrow They will come by train and most of the young people in town will meet them at the station Tomorrow evening they will...
 • 3
 • 358
 • 2

kiem tra Anh8 số 4

kiem tra Anh8 số 4
... focus:(2,5pts): 1.B 2.D 3.C 4. A 5.C 6.C 7.A 8.C 9D 10B III.Reading:(2,5pts): It is on an island in NewYork Harbor 2.Yes,it is 3.It weighs 205 tons 4. It was completed in 18 84 5.They can visit from ... pedestal increase the height of the monument to 93 meters The statue was completed in 18 84 in France, and then transported to America in 1886 Tourists can visit the statue from 9.30 a.m to p.m daily ... holds a burning torch, and her left hand holds a tablet with the date July 4, 1776 on it The statue weighs 205 tons and is 46 meters high It stands on a stone base The base and the pedestal increase...
 • 5
 • 310
 • 0

Xem thêm