BAI TAP NGAY 9

BAI TAP NGAY 9

BAI TAP NGAY 9
... khác, 100 ml dung dịch X tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư thu 39, 4g kết tủa Giá trị y là: A 0,15 B 0,05 C 0,1 D 0,2 Câu 12: Chia 39, 9 gam hỗn hợp X dạng bột gồm Na, Al, Fe thành ba phần - Phần ... hai chất khí làm xanh giấy quỳ tím ẩm có tỷ khối so với H2 19, 7 dung dịch Z có chứa m gam hỗn hợp muối Giá trị m là: A 19, 55 B 27,45 C 29, 25 D 25,65 Câu 14: Hòa tan hoàn toàn 31,8 gam hỗn hợp Na, ... g/ml) với điện cực trơ, cường độ dòng điện 9, 65A thời gian t giây, thu dung dịch X có pH = 1,00, (d = 1,036 g/ml) (giả sử nước bay không đáng kể) Giá trị t A 96 500 B 45500 C 55450 D 57450 Câu 16:...
 • 3
 • 48
 • 0

Ôn thi vào lớp 10 : Bài tập hình 9 tổng hợp

Ôn thi vào lớp 10 : Bài tập hình 9 tổng hợp
... Khi tam giác ABC vuông cân C , đường tròn (I) tiếp xúc với dây cung BC trung điểm K BC tiếp xúc vpí cung nhỏ BC (O ; R) M Tính độ dài tiếp tuyến (I) kẻ từ A theo R Bài 10 : Cho tam giác ABC ... đường trung trực DE ( N trung điểm AB) c Xác đònh tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác DEF Bài 11 : Cho hình vuông ABCD Trên cạnh AB lấy điểm E cạnh BC lấy điểm F cho AE = AF a Chứng minh ∆ DAE = ... minh tứ giác DOFC nội tiếp Gọi M , N , P , Q điểm thuộc bốn cạnh hình vuông ABCD Tứ giác MNPQ có tính chất để chu vi nhỏ ? Bài 13 : Cho đường tròn ( O ; R) , điểm A cố đònh đường tròn , kẻ tiếp...
 • 4
 • 2,794
 • 181

nhiều dạng bài tập English 9

nhiều dạng bài tập English 9
... adults learn English because It is ( 7) ……………………………… for their work Teenagers often learn English for their higher ( 8) …………………………, because some of their books are in English at ( 9) ……………………… ... people must work ( 4) …………………… to learn English Why these people want to learn English ? It isn’t (5) ………………………….to answer that question Young children learn English at school because it is one ... While , If , Unless ) Mai ‘s English is excellent She speaks English …………………… ( very perfect , perfective, perfectly ,perfectively ) She ……………………….me If I spoke English fluently ( told , said...
 • 6
 • 311
 • 8

BÀI TẬP HÓA 9 CHƯƠNG 5

BÀI TẬP HÓA 9 CHƯƠNG 5
... (g) Khối lợng C 1, 15 g CxHyOz : 22, 156 Khối lợng H 1, 15 g CxHyOz : 1, 35 = 0, 15 (g) 18 Khối lợng O 1, 15 g CxHyOz : 1, 15 (0,6 + 0, 15) = 0,4 (g) Khối lợng mol M CxHyOz : M = 1,43 75. 32 = 46 (g) Từ ... CH3COOH 0, 15. 60 = (g) c) Số gam muối : 0, 15. 82 = 12,3 (g) 19 a) C2H5OH b) CH3COOH c) CH3COOC2H5 axit CH2 =CH2 + H2O C2H5OH men C2H5OH + O2 CH3COOH + H2O H SO C2H5OH + CH3COOH CH3COOC2H5 + H2O ... benzen, dầu hoả Phản ứng thuỷ phân : (C17H35COOH)3C3H5 + 3H2O 3C17H35COOH + C3H5(OH)3 Phản ứng xà phòng hoá : (C17H35COO)3C3H5 + 3NaOH 3C17H35COONa + C3H5(OH)3 137 II Các gluxit Glucozơ : C6H12O6...
 • 26
 • 3,120
 • 37

BÀI TẬP HÓA 9 CHƯƠNG 4

BÀI TẬP HÓA 9 CHƯƠNG 4
... HCl C6H6 + C2H4 + Br2 C2H4Br2 C2H2 + 2Br2 C2H2Br4 (Phản ứng giai đoạn) C6H6 + 3Cl2 as C6H6Cl6 An kan Phản ứng trùng hợp Phản ứng cháy ứng dụng An ken An kin Aren to n C2H4 p (CH2-CH2)n ... xuất phẩm nhuộm B Câu hỏi Và BàI TậP kiểm tra I Câu hỏi trắc nghiệm khách quan Dãy chất hợp chất hữu : A C6H6 ; C2H5OH ; CaSO4 B C6H12O6 ; CH3COOH ; C2H2 C C2H4 ; CO ; CO2 D CH3COONa ; Na2CO3 ... Na2CO3 ; CaC2 Hãy chọn đáp án Dãy chất sau hiđrocacbon : A CH4 ; C2H4 ; CH3Cl B C6H6 ; C3H4 ; HCHO C C2H2 ; C2H5OH ; C6H12 D C3H8 ; C3H4 ; C3H6 Hãy chọn đáp án Chất hữu : A Hợp chất khó tan nớc...
 • 4
 • 1,803
 • 38

BÀI TẬP HÓA 9 CHƯƠNG 3

BÀI TẬP HÓA 9 CHƯƠNG 3
... Mg(HCO3)2, Ba(HCO3)2, CaCO3 Dãy gồm muối tan nớc : A CaCO3, BaCO3, Na2CO3, Mg(HCO3)2 87 B BaCO3, NaHCO3, Mg(HCO3)2, Mg(HCO3)2 C CaCO3, BaCO3, NaHCO3, MgCO3 D Na2CO3, Ca(HCO3)2, Mg(HCO3)2, Ba(HCO3)2 ... NaHCO 3, CaCO3, Na2CO3, MgCO3, Ca(HCO3)2, Mg(HCO3)2, Ba(HCO3)2, BaCO3 Dãy gồm chất muối axit : A NaHCO3, CaCO3, Na2CO3 B Mg(HCO3)2, NaHCO3, Ca(HCO3)2, Ba(HCO3)2 C Ca(HCO3)2, Ba(HCO3)2, BaCO3 D ... Na2CO3, MgCO3, Ca(HCO3)2, BaCO3 B NaHCO3, Ca(HCO3)2, Mg(HCO3)2 C CaCO3, MgCO3, BaCO3, Ca(HCO3)2, Mg(HCO3)2 D NaHCO3, CaCO3, MgCO3, BaCO3 Dãy muối phản ứng với dung dịch NaOH : A Na2CO3, NaHCO3,...
 • 35
 • 2,109
 • 30

BÀI TẬP HÓA 9 CHƯƠNG 2

BÀI TẬP HÓA 9 CHƯƠNG 2
... chất : 2Al + 2NaOH + 2H2O 2NaAlO2 + 3H2 2Al + Fe2O3 Al2O3 Al2O3 + 2NaOH 2NaAlO2 + H2O Al(OH)3 + NaOH + 2Fe NaAlO2 + 2H2O * Một số phản ứng sắt hợp chất : Fe + 2FeCl3 3FeCl2 Cu + 2Fe(NO3)3 ... + H2O (2) + axit (3) (4) + H2O kiềm muối + muối (5) muối (6) + muối + axit (7) muối 4Na + O2 2Na2O 2Na + 2H2O 2NaOH + H2 Na2O + H2SO4 Na2SO4 + H2O Na2O + H2O 2NaOH Na2SO4 + Ba(NO3 )2 ... 3H2 2Fe + 3H2O) Fe + 2HCl FeCl2 + H2 FeCl2 + 2NaOH Fe(OH )2 + 2NaCl Fe(OH )2 + H2SO4 FeSO4 + 2H2O o t 2Fe + 3Cl2 2FeCl3 (2) (3) (4) (5) 63 FeCl3 + 3KOH Fe(OH)3 + 3KCl (6) o t 2Fe(OH)3...
 • 33
 • 856
 • 8

SKKN huong dan HS lam bai tap Ly 9

SKKN huong dan HS lam bai tap Ly 9
... tr×nh c¸c em HS líp 9( møc ®é ®¹i trµ).Nhng nhê qu¸ tr×nh d¹y häc b¶n th©n T«i ®· ¸p dơng h×nh thøc d¹y häc nh ®· tr×nh bµy ë trªn nªn kÕt qu¶ ®¹t ®ỵc: §iĨm líp 91 92 93 94 Khèi Tỉng sè HS Giái SL ... 11 31,4 24 68,6 37 13.5 18 ,9 13 35,1 12 32,4 25 67,6 37 21,6 18 ,9 10 27,0 12 32,4 25 67,6 36 19. 4 13 .9 12 33.3 12 33.3 24 66.7 145 26 17 ,9 25 17,2 47 32,4 57 39, 3 98 67,6 V× qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y ... TBM §iĨm Tỉng sè HS líp Giái SL 91 92 93 kh¸ TB u,kÐm % SL % SL % SL % SL TB % 35 14.3 17,1 19 54,3 14,3 30 85,7 37 13,5 12 32,4 15 40,5 13,5 32 86,5 37 13,5 15 40,5 10 27,0 18 ,9 30 81,1 Gi¸o viªn...
 • 17
 • 669
 • 14

BÀI tập ACCESS 9

BÀI tập ACCESS 9
... Tạo FORMDIEUKHIEN theo hình sau, yêu cầu hoạt động theo lựa chọn người sử dụng: HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP Câu : a Thiết kế bảng liệu : − Bảng PHONGBAN : Với MAPB chọn Require = YES; Index = Yes, no...
 • 6
 • 440
 • 20

Một số PP giải bài tập Sinh 9

Một số PP giải bài tập Sinh 9
... trình bày số phơng pháp giải tập tập Sinh học I Thực trạng Trong trình giảng dạy thực theo phân phối chơng trình, đến phần tập Sinh học có đa số tập để học sinh bắt đầu làm quen, nhng học sinh làm ... cho giải tập Xuất phát từ thực trạng bất cập muốn tìm giải pháp giúp học sinh giải tập Sinh học, quan tâm đến việc giúp học sinh hiểu rõ công thức nắm vững cách có hệ thống từ sử dụng vào giải tập ... giải trình đợc câu hỏi mà trí tuệ tạo nên cho ta trớc tình từ học trò Thực tiễn giảng dạy Sinh học, thấy học sinh có nhiều vớng mắc, lúng túng giải tập, bên cạnh yêu cầu giải tập đề thi học sinh...
 • 14
 • 912
 • 3

bai tap English 9-Unit 1

bai tap English 9-Unit 1
... language of instruction in (11 ) secondary schools, (12 ) -some students may continue (13 ) in Chinese or Tamil And English (14 ) - a compulsory second (15 ) - A country B capital ... people 10 A pupil B student C citizen D school 11 A all B little C much D more 12 A however B although C despite D but 13 A helping B doing C learning D working 14 A are B was C were D is 15 A ... She went out saying a word What you often - the weekends? 10 She was born - September 15 th E9 U1 (11 ) EXERCISES By La Quoc Thai I Choose A, B , C or D to complete the following...
 • 9
 • 773
 • 3

24 bài tap hình 9

24 bài tap hình 9
... giác AMPO hình thang b) Chứng minh MB // SQ c) Gọi C điểm đối xứng với M qua AB Chứng minh tứ giác AQS C nội tiếp d) Gọi D giao điểm AM SQ, cho biết OMDP hình bình hành Tính OS theo R Bài 10: Cho ... nội tiếp b) Chứng minh RS // AB c) Tứ giác áC hình bình hành không? sao? d) Chứng minh RC.RP = SC RC = SQ; RP = SC (6) Bài 14: Cho ABC ( ACB > 90 0 ) nội tiếp đờng tròn (O), điểm M di động cung ... BGO BAC d) Cho biết DF = 1/2 BC Tính góc ABC Bài 19: Cho đờng tròn (O) đờng kính BC điểm A nằm cung BC cho AB > AC Lấy điểm D tia AC cho AD = AB, kẻ hình vuông BADE, tia AE cắt đờng tròn (O) F...
 • 9
 • 216
 • 3

Bai Tap Anh 9

Bai Tap Anh 9
... 9 Their homework/ the/ good 10.His writing/ the/ bad 11.They/ the/ beautiful/ girls/ in my class ... brother 17.This house/be/ expensive / than/ your house 18.He/ be/ the/ intelligent/ in his family 19. My car/ be/ the/ good/ one 20.He/ be/ the/ small/ student/ in our class II, Choose the best answer ... the report by noon 17.The mad dog bit the little boy 18.The police have arrested five suspects 19. The doctor ordered him to take a long rest 20.Lightning struck the house 21 No one believes his...
 • 6
 • 461
 • 1

Bài tập lớp 9 phần hữu cơ

Bài tập lớp 9 phần hữu cơ
... tác Copyright â 2007 Nguyn c K Trang E-mail: ducky0510@gmail.com Phone: 097 9.830645 dung dịch Br2 b) CH2 = CH2 D E Bi 9: Cho cỏc cht sau: ru etylic, axit axetic, cht bộo Hi: a) Phõn t cht no ... axit axetic? Bit hiu sut quỏ trỡnh lờn men l 92 % v ru etylic cú D = 0,8g/cm3 Copyright â 2007 Nguyn c K Trang E-mail: ducky0510@gmail.com Phone: 097 9.830645 b) Nu pha lng axit axetic trờn thnh ... benzen li khụng cú phn ng ny? Copyright â 2007 Nguyn c K Trang E-mail: ducky0510@gmail.com Phone: 097 9.830645 Bi 20: Vit phng trỡnh phn ng thc hin cỏc bin hoỏ sau: (3) (5) (1) Etilen Ru etylic magie...
 • 6
 • 3,247
 • 168

Xem thêm