50 CAU NGAY 8

50 CAU NGAY 8

50 CAU NGAY 8
... Al, Fe, Cu Cho bảng giá trị điện trở kim loại sau: Kim loại X Y Z T -8 -8 -7 Điện trở (Ωm) 2 ,82 .10 1,72.10 1,00.10 1,59.10 -8 Y kim loại A Fe B Ag C Cu D Al Câu24: Cho dung dịch: HCl, NaOH, NH3, ... D C3H8 Câu 38: Cho phương trình phản ứng: to (1) MnO2 + HCl đặc  (2) Hg + S →  to (3) F2 + H2O → (4) NH4Cl + NaNO2   to (5) K + H2O → (6) H2S + O2 dư   (7) SO2 + dung dịch Br2 → (8) Mg ... giảm dần (7) Trong phân nhóm từ xuống tính kim loại giảm dần (8) Trong phân nhóm từ xuống tính phi kim tăng dần Số phát biểu sai : A .8 B.7 C.6 D.5 Câu 42 : Cho phát biểu sau : (1) Cho chất sau:...
 • 6
 • 16
 • 0

50 CAU NGAY 5

50 CAU  NGAY 5
... nhiệt độ sôi từ trái sang phải là: A CH3CHO, C2H5OH, HCOOH, CH3COOH B CH3COOH, HCOOH, C2H5OH, CH3CHO C HCOOH, CH3COOH, C2H5OH, CH3CHO D CH3COOH, C2H5OH, HCOOH, CH3CHO Câu 20: Phát biểu sau ? A Glucozơ ... electron lớp vỏ (5) Hai nguyên tử 234 92 U 2 35 92 U khác số electron 40 16 17 (6) Các cặp nguyên tử 19 đồng vị K 40 18 Ar , O O 24 25 26 (7) Mg có đồng vị Mg, Mg Mg Clo có đồng vị 35Cl 37Cl Vậy ... anken 4) Ở điều kiên thường 1lit dung dịch ancol etylic 45o có khối lượng 1,04kg Trong nhận xét số nhận xét là: A.2 B.3 C.4 D .5 o Câu 50 : Hiđrocacbon X tác dụng với O2(t ;xt) chất Y Cho Y tác...
 • 7
 • 25
 • 0

50 CAU NGAY 6

50 CAU NGAY 6
... (5) poli (vinyl axetat) (6) tơ nilon 6, 6 Trong polime trên, polime bị thủy phân dung dịch axit dung dịch kiềm A (1), (2) (5) B (2), (5) (6) C (1), (4) (5) D (2), (3) (6) Câu 33: Có ống nghiệm ... ZnCl2 + H2 (5) 4HCl + MnO2 MnCl2 + Cl2 + 2H2O (6) 2HCl + Fe FeCl2 + H2 (7) 14HCl + K2Cr2O7 2KCl + 2CrCl3 + 3Cl2 + 7H2O (8) 6HCl + 2Al 2AlCl3 + 3H2 (9) 16HCl + 2KMnO4 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2O Số ... nguyên tố P có bán kính nhỏ 25 26 (4) Cho nguyên tử 24 12 Mg, 12 Mg , 12 Mg số eletron nguyên tử 12, 13, 14 (5) Số eletron tối đa lớp eletron tính theo công thức 2n2 (6) Khi so sánh bán kính ion...
 • 6
 • 16
 • 0

50 CAU NGAY 9

50 CAU NGAY 9
... mặt oxi (9) Clo tác dụng sữa vôi (300C) (10) Lấy Fe ngâm dung dịch H2SO4 đặc nguội, lấy cho tiếp vào dung dịch HCl loãng Số thí nghiệm có phản ứng oxi hóa - khử xảy là: A B C D Câu 50 Nhỏ từ ... hoàn toàn Thành phần Z gồm: A Fe2O3, CuO B Fe2O3, CuO, Ag C Fe2O3, Al2O3 D Fe2O3, CuO, Ag2O Câu 29 Không nên bón phân đạm với vôi nước ? A phân đạm làm kết tủa vôi B phân đạm phản ứng với vôi tạo ... dịch CuSO4; Dẫn khí CO (dư) qua bột CuO nóng Các thí nghiệm có tạo thành kim loại A B C D Câu 39: Cho Fe tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng tạo thành khí X; nhiệt phân tinh thể KNO3 tạo thành...
 • 6
 • 60
 • 0

50 CAU NGAY 14

50 CAU NGAY 14
... toàn không thu chất rắn? A Cu; Fe; Zn; Al B Na; Ca; Al; Mg C Ag; Al; K; Ca D Ba; K; Na; Ag Câu 14 Polime sau điều chế phản ứng trùng hợp? A Sợi lapsan B Sợi visco C nilon-6,6 D Sợi olon Câu 15: ... 44 Cho phát biểu sau (1).Hợp chất hữu no ankan (2).Có hai công thức cấu tạo ứng với công thức C6H14 bị clo hóa cho hai dẫn xuất monoclo (3).Số chất có công thức phân tử C4H8 cộng HBr thu hỗn hợp ... chứng minh phenol có tính axit mạnh ancol ta dùng thị quỳ tím Số nhận định số nhận định A B C D Câu 50: Cho hình vẽ mô tả trình điều chế dung dịch X phòng thí nghiệm Cho hình vẽ mô tả trình điều chế...
 • 8
 • 10
 • 0

DE 50 CAU NGAY 12

DE 50 CAU  NGAY 12
... trng trng phn ng vi Cu(OH)2 to sn phm cú mu c trng l A mu tớm B mu xanh lam C mu vng D mu mỏu Cõu 12: Khi lm thớ nghim vi HNO3 c, núng thng sinh khớ NO2 hn ch tt nht khớ NO2 thoỏt gõy ụ nhim mụi ... c A CH3OH B CH3COOH C C2H5OH D C2H6 Cõu 38: Cho cỏc nguyờn t: Al (Z = 13), Si (Z = 14), Mg (Z = 12) Dóy cỏc nguyờn t c sp xp theo chiu gim dn bỏn kớnh nguyờn t t trỏi sang phi l: A Mg, Si, Al ... NaNO3 (5) Mg + FeCl3 d (6) H2S + dung dch Cl2 (7) Cho F2 qua nc núng S phn ng to n cht l A B C Cõu 50: Thc hin cỏc thớ nghim sau: (1) t NH3 O2 (khụng cú xỳc tỏc) (2) Dn khớ NH3 vo bỡnh cha Clo (3)...
 • 8
 • 14
 • 0

DE LY THUYET 50 CAU NGAY 10

DE LY THUYET 50 CAU NGAY 10
... phản ứng : A B C D Câu 22: Quặng sau không dùng để điều chế sắt ? A Hematit B Boxit C Manhetit D Xiderit Câu 23: Chất sau không phản ứng với Anilin ? A Dung dịch Brom B HCl C H 2SO D.Fe Câu 24: Trong ... ; (5) Ba(AlO2)2 Na2SO4; (6) Na2CO3 AlCl3 (7) Ba(HCO3)2 NaOH (8) CH3COONH4 HCl (9) KHSO4 NaHCO3 (10) FeBr3 K2CO3 Số cặp có phản ứng xảy là: A B C D Câu 42: Cho phát biểu sau: (a) Dùng nước brom ... phát biểu số phát biểu là: A B C D Câu 46: Một nguyên tử X nguyên tố có điện tích hạt nhân 27,2 .10- 19 Culông Cho nhận định sau X : (1) Ion tương ứng X có cấu hình electron : 1s22s22p63s23p6 (2)...
 • 6
 • 11
 • 0

50 câu TNKQ địa lí 8 năm 08-09 có đáp án

50 câu TNKQ địa lí 8 năm 08-09 có đáp án
... hớng đông nam Câu1 5 : Trung Quốc số dân nh so với khu vực đông A : Bằng 85 % B : Bằng 87 % C : Bằng 88 % D : Băng 84 % Câu1 6 Đáp án sau đặc điểm hầu hết nớc Đông Nam A: Dân c khu vực ngôn ngữ ... lợt giành độc lập Câu1 7 : Hiệp hội nớc Đông Nam đợc thành lập vào ngày, tháng, năm nào? A: 08/ 08/ 1967 B: 10/ 08/ 1967 C: 08/ 08/ 1977 D: 12/07/1967 Câu1 8: Viêt Nam nhập ASEAN vào năm nào? A: 1995 ... xuất d Tất sai Câu 26: ý thuộc đặc điểm tài nguyên khoáng sản nớc ta a Cả nớc khoảng 500 0 điểm quặng tụ khoáng, với gần 60 loại khoáng sản b Cả nớc khoảng 5500 điểm quặng tụ khoáng, với gần...
 • 8
 • 2,073
 • 58

50 cau - Transformation Anh 8

50 cau - Transformation Anh 8
... …………………………………………………… 37.I would like you to help me to put the chairs away./ Do you mind……………………………… 38. Please don’t make any noise; I’m very tired./ I’d rather………………………………………… 39.Having a vacation ... told…………………………………………… 47.I still feel tired but I felt more tired yesterday./ I don’t………………………………………… 48. The weather is unpleasant today but yesterday it was worse The weather isn’t………………………………………… 49.They’ve ... 49.They’ve lived here for a long time but we’ve lived here longer They haven’t……………………………………………… 50. He’s eager He wants to help us in any way he can/ He’s……………………………………… ...
 • 2
 • 250
 • 7

50 Câu TN Hóa 8 Chương III có đáp án

50 Câu TN Hóa 8 Chương III có đáp án
... D 28g Câu 49: Số mol nguyên tử oxi 36g nớc là: A mol B 1,5 mol C mol D 2,5 mol Câu 50: 64g khí oxi điều kiện tiêu chuẩn thẻ tích là: A 89 ,6 lít B 44 ,8 lít C 22,4 lít D 11,2 lít Đáp án: 1.C; ... Dãy tất kết với 4g H2, 2,8g N2, 6,4g O2, 22g CO2? A 44 ,8 lít H2; 22,4 lít N2; 4, 48 lit O2, 11,2 lít CO2 B 44 ,8 lít H2; 2,4 lít N2; 4, 48 lit O2, 11,2 lít CO2 C 4 ,8 lít H2; 22,4 lít N2; 4, 48 lit ... kiến Câu 14: Thể tích 280 g khí Nitơ đktc là: A 112 lít B 336 lít C 1 68 lít D 224 lít Câu 15: Phải lấy lít khí CO2 đktc để 3,01.1023 phân tử CO2? A 11,2 lít B 33,6 lít C 16 ,8 lít D 22,4 lít Câu...
 • 5
 • 952
 • 59

50 Câu TN KQ Hóa 8 Chương IV có Đ/ án

50 Câu TN KQ Hóa 8 Chương IV có Đ/ án
... chất, dung dịch thu đợc hơI tính axit khí sau gây nên tính axit đó? A Cacbon đioxit B Hiđro C Nitơ D Oxi Câu 17: Thiếc hoá trị II IV Hợp chất công thức SnO2 tên là: A Thiếc penta oxit ... 70% D 80 % Câu 28: Hợp chất Y 74,2% natri khối lợng, lại Oxi Phân tử khối Y 62 g đvC Số nguyên tử Na O phẳnt chất Y lần lợt là: A B C D không xác định Câu 29:Trong x gam quặng sắt hematit chứa ... 5,6g Fe Khối lợng Fe2O3 quặng là: A 6g B 7g C 8g D.9g Câu 30: Trong oxit, kim loại hoá trị III chiếm 70% khối lợng là: A Cr2O3 B Al2O3 C As2O3 D Fe2O3 Câu 31: Oxit sau phần trăm khói lợng...
 • 5
 • 398
 • 24

50 Câu TNKQ Hóa 8 Chương I năm 07-08 có đáp án

50 Câu TNKQ Hóa 8 Chương I năm 07-08 có đáp án
... Khí tự nhiên, gang, dầu hoả Câu 33: Để tạo thành phân tử hợp chất t i thiểu cần ph i lo i nguyên tử? A lo i B lo i C lo i D lo i Câu 34: Kim lo i M tạo hiđroxit M(OH)3 Phân tử kh i oxit 102 ... sang trạng th i Câu 7: Một vật thể sắt để tr i, sau th i gian bị gỉ H i kh i lợng vật thay đ i so v i kh i lợng vật trớc gỉ? A Tăng B Giảm C Không thay đ i D Không thể biết Câu 8: Trong phản ... x : A B C D Câu 37:Công thức hoá học sau viết đúng? A Kali clorua KCl2 B Kali sunfat K(SO4)2 C Kali sunfit KSO3 D Kali sunfua K2S Câu 38: Nguyên tố X hoá trị III, công thức mu i sunfat là:...
 • 10
 • 234
 • 11

50 câu nói tiếng anh giao tiếp hằng ngày

50 câu nói tiếng anh giao tiếp hằng ngày
... Trong giao tiếp ngày, có chung ta nói vài câu tiếng Anh tưởng chừng đơn giản có người không nói Lý họ không nhớ với viết giúp bạn nhớ kỹ câu giao tiếp nhé, dễ nhớ Mời bạn xem ... What a relief! Đỡ quá! Enjoy your meal ! Ăn ngon miệng nhá! Go to hell ! Đi chết đi! (Đừng có nói câu nhiều nha!) It serves you right!Đáng đời mày! The more, the merrier! Càng đông vui (Especially ... giao tiếp nhé, dễ nhớ Mời bạn xem Say cheese! Cười lên ! (Khi chụp hình) Be good ! Ngoan nhá! (Nói với trẻ con) Bottom up!100% nào! (Khi…đối ẩm) (???????) Me? Not likely!Tao hả? Không đời nào!...
 • 8
 • 1,342
 • 21

50 câu nói tiếng Anh giao tiếp hàng ngày. docx

50 câu nói tiếng Anh giao tiếp hàng ngày. docx
... Trong giao tiếp ngày, có chung ta nói vài câu tiếng Anh tưởng chừng đơn giản có người không nói Lý họ không nhớ với viết giúp bạn nhớ kỹ câu giao tiếp nhé, dễ nhớ Mời bạn xem ... What a relief! Đỡ quá! Enjoy your meal ! Ăn ngon miệng nhá! Go to hell ! Đi chết đi! (Đừng có nói câu nhiều nha!) It serves you right!Đáng đời mày! The more, the merrier! Càng đông vui (Especially ... best! Cố gắng lên (câu biết) Make some noise!Sôi lên nào! Congratulations!Chúc mừng ! Rain cats and dogs.Mưa tầm tã Love me love my dog Yêu em yêu đường đi, ghét em ghét tông ty họ hàng Strike it...
 • 8
 • 1,964
 • 10

50 câu tiếng anh thường ngày bạn cần biết

50 câu tiếng anh thường ngày bạn cần biết
... Almost! Gần xong You ‘ll have to step on it Bạn phải I’m in a hurry Tôi bận What the hell is going on? Chuyện quái quỷ diễn vậy? Sorry for bothering! ... once-in-life! Cơ hội ngàn năm có Out of sight out of mind! Xa mặt cách lòng The God knows! Chúa biết Women love throught ears, while men love throught eyes! Con gái yêu tai, trai yêu mắt Poor...
 • 2
 • 419
 • 5

Xem thêm