Ứng dụng mô hình toán học mô phỏng chất lượng nước sông Đáy

Tài liệu BÁO CÁO " NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG HÌNH MIKE 11 VÀ MIKE 21 TRONG PHỎNG CHẤT LƯỢNG NƯỚC SÔNG CẦU TRẮNG- ĐÀ NẴNG " docx

Tài liệu BÁO CÁO
... biên tính toán chất lượng nước sông Cầu Trắng b Kết chất lượng nước sông Cầu Trắng Hình Kết chất lượng nước sông Cầu Trắng (1 chiều) Hình Kết chất lượng nước sông Cầu Trắng (2 chiều) ... nước theo thời gian dùng để hiệu chỉnh hình 4.1.2 Ứng dụng hình MIKE1 1 & MIKE2 1 chất lượng nước sông Cầu Trắng a Sơ đồ tính toán: - Các thông số sông: Sông dài khoảng 2km, chiều rộng ... chỉnh hình Hình Kết hiệu chỉnh thông số thủy lực cho hình Hình Kết hiệu chỉnh hình chất lượng nước Nhận xét: - So sánh kết thông số chất lượng nước hình chiều chiều Tuyển tập Báo cáo...
 • 6
 • 555
 • 5

Báo cáo khoa học: Nghiên cứu áp dụng hình Wasp phỏng chất lượng nước hồ Dầu Tiếng potx

Báo cáo khoa học: Nghiên cứu áp dụng mô hình Wasp mô phỏng chất lượng nước hồ Dầu Tiếng potx
... thực mơ chất lượng nước hồ Dầu Tiếng phần mềm WASP Các liệu tải lượng nhiễm sử dụng từ đề tài nghiên cứu khoa học hồ DT [2] Do thời điểm nghiên cứu nhóm tác giả chưa có đồ lưu vực hồ Dầu Tiếng ... chất lượng nước hồ cải thiện 20-30% Nếu muốn chất lượng nước hồ tố nưã cần tác động cát giảm nguồn dinh dưỡng ngồi hồ 4.KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Việc nghiên cứu áp dụng hình WASP để mơ chất lượng ... lượng vào hồ, tiếp nhận phần lớn lượng phù sa đổ vào hồ Hiện hồ Dầu Tiếng chưa có trạm quan trắc dành cho việc đánh giá chất lượng nước hồ, chưa có sách, cơng cụ để quản lý chất lượng nguồn nước...
 • 12
 • 309
 • 0

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG PHẦN MỀM MIKE 11 TRONG TÍNH TOÁN PHỎNG CHẤT LƯỢNG NƯỚC pptx

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG PHẦN MỀM MIKE 11 TRONG TÍNH TOÁN MÔ PHỎNG CHẤT LƯỢNG NƯỚC pptx
... Tuyển tập Báo cáo Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học lần thứ Đại học Đà Nẵng năm 2010 2.2 Giới thiệu hình Mike 11 hình Mike 11 phần mềm kỹ thuật chuyên dụng Viện thủy lực Đan Mạch (DHI) ... mà kết hợp sử dụng module cách hợp lý khoa học Trong nghiên cứu mình, sử dụng module: module thủy lực (HD), module tải-khuếch tán (AD), module sinh thái (Ecolab) để chất lượng nước sông 2.2.1 ... phát triển khoảng 20 năm trở lại đây, ứng dụng để chế độ thủy lực, chất lượng nước vận chuyển bùn cát vùng cửa sông, sông, lòng dẫn, kênh dẫn,… Mike 11 co nhiều module có khả nhiệm vụ : module...
 • 6
 • 435
 • 0

áp dụng hình WASP phỏng chất lượng nước hồ Dầu Tiếng

áp dụng mô hình WASP mô phỏng chất lượng nước hồ Dầu Tiếng
... chất lượng nước hồ cải thiện 20-30% Nếu muốn chất lượng nước hồ tố nưã cần tác động cát giảm nguồn dinh dưỡng ngồi hồ 4.KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Việc nghiên cứu áp dụng hình WASP để mơ chất lượng ... 2.2.Phương pháp nghiên cứu - Áp dụng hình WASP chất lượng nước hồ Dầu Tiếng Trong giới hạn cho phép chúng tơi sử dụng hình WASP số liệu quan trắc chất lượng nước (pH, EC, DO, nhiệt độ, độ sâu, ... lượng vào hồ, tiếp nhận phần lớn lượng phù sa đổ vào hồ Hiện hồ Dầu Tiếng chưa có trạm quan trắc dành cho việc đánh giá chất lượng nước hồ, chưa có sách, cơng cụ để quản lý chất lượng nguồn nước...
 • 12
 • 526
 • 2

Áp dụng hình Mike 11 phỏng chất lượng nước và đề xuất một số giải pháp quản lý, kiểm soát ô nhiễm nước trên lưu vực sông Cầu

Áp dụng mô hình Mike 11 mô phỏng chất lượng nước và đề xuất một số giải pháp quản lý, kiểm soát ô nhiễm nước trên lưu vực sông Cầu
... HIỀN THƯƠNG ÁP DỤNG MÔ HÌNH MIKE 11 MÔ PHỎNG CHẤT LƯỢNG NƯỚC VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ, KIỂM SOÁT Ô NHIỄM NƯỚC TRÊN LƯU VỰC SÔNG CẦU Chuyên ngành: Khoa học Môi trường Mã số: 60440301 ... lĩnh vực, bao gồm lĩnh vực quản lý tài nguyên môi trường Trong luận văn này, hình toán MIKE 11 áp dụng để dự tính chất lượng nước lưu vực sông Cầu Ngoài hình MIKE 11, hình NAM sử dụng ... biến chất lượng nước lưu vực sông Cầu vào năm 2020 2030 b) Mục tiêu cụ thể: - Xác định nguồn ô nhiễm đánh giá trạng chất lượng nước sông Cầu; - chất lượng nước dự báo xu chất lượng nước sông Cầu...
 • 116
 • 201
 • 0

ứng dụng hình mike 11 đánh giá chất lượng nước sông hậu (đoạn qua khu công nghiệp trà nóc, thành phố cần thơ)

ứng dụng mô hình mike 11 đánh giá chất lượng nước sông hậu (đoạn qua khu công nghiệp trà nóc, thành phố cần thơ)
... sông Hậu (đoạn qua khu công nghiệp Trà Nóc) 1.2.2 Mục tiêu cụ thể  Đánh giá trạng chất lượng nước khu vực nghiên cứu;  Đánh giá lan truyền chất ô nhiễm chất lượng nước sông Hậu (đoạn qua khu công ... lực 38 4.3 KẾT QUẢ MÔ PHỎNG CHẤT LƯỢNG NƯỚC SÔNG HẬU (ĐOẠN QUA KHU CÔNG NGHIỆP TRÀ NÓC) 39 4.4 DỰ BÁO DIỄN BIẾN CHẤT LƯỢNG NƯỚC SÔNG HẬU (ĐOẠN QUA KHU CÔNG NGHIỆP TRÀ NÓC) THEO CÁC KỊCH ... liệu hình với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng nước mặt QCVN 08:2008/BTNMT (cột A2) để đánh giá chất lượng nước sông Hậu (đoạn qua khu công nghiệp Trà Nóc) 1.3.3 Nội dung  hình chất...
 • 86
 • 232
 • 2

Áp dụng hình mike 11 phỏng chất lượng nước và đề xuất một số giải pháp quản lý, kiểm soát ô nhiễm nước trên lưu vực sông cầu

Áp dụng mô hình mike 11 mô phỏng chất lượng nước và đề xuất một số giải pháp quản lý, kiểm soát ô nhiễm nước trên lưu vực sông cầu
... HIỀN THƢƠNG ÁP DỤNG MÔ HÌNH MIKE 11 MÔ PHỎNG CHẤT LƢỢNG NƢỚC VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ, KIỂM SOÁT Ô NHIỄM NƢỚC TRÊN LƢU VỰC SÔNG CẦU Chuyên ngành: Khoa học Môi trƣờng Mã số: 60440301 ... Ban Quản lý Lƣu vực sông Cầu (2014), Báo cáo tình hình suy giảm chất lượng ô nhiễm môi trường lưu vực sông Cầu Bộ Tài nguyên Môi trƣờng (2009), Báo cáo môi trường quốc gia: môi trường khu công ... xuất số giải pháp quản kiểm soát ô nhiễm nƣớc sông Cầu Error! Bookmark not defined 3.3.1 Giải pháp quản lý Error! Bookmark not defined 3.3.2 Giải pháp kiểm soát bảo vệ Error! Bookmark...
 • 12
 • 167
 • 0

ÁP DỤNG HÌNH MIKE 11 PHỎNG CHẤT LƯỢNG NƯỚC VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ, KIỂM SOÁT Ô NHIỄM NƯỚC TRÊN LƯU VỰC SÔNG CẦU

ÁP DỤNG MÔ HÌNH MIKE 11 MÔ PHỎNG CHẤT LƯỢNG NƯỚC VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ, KIỂM SOÁT Ô NHIỄM NƯỚC TRÊN LƯU VỰC SÔNG CẦU
... HIỀN THƯƠNG ÁP DỤNG MÔ HÌNH MIKE 11 MÔ PHỎNG CHẤT LƯỢNG NƯỚC VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ, KIỂM SOÁT Ô NHIỄM NƯỚC TRÊN LƯU VỰC SÔNG CẦU Chuyên ngành: Khoa học Môi trường Mã số: 60440301 ... lĩnh vực, bao gồm lĩnh vực quản lý tài nguyên môi trường Trong luận văn này, hình toán MIKE 11 áp dụng để dự tính chất lượng nước lưu vực sông Cầu Ngoài hình MIKE 11, hình NAM sử dụng ... áp dụng hình MIKE 11 dự tính xu chất lượng nước theo chiến lược phát triển kinh tế - xã hội tương lai khu vực, phục vụ công tác quản lý môi trường, kiểm soát ô nhiễm lưu vực sông Cầu Mô...
 • 121
 • 273
 • 0

ứng dụng môi hình toán trong quản lý THTNN lưu vực sông KRONg PO KO

ứng dụng môi hình toán trong quản lý THTNN lưu vực sông KRONg PO KO
... ứng dụng hình toán quản THTNN lu vực sông Krông Pô Kô Chơng Tổng quan quản tổng hợp tài nguyên nớc vấn đề ứng dụng hình toán quản tổng hợp tài nguyên nớc 1.1 Tổng quan vấn đề quản ... không phù hợp Hình 1-3 Lu vực có phần thợng lu quản không phù hợp 1.2 ứng dụng hình toán quản tổng hợp tài nguyên nớc 1.2.1 Lựa chọn mô hình toán để ứng dụng cho toán quản tổng hợp ... mô hình toán quản THTNN lu vực sông Krông Pô Kô phù hợp (Hình 1-3) lợng nớc thợng lu có chất lợng ảnh hởng đến chất lợng nớc hạ lu Hình 1-1 Lu vực đợc quản phù hợp Hình 1-2 Lu vực quản lý...
 • 72
 • 281
 • 3

Ảnh hưởng của chất lượng nước tới độ đa dạng tảo cát và ứng dụng trong xây dựng chỉ thị sinh học đánh giá chất lượng nước dùng trong nông nghiệp

Ảnh hưởng của chất lượng nước tới độ đa dạng tảo cát và ứng dụng trong xây dựng chỉ thị sinh học đánh giá chất lượng nước dùng trong nông nghiệp
... môi trường nước Chính lý trên, tiến hành thực đề tài Ảnh hưởng chất lượng nước tới độ đa dạng tảo cát ứng dụng xây dựng thị sinh học đánh giá chất lượng nước dùng nông nghiệp Đoàn Thị Hoa Huyền ... văn tốt nghiệp II.3 Khả ứng dụng tảo cát làm thị sinh học đánh giá chất lượng nước II.3.1 Đặc điểm tảo cát sở ứng dụng tảo cát đánh giá chất lượng nước Tảo loài sinh vât nhỏ bé chiếm số lượng đông ... thông qua mật độ, thành phần loài số đa dạng Đánh giá mối quan hệ độ đa dạng tảo cát diễn biến chất lượng nước để bước đầu xây dựng tảo cát làm thị sinh học đánh giá chất lượng nước 2.2 Yêu...
 • 64
 • 316
 • 0

hỏng chất lượng nước sông Vàm cỏ

Mô hỏng chất lượng nước sông Vàm cỏ
... hình chất lượng nước Cục Môi Trường Mỹ hình sử dụng rộng rãi để dự đoán hàm lượng tải trọng chất thải cho phép thải vào sông hình cho phép 15 thành phần thông số chất lượng nước sông ... TÀI Đánh giá trạng chất lượng nước sông Vàm Cỏ; Ứng dụng hình toán dự báo diễn biến chất lượng nước sông Vàm Cỏ từ đến năm 2010 –hướng đến năm 2020 áp lực kinh tế - xã hội môi trường 1.4 CÁC ... sát đồng nguồn xả nước thải, tải lượng nước thải vào sông Vàm Cỏ Đánh giá trình phát triển kinh tế - xã hội lưu vực sông Sài Gòn tác động ảnh hưởng đến chất lượng nước sông Vàm Cỏ, điều chỉnh hợp...
 • 204
 • 477
 • 0

Nghiên cứu cơ sở khoa học giám sát chất lượng nước sông ba

Nghiên cứu cơ sở khoa học giám sát chất lượng nước sông ba
... MẠNG GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG NƯỚC SÔNG BA 92 Báo cáo tổng kết đề tài Đề tài: Nghiên cứu sở khoa học xây dựng mạng giám sát chất lượng nước sông Ba 5.1 sở khoa học thiết kế mạng giám sát chất lượng ... chất lượng nước Báo cáo tổng kết đề tài Đề tài: Nghiên cứu sở khoa học xây dựng mạng giám sát chất lượng nước sông Ba CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ NGHIÊN CỨU MẠNG GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG NƯỚC 1.1 Nghiên cứu ... chất lượng nước sông Ba vị trí giám sát chất lượng nước nhánh sông Việc nghiên cứu nhánh sông/ đoạn sông vị trí giám sát chất lượng nước trình bày đây: 2.3.1 Xác định nhánh sông/ đoạn sông giám sát...
 • 184
 • 422
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: 5pham thi kieu loan ung dung mo hinh toan de danh gia chat luong nuoc cuaxây dựng phần mềm envimwq quản lý và mô phỏng chất lượng nướctính toán mô phỏng chất lượng nước trong envimwqđề tài nghiên cứu khoa học ứng dụng sư phạm tiểu học nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viênbài toán ứng dụng mô phỏng monte carloứng dụng mô hình mike 11 đánh giá chất lượng nước trên lưu vực hạ lưu sông đồng naiphân tích rủi ro bằng cách ứng dụng mô phỏng monte carlothuc trang ung dung cong nghe tin hoc de phong ngua rui ro trong thanh toan giao dich chung khoan tai vnung dung cong nghe tin hoc de phong ngua rui ro trong thanh toan giao dich chung khoan tai vnứng dụng mô phỏng một agent đơn giảnxây dựng phần mềm ecomap quản lý phát thải và mô phỏng chất lượng không khí theo mô hình nguồn vùngchuông 4 hệ đa tác t ử jade và xây dụng ứng dụng mô phỏng dựa trên hệ đa tác tử jadexây dựng ứng dụng mô phỏng hệ thống mua và bảnứng dụng mô phỏng nướcxây dựng các ứng dụng mô phỏngbao cao nguyen ly bao quan thuc phamCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 60. Động vật quý hiếmVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Đồng chíKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 3. So sánh. Dấu chấmBài 48. QuảBài 43. Rễ cây