thực hành môn học tài chính doanh nghiệp full

Kiến thức môn học tài chính doanh nghiệp - chi phí đại diện

Kiến thức môn học tài chính doanh nghiệp - chi phí đại diện
... hậu chi phí đại diện dòng tiền chi phí đại diện dòng tiền tự CHI PHÍ ĐẠI DIỆN – Nợ PHÍ ĐẠ DIỆ CHI PHÍ ĐẠI DIỆN – bất cân xứng thông tin PHÍ ĐẠ DIỆ giữ nhà đầu tư nhà quản lý nhà nhà • Cổ đông chi m ... người khác (người đại diện) làm nhiệm vụ thay cho (người chủ) Người chủ đưa định - ủy quyền cho người đại diện CHI PHÍ ĐẠI DIỆN PHÍ ĐẠ DIỆ CHI PHÍ ĐẠI DIỆN PHÍ ĐẠ DIỆ • (M) : chi phí theo dõi người ... người chủ • Những chi phí để giám sát người đại diện để • (B) : chi phí ràng buộc người đại diện • (R) : mát đảm bảo người đại diện gắn với lợi ích người chủ, Khi đó, chi phí đại diện : (M) + (B)...
 • 6
 • 216
 • 1

Kiến thức môn học tài chính doanh nghiệp - tổng quan về môn học tài chính doanh nghiệp

Kiến thức môn học tài chính doanh nghiệp - tổng quan về môn học tài chính doanh nghiệp
... NHÀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA MỘT CÔNG TY ( TẤT CẢ CÁC TÀI SẢN THỰC) (2) (3) NHÀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH (1) (4a) THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH (4b) 12 1.3 AI? NHÀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH LÀ TỔNG GIÁM ĐỐC ... Tập Trung- OTC ( Over - The Counter Markets ) 18 Các Đònh Chế Tài Chính( Financial Institution) Đònh chế tài Nguồn vốn huy động Nội dung hoạt động Các ngân hàng thương mại Tiền gởi ký thác Nghiệp ... NHÀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH Thứ nhất, tài sản thực công ty đầu tư ? (quyết đònh ngân sách vốn công ty) Thứ hai, công ty nên sử dụng nguồn tài trợ cho dự án đầu tư lựa chọn đó? (quyết đònh tài trợ công...
 • 7
 • 243
 • 2

Kiến thức môn học tài chính doanh nghiệp - phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp

Kiến thức môn học tài chính doanh nghiệp - phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp
... hướng B-Phương pháp phân tích dupont tỷ số tài chính: Một tỷ số tài lúc trình bày tích vài tỷ số tài khác 24 A- PHƯƠNG PHÁP SO SÁNH So sánh với công ty hoạt động lónh vực Ta so sánh số tài công ... 14,59% 26 B-PHÂN TÍCH DUPONT CÁC SỐ TÀI CHÍNH Ty ûsố sinh lợi vốn cổ phần Lãi ròng Vốn cổ phần Tổng tài sản Lãi ròng Doanh thu x x Vốn cổ phần Tổng tài sản Doanh thu Hiệu suất sử dụng tổng x tài sản ... tài sản cố đònh công ty Hiệu suất sử dụng tài sản cố đònh (13) (5) 112.760 31.700 Doanh thu Tài sản cố đònh 3,55 2-TỶ SỐ HOẠT ĐỘNG – ACTIVITY RATIOS Hiệu suất sử dụng toàn tài sản – Sales-to-total...
 • 11
 • 181
 • 0

Kiến thức môn học tài chính doanh nghiệp - chi phí sử dụng vốn của doanh nghiệp

Kiến thức môn học tài chính doanh nghiệp - chi phí sử dụng vốn của doanh nghiệp
... QUAN VỀ CHI PHÍ SỬ DỤNG VỐN Chi phí sử dụng vốn doanh nghiệp so với chi phí sử dụng vốn dự án cá thể Chi phí sử dụng vốn doanh nghiệp tỷ lệ dùng để chi t khấu dòng tiền bình quân doanh nghiệp, ... chi phí sử dụng vốn vay sau thuế : 9,4 % x ( 1- 40%) = 5,6% 14 CHI PHÍ SỬ DỤNG VỐN CỔ PHIẾU ƯU ĐÃI • Chi phí sử dụng vốn cổ phần ưu đãi chi phí việc sử dụng cổ phần ưu đãi để gia tăng nguồn vốn ... viễn, xác đònh chi phí sử dụng vốn cổ phần ưu đãi nguồn tài trợ dài hạn nào? 15 CHI PHÍ SỬ DỤNG VỐN CỔ PHIẾU ƯU ĐÃI Tính toán chi phí sử dụng vốn cổ phần ưu đãi - rp • Chi phí vốn cổ phần ưu...
 • 11
 • 339
 • 1

Kiến thức môn học tài chính doanh nghiệp - chính sách cổ tức của doanh nghiệp

Kiến thức môn học tài chính doanh nghiệp - chính sách cổ tức của doanh nghiệp
... vốn cổ phần cổ đông nắm giữ cổ phần thường sau đây: 13.6 CỔ TỨC CỔ PHẦN VÀ CHIA NHỎ CỔ TỨC Vốn cổ phần cổ đông nắm giữ cổ phần thường trước cổ tức cổ phần Cổ phần thường (mệnh giá 5$, 100.000 cổ ... 10 13.6 CỔ TỨC CỔ PHẦN VÀ CHIA NHỎ CỔ TỨC Giá thò trường cổ phần giảm theo tương xứng với số cổ phần phát hành Giá sau cổ tức cổ phần = Giá trước cổ tức cổ phần + Phần trăm tỷ lệ cổ tức cổ phần ... sau cổ tức cổ phần = 20$ = 18,18$ + 0,10 Nếu tài sản cổ đông trước cổ tức 2.000$ (100 cổ phần x 20$ /cổ phần), tài sản sau cổ tức cổ phần 2.000$ (110 cổ phần x 18,18$ /cổ phần) 13.7 MUA LẠI CỔ PHẦN...
 • 12
 • 122
 • 0

Kiến thức môn học tài chính doanh nghiệp - lập kế hoạch tài chính ngắn hạn cho doanh nghiệp

Kiến thức môn học tài chính doanh nghiệp - lập kế hoạch tài chính ngắn hạn cho doanh nghiệp
... trả hai kế hoạch Quý Quý Quý Quý Tổng cộng Kế hoạch thứ -0 ,1 1,4 2,2 1,0 4,5 Kế hoạch nhì thứ -0 ,1 1,3 2,0 1,0 4,2 43 Một ghi mô hình kế hoạch tài ngắn hạn ̈ ̈ ̈ Lập kế hoạch tài ngắn hạn thích ... chiến lược giám đốc tài ấn đònh 44 Một ghi mô hình kế hoạch tài ngắn hạn ̈ ̈ ̈ Mô hình tối ưu hóa cho việc lập kế hoạch tài ngắn hạn thường mô hình quy hoạch tuyến tính Quy hoạch tuyến tính giúp ... ĐỊNH TÀI TR DÀI HẠN VÀ NGẮN HẠN Nhu cầu vốn tích lũy đáp ứng từ tài trợ dài hạn ngắn hạn ̈ Khi tài trợ dài hạn không đủ cho nhu cầu vốn tích lũy, doanh nghiệp phải huy động vốn ngắn hạn để bù vào...
 • 15
 • 898
 • 1

Đề cương chi tiết học phần: Thực hành tổng hợp tài chính doanh nghiệp (bậc cao đẳng)

Đề cương chi tiết học phần: Thực hành tổng hợp tài chính doanh nghiệp (bậc cao đẳng)
... học phần Trang Tài liệu học tập: 8.1 Giáo trình : - Tài doanh nghiệp – Chủ biên TS Lê Phú Hào - Tài liệu hổ trợ học phần Thực hành tổng hợp lƣu hành Khoa TC-KT 8.2 Tài liệu tham khảo: - Tài doanh ... kinh doanh doanh nghiệp 2.1 Thực hành xác định chi phí vào tính chất pháp lý 2.1.1 Xác định chi phí đƣợc xem hợp doanh nghiệp 2.1 Xác định chi phí đƣợc xem khơng hợp doanh nghiệp 2.2 Thực hành ... cơng nghệ doanh nghiệp - Chƣơng 2: Thực hành phần chi phí, doanh thu lợi nhuận doanh nghiệp thƣơng mại Chƣơng sinh viên thực hành xác định chi phí đƣợc xem hợp lý hay khơng hợp doanh nghiệp; ...
 • 12
 • 153
 • 1

Tài liệu TÀI LIỆU GIẢNG DẠY MÔN HỌC: TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP docx

Tài liệu TÀI LIỆU GIẢNG DẠY MÔN HỌC: TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP docx
... VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP Mục tiêu kiến thức chƣơng Bản chất chức tài doanh nghiệp gì? Vai trò nhà quản trị tài doanh nghiệp gì? Nguyên tắc tổ chức tài doanh nghiệp Hiểu khái ... gồm: MQH kinh tế doanh nghiệp với nhà nước MQH kinh tế doanh nghiệp với nhà đầu tư, với khách hàng MQH kinh tế nội doanh nghiệp MQH kinh tế doanh nghiệp với nhà nƣớc Doanh nghiệp nộp thuế ... tiền MQH kinh tế nội doanh nghiệp Doanh nghiệp trả lương, thưởng cho người lao động Các đơn vị nội doanh nghiệp có phân phối điều chuyển vốn cho nhau… 1.2 Chức tài doanh nghiệp (1) Tạo vốn luân...
 • 143
 • 233
 • 0

Bài giảng môn học Tài chính doanh nghiệp

Bài giảng môn học Tài chính doanh nghiệp
... TI CHNH DOANH NGHIP 1.4 Vai trũ ca ti chớnh doanh nghip S dng tit kim, cú hiu qu Cụng c thỳc y sn xut kinh doanh Kim tra cỏc hot ng sn xut kinh doanh TI CHNH DOANH NGHIP 1.5 Vn kinh doanh 1.5.1.Khỏi ... TI CHNH DOANH NGHIP 1.2 Chc nng ca ti chớnh doanh nghip 1.2.1 Chc nng phõn phi To lp v s dng cc qu tin t Hot ng phõn phi: - Trong phm vi ni b doanh nghip - Gia hai ch th khỏc TI CHNH DOANH NGHIP ... k TI CHNH DOANH NGHIP Vớ d: doanh s bỏn k 450 tr, thu GTGT 18%, chit khu 5%, hng tr li 12,5 tr VC u k 167tr, cui k 175tr Tớnh Hvc? - ý nghĩa: đồng VC làm đồng doanh thu TI CHNH DOANH NGHIP...
 • 70
 • 199
 • 0

GIỚI THIỆU MÔN HỌC TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP pdf

GIỚI THIỆU MÔN HỌCTÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP pdf
... lưu động Tổng quan     Khái niệm tài doanh nghiệp quản trị tài Chức phận tài Các mục tiêu doanh nghiệp quản trị tài Các nhân tố định giá trị doanh nghiệp Các báo cáo tài     Bảng cân đối ... MỤC TIÊU MÔN HỌC   Cung cấp cho sinh viên kiến thức nguyên lý tài doanh nghiệp kỹ thuật, công cụ phân tích để định quản trị tài doanh nghiệp Trang bị cho sinh viên kỹ ... suất – tính toán trường hợp ghép lãi nhiều lần 11 Đánh giá dự án đầu tư   Giới thiệu hoạt động đầu tư dài hạn doanh nghiệp phân loại dự án đầu tư Các tiêu đánh giá hiệu tài dự án      Giá...
 • 14
 • 436
 • 1

Đánh giá của người học đối với môn học tài chính doanh nghiệp tại trường trung cấp giao thông vận tải miền bắc

Đánh giá của người học đối với môn học tài chính doanh nghiệp tại trường trung cấp giao thông vận tải miền bắc
... nâng cao ch t lư ng d y h c môn Tài Doanh nghi p t i trư ng Trung c p Giao thông V n t i Mi n B c thông qua kênh thông tin ñánh giá c a ngư i h c ñ i v i môn h c Tài Doanh nghi p b Ph m vi nghiên ... c Tài doanh nghi p t i trư ng trung c p Giao thông V n t i Mi n B c” r t có ý nghĩa khoa h c th c ti n K t qu th c hi n ñ tài s làm s cho vi c ñánh giá môn h c khác t i trư ng trung c p Giao thông ... n ñ nh ñánh giá c a giáo viên:Qua kh o sát giáo viên d y môn Tài Doanh nghi p t i trư ng Trung c p Giao thông V n t i Mi n B c, t t c ñ u cho r ng n i dung d y h c môn Tài Doanh nghi p có tính...
 • 87
 • 93
 • 0

Bài thực hành :phân tich tai chinh doanh nghiep (TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM)

Bài thực hành :phân tich tai chinh doanh nghiep (TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM)
... động kinh doanh Tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC) năm 2014 cải thiện rõ rệt Đây thành tích chung Tổng công ty hỗ trợ tích cực từ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đơn vị thành viên ... tiến hành phân tích chi tiết hoạt động tạo nên kết kinh doanh Tồng công ty cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC): Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh năm 2014 17.094.888.727 đồng, năm 2013 -1.948.885.498.994 ... đoàn Dầu khí Việt Nam phê duyệt định số 2034a/QĐ – DKVN ngày 20/9/3013, theo PVC đơn vị thực dịch vụ kĩ thuật cao thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, đơn vị đảm nhiệm toàn công việc thi công xây lắp...
 • 62
 • 731
 • 0

BÀI THỰC HÀNH PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

BÀI THỰC HÀNH PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
... Trang Phân tích khái quát tình hình tài công ty 14 – 19 Phân tích tình hình nguồn vốn 20 – 25 Phân tích hoạt động tài trợ 25 – 27 Phân tích tình hình phân bổ, sử dụng vốn 28 – 32 Phân tích sách ... dụng 33 – 37 Phân tích kết kinh doanh 37 – 44 Phân tích khả toán 44 – 46 Phân tích hiệu suất sử dụng vốn kinh doanh 46 – 49 Phân tích tốc độ luân chuyển vốn lưu động 49 – 51 10 .Phân tích tốc độ ... - Phân tích ROA Đinh Manh tuấn - Phân tích tình hình phân bổ sử dụng vốn Trần Giáng Tiên - Phân tích tình hình kết hoạt động kinh doanh Phạm Quang Đạt - Phân tích ROE 10 Lê Thị Nguyệt - Phân tích...
 • 62
 • 255
 • 1

Tổng hợp Slide Tất cả Bài giảng môn học Tài chính doanh nghiệp

Tổng hợp Slide Tất cả Bài giảng môn học Tài chính doanh nghiệp
... ng doanh nghip Doanh nghip Tr tin cụng hay tin lng Ngi lao ng Thng pht vt cht 11 1.1.1 Ti chớnh doanh nghip d Quan h ti chớnh gia doanh nghip v ch s hu doanh nghip u t, gúp hoc rỳt Ch s hu doanh ... ca qun tr ti chớnh doanh nghip 1.2.4.Giỏ tr doanh nghip v mc tiờu ca qun tr ti chớnh doanh nghip 1.2.4.1 Khỏi nim giỏ tr doanh nghip: Giỏ tr doanh nghip * Cỏch xỏc nh giỏ tr doanh nghip: n CFt ... ti chớnh doanh nghip 1.2.5.3 Mụi trng kinh doanh ca doanh nghip Mụi trng kinh doanh Nhng rng buc v thỏch thc Kh nng thớch ng Nhng c hi Doanh nghip Kh nng chp c hi 33 1.3.Giỏm c ti chớnh doanh nghip...
 • 35
 • 316
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: hướng dẫn thực hành kế toán tài chính doanh nghiệpgiáo trình thực hành kế toán tài chính doanh nghiệpbài tập thực hành kế toán tài chính doanh nghiệpsách thực hành kế toán tài chính doanh nghiệpthực hành kế toán tài chính doanh nghiệptài liệu môn học tài chính doanh nghiệpmôn học tài chính doanh nghiệp 2môn học tài chính doanh nghiệp 1môn học tài chính doanh nghiệpđồ án môn học tài chính doanh nghiệpđề cương chi tiết môn học tài chính doanh nghiệpmục tiêu môn học tài chính doanh nghiệpbài tập môn học tài chính doanh nghiệpnội dung môn học tài chính doanh nghiệpbài tập thực hành kế toán tài chính doanh nghiệp bat dong san111Nghi quyet DHCD 2011Nghi quyet DHDCD nam 2012 2bao cao thuong nien nam 2016power card tricks 1Thư mời đại hội cổ đông năm 2017 TB moi DHCD 2017CHUYEN ĐỂ SINH HOẠT CỤM BỘ MÔN GDCD BÀI LY TUONG SONG CUA THANH NIENchuan dau ra td tien siThS chuẩn đầu ra ch noi khoaThS chuẩn đầu ra ch cdhaThS chuẩn đầu ra ch tmhThS chuẩn đầu ra ch ytccThS chuẩn đầu ra ch yhcnMau so 5B BB kiem phieu kem HD so 67 HD HCQGThông báo V v tổ chức đánh giá trình độ tiếng anh tương đương B1, khung chuẩn Châu Âu đợt I, năm 2017 tại Hà Nội | HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIACông văn số 180 HCQG-TCCB V v dự thi thăng hạng chuyên viên chính năm 2016-2017 | HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIAHD do nhiet do, do am, toc do gioMau so 01 – NĐ 39 (BC thanh tich tap the)Đề cương báo cáo kiểm điểm cấp ủyPHỤ LỤC HD dai hoi chi bo NK 2017-2020Công văn số 180 HCQG-TCCB V v dự thi thăng hạng chuyên viên chính năm 2016-2017 | HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA